ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Indir 291.76 Kb.
TitleŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Page2/3
Date conversion23.12.2012
Size291.76 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.dicle.edu.tr/bolum/MYO/BMYO/SarapUretimTeknolojisiveBagcilikProgrami.doc
1   2   3
BST102-MATHEMATICS: Real numbers. sets, functions, limit, derivative, application of derivatives. Functions, polynomials, exponential and logarithm functions, Taylor formula, integral. series, bounded, unbounded, coordinate lines and its applications, integral and application of integral, multiple integrals, application of multiple integrals. Partial derivatives and application of partial derivatives.BST103-BOTANİK: Bitkilerde hücre yapısı, çoğalması, dokular, doku çeşitleri, organların yapısı, görevleri ve çeşitleri, bitkideki temel fizyolojik olaylar ile ilkel bitkilerin (bakteri, alg, mantar vb.) morfolojik yapıları, yaşam ortamları ve taksonomik sınıflandırmaları ile açık ve kapalı tohumlularda sınıflandırma, çoğaltma, morfolojik ve fizyolojik özellikler bu ders kapsamında anlatılmaktadır.


BST103-BOTANY: Plant cell structure, cell division, plant tissues and their structures and functions, basic plant physiological processes, morphology of primitive plants (Algea, fungi etc.), taxonomy, habitats, reproduction, morphological and physiological features of plant species.


BST104-ORGANİK KİMYA: Organik kimyanın konusu, moleküler yapı, bağlar, hibritleşmeler, elek-tronegativite, organik maddelerin asitlik ve bazlık özellikleri, alkanlar, sikloalkanlar ve stereo kimyaları, alkenler ve stereo kimyalar, stereo kimya, alkil halojenürler, benzen ve aromatiklik, benzenin kimyası, alkoller ve tiyoller, eterler, epoksitler, sülfidler, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler.


BST104-ORGANIC CHEMISTRY: Subject of organic chemistry. Molecular structure, bonds, hybrids, electro-negativity, acidic and basic characteristics of matters, alkenes and stereo chemical, Stereo chemistry, Benzene and aromatic, benzene chemistry, alcohols and thiols, ethers, epopicsits, sulphides, aldehites and ketons, carbocylic acids.


BST105-BAĞ EKOLOJİSİ: Bitki ekolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi; bitki ekolojisinin fizyolojik temeli, makro, mezo ve mikroklimanın bağcılık açısından önemi; asma yetiştiriciliğinde özel ekolojik istekler, Türkiye tarım bölgelerinin ekolojik özelliklerinin bağcılık için elverişlilik yönünden değerlendirilmesi.


BST105-WINEYARD ECOLOGY: Plant ecology, description and development; physiological basics of plant physiology, importance of macro-, meso-, and mikroclimates and their effects on viticulture, special ecological needs for grape cultivation, evaulation of agricultural regions in Turkey for suitable viticulture.


BST106-BİLGİSAYAR I: Bu ders bilgisayar programlama, programlama dilleri, bilgisayar deyim ve komutlar, akış diyagramları, diske yazılım sistemi (DOS), MS-DOS, genel tarım bilgisayar programı ile ilgili örnekler kullanarak genel mantık gibi konuları içerir.


BST106-COMPUTER I: This course includes topics as general logic of computer programming, programming languages, computer idioms and commands, flow diagrams, disk software system (DOS), MS-DOS, programme examples related with general agricultural computer using.


BST107-GENEL BAĞCILIK I: Bu ders kapsamında bağcılığın tarihi ve coğrafi yayılışı, Türkiye bağ bölgeleri, eski ve yeni bağcılık, üzümün besin değeri, asmanın gelişmesindeki ekolojik faktörlerin yeri, asma morfolojisi, fizyolojisi, çoğaltılması, budama ve terbiye şekilleri, bağ kurma tekniği, bağda toprak işleme, gübreleme ve sulama gibi kültürel uygulamalar, üzümleri derimi, ambalajı ve pazara hazırlanması, önemli standart üzüm çeşitlerimiz ve özellikleri anlatılmaktadır.


BST107-GENERAL VITICULTURE: Historical perspective of viticulture, geographic distribution of grape, viticulture areas in Turkey, old and new viticulture practices, nutritional status of grape, ecological requirements, morphology, physiology, propagation, pruning, and training of grape vine, vineyard establishing techniques, cultural practices (soil tillage, fertilization, irrigation), harvest and postharvest handling of grape, important standard grape varieties and their characteristics have been described.


  1. SINIF II. YARIYIL


Aİ 201-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II :Politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonraki reformlar, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra Atatürk’ün iç ve dış siyaseti ve yeni Türk Devletini oluşturan ilkeler burada verilmektedir.


Aİ 201-PRINCIPLES OF ATATÜRK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II : This course covers political, sociological, economical and cultural reforms, home and foreign policies of Atatürk followed by the establishment of Turkish Republic.


IN 201-YABANCI DİL II :Bu derste öğrencilerin yabancı dilde okuma, yazma ve konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli bilgiler verilmektedir.


IN 201-FOREIGN LANGUAGE II : This course covers reading, writing and speaking skills in the foreign language taught.


TD 201-TÜRK DİLİ II :Bu ders Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kulanım şekilleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması ile çeşitli yazışma tipleri konularında bilgi verilmektedir.

TD 201-TURKISH LANGUAGE II: This course covers form of Turkish words, Turkish language roots and their types, adverbs and their use in Turkish Language, Basic ıntroduction to write an essay, plan and its application for an essay, types of expression and their use in an essay.


BST 202-ŞARAP TEKNOLOJİSİ I: Şarap teknolojisinin anlam ve önemi, şarap terminolojisi, şaraplık üzüm çeşitleri, şarap hazırlamanın esasları, bağ bozumu ve şaraphanede yapılan hazırlıklar, şarap teknolojisinde önemli mikroorganizmalar ve enzimler, mayalar, bakteriler, küf mantarları, enzimlerin bileşimi konularında detaylı bilgiler verilmektedir.


BST 202-WINE TECHNOLOGY-I: Concept and importance of wine technology, wine terminology, wine grape varieties, principles of wine preparation, harvesting and preparations in wine house. Important microorganisms and enzymes in wine technology, yeasts, bacteria, fungi, and enzyme composition.


BST 203-GENEL BAĞCILIK II: Dünya’da ve Türkiye’de bağcılık. Kültürel uygulamalar; toprak koşulları, sulama, terbiye sistemleri ve budama sistemlerinin tanıtılması, gübreleme teknikleri konularını kapsamaktadır.


BST 203-GENERAL VITICULTURE-II: Viticulture on Turkey and World. Cultural paractices; soil cultivation, ırrigation, training, prunning methods, fertilizaiton are among the subjects to be covered

BST 204-BİLGİSAYAR-II: Ders öğrencilerin yazma, formatlama, yazdırma ve kaydetme gibi bilgisayar operasyonlarına ait becerilerini geliştirmeye yöneliktir.


BST 204-COMPUTER SCIENCE-II: The aim of the class is to teach basic computer skills and the usage of some software programmes like word processors, spreadsheets, presentations etc.


BST 205-BAĞCILIKTA GÜBRE VE BİTKİ BESLEME: Gübre kullanılmasını gerektiren nedenler ve gübre tüketimi, gübrenin tanımı ve sınıflandırılması, organik gübreler, kimyasal gübreler, bitkide bulunan maddeler, mineral maddeler, organik maddeler. bitki beslemesi ile toprak özellikleri arasındaki ilişkiler, bitki beslenmesi ve toprak özellikleri, bitki besin elementlerinin yarayışlığı, bitkilerde besin elementi alımı ve özümleme, bitki besin elementleri, mineral beslenme ürün ilişkisi, azot, fosfor, kükürt, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bor, demir konuları işlenmektedir.


BST 205-FERTILIZERS AND PLANT NOURISHMENT: Reasons for using fertilizers, fertilizer consume. Definition of fertilizers and classification. Organic fertilizers and chemical fertilizers. Relations between soil and plant nutrients. Plant nourishment and soil characteristics. Uptking and assimilation, plant nutrient elements, nitrogen, phosphorus, sulphur, calcium, magnesium, bor and iron.


BST 206-ASMA FİZYOLOJİSİ: Asma fizyolojisinin temel esaslarını öğretmek, Asmanın yıllık büyüme yaşam döngüsü, meyvelerde olgunlaşma devreleri ve büyüme ile ilgili fizyolojik olaylar, fotosentez ve beslenme fizyolojisi, fizyolojik hastalıklar gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


BST 206-GRAPEVINE PHYSIOLOGY: To teach principles of grape physiology, Annual growth cycle of grape, berry ripening stages, physiological events related to growth, photosynthesis, and nutrional physiology, physiological disorders.  1. SINIF III. YARIYIL


BST 301-BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI: Bitkilerde zarar ve hastalık oluşturan iklim, toprak ve çevre koşulları, bitki fotojen funguslar, nematodlar, sümüklü böcekler, akarlar, böcekler, omurgalılar ve yabancı otların tanıtılması bunlardan korunma ve mücadele yöntemler, zarar ve hastalık etmenlerine karşı korunma ve mücadele yöntemleri olarak yasal önlemler, kültürel önlemler, biyolojik savaş, bioteknik savaş, kimyasal savaş ve tarımsal ilaçlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.


BST 301-GRAPEVINE DISEASES AND PESTS: Presentation of environmental, soil and climate effects that causing diseases and loses. Plant pathogenic fungi, nematodes, mites, insects and weeds. Plant protection methods, pest and disease management, cultural control methods, biological control methods, bio-technique control, chemicals and physical control methods.


BST 302-ŞARAP TEKNOLOJİSİ II: Dünya'da ve Türkiye'de şarapçılığın yeri ve önemi. Yerli ve yabancı üzüm çeşitleri. Bağ bozumu ve şaraphanede yapılan hazırlıklar. Üzüm şırasının bileşimi ve etkileyen faktörler. Şaraphane özellikleri ve şarap kapları. Şarap teknolojisinde önemli mikroorganizmalar ve enzimler. Etil alkol fermentasyonun anlamı, önemi ve etkileyen faktörler. Beyaz şarap üretim teknikleri (üzüm hasadı, fermentasyon koşulları).Kırmızı şarap üretim teknikleri (fermentasyon yöntemleri: kesikli, sürekli, mayşe ısıtmalı). Pembe şarap üretim teknikleri. Fıçı şaraplarında olgunlaştırma. Şarap üretiminde kükürtlemenin esasları. Şarapların berraklaştırılması: durultma ve filtrasyon teknikleri. Şarapların olgunlaştırılmasında ısısal işlem uygulamaları. Şaraplarda görülen bozulmalar, hatalar ve hastalıklar


BST 302-WINE TECHNOLOGY-II : The status and importance of wine production in the world and in Turkey. Native and non-native grape varieates.Grape harvesting and preparations for wine productions in winaries.The composition of must and affecting factors.Winary characteristics and wine packaging materials.Important micoorganisms and enzymes in wine technology.The definition, importance and affecting factors of alcohol fermentataion. Production of white wine (grape harvesting, fermentation conditions).Production of red wine ( fermentation techniques:batch, continous, heated must). Production of rose wine. Maturation of barrel’s wines. Using of SO2 in wine production. Fining and filtration techniques of wines. Application of heat treatments during maturation of wine. Deteriorations, mistakes and diseases in wines.


BST 303-BAĞCILIK ve ŞARAPÇILIKTA PROJE TEKNİKLERİ: Bağ ve şaraphane özellikleri, ve şarap kapları, şaraphane binasının düzeni, üzüm işleme bölümü, fermantasyon bölümü, dinlendirme ve olgunlaştırma bölümü. sıcaklığın etkisi, konumun etkisi, toprak cinsinin etkisi, havalandırmanın etkisi, nemin etkisi, dinlendirme mahzenlerinin özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.


BST 303-PROJECT TECHNIQUE ON VINEYARD AND VINICULTURE: This course covers vineyard and winery properties, and wine containers, the layout of the winery building, the processing of grapes, fermentation section, to rest and mature section. temperature effect, position effect, the effect of soil type, the effect of ventilation, the effects of moisture provides information about the features of the rest of the cellar.


BST 304-ÖZEL BAĞCILIK-I: Öğrencilerin bağcılıkla ilgili teorik bilgi düzeyini oluşturmak amaçlanmaktır. Bağcılıkta karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili çözüm üretmeleri dersin hedefleri arasındadır.


BST 304-SPECIAL VITICULTURE-I : To give the students detailed theoretical background of the students. Increasing the theoretical and practical ability in solving problems confronted with in the vineyard growing.


BST 305-DEGUSTASYON TEKNİĞİ: Şaraplarda kalite kriterleri ile ilgili olarak O.I.V esasları hakkında kapsamlı bilgi verilmektedir. Şarap duyusal analizi, görsel değerlendirme, kadehte görünümü, şarap rengi, şarap tadımı süreci, şarap tadımı özelliklerinin tadım aşamasında değerlendirilmesi, servis sıcaklığı, şarap aromaları, tadımsal değerlendirme, yaşlanma ya da içme için potansiyel (uygunluk), olası şarap hataları.


BST 305-DEGUSTATION TECHNIQUE: Comprehensive information have been given about the criteria of wine quality based on OIV principles. Sensory analysis of wine, visual assessment, appearance"in glass", wine color, the wine tasting process , wine tasting characteristics assessed during tasting, , serving temperature, the aroma of the wine, "in mouth" sensations, potential (suitability for aging or drinking), possible wine faults.


BST 306-ASMA ISLAHI: Asmada genetik kaynaklar, asma ıslahının tarihçesi, bağcılıkta ıslah amaçları, klon seleksiyonu, melezleme ıslahı, tür içi melezlemeler, Vinifera x Vinifera melezleri, Amerikan x Amerikan melezleri, türler arası melezlemeler, türler arası melezlemelerin amaçları, Vinifera x Amerikan melezleri, Amerikan x Amerikan melezleri, poliploidi ıslahı, mutasyon ıslahı, ülkemizde ve diğer ülkelerde son yıllarda yapılmış klon seleksiyonu, melezleme ıslahı, poliploidi ıslahı ve mutasyon ıslahı çalışmaları tartışılmaktadır.


BST 306-GRAPE BREEDING: Genetic resources, history of viticulture,breeding objectives, clonal selection, hybridization,intraspecies hybridization, Vinifera x Vinifera hybrids, American x American hybrids, objectives of interspecies hybridization, Vinifera x American hybrids, American x American hybrids, polyploidi breeding, mutation breeding, clonal selections, hybridization breeding, polyploidi breeding ve mutation in Turkey and other countries will be discussed


BST 307-BAĞ ÜRÜNLERİ MUHAFAZA TEKNİĞİ: Bahçe ürünlerinin (meyve, sebze, çiçek, fidan, tohum v.b.) derim sonrası fizyolojisi ve teknolojisi ilişkin temel esaslar, derim zamanı, derim tekniği, paketleme evi uygulamaları, depolama yöntemleri, derimden sonra bahçe ürünlerinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve fizyolojik değişimler, depo hastalıkları ve bahçe ürünlerinin taşınması konuları anlatılacaktır, Ayrıca, derim sonrasında meyve ve sebzelerde yapılan laboratuvar analizleri uygulamalı olarak gösterilecektir.


BST 307-POSTHARVEST HANDLING OF GRAPEVINE PRODUCTS: Basic principles of postharvest physiology and technology of horticultural crops (fruits, vegetables, cut flowers, nursery trees, seed), harvest time, harvest techniques, packinghouse treatments, storage methods, physical, chemical and physiological changes during postharvest periods, storage disorders and diseases, transportation of horticultural crops and postharvest laboratory analysis techniques in fruits and vegetables.

1   2   3

Similar:

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK PROĞRAMI

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSLERİ

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconGİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconÜretim Alanı, Üretim sistemleri ve üretim teknolojisi

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconDemir Çelik Üretim Teknolojisi

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconGİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconEĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconTez: Laboratuvar koşullarında soysos üretim olanaklarının araştırılması 1985: Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümünde Araştırma Görevlisi

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconTEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ ( GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ)

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconTEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ ( GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page