Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
Indir 464.58 Kb.
TitleŞekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
Page3/8
Date conversion24.12.2012
Size464.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ardanuccpl.k12.tr/dosyalar/Yildiray_SARALiCografya_Test_Soru_Bankasi_I.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

HARİTA BİLGİSİ -II-

1. Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir.Haritada işaretli P ve R noktalan arasındaki yükselti farkı kaç metredir?

A) 40 B)80 C)120 D) 160 E) 200

2.Yukarıdaki izohips yöntemiyle çizilen topografya haritasında, hangi noktaların yükseltisi birbirine eşittir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) IV ve V E) I ve V

3.Yukarıda verilen izohips haritaları sırasıyla aşağıda verilen yer şekillerinden hangisine aittir?

A) Haliç Boğaz Vadi Falez Delta

B) Delta Delta Doruk Haliç Vadi

C) Haliç Vadi Doruk Delta Falez

D) Falez Delta Doruk Vadi Haliç

E) Vadi Haliç Delta Doruk Falez

4. Aşağıdaki haritada eşyükselti eğrileri 100 metre aralıklarla çizilmiştir.

Bu haritada K ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır?A) 100-200 m B) 200-300 m

C) 300-400 m D) 400-500 m

E) 500-600 m

5. Aşağıda 25 metrede bir geçirilen eşyükselti eğrileriyle çizilmiş bir topografya haritası verilmiştir.Haritada gösterilen yerle ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisine ulaşılamaz?

A) Tepeler arasındaki yükselti farkına

B) İki tepe arasındaki kuş uçuşu uzaklığa

C) Hangi yarımkürede olduğuna

D) Batı-doğu doğrultusundaki profiline

E) Eğimin yer yer farklı olduğuna

6.Heyelan oluşumu eğim, kayaç türü ve yağış miktarıyla ilgilidir.

Bunlardan yalnız eğim faktörü dikkate alındığında yukarıdaki izohips haritasında gösterilen yamaçlardan hangisinde heyelan olasılığı daha fazladır?

A) I B) II C) III D) IV D) V

7.Yukarıdaki izohips haritasından yararlanılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) X-Y arasındaki yükselti farkına

B) İzohipslerin aralık değerine

C) A noktasının derinliğine

D) X-Z arasındaki kuş uçuşu uzaklığa

E) Z noktasının yükseltisine

8. Bir Türkiye fiziki haritasında Adapazarı Ovası yeşil, Iğdır Ovası sarı, Başkale Ovası kahverengi ile gösterilmiştir.

Buna göre, fiziki haritada ovaların farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Toprak yapısının farklı olduğunu

B) Yükseltilerinin farklı olduğunu

C) Değişik bölgelerde bulunduklarını

D) Ekonomik etkinliklerin farklı olduğunu

E) Yüz ölçümlerinin farklı olduğunu

9.Yukarıda eşyükselti eğrileriyle gösterilen haritada işaretlenen,

I. yolun eğimi % 12

II. yolun eğimi % 6

III. yolun eğimi % 3 ise

Bu yolların uzunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

I II III

A) 2 km 4 km 8 km

B) 3 km 6 km 9 km

C) 12 km 6 km 3 km

D) 4 km 2 km 1 km

E) 8 km 4 km 2 km

10.Yukarıda verilen haritalardan hangisi renklendirme yöntemiyle çizilirse sadece yeşil renk tonları kullanılır?

A) V B) IV C) III D) II E) I

11.Yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemiyle yapılsaydı, hangi bölümde bütün renkler kullanılırdı?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12.Yukarıda izohips yöntemiyle çizilen harita, tarama yöntemiyle çizilirse kaç numaralı doğrultuda çizgiler daha kısa, kalın ve sık olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

13.Şekildeki izohips (eşyükselti) haritasında verilen numaralı yerlerden hangisinde eğim daha fazladır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

1. B 2. E 3. D 4. B 5. C

6. A 7. C 8. B 9. A 10. E

11. B 12. D 13. E


ATMOSFER VE SICAKLIK-I-

1. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yükselti ile doğru orantılıdır.

Buna göre, aşağıda verilen kentlerden hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark daha azdır?

A) İzmir B) Uşak C) Konya

D) Malatya E) Erzurum

2.Yukarıda bir bölgenin Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.

Buna göre, haritadaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Haritadaki en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark 3°C den fazladır.

B) Güneye doğru gidildikçe sıcaklıklar artmaktadır.

C) Z noktasının sıcaklığı 17°-18°C arasındadır.

D) Y noktasının yüksekliği X noktasından fazladır.

E) En yüksek sıcaklık 22° C den azdır.

3.
Gerçek Sıc. (°C)

İndirgenmiş Sıc. (°C)

I

18

24

II

30

32

III

26

32

IV

12

22

Yukarıdaki tabloda gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri verilen merkezlerden hangilerinin yükseltisi aynıdır?

A) I, II B) II, IV C) I, III

D) II, III E) I, IV

4. 1800 m yüksekliğindeki bir yerde hava sıcaklığı 10° C olarak ölçülmüştür.

Aynı anda diğer şartlar eşitse deniz seviyesinde hava sıcaklığı kaç °C dir?

A)-3 B)0 C)1 D) 9 E) 19

5. Dünya yıllık izoterm haritaları incelendiğinde Kuzey Yarımküre'nin Güney Yarımküre'ye göre daha sıcak olduğu görülür.

I. Sıcak okyanus akıntılarının varlığı

II. Karaların daha fazla yer kaplaması

III. Bitki örtüsünün gürlüğü

IV. Denizel etkilerin içerilere kadar sokulabilmesi

V. Güneş ışınlarının düşme açısı Yukarıdakilerden hangileri bu durumun nedenidir?

A) I, V B) II, IV C) Yalnız V

D) III, V E) Yalnız II

6. Aşağıda Güney Yarımküre'yi Kuzey Yarımküre'den ayıran bazı özellikler verilmiştir :

I. 45° enlemine kadar Kuzey Yarımküre, 45° enleminden sonra ise Güney Yarımküre daha sıcaktır.

II. Kuzey Yarımküre'ye göre Güney Yarımküre'de izotermler paralellere daha fazla uygunluk gösterir.

Yukarıda verilenler Güney Yarımküre'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

A) Okyanus akıntılarının etkili olması

B) Denizlerin oranının Kuzey Yarımküre'ye göre daha fazla olması

C) Okyanus akıntılarının sola doğru sapması

D) Güneş ışınlarının yıl içinde atmosferde aldığı yolun daha kısa olması

E) Soğuk çöllerin daha az olması

7. Denizellik etkileri azalıp, karasallık etkileri arttıkça, nem oranı azalır, ısınma ve soğuma artar.

Merkez

Gündüz

Gece

I

21 °C

7°C

II

18°C

-4°C

III

26°C

3°C

IV

23°C

-2°C

V

28°C

1°C

Tabloda beş merkezin gece-gündüz sıcaklıkları gösterilmiştir.

Bu merkezlerden hangisinde denizellik etkileri daha belirgindir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

8.Yukarıda Dünya profili üzerinde gösterilen taralı alanlardan hangisinin bakı yönü yıl boyunca kuzey yamaçtır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Bir kıtada aynı enlem üzerindeki doğu ve batı kıyıları arasında 10°C lik sıcaklık farkı ölçülmüştür.

Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti

B) Okyanus akıntıları

C) Denizellik

D) Karasallık

E) Ekvator'a uzaklık

10. Kuzey Yarımküre'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Güney Yarımküre'de ise durum tam tersidir.

Buna göre, aşağıda verilen alanlarda esen rüzgarlardan hangisi ulaştığı yerde sıcaklığı düşürür?11. Atmosferdeki nem oranı arttıkça sıcaklık farkı azalır.Buna göre, haritada işaretlenmiş noktaların hangilerinde sıcaklık farkı daha fazladır?

A) I, II B) II, III C) III, IV

D) II, IV E) IV, V

12.Yukarıdaki haritada gösterilen adadaki noktalardan hangisine kış mevsiminde denizden esen rüzgarların sıcaklığı arttırması beklenir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

13. Yükseldikçe atmosferin içindeki nem miktarı azalır. Nemin az olduğu yerlerde hava çabuk ısınır ve soğur.Buna göre, yukarıdaki şekilde gösterilen tepelerden hangisinde gün içindeki ısınma ve soğuma daha hızlıdır?

A) S B) L C) M D) N E) K

14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisinin her koşulda ve her ortamda doğru bir açıklama olduğu savunulamaz?

A) Nem sıcaklığı tutar.

B) Nemliliğin fazla olduğu yerde sıcaklık farkı azdır.

C) Nemin olmadığı yerde hava çabuk ısınıp çabuk soğur.

D) Nemin fazla olduğu yerde bitki örtüsü gürdür.

E) Nemin fazla olduğu yerler insan yaşamına uygundur.

15. Akdeniz Bölgesi'nde dağların güney yamaçlarındaki sebzeler kuzey yamaçlarından daha önce olgunlaşır.

Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Bakı B) Eksen eğikliği

C) Eğim D) Eksen hareketi

E) Yükselti

16. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkilerinden biri değildir?

A) Meteorolojik olayların görülmesi

B) Doğrudan ışık almayan yerlerin aydınlanabilmesi

C) Göktaşlarının parçalanması

D) Tektonik depremlerin meydana gelmesi

E) Güneşten gelen zararlı ışınların tutulması

1. A 2. D 3. C 4. E 5. E

6. B 7. A 8. C 9. B 10. D

11. D 12. C 13. E 14. E 15. A

16. D


ATMOSFER VE SICAKLIK-II-

1. Troposfer Güneş'ten gelen ışınlarla değil daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı destekleyen örneklerden biridir?

A) Yerden yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 °C düşmesi

B) Sonbahar aylarının ilkbahar aylarına göre daha sıcak olması

C) Gündüzlerin gecelerden daha sıcak olması

D) En yüksek sıcaklıkların, ışınların en dik geldiği tarihten sonra yaşanması

E) Gün içinde en yüksek sıcaklıkların saat 12:00 de değil de 13:00 veya 14:00 te yaşanması

2.Yukarıdaki şekilde görülen dağın kuzey yamacı, Güneş ışığını doğrudan görmediği halde tamamen karanlık değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

A) Dünya'nın kendi çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesi

B) Yerin yörüngesinin elips olması

C) Atmosferin Güneş ışığını dağıtıp yansıtması

D) Güneş ışığını büyük açıyla alması

E) Atmosferin alttan ısınması

3.Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerdeki sıcaklık değerleri;

- Çanakkale'de 20°C -Ankara'da 15,5°C

- Erzurum'da 10°C dir.

Bu merkezlerdeki sıcaklıkların farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Ekvator'a uzaklık B) Bakı

C) Enlem D) Rüzgarlar

E) Yükselti

4. Bir gözlemci ulaştığı yerde;

I. Havanın çabuk ısınıp soğuduğunu

II. Sıcaklık farkının arttığını, gözlemlemiştir.

Buna göre, gözlemcinin ulaştığı yer, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sivas B) Trabzon C) Ankara

D) Gaziantep E) Edirne

5. Yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalırken, sıcaklık farkı artar.

Buna göre, sıcaklık farkının yüksek kesimlerde daha fazla olmasının temel sebebi nedir?

A) Basıncın azalması

B) Nemin azalması

C) Doğal bitki örtüsünün cılız olması

D) Troposferin kalınlığının azalması

E) Atmosfer yoğunluğunun azalması

6. Atmosfer yerküreyi çevreleyen gaz örtüşüdür.

Atmosferin kalınlığı bugünkünden daha fazla olsaydı;

I. Işınların atmosferdeki enerji kaybı

II. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol

III. Dünya'ya ulaşan enerji

IV. Sıcaklık ortalaması

Yukarıdakilerden hangilerinde artış olurdu?

A) II ve IV B) I ve IV C) I ve II

D) III ve IV E) I ve III

7. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe, güneş ışınlarının düşme açısı daralır.

I. Mersin'de denize girme süresinin İstanbul'dan daha uzun olması

II. Adana'da meyvelerin İzmir'den önce olgunlaşması

III. Doğu Karadeniz'de yıllık sıcaklık farkının Akdeniz'den az olması

IV. Bitki örtüsünün kutuplara doğru kuşaklar oluşturması

gibi özelliklerden hangileri yukarıda verilen durum ile açıklanamaz?

A) Yalnız I B) I, II C) Yalnız IV

D) Yalnız III E) III, IV

8. Şekilde bir dağ yamacında yer alan a bölümünde karın geç yağdığı, erken eridiği, b bölümünde ise karın erken yağdığı ve geç eridiği gözlemlenmiştir.a ve b bölümlerindeki bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklığın yıl içinde değişmesi

B) Sıcaklığın gün içinde değişmesi

C) Sıcaklığın yükseklere çıkıldıkça azalması

D) Güneşi gören yamaçların daha çabuk ısınması

E) Bütün dağların zirvesinde kalıcı karların olması

9. I. Ovaya yağmur yağarken aynı anda dağlara kar yağması

II. Türkiye'de güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması

III. Yoğunlaşmanın belli bir yükseklikte oluşması

IV. Sıcaklığın Ekvator'dan kutuplara doğru azalması

Yukarıda verilenlerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilir?

A) I ve II B) II ve IV C) II ve III

D) III ve IV E) I ve III

10. Atmosferde sürekli olarak bulunmasına karşın miktarı yere ve zamana göre en çok değişen gaz su buharıdır. Su buharının fazla olduğu yerde ısınma ve soğuma yavaş gerçekleşir, sıcaklık farkları az olur.

Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinde sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?

A) Antalya B) Mersin C) Mardin

D) İzmir E) İstanbul

11.Güneş'e dönük olan yamaçlar, yıl boyunca diğer yamaçlardan daha sıcaktır.

Buna göre, yukarıdaki topografya haritasında işaretli noktalardan hangisinde yıl boyunca sıcaklık değerleri daha fazladır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. özel konum şartları aynı olmak koşulu ile Kuzey Yarım-küre'de güneye, Güney Yarımküre'de ise kuzeye dönük yamaçlar daha sıcaktır.
Güney Yamaç (°C)

Kuzey Yamaç (°C)

I

12

4

II

16

22

III

18

10

IV

22

28

V

28

24

Yukarıdaki tabloda özel konum şartları aynı olan beş ülkenin aynı saatte güney ve kuzey yamaçlarında ölçülen sıcaklıkları gösterilmiştir.

Bu ülkelerden hangileri Güney Yarımküre'de yer alır?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV

D) III ve V E) I ve V

13.Yukarıdaki haritada gösterilen A noktasındaki sıcaklığın B noktasından, C noktasındaki sıcaklığın ise D noktasından fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Ekvator'a olan uzaklık

B) Karaların ve denizlerin ısınma özelliği

C) Havadaki nem oranı

D) Akıntıların niteliğinin farklı oluşu

E) Yükseklik

14. Aşağıdaki şekil 23 Eylül günü Dünya'nın Güneş karşısındaki konumunu göstermektedir.Bu tarihte X ve Y noktalarına güneş ışınları aynı açı ile düştüğü halde X noktasının Y ye göre daha sıcak olması;

I. Güneş'in aynı anda doğması

II. Isı birikiminin fazla olması

III. Deniz seviyesine göre daha alçak olması

IV. Işınların atmosferde uğradıkları kayıpların fazla olması gibi etmenlerden hangilerinin sonucudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) Yalnız II E) Yalnız IV

1. A 2. C 3. E 4. B 5. B

6. C 7. D 8.C 9. E 10. C

11. E 12. C 13. D 14. D

1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi iconMikroskobik canlılarla ilgili verilen yukarıdaki bilgilerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerin hangisi doğrudur?

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi icon1-Aşağıdakilerden hangisi ceza ile ilgili olarak yanlıştır?

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi iconB-Şekilde verilen sindirim sistemi ile ilgili olarak sorulan soruları şekildeki numaraları kullanarak yanıtlayınız.( Her biri 1 puan,Toplam 10 Puan)

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi icon2 Yukarıdaki şekilde aşağıda verilen açılardan hangisi yoktur?

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi iconAdı: Soyadı: Sınıf: 8/A No
С olan bir miktar su K, L ve M ısıtıcılarına şekilde gösterilen miktarlarda doldurulup ısıtıcılar çalıştırılıyor. İçerisindeki sular...

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi iconAMAÇ Bu prosedürün amacı, kalite faaliyetlerinin planlanmış sistemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını, sonuçların yeterli olup olmadığını, zayıf noktaları, verilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını planlı olarak denetlemektir. KAPSAM

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi iconYukarıda verilen bilgilere göre özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi icon2. Aşağıdakilerden hangisi ADO. NET ile ilgili değildir? A Dataset

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi iconKitabımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi iconYukarıdaki ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page