Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)
Indir 50.88 Kb.
TitleKonu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)
Date conversion07.07.2013
Size50.88 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.odtugvo.k12.tr/diger/webue/dersler/tarih/9SINIF/Calisma_Yaprakları/LİSEITarihY1.doc


ODTÜ GV ÖZEL LİSESİ


TARİH ZÜMRESİ


Ders: TARİH Çalışma Yaprağı No; 1
Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)


Adı Soyadı: Sınıf: 9- No:


TARİH BİLİMİ

Tarih kavramı size neleri çağrıştırmaktadır?

Geçmişteki insanların yaşayışlarını neden öğrenmek isteriz?


TARİH BİLİMİNE GİRİŞ


Tarih; geçmiş devirlerde yaşayan insan topluluklarının

yaşayışlarını, yaratmış oldukları kültürlerini, birbirleriyle

ilişkilerini, yer ve zaman göstererek inceleyen, neden-sonuç

ilişkisi içerisinde, kaynaklara dayanarak araştıran, gerçeklere

bağlı kalarak günümüze aktaran objektif/nesnel bir bilimdir.


Objektif olmak ne demektir? Sizce bir

tarihçinin objektif olması mümkün müdür?


Geçmişte yaşanan olaylara günümüz değer

yargılarıyla yaklaşamayız.


Aynı tarihi olay karşısında çok farklı

yorumlar, hatta birbirleriyle çelişen yaklaşımlar

görülmektedir. Bunun nedenleri sizce neler olabilir.


Geçmiş, bir anlamda bugün hala yaşayan

bir zaman dilimidir.” Tarihçi Collingwood bu ifadesi ile neler

demek istemiş olabilir?


Tarih yazmak, tarih yapmak

kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen

hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.


TARİH ÖĞRENMENİN YARARLARI


Bir an için hafızanızı kaybettiğinizi

düşününüüz. Bu durum yaşamınızı nasıl etkiler. Buradan

hareketle tarihin toplumların hafızasında ne derece önemli

olduğunu anlamaya çalışınız.


Bilelim ki milli benliğini bilmeyen

milletler başka milletlere yem olurlar.

1- Geçmişte yapılan hatalardan ders alınmasını sağlar.

2- Günümüzde tarihi kendi siyasi amaçları için yanıltmak

isteyen insanlara karşı uyanık olmamızı sağlar.

3- Kendi tarihimiz, kültürümüz ve coğrafyamız hakkında

bilgilenmemizi sağlayarak ulus olma bilincini geliştirir.

4- Milletlerin yaşamında süreklilik duygusu oluşur ve bu duygu

ulus olma bilincine katkı sağlar.

5- Uluslararası ilişkilerde hükümetlere yol gösterir.


Atatürk Türk Tarih Kurumu’nu neden

kurmuştur?

TARİH BİLİMİNİN KONUSU


Tarih bilimi;

1- İnsan topluluklarının geçirdiği evreleri inceler. (İnsanlar;

klan, aşiret, kent devleti, site, polis, nom, devlet ve

imparatorluklar şeklinde örgütlenerek günümüze kadar

gelmişlerdir.)

2- İnsan topluluklarının ilişkilerini inceler. (Savaşlar, barışlar,

ayaklanmalar, ticaret ve antlaşmalar bu kapsam içerisinde

değerlendirilebilir.)

3- Yaratılan kültür ve uygarlıkları inceler. (Devlet örgütü, ülke

yönetimi, hukuk, dinsel inanış, ordu, yazı ve dil, bilim ve

teknik, toplumsal yaşam, eğitim ve öğretim, ekonomi, maliye

ve vergi sistemi, güzel sanatlar, yapılaşma teknikleri vb.

konular bu kapsam içerisinde değerlendirilebilir.)


Ders kitabınızda 5. sayfada yer alan ilk 6

görseli inceleyerek, resimler ile ilgili soruyu ders

ortamında yanıtlayınız.


Tarihi diğer bilimlerden ayıran temel özellik nedir?


TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tarih bilimi;

1- Geçmişte kalmış olayları inceler. Bu olaylar,

tekrarlanamazlar ve deney konusu yapılamazlar.

2- Olaylar neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya çıkarlar. Zaman,

yer ve kişi bakımından tarihi olaylar bir kez yaşanır. Bu

nedenle tarih tekerrürden ibarettir sözü yanlıştır.

3- Olaylar belli bir zaman ve yerde meydana gelmişlerdir.

4- Tarih sürekli değişken ve dinamiktir.

5- Tarihi olay ve olgular belgelere dayanarak incelenir.

6- Tarih objektif bir bilimdir.

7- Tarihin kanunları yoktur.

8- Tarihi olaylar oluştukları dönemin ve toplumların kültürlerini

yansıtırlar.

Geçmişte toplumu bütünüyle ilgilendiren ve

etkileyen olaylara tarihi olay denilmektedir. Olayın

başlangıcı bitişi ve yeri bellidir. Olgu ise aynı nitelikteki

toplumsal olayları kapsayan ve bir süreci ifade eden genel

kavramdır. Örneğin Fransız Devrimi bir olay, devrim ya da

bu devrimin yol açtığı sonuçlar olgudur.

TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ

Fen bilimleri kendileri için gerekli olan bilgileri deney, gözlem,

araştırma yoluyla elde eder. Tarihin yöntemi ise bu bilimlerden

farklıdır. Tarih biliminin kendine özgü bir yöntemi vardır. Tarih

biliminin konusu, yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmek

olduğuna göre, bu iş ancak, yaşanan tarihten günümüze yansıyan

izlerin incelenmesiyle mümkün olur. Bu değerlendirme

kaynakların aranıp bulunmasına (tarama/kaynak arama),

sınıflandırılmasına (tasnif), çözümlenmesine (tahlil),

eleştirilmesine (tenkit) ve sentezinin (terkib) yapılmasına

bağlıdır.


Verilerin (kaynakların) nasıl tasnif

(sınıflandırma), tahlil (çözümleme), tenkit (eleştirme)

ve terkib (sentez) edildiğini tartışınız. (Kitabınızın 8. ve 10.

sayfalarından yararlanınız.)


Tarihi olayların ve olguların araştırılması ve değerlendirilmesi

sırasında izlenmesi gereken yöntemler şunlardır;

A- TARAMA (Kaynak Arama/Belge Bulma)

Kaynak: Tarihe ilişkin bilgi veren her türlü veriye kaynak

(belge, vesika) denir. Kaynaklar; yazılı kaynaklar, sözlü

kaynaklar, kalıntılar ve çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar olmak

üzere dörde ayrılır.

1- Yazılı Kaynaklar: Sümerlerin yazıyı icat etmesinden sonra

yazı kullanılarak oluşturulan dokümanlardır. Bazı yazılı

kaynak örnekleri şunlardır; Kitabeler, fermanlar, beratlar,

antlaşma metinleri, paralar, mühürler, şecereler, plan ve

haritalar, seyahatnameler, kil tabletler, anılar, gazete,

dergi ve kitaplar, takvimler, yıllıklar.

2- Sözlü Kaynaklar: Nesilden nesle sözlü olarak aktarılan,

destan, masal, atasözü, mâni, hikaye, şiir ve türkü gibi

kaynaklardır.

3- Kalıntılar: İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadar yaptığı

her türlü eşya ve bıraktığı tüm kalıntılar bu kapsamda

değerlendirilir. Bazı yazısız kaynak örnekleri şunlardır; Eski

yapı ve şehir kalıntıları, araç gereçler, silahlar, mezarlar,

insan ve hayvan kemikleri, insan ve hayvan fosilleri, mağara

resimleri, heykeller ve kabartmalar. Bu tür kaynaklar

özellikle Sümerlerin yazıyı icat etmesinden önceki

dönemlerle ilgili (tarih öncesi dönemler) bilgi edinmemizi

sağlar.

4- Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: CD, film, fotoğraf,

resim vb.


Ayrıca kaynaklar, birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar

diye de ikiye ayrılır.

1- Birinci El Kaynaklar: Orijinal yani, olayın geçtiği döneme

ait kaynaklardır. Kitabeler, yazıtlar, araç gereçler, mağara

resimleri, kafatasları, ören yerleri vb. bu kategoriye girer.

2- İkinci El Kaynaklar: Birinci el ya da ikinci el kaynaklardan

yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. Ders kitapları,

makaleler vb. bu kapsam içerisinde değerlendirilir.


Ders kitabınızda 9. sayfada yer alan üç soruyu

yanıtlayınız.


B- TASNİF (Sınıflandırma)

C- TAHLİL (Çözümleme)

D- TENKİT (Eleştiri)

E- TERKİB (SENTEZ) YAPMA


TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)

Tarih bilimi çok geniş bir araştırma alanına sahiptir. Bu alanı bir

bütün olarak incelemek imkansızdır. Bu nedenle, yani

araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için, tarih; zaman, yer

ve konulara göre sınıflandırılmış ve bölümlere ayrılmıştır.


A- Zamana Göre Sınıflandırma


1- Zamana göre sınıflandırmayı açıklayınız.

2- Tarih neye göre tarih öncesi ve tarih çağları olmak

üzere ikiye ayrılır?

3- Şu anda işlemekte olduğumuz çağ ayrımlarının doğru olup

olmadığını, her bir çağ ayrımını göz önünde bulundurarak

açıklayınız.

4- Bu çağ ayrımları hangi coğrafyaya uygundur?

DİKKAT; Ödevinizi bir A4 kağıdına yaparak öğretmeninize teslim ediniz.


B- Yere (Mekana) Göre Sınıflandırma


Mekana göre sınıflandırmayı açıklayınız.


C- Konuya Göre Sınıflandırma


Konuya göre sınıflandırmayı açıklayınız.


Tarihi bölümlere ayırarak araştırmak büyük

kolaylık sağlar. Ancak, araştırma alanının açık ve kesin bir

biçimde sınırlandırılamaması sıkıntı yaratmaktadır. Dinler

tarihini sosyal tarihten ayırmak mümkün olmadığı gibi, hukuk

kurumlarını değiştiren veya yok eden siyasal gelişmeleri konu

edinen siyasal tarihten de ayırmak mümkün değildir.


Her devrin kendisinden önce ve sonraki

dönemlerle bağlantısı vardır. Bu nedenle bir çağı

diğerlerinden tamamen soyutlayarak incelemek mümkün

değildir.

Yeni bulunan belgeler ışığında tarih

bilgisinin ve yorumların nasıl değiştiğini örneklerle

açıklayınız.

Add document to your blog or website

Similar:

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconA Kökensel Tarih; b Düşünsel Tarih; c Felsefi Tarih

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: Takvim Bilgisi, Tarih Yazıcılığı, Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih ve Saat seçeneğini tıklatarak gerekli ayarlamalar yaparak imlecin bulunduğu yere tarih ve sat ekleyebiliriz. Otomatik metin ekleme

Konu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTEST / 4 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST / 4

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page