ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI
Indir 136.2 Kb.
TitleORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI
Page1/3
Date conversion08.07.2013
Size136.2 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.osbuk.org/haber/images/OYEP02-OSBOrgGorKarar-SeyfettinYagci-CemalHasimOglu.doc
  1   2   3
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

(ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI)


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

19. yüzyılın sonlarında sanayinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesinin önemine bağlı olarak dünyada ilk örneğinin İngiltere’de görüldüğü organize sanayi bölgesi uygulaması, 20. Yüzyılın başlarında  başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerce uygulanmaya başlanmıştır.

İlk uygulamaların amacı sanayicilerin altyapılı arsa ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla bu bölgeleri inşa eden özel firmaların kar elde etmeleri olmuştur. Bir başka deyişle ilk uygulamalar özel sektör tarafından kar elde etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşıyla birlikte başlayan dönemde OSB’ler bir devlet yatırımı olarak uygulanmaya başlamış ve az gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde düzenlenmiştir.

Türkiye’de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanarak ekonomik kalkınmanın ve yeni kazanılan siyasi bağımsızlığın temeli olarak görülmüştür.

Bu ilk sanayileşme çabaları, devlet tarafından 1931 yılında uygulamaya konulan “I. Beş Yıllık Sanayi Planı” çerçevesinde sanayi alt yapısının oluşturulması çalışmalarına başlamıştır. I. Sanayi Planı döneminde bütünüyle kamu girişimciliği ön planda tutulmuş Sümerbank, Etibank, Denizcilik Bankası gibi kuruluşlar faaliyete geçmiştir.

1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayi “lokomotif” sektör olduğu, tespit edilen hedefler doğrultusunda; OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa’da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır. 

“Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, 933 sayılı “Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun” gerekse 30/l0/l984 tarihli, 3067 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile ilga edilen 77 sayılı “Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkındaki Kanun” ile Bakanlığımız kuruluş kanununa istinaden çıkarılan Fonlar Yönetmeliğine göre yürütülen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) yasal bir statüye kavuşturulmaları için yapılan çalışmalar neticesinde, hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4562 sayılı  OSB Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda düzenlenen OSB Uygulama Yönetmeliği 01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince, OSB’ler 4 organdan oluşmakta olup, bunlar

a)Müteşebbis Heyet (İşletme aşamasında Genel Kurul),
b)Yönetim Kurulu,
c)Denetim Kurulu,
d)Bölge Müdürlüğü’dür. (OSB Kanunu Madde:6)


OSB KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASI


OSB, Yer Seçimi Yönetmeliğine göre uygun görülen yerlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile kurulur. (OSB Kanunu Madde:4)


Bakanlık tarafından kuruluşu uygun görülen OSB’ler;

a) İl özel İdaresinin,

b) OSB`nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, Büyükşehirlerde ayrıca Büyükşehir belediyesinin,

c) İl ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre sanayi odası, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasının,

d) Sanayici dernek veya kooperatiflerinin,

Biri veya daha fazlasının temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanmasıyla tüzel kişilik kazanır.

İhtisas OSB`lerinde konuyla ilgili meslekî kuruluşlar ve teşekküllerin temsilcileri, talepleri halinde müteşebbis heyete dahil edilirler.OSB ORGANLARI4562 Sayılı OSB Kanununa göre organlar kuruluş ve işletme aşamasında olmak üzere iki şekilde teşekkül etmektedir. Her iki şekilde organ sayısı değişmemekle birlikte oluşumlarında ve görevlerinde değişiklik meydana gelmektedir. Buna göre,


BÖLÜM I


KURULUŞ AŞAMASINDAKİ OSB ORGANLARI


  1. MÜTEŞEBBİS HEYETİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE SÜRESİ

    1. OLUŞUMU


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kuruluş Protokolü onaylanarak

tüzel kişilik kazanan Organize Sanayi Bölgelerinde ilk Müteşebbis Heyet, OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların yetkili organlarınca, mensupları arasından tespit edilecek üyelerden oluşur.

Müteşebbis heyeti oluşturacak üye sayısı 11 asıl 11 yedek üyeden az, 15 asıl ve 15 yedek üyeden fazla olamaz.

OSB’nin oluşumuna Katılan kurum ve kuruluşların müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılım oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.

Müteşebbis heyette yer alan üyeler iki yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Bu şekilde katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar.


b-GÖREV DAĞILIMI

Müteşebbis heyet ilk toplantısında, valinin başkan olması durumunda, OSB Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlardan il özel idaresi ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkan vekili, aksi takdirde bir başkan ve bir başkan vekili seçer.


c-TOPLANTILARI

Müteşebbis heyet en az üç ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

Müteşebbis heyet toplantılarının gündemi ve çağrı ile ilgili duyurular ve benzeri sekreterya görevini bölge müdürü yürütür.

Çağrı ile ilgili duyurular, en az 5 gün önce olmak şartıyla iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.


d-MÜTEŞEBBİS HEYET KARAR DEFTERİ


Müteşebbis heyet toplantılara ait kararlar, Noter tasdikli Müteşebbis Heyet karar defterinde tutulur ve izlenir. (OSB Uygulama Yönetmeliği Madde: 202)


e- ÜYELİKTEN DÜŞME

Müteşebbis heyette görevli üyeler, geçerli sayılan bir mazeretleri olmaksızın üst üste yapılan üç toplantıya veya mazeretli olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar.

Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır

f-MÜTEŞEBBİS HEYETE KATILIMCILARIN DAHİL OLMASI

OSB’ de üretime geçtiğini işyeri açma izni alarak belgeleyen işletmelerin sayısı , OSB’ de varsa tevsi alanlarla birlikte kurulacak tüm işletme sayısının 1/3 üne ulaştığında, katılımcılar, kendileri veya temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri üyeler vasıtasıyla müteşebbis heyette temsil edilirler.

Müteşebbis heyete girecek katılımcı üyeler; kendileri veya temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin müteşebbis heyetin belirleyeceği gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapılacak seçimle belirlenir.

Kooperatiflerden oluşmuş organize küçük sanayi bölgelerinde ise; müteşebbis heyete girecek katılımcılar, kooperatiflerden işyerlerinin 2/3 ünün işyeri açma izni alarak üretime geçenlerin oranı, bölgedeki tüm kooperatiflerin 1/3’ ü oranına ulaştığında kooperatiflerin kendi genel kurullarında seçeceği birer temsilci vasıtasıyla, müteşebbis heyet tarafından belirlenecek gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapacakları seçimle belirlenir.

Seçimde katılımcılar arasından müteşebbis heyet üye sayısının yarısı kadar üye seçilir.

Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir.

Üretime geçmiş işletmeler cetveli bölge müdürlüğünce hazırlanır.

Müteşebbis heyet yukarıda belirtilen orana ulaşılmasını takip eden 30 gün içinde temsilcilerin seçimi için gerekli işlemleri başlatmak zorundadır.

Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında müteşebbis heyete girecek katılımcı üyelerin belirlemesinden sonra, diğer üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu durumda müteşebbis heyetten çıkarılacak üyelerin görev sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz.


Seçim duyurusu, en az 30 gün öncesinden iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı yapılır. Duyuruda, işletmeler cetvelinde yer alan kişi sayısının yarıdan bir fazlası olan seçim yeter sayısının bulunmadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın toplantının yer ve saat açıklanarak 15 gün sonra yeni bir duyuru yapılmaksızın seçim yapılacağı bildirilir.

Seçimde, toplantıya katılan katılımcıların veya temsilcilerinin açık oylarıyla, kendi aralarında bir divan başkanı ve iki katip üye seçilir. Seçimler hücre ve sandık kullanılarak kapalı oyla ve açık tasnif usulü ile yapılır. Divan, seçim sonuçlarını tutanak haline getirerek müteşebbis heyete teslim eder.

Her katılımcı kendi aday olabileceği gibi bir başka katılımcı tarafından da aday gösterilebilir.

Her katılımcı başka katılımcının yerine vekaleten oy kullanabilir. Vekaletin noter tasdikli olması gerekir. Ancak bir katılımcı kendi oyu dahil en fazla iki oy kullanabilir.

Seçim sonuçlarının bir sureti en az 30 gün içinde Bakanlığa gönderilir

g-MÜTEŞEBBİS HEYETİN GÖREV SÜRESİ

Müteşebbis heyetin görev süresi OSB’deki varsa tevsi alanlarla birlikte kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün üretime geçtiklerinin, işyeri açma belgesi ibraz etmek sureti ile belgelenmesi veya OSB’nin kuruluş masrafları, OSB’deki arsaların alımı ve tüm altyapı inşaatları Bakanlık kredisi ile gerçekleştirilmiş olan OSB’lerde kredi borcunun ödendiğinin belgelenmesi ile genel kurulun toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmesiyle sona erer.

Müteşebbis heyetin kendi imkanları ile oluşmuş OSB’lerde ise müteşebbis heyetin görev süresi OSB’deki varsa tevsi alanlarla birlikte kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün üretime geçtiklerini işyeri açma izni belgesi ibraz etmek sureti ile belgelenmesi sonucunda, genel kurulun toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmesi ile sona erer. Ancak bu görevleri yürüttükleri sürece almış oldukları kararlar, imzaladıkları mali, idari ve iltizamı akit ve sözleşmeler görev süresi bittikten sonra da geçerliliğini aynen korur. Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis heyet, OSB’ ye ait her türlü belge, bilgi ve kayıtları derhal yönetim kuruluna devreder.

İlk ve müteakip genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülüp, salt çoğunlukla devam kararı çıkması halinde müteşebbis heyet her yıl genel kurul yapmak kaydıyla iki yıl süre ile göreve devam eder. Bu durumda kuruluş protokolünün ana sözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine geçen müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında kalan gündem maddeleri görüşülmez. Müteşebbis heyete seçilecek üye sayısı, müteşebbis heyet üye sayısının yarısından bir fazla olur. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli üye tadilatı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimini yapar ve sonucu genel kurul tutanakları ile birlikte Bakanlığa gönderir


h-MÜTEŞEBBİS HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Müteşebbis heyet; OSBnin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak, yer seçimi raporunda belirtilen hususları yerine getirmek, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen görevleri yapmak, yönetim ve denetim kurulu çalışmalarını ve hesaplarını ibra etmek, OSB’ye ait para ve diğer kaynakları kuruluş amacına uygun kullanmakla yükümlü ve görevlidir. (OSB Kanunu Madde: 7 )

Buna göre, Müteşebbis heyetin görevleri şunlardır:

1) OSB kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak,

2)Yer seçiminin ardından valiliğe yazılan talimat yazısında belirtilen hususları yerine getirmek,

3) OSB’nin, yönetim ve denetim kurulunu oluşturmak, bu kurulların çalışmalarını ve hesaplarını ibra etmek,

4) Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve katılacak üyeleri tespit etmek,

5) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek,

6)Altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje ihaleleri konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesini ve ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak,

7) Arsa tahsislerini yapmak,

8) OSB’ye ait gayri menkullerin ve menkullerin satış, trampa, kira bedelleri ve benzeri işlemler ile ilgili prensipleri belirlemek,

9) Arsa satışı, altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirlemek,

10)Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını parsel büyüklüğüne göre belirlemek,

11) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek ve gerektiğinde yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek,

12) OSB’nin yatırım programları ile bütçesini onaylamak,

13) Bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve kadrosunu onaylamak, kredi kullanılması halinde Bakanlığın onayına sunmak,

14) Bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili karar almak,

15) OSB yönetim kurulu ve bölge müdürlüğü tarafından yürütülen mali, idari ve teknik konularda katılımcı ile doğabilecek ihtilaf ve uyuşmazlıklar hakkında gerektiğinde Bakanlığın görüşünü alarak karar vermek,

16) OSB’ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek,

17) Şartlar oluştuğunda genel kurulu toplayarak görevini OSB katılımcılarına devretmek üzere gerekli işlemleri başlatmak,

18) OSB içinde katılımcıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili şekil ve şartları belirlemek,

19) Kuruluş Protokolünün hazırlanması, organlarının oluşturulması ve ibrası, hesapların ibrası, OSB’nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, Bölge müdürünün atanması veya azli, şartlar oluştuğunda genel kurulun oluşturulması ile ilgili görevlerinin dışında kalan yetki ve sorumluluğunun yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak,

20) Denetim kurulu dışında, OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak, gerekli görülen hallerde her zaman serbest yeminli mali müşavirlere incelettirilmesi için karar vererek prensiplerini belirlemek,

21) Bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek,

22) Ruhsat ve izinlerin verilmesi ile ilgili prensipleri belirlemek,

23) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek,

24) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak.

Ayrıca, Müteşebbis heyet, OSB kanunu ve OSB Uygulama yönetmeliğinde yer alan esaslara aykırı olmamak şartı ile alacağı prensip kararlarını, daha sonra geçilecek genel kurul aşamasında düzenleyeceği OSB Ana Sözleşmesinin temelini oluşturmak üzere toplu olarak bir iç talimatname şeklinde düzenleyebilir.  1. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

a-OLUŞUMU :

Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Beşinci üye, ihtiyaca göre teknik ve idari birikimi olan müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların mensupları arasından görevlendirilebilir. Bölge müdürü yönetim kurulu üyesi olamaz.

Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. İstifalar ve eksilmeler halinde yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi geçerek kalan süreyi tamamlar.


b-GÖREV BÖLÜMÜ

Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Görev bölümü en az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile yapılır.

c-TOPLANTILARI

Yönetim kurulu, başkan veya başkan vekili başkanlığında en az ayda 2 defa toplanır. Toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi 6 ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

Yönetim kurulu toplantılarının sekreterya görevi bölge müdürü tarafından yürütülür.

d-Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

1) OSB’yi temsil ve ilzam etmek,

2) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet kararları çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek,

3) OSB’nin en ideal şekilde gelişmesi için her türlü tedbiri almak, planlamak ve hakkaniyetle işleyişi ile ilgili kararları almak,

4) Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, yönetim aidatları ile hizmet karşılığı bedellerini belirleyerek müteşebbis heyetin onayına sunmak,

5) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde OSB’ ye ait gayri menkullerin ve menkullerin satış, trampa ve kira bedellerini tespit etmek,

6) Müşterek alanlara yapılacak sosyal tesislerin yatırım kararlarını müteşebbis heyetin onayına sunmak,

7) OSB ortak alanlarına ait masraflar ile altyapı katılım payları ve yönetim aidatlarını katılımcılar adına tahakkuk ettirip, ödeme miktarı, şekil ve müeyyidelerini müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde uygulamak,

8) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde arsa satışlarını yapmak,

9) OSB’ ye ait halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, parselasyon planı ve değişiklikleri ile yol, atık su, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu, AG-OG elektrik, enerji nakil hattı ve benzeri altyapı ve arıtma tesisi projeleri ile yapım işlerine ait keşif ve ihale dosyalarını ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlatmak,

10) Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSB’lerde bu krediyi kullandıkları işlere ait tüm proje, keşif ve ihale dosyası hazırlama çalışmalarını bölge müdürlüğü elemanları ve ilgili resmi kurumlar vasıtasıyla izlemek, inceleyip veya incelettirip kontrol ettikten sonra onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek,

11) Kredi kullanmayan OSB'lerde, imar planı değişiklikleri, parselasyon planı ve değişiklikleri ile altyapı projelerini onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek,

12) Özel OSB'lerde imar planı ve değişikleri, imar uygulama işlemleri ve altyapı projelerini yetkili kurum ve kuruluşların uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek,

13) OSB için yapılacak alım-satım,altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil tüm ihaleleri müteşebbis heyetin kararına uygun olarak yapmak,

14) Proje, altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesisleri, her türlü inşaat, bakım ve onarım işlerinin hakedişlerini onaylamak,

15) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme konularında müteşebbis heyetin verdiği yetki ile gerekli kararları almak ve uygulamak,

16) Müteşebbis heyetin verdiği yetki ile rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek,

17) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedellerini belirlemek,

18) OSB içinde katılımcıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili müteşebbis heyetin belirlediği şartlarda izin vermek .

19) Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde ruhsat ve izinleri vermek, verilen ruhsat ve izinlere uygun işlem yapılması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek,


20) Bölge müdürü hariç, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azline karar vermek,


21) Bölge müdürlüğü personelinin ücretlerini belirlemek,


22) Genel idare giderleri için kredi kullanmakta olan OSB’lerde bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azli ile ilgili teklifleri hazırlayarak Bakanlığın iznini almak,

23)Müteşebbis heyet tarafından tespit edilen plan, prensip ve programları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak,

24) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek,

25) OSB’de katılımcılar arasında veya katılımcılar ile bölge müdürlüğü arasında çıkabilecek ihtilafı çözümlemek, çözümlenemeyen konularda müteşebbis heyete başvurmak,

26) İşyeri açma izni belgesi ve yapı kullanma iznini almış katılımcıların devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak.
  1. DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

a- OLUŞUMU

Denetim kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine ilk yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.

OSB Kanunun geçici 2. maddesinde belirtilen OSB’ler denetim kurulunu, oda meclis bütçe komisyonunun tamamından oluşturulabilecekleri gibi, seçimle belirleyecekleri en fazla iki temsilcisinden de oluşturabilirler.

B-GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1) OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir defa OSB’nin defterlerini incelemek, birlikte veya münferiden düzenleyecekleri raporla müteşebbis heyete bildirmek,

2) En az 3 ayda bir defa OSB’nin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

3) Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

4) Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına bir raporla müteşebbis heyete bildirmek,

5) OSB katılımcılarının OSB yönetim kurulu üyeleri ve OSB personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu müteşebbis heyete iletmek,

6) Boşalan denetim kurulu üyeliklerine gecikmeksizin yedeklerden üye çağırmak,

7) En az 3 ayda bir ara raporu ve yılda bir defa genel denetleme raporunu düzenleyerek müteşebbis heyete sunmak.

Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelere aykırı uygulamaları ve bundan sorumlu olanları, rapor dönemini beklemeden müteşebbis heyete, sorumlular müteşebbis heyet içinde ise Bakanlığa haber vermekle yükümlüdür.

Denetim kurulu üyeleri kendilerine Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.  1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

a-OLUŞUMU

Bölge müdürlüğü, bölge müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluşur.

Bölge müdürü, müteşebbis heyetin kararı ile diğer personel ise, bölge müdürünün teklifi yönetim kurulunun kararı ile atanır ve aynı şekilde azledilir.

b-BÖLGE MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

Bölge müdürü, müteşebbis heyet ve yönetim kurulunun kararları ve talimatları, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeleri çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir.


OSB’LERİN TEMSİL VE İLZAMI

OSB’ler, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. OSB’ yi ilzam edici her türlü işlemle ilgili yazılar, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir diğer yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş OSB bölge müdürü tarafından imzalanır ve böylece çift imzalı olarak tekemmül eder. Müteşebbis heyetin kararları ancak tüzel kişiliğin iç ilişkisinde hüküm ifade eder.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilzama yetkili üyelerinin listesi Bakanlık tarafından onaylı “Yetki Belgesi” ile belgelenir. Yetki belgesi 2 yıl süre için geçerlidir ancak yönetim kurulu üyelerinde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilerek yenilenir. Yenilenen yetki belgesi imzalandığı tarihten itibaren kalan süre için geçerlidir.

SORUMLULUK

Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bölge müdürü ile sair personel kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılırlar.

Denetim kurulu üyeleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan sorumludurlar.

Denetim kurulu üyeleri görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında

OSB veya katılımcılar için zarar umulan hususları, kanunlar ya da OSB Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca bildirmek zorunda oldukları kurum, kuruluş veya organlar dışında kalanlara açıklayamazlar.

BÖLÜM II


İŞLETME AŞAMASINDAKİ OSB ORGANLARI  1. GENEL KURULUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ


A-OLUŞUMU

Bölgede kurulacak tüm işletmelerin 2/3’ü üretime geçtiklerini belgeledikleri takdirde ve bölgenin kredi borcunun tamamen ödenmesi durumunda OSB’ de kendilerine yer tahsis edilen veya satılan ve böylece katılımcı sıfatını iktisap eden gerçek ve tüzel kişiler temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin bir araya gelmesi ile Genel Kurul oluşur.


B-TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü genel kurul, OSB işlerinin, kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolü hükümlerinin gerektirdiği durumlarda çağrı ile toplanır.

1)Toplantı Yeri

Genel kurul OSB’nin bulunduğu yerde toplanır.

2)Çağrıya Yetkili Organlar

İlk genel kurul, müteşebbis heyet tarafından, sonrakiler yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Gerekli hallerde çağrı Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Gerekli hallerde denetim kurulu da genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Ayrıca, dört işletmeden az olmamak şartıyla, toplam işletme sayısının en az 1/10’ unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.

Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu ve yukarıdaki şekilde yapılan başvurulardan bir sonuç alınmaması halinde, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilir.

3-Çağrının Şekli

Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.

Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin belirtilmesi zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada katılımcılara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az, 30 günden fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
4-Görüşme ve Karar Yeter Sayısı

Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için varsa tevsi alanlar da dahil OSB’ de kayıtlı katılımcıların veya temsilcilerinin en az dörtte birinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli katılımcının bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda gerekli nisap aranmaz.

Genel kurulda kararlar katılımcılar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.

C-GENEL KURUL TUTANAĞI

Genel kurul toplantılarının geçerli olması için, temsilciler tarafından yapılan seçimler ve alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir . Genel kurulda alınan kararlara muhalif olanlar muhalefetlerini gerekçesi ile birlikle bu tutanağa geçirtir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.

Genel kurul tutanağı, divan başkanı,üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconRisk Analizi ve Sürekli Denetim Sürecinin Organları ve Görevleri

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconMerkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconAnayasanın 130. maddesinde ifadesini bulan yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama ve

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconAnayasanın 130. maddesinde ifadesini bulan yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama ve

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi bağlı tüm yurtların yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconMantar, toprak altı ve toprak üstü organları olmak üzere iki bölümden oluşur. Toprak altı organları misellerdir. Toprak üstü organları ise sap ve şapkalardır

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconGÜÇ AKTARMA ORGANLARI

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconS OLUNUM ORGANLARI

ORGANLARI, GÖREVLERİ VE KARARLARI iconAPARTMAN YÖNETİM ORGANLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page