Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?
Indir 78.45 Kb.
TitleBu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?
Date conversion10.07.2013
Size78.45 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.angelfire.com/my/osshazirlik/test/tarih29.doc

Yakınçağ’da Avrupa Konu Kavrama Testleri Final Yayınları ÖSS Tarih


YAKINÇAĞ’DA AVRUPA

Konu Kavrama TestleriKONU KAVRAMA TESTİ 28


1- Fransız ihtilali ile;


 • Milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ilkeleri yayıldı,

 • Mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı,

 • Demokrasi düşüncesi toplumları etkiledi.


Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?


 1. Soylulara karşı verilen mücadelenin bir ürünü olması

 2. Getirdiği ilkelerin evrensel düzeyde etki bırakması

 3. Ağır vergi yükü altında ezilen halkın desteğiyle çıkması

 4. Kilise’nin otoritesine başkaldırının bir ürünü olması

 5. Uzun bir mücadele sürecinden geçerek başarıya ulaşması2- Amerika bağımsızlık savaşı sırasında toplanan Filadelfiya Konferansı’nda kabul edilen İnsan Hakları Bildirisi’nde şu hususlar yer almıştır:


 • İnsanların doğuştan bazı hakları vardır. Bunlar yaşama ve özgürlük hakkıdır.

 • Bu hakları, kuvvetini halktan alan ve halkın arzusuyla işbaşına gelen hükümetler korur.

 • Hükümetler bu hakları çiğnediği takdirde, onu değiştirip yerine yenisini koymak milletin hakkı ve vazifesidir.


Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?


 1. Egemenlik, kaynağını halktan almalıdır

 2. İnsan haklarının korunması için, hükümetler değiştirilebilir olmalıdır

 3. Doğuştan gelen haklar, devredilemez ve vazgeçilemezdir

 4. İnsan hakları, devletlerin siyasi ve ekonomik gücüne bağlı olarak belirlenmelidir

 5. Demokratik yönetimler, insan haklarını korumakla yükümlüdür

3- Amerika bağımsızlık savaşının sonuçlarından bazıları şunlarıdır:


 • İnsan Hakları Bildirisi ilan edilerek, halk iradesine dayalı bir yönetim kurulmuştur.

 • Demokrasi ve insan hakları anlayışı Avrupa’yı etkilemiştir.

 • Avrupa’dan Amerika’ya göçmen akını artmıştır.

 • Avrupa devletlerine karşı yeni bir güç unsuru ortaya çıkmıştır.


Bu bilgilere dayanarak;


I. Avrupa’da parlamenter sistem yayılmıştır,

II. Milli savaşlar sona ermiştir,

III. Dünya güçler dengesi değişmiştir,

IV. Sömürgecilik yarışı sona ermiştir,

V. Avrupa’da işsizlik azalmıştır


yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I., III. ve V. B) II., III. ve IV.

C) III., IV. ve V: D) I., II. ve III.

E) II., IV. ve V.


4- Fransız İhtilali’nin nedenlerinden bazıları şunlardır:


 • Toplumun sosyal sınıflara ayrılmış olması.

 • Düşünürlerin eşitsizliğe karşı çıkması.

 • Burjuva sınıfının siyasi haklar talep etmesi.

 • Köylülerin ağır vergi yükü altında ezilmesi.

 • Saray masrafları ve gereksiz harcamaların ekonomik durumu bozması.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. İhtilalin en önemli ve yakın nedeni ekonomik faktördür

 2. İhtilalin çıkmasında değişik sınıfların etkisi vardır

 3. Toprak kayıplarının artması ihtilal düşüncesini pekiştirmiştir

 4. İhtilal vergi eşitliği, adalet ve özgürlük talebiyle çıkmıştır

 5. Aydınların halk üzerindeki etkisi ihtilalin çıkmasında rol oynamıştır


5- XVIII. ve XIX. yüzyılda Avrupa’da:


 • Toprak mülkiyetinden sanayi sermayelerine doğru yönelme olmuştur.

 • Üretim ailevi ve mahalli olmaktan çıkıp, milli ve uluslararası boyutlara ulaşmıştır.

 • Yeni gelişmelere ayak uyduramayan ekonomiler, sanayileşmiş devletlerin baskısı altına girmiştir.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Sanayi toplumu yeni ihtiyaçlar doğurmuştur

 2. Bazı ülkeler pazar alanı haline gelmiştir

 3. Üretim şekli ve miktarı değişmiştir

 4. Zenginlik kaynağı ve anlayışı değişmiştir

 5. Devletlerarası rekabet yerini barış ve dayanışmaya bırakmıştır6- Fransa, XVI. yüzyıldan beri mutlakiyetle yönetilmekteydi. Kral, ülkenin tek hakimiydi. Krallar ve soylular lüks içinde yaşarken, halk ağır vergiler altında ezilmekteydi.


Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?


 1. Toplumda ihtilal eğiliminin artması

 2. Halkın yönetime güven ve bağlılığını yitirmesi

 3. Halkın baskıcı yönetime karşı isyan etmesi

 4. Dinin toplum üzerinde etkisinin artması

 5. Sınıf farklarının çatışmalara yol açması7- Aşağıdakilerden hangisi, Amerika bağımsızlık savaşı ile Fransız İhtilali'nin ortak özelliklerden biri değildir?


A) İnsan hakları bildirilerinin ilan edilmesi

B) Demokrasi düşüncesinin yayılması

C) Ekonomik sıkıntılardan etkilenmeleri

 1. Başka devletler üzerinde etkili olmaları

 2. Viyana Kongresi'nin toplanmasına yol açmaları8- Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali’nin Osmanlı toplumu üzerinde birlik ve bütünlüğü zedeleyici bir etki bıraktığının göstergesidir?


 1. Egemenlik anlayışının değişmesi

 2. Kanun önünde eşitliğin sağlanması

 3. Ulusçuluk akımlarının yaygınlaşması

 4. Meşrutiyet yönetimine geçilmesi

 5. Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması

9- Fransa’da, ihtilal sürecinde toplanan Kurucu Meclis, İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’ni ilan ederek, “Hakimiyet milletindir. Hiçbir kişi ve kuruluş, milletçe verilmeyen bir hakimiyeti kullanamaz” ilkesini kabul etmiştir.


Bu durum, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


 1. Demokratik yönetim anlayışının uygulanmak istendiğinin

 2. Kurucu Meclis’in krala bağlı bir organ olmadığının

 3. İhtilalin ekonomik nedenlerle çıktığının

 4. Kralın yetkilerinin sınırlandırılmaya çalışıldığının

 5. Fransa’da uygulanan eski yasaların yetersiz olduğunun10- Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon saldırılarıyla bozulan Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden çizmek ve Fransız İhtilali'nin olumsuz etkilerini önlemek üzere, Avrupa devletlerinin başvurduğu bir yöntem değildir?


A) Kendi aralarında birtakım ittifaklar kurmak

B) Restorasyon sürecini başlatmak

C) Avrupa'nın siyasi coğrafyasını belirlemek

D) Viyana Kongresi'ni toplamak

E) Avrupa'nın yeni sınırlarını çizerken milliyet, din ve dil unsurlarını dikkate almak


11- Amerika bağımsızlık savaşının sona ermesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması, aşağıdakilerin hangisiyle İngiltere tarafından kabul edilmiştir?


 1. Viyana Kongresi

 2. Versay Antlaşması

 3. Ogsburg Antlaşması

 4. Filadelfilya Konferansı

 5. Verdün Antlaşması12- Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bir durum değildir?


 1. İmparatorlukların dağılması

 2. Milliyetçilik düşüncesinin yayılması

 3. Sosyal devlet anlayışının yayılması

 4. Burjuva sınıfının ortaya çıkması

 5. Milli devletlerin kurulması


13- Aşağıdakilerin hangisi, Fransız İhtilali'nden, sonra büyük Avrupa devletlerinin kendi aralarında Viyana Kongresi'ni toplamaktaki amaçlarından biri değildir?


A) Avrupa'nın siyasi coğrafyasını yeniden düzenlemek

B) Demokratik yönetimleri Avrupa'da yaygınlaştırmak

C) İhtilal fikirlerinin kendi ülkelerinde yayılmasını önlemek

D) Napolyan saldırılarıyla bozulan siyasi yapıyı yeniden kurmak

E) Yeni siyasi sınırlar belirlenirken kendi çıkarlarını korumak


14- XIX. yüzyılın başlarında, Avrupa’da, üretimde buhar gücünden yararlanılmış, büyük fabrikalar kurulmuş, sanayideki gelişme ivme kazanmıştır.


Aşağıdakilerden hangisinin, bu gelişmelerin bir sonucu olduğu savunulamaz?


 1. Sömürgeciliğin yayılması

 2. Devletlerin kendi aralarında bloklaşması

 3. Üretimin uluslararası bir nitelik kazanması

 4. Geleneksel zanaatların önem kazanması

 5. Ulusların ve kültürlerin yakınlaşması15- Aşağıdakilerden hangisi, 1848 İhtilali'nin sonuçlarından biri değildir?


 1. Avrupa'da anayasal rejimlerin yayılması

 2. Fransa'da ölüm cezasının kaldırılması ve esir ticaretinin yasaklanması

 3. Birçok Avrupa ülkesinde işçi sınıfının isyan etmesi

 4. Avusturya baskısından kaçan Macarların Osmanlı'ya sığınması

 5. İngiltere'de ilk kez parlamento yönetiminin kurulması16- Aşağıdakilerden hangisi, Yakınçağ'da Avrupa'nın siyasi yapısı üzerinde etkili olan gelişmelerden biri değildir?


A) Coğrafi Keşifler B) Fransız İhtilali

C) 1830 İhtilalleri D) 1848 İhtilalleri

E) ABD'nin kurulması

17- 1830 İhtilalleri sonunda, bazı Avrupa ülkelerinde liberal demokrasiler güçlenmiş, parlamenter sisteme geçiş hızlanmıştır.


Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı değildir?


 1. Halkın siyasal düşünceleri değişmiştir

 2. Sömürgecilik ve mandater yönetim terk edilmiştir

 3. Mutlakiyetçi monarşilerin gücü zayıflamıştır

 4. Demokratik hükümetler iş başına gelmiştir

 5. Halkın temsilcilerinden oluşan meclisler kurulmuştur18- XX. yüzyılın başlarından itibaren, Avrupa devletlerinin kendi aralarında bloklaşmalarında, aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha çoktur?


 1. Batı Avrupa'da milli devletlerin kurulması

 2. Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması

 3. Ekonomik ve siyasi çıkarların korunmak istenmesi

 4. Rusya’nın Karadeniz’e egemen olma isteği

 5. Sırbistan ile Avusturya arasındaki toprak sorununun büyümesi19- Aşağıdakilerden hangisi, Yakınçağ'da meydana gelen gelişmelerden biri değildir?


 1. Uluslararası çıkar çatışmalarının savaşlara yol açması

 2. Halk hareketleri sonucu önemli sosyal gelişmelerin yaşanması

 3. Avrupa kıtasında anayasal düzenlerin yaygınlaşması

 4. İlk kolonizasyon hareketinin başlaması

 5. Devletlerin toplumsal ve idari yapılarını etkileyen ihtilallerin çıkması20- Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali ile yaygınlaşan hukuk ve yönetim ilkelerinden biri değildir?


A) Milliyetçilik B) Demokrasi

C) Kişi hakları D) Eşitlik

E) Oligarşi

KONU KAVRAMA TESTİ 29


1- İtalya ve Almanya, siyasal birliklerini kurduktan sonra, Avrupa’nın güçlü devletleri arasına katılarak sömürgeciliğe başlamışlardır.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Avrupa güçler dengesi değişmiştir

 2. Bazı yerler işgal edilmiştir

 3. Sömürgeci devletler karşı karşıya gelmiştir

 4. Devletlerarası rekabet artmıştır

 5. Ulusal çıkarlar yerine bölgesel çıkarlar ön plana çıkmıştır2- Sanayi Devrimi'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, devletlerarası çıkar çatışmasının büyümesi ve bloklaşmanın meydana gelmesinde etkili olmamıştır?


 1. Sömürgeciliğin yaygınlaşması

 2. Hammadde ihtiyacının artması

 3. İşçilere bazı sendikal hakların tanınması

 4. Yeni pazarlara gereksinim duyulması

 5. Dış satıma yönelik üretimin artması3- Coğrafi Keşifler'den sonra Avrupa'da ticari hayatın canlanması, aşağıdaki sosyal sınıflardan hangisinin ekonomik yönden güçlenmesine daha çok etki etmiştir?


A) Burjuvalar B) Soylular

C) Rahipler D) Serfler

E) Senyörler


4- Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler ve Sanayi Devrimi'nin yol açtığı ortak sonuçlardan biridir?


A) Mutlak monarşilerin yıkılması

B) Milliyetçilik düşüncesinin yayılması

C) Merkezi imparatorlukların yıkılması

D) İşçi sınıfının önem kazanması

E) Batı dünyasının ekonomik ve ticari yönden gelişmesi

5- XIX. yüzyılda;


 • Ticari hayatın gelişmesi uluslararası politikayı etkiledi.

 • Devletlerin yeni hammadde kaynakları ve pazarlar bulma ihtiyacı arttı.

 • Devletler, yerli üretimlerini korumak üzere bazı tedbirler aldılar.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. İktisadi hedefler siyasi ilişkilere yön vermiştir

 2. İhracata yönelik ürünlerin üretimine kısıtlama getirilmiştir

 3. Yeni sömürgeler bulma eğilimi artmıştır

 4. Devletlerarası ekonomik rekabet artmıştır

 5. Dışarıdan gelen ucuz ürünler, yerli ürünlere olan talebi azaltmıştır6- Neden - sonuç ilişkisi çerçevesinde ele alındığında, tarihsel süreç içerisinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin diğerleri ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez?


A) Kavimler Göçü

B) Haçlı Seferleri

C) Coğrafi Keşifler

D) Rönesans Hareketi

E) Sanayi Devrimi


7- XIX. yüzyılda, Avrupa devletlerinin büyük bir siyasi ve ekonomik güce ulaşmalarında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha çoktur?


A) Rönesans'ın B) Reform'un

C) Coğrafi Keşifler'in D) Sanayi Devrimi'nin

E) Fransız İhtilali'nin


8- Yeniçağ'ın başlarından itibaren, Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkileyen en temel faktörler aşağıdakilerin hangisidir?


 1. Rönesans - Reform

 2. Fransız İhtilali - Sanayi Devrimi

 3. Coğrafi Keşifler - Sanayi Devrimi

 4. Reform - Sanayi Devrimi

 5. Rönesans - Fransız İhtilali


9- Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ’daki gelişmelerden bazıları şunlardır:


I. Haçlı Seferleri,

II. Coğrafi Keşifler,

III. Fransa'ya kapitülasyon hakkı tanınması,

IV. Ümit Burnu'nun keşfedilmesi,

V. Süveyş Kanalı'nın açılması,


Bunlardan hangileri, Akdeniz limanlarının önem kazanmasında etkili olmuştur?


A) I, II, IV B) I, III, V

C) II, III, IV D) III, IV, V

E) II, IV, V


10- Sanayi Devrimi'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında doğrudan etkili olmuştur?


A) Küçük atölyelerin kapanması

B) İşsizlik sorununun büyümesi

C) Pazar ve hammadde ihtiyacının artması

D) İşçi haklarının gündeme gelmesi

E) Üretim maliyetlerinin düşmesi


11- Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçağ ve Yakınçağ’da meydana gelen gelişmelerle ilgili doğru bir ifade değildir?


A) Sanayi Devrimi sömürgeciliği yaymıştır

B) Matbaa Rönesans’ın gelişimine etki etmiştir

C) Rönesans hareketi sosyal yapı ve düşünceyi değiştirmiştir

D) Fransız İhtilali milliyetçilik akımını yaymıştır

E) Coğrafi Keşifler Akdeniz limanlarının ticari önemini artırmıştır


12- Aşağıdakilerin hangileri, Osmanlı Devleti'ni ekonomik ve siyasi açıdan daha fazla etkilemişlerdir?


 1. Reform - Rönesans

 2. Coğrafi Keşifler - Reform

 3. Sanayi Devrimi - Fransız İhtilali

 4. Rönesans - Fransız İhtilali

 5. Reform - Fransız İhtilali13- Avrupa'da mutlakiyet idareleri yerine meşrutiyet ve cumhuriyet idarelerinin en çok yaygınlaştığı dönem aşağıdakilerin hangisidir?


A) İlkçağ B) Ortaçağ

C) Yeniçağ D) Yakınçağ

E) Restorasyon dönemi

14- Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan kapitülasyonların Osmanlıların aleyhine işlemesine etki eden faktörlerden biri değildir?


A) Dış ticarette Batı ile rekabet edilememesi

B) Batı’daki teknolojik gelişmelerin yakalanamaması

C) Hammadde kaynaklarının dışarıya satılması

D) Dışarıdan bol miktarda ucuz ürün gelmesi

E) Toplumda milliyetçilik fikrinin yayılması


15- Aşağıdakilerin hangisi, Sanayi Devrimi'nin Osmanlı ülkesine yaptığı etkilerden biri değildir?


 1. İşsizliğin artması

 2. Tımar sisteminin bozulması

 3. Lonca teşkilatının önemini yitirmesi

 4. Küçük atölyelerin kapanması

 5. Yerli üretimin düşmesi16- Aşağıdakilerden hangisi, Yakınçağ'da görülen gelişmelerden biri değildir?


A) Demokrasi düşüncesinin yayılması

B) Milli devletlerin kurulması

C) Liberal ve sosyalist hareketlerin oluşması

D) Feodal yönetimin güç kazanması

E) Evrensel düzeyde etki bırakan gelişmelerin meydana gelmesi


17- Fransız İhtilali ile yaygınlaşan aşağıdaki ilkelerden hangisi, doğrudan Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasına ve çökmesine neden olmuştur?


A) Milliyetçilik B) Adalet

C) Eşitlik D) Kişi hakları

E) Anayasal sistem


18- Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa'da üretim şeklinin değişmesi ile ilgili bir gelişmedir?


A) Coğrafi Keşifler B) Fransız İhtilali

C) Sanayi Devrimi D) Haçlı Seferleri

E) Reform Hareketi

Add document to your blog or website

Similar:

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? icon1- İstanbul'un değişik dönemlerde bir çok devlet tarafından kuşatılmasında, şehrin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin en çok etkili olduğu savunulabilir?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? icon1- Osmanlı Devleti'nin, çok ağır şartlar içeren Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasında Wilson İlkeleri'nin yol açtığı iyimserliğin de etkisi vardır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? iconAşağıdaki verilenlerden hangisi maddenin görülebilir ya da hissedilebilir özelliklerinden

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? icon2. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi,tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? iconAşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişlidir?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? icon1. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? icon401. Aşağıdaki eylemlerin hangisinin kişisi farklıdır?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? icon1. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? icon801- I. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Kurucu Meclis" olarak anılmasını sağlamıştır?

Bu gelişmeler, İhtilal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir? iconAşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi fiilden oluşmamıştır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page