Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları
Indir 16.07 Kb.
TitlePanel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları
Date conversion11.07.2013
Size16.07 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.suletoktas.com/files/pItem_50a62d81d4b1a.doc
Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları

Disiplinler arası bir konum alan kadın çalışmaları, 1970’li yıllarda dünya genelinde, Türkiye’de ise özellikle 1990’lı yıllarla birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. “Kadın çalışmaları” ve “toplumsal cinsiyet çalışmaları” lisansüstü düzeyde var olurken, “kadın araştırma merkezleri” de artık birçok üniversitede yer almaktadır. Bu artışla birlikte kadın çalışmalarının seyri, yapılanların ve eksik kalanların kritiği Türkiye’de disiplinin geleceği açısından önemlidir. Bu bağlamda kadın çalışmalarının uluslararası literatüre katkısı, teorik tartışmaların niteliği, kuram-alan arasındaki ilişki gibi konular kriz alanlarından bir kaçıdır. Kadın sorununu ele almada akademisyen-feminist-aktivist etkileşimi de eleştirilmesi gereken başka bir konu olarak düşünülmelidir. Disiplininin Türkiye özelindeki kriz alanlarını tespit edip ve bunların kritiğini yapan bildiriler beklenmektedir. Bu panelin olası alt başlıklarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Panel 2: Kadın versus Kadın

Kadının erkekle ve ataerkil değer sistemiyle yaşadığı kriz çok konuşulmakla birlikte akıllarda şu temel soru kalmaktadır: kadının karşı karşıya olduğu kriz içerisinde “kendisinin”, “başka kadınların” ve “Öteki kadının” rolü var mıdır? Özellikle Türk modernleşme tecrübesi kadını, aile ilişkileri ve çalışma yaşamı ile ilgili çeşitli krizlerle karşı karşıya bırakmıştır. Çalışma hayatında yer alma nedeniyle dönüşen roller bağlamında, kadınların kendileriyle ve “diğer kadınlarla” (anne-büyükanne-kayınvalide-gelin vb.) yaşadıkları çatışmaların kriz yaratan sonuçları nelerdir? Öte yandan kadınların çalışırken aile yaşamlarını sürdürülebilmeleri için başka kadınların (gündelikçi, bakıcı vb.) desteğine muhtaç olmalarının kriz yaratan sonuçları olabilir mi? “Kraliçe Arı Sendromu” olarak bilinen ve kariyerinde zorlukla ilerlemiş kadınların, hemcinsleri ile rekabetinde yaşadığı durum bir başka kriz midir? Güzelliğin bir üstünlük aracı olarak kullanımı ve buna yönelik tüketim alışkanlıkları nasıl bir eleştiriye tabi tutulabilir? Ve son olarak, dönüşüm sürecinin farkında olup ona eleştiri getiren kadının hemcinslerince ötekileştirilmesi bir kriz olarak görülebilir mi?

Panel 3:Kadın ve Din

Kadın ve din konusu, Cumhuriyet Dönemi’nde modernleşme, batılılaşma ve sekülerleşmenin etkisiyle yaşanan toplumsal dönüşümün en ayrıcalıklı ve hassas konularından biridir. Kadın ve din ilişkisi hakkındaki tartışmalar bir dizi ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel değişimin etrafında yoğunlaşmaktadır. Ancak genelde hangi çerçevede ele alınırsa alınsın, “kadın ve din” problemli bir alan olarak kabul edilmektedir. Zaman içinde kadının dini algılayışının, yaşayışının ve toplumdaki yerinin değişmesi, dini metinlerin yeniden tartışılıp yorumlanmasına neden olmuştur. Özellikle dindarlığın ne olduğu ve “muhafazakârlaşıyor muyuz?” gibi soruların gündemi meşgul ettiği şu günlerde, yine kadın konusunun tartışmaların merkezinde yer aldığını görmekteyiz. Kadın ve din konusundaki tartışmalar; muhafazakâr kadınların değişimi ve dönüşümü, tüketim kültürü ve tesettür modası, tesettürün algılanışı, kamusal alan, çalışma hayatı, İslam’da kadının konumlanışının ataerkil değerlerle ilgisi, dinlerin kadına bakışı, dini araştırmalara feminist yaklaşımlar, kadın dindarlığı gibi meseleler etrafında yeniden kritiğe açılacaktır.

Panel 4: Kadın ve Şiddet

Türkiye’de Kadın ve şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet şeklinde kullanımlarıyla birlikte şiddet konusu, 1987’de yapılan “dayağa karşı dayanışma” yürüyüşünden bugüne değin önemli bir kriz alanını oluşturmaktadır. Daha öncesinde de bir kriz alanı olan sorun böylece ilk kez kamusal alana taşınmıştır. Fiziksel, cinsel, ruhsal, ekonomik boyutları bulunan kadına yönelik şiddet konusundaki çözüm önerileri yüzeysel kalmış; konunun derinlemesine bir kritiği çoğu zaman gözden kaçırılmıştır. Günümüzde artan ve artık kamusal alana taşınan eski eş, eski sevgili gibi erkeklerin kadınların vücut bütünlüğü ve yaşam hakkına yönelik fiziksel şiddetin derin bir kritiğini içeren bildiriler yanında, şiddet kavramının diğer boyutlarını da en az fiziksel şiddet kadar önemli bir kriz alanı olarak gören bildiriler beklenmektedir.

Panel 5:Kadın, Beden, Kimlik

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımında biyolojik bir unsur olarak ele alınan beden, toplumsal ve kültürel olanı belirlemede ve onlar tarafından belirlenme noktasında çift yönlü bir etkileşimin durağı haline gelmiştir. Farklılık politikalarının temel alanları olan sınıf, din, ırk, cinsiyet gibi unsurlar kimlik tartışmalarında beden konusuyla yakından ilişkili olmaktadır. Bedeni anlamlandırma, beden denetimi, biopolitik gibi kavramlarla birlikte “beden” konusu daha da görünür ve tartışılır bir hal almıştır. Günün “meşru” ve “normal” kalıplarına uyabilmek için beden üzerinden gerçekleşen politikalar şeyleş(tir)me, nesneleş(tir)me, metalaş(tır)ma süreçlerini gündeme getirmekte, bu kriz alanı yapı tarafından olduğu kadar kişinin kendisi tarafından da sürdürülmektedir. Popüler kültür ve tüketim alışkanları ile birlikte beden ve kimlik ilişkisi daha da karmaşıklaşmakta ve kritiğini bekleyen birçok kriz alanları yaratmaktadır.

Panel 6:Kadın ve İktidar

Türkiye’de kadın örgütlerinin çeşitliliği dikkate alındığında, kadınların ajandalarında iktidar ile ilgili farklı kriz algılarının var olduğu anlaşılır. Buradaki kriz, kadınların iktidar yapılarıyla dışardan kurdukları ilişki kadar iktidar yapılarının bizatihi içindeyken kurdukları ilişkide aranmalıdır. Kadınların siyasal iktidarlarla ilişkisindeki konumları, bu konumlanmaların işaret ettiği kriz alanları ve söz konusu iktidar yapılarına hangi ölçüde ve boyutlarda eklemlendikleri tartışılması gereken, ancak çoğu zaman ihmal edilen konulardan biridir. Başörtülü milletvekilinin siyasete giriş örneği dikkate alındığında, siyasette kadının gerçek bir temsil alanı var mıdır? O halde mevcut siyasal sistemin içerisine girebilmiş olan kadınlar hangi değerleri temsil etmektedir? Bu kadınların Türk siyasal yaşamı ve güncel sorunları için ataerkil değer sistemine alternatif, özgün önerileri var mıdır? Bu bağlamda dikkat çekilmesi gereken diğer nokta, iktidar alanında erkek egemen yöne evrilen “kadın” aidiyetinin öz kimliklerine karşı çelişkili bir görüntü açığa çıkarmasıdır. Sadece siyasal iktidar değil, kamu, özel ve üçüncü sektör iktidar alanlarında (güç, otorite kullanma yetkisi) yer alan ve yükselme amacında olan kadınların “erkekleşme” probleminden bahsedilebilir mi? Daha temel olarak iktidarın görünür olduğu güç pozisyonlarında kadının yeri neresidir gibi soruların tartışılacağı bu panelde şu konu başlıkları bulunmaktadır:

Panel 7: Türkiye’de Kadın Deneyimleri

Türkiye’de kadının yaşadığı krizin farkında olma(sı)nın diğer bir yolu “deneyim”dir. Kadın deneyimleri yaklaşımı birçok eleştiri almakla birlikte, ikinci dalga feminizmin radikal bir epistemolojik anlayışından beslenerek önemli bir kavram olmayı sürdürmektedir. Kadının duygularına ve “konumuna” dikkat çeken kadın deneyimleri, “özcülüğe” kaçma noktasında kritiğe tabi tutulurken, kadın yazınına ve özellikle alan araştırmalarına geniş bir kaynak oluşturmaktadır. Kadının “ses vermesi” ve bu sesin duyulması için bu deneyimlerin ele alınma şekli, daha sonra “tercih yapabilme” aşamasına ulaşmak için de kritik bir rol oynamaktadır. Genelleştirilebilir olana karşı deneyimlerin “biricikliği” vurgusu ve bu deneyimlerden çıkabilecek olan “özgürleşim” olanakları halen tartışılmaktadır. Deneyim, hem akademik çalışmaların birincil verisi olarak hem de ona alternatif bir “ses” oluşturarak kriz alanlarını çözümlemede önemli bir araç olmaktadır. Bu panel kadın konusunu çalışan araştırmacıların, kadın deneyimlerine yaklaşımı ve bunları ele alma noktasında kendi deneyimlerini yansıtan sunumlarını davet etmektedir. Araştırmanın nesnesi değil öznesi olarak kendi deneyimlerini paylaşmak isteyen kadınlar da panelin öznesidir.

Add document to your blog or website

Similar:

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları icon27 Eylül 2012 ‘Ekonomiye Kadın Gücü’ ile kadın kalkınacak, Türkiye kazanacak

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconBAĞLAR BELEDİYESİ KADIN ÇALIŞMALARI

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconTürkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadın ve Kadın STK’ların Güçlendirilmesi Projesi’

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconTürkiye'de kadın olmak ne kadar zor ise Türk siyaset hayatında kadın olarak varolmak da o kadar zor. Bir bayan siyasetçinin kendisine 'etkinlik alanı'

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconPanel: Şiddetin Normalleştirilme Süreci – İsveç ve Türkiye’deki Bakış Açıları

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL BİRİM KÖK TESTİ VE PANEL KOENTEGRASYON TESTİ UYGULAMASI

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconAVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU Press Release / Basın Duyurusu EU and UN “TOGETHER FOR WOMEN” PANEL

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconTürkiye’de Kadın Kooperatifleri

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconTÜRKİYE’DE KADIN VE SENDİKALAR

Panel 1: Türkiye’de Kadın Çalışmaları iconTürkiye’de Siyaset ve Kadın

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page