1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur?
Indir 20.02 Kb.
Title1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur?
Date conversion16.07.2013
Size20.02 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bilgimce.com/liseyazili/tarih/10/10trh-2d-2y-11/Lise Tarih Dersi 10.Sınıf 2.Dönem 2.Y


1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur?
A) Okuma yazma bilenlerin artmaya başlaması
B) Haber ve düşüncelerin daha çabuk yayılması
C) Monarşik yönetimlerin güç kazanması
D) Reform hareketinin yaygınlaşması
E) Rönesans’ın doğması ve gelişmesi

2- Avrupa’da:
   I.   Barut yapmanın öğrenilmesi
   II.  Derebeyliğin yıkılması
   III. Ateşli silahların yapılması
   IV. Merkeziyetçi yönetimlerin güçlenmesi
olaylarının oluş sırası nedir?
A) I, III, II, IV       B) III, IV, I, II      C) II, IV, I, III   
D) IV, II, III, I      E) I, II, III, IV

3- Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Ogsburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması
    II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması
   III. Okulların kiliseden alınması
gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?
A) Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II    D) I ve III     E) II ve III

4- Ortaçağın sonlarına doğru Batı Avrupa’da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür.
Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Toplumlara tek tanrılı dinlerin olmaya başlamasının
B) Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının
C) Toplumların sınıflara ayrılmasının
D) Dünya görüşünün değişmesinin
E) İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının

5-     I. Bazı Avrupa devletleri, Ortaçağın sonlarına doğru, skolastik düşünceyi bırakıp klasik kültürü yeniden canlandırarak Rönesans’ı gerçekleştirmişlerdir.
II. XVI. yüzyıl Avrupa’sında, bazı kişi ve devletler Papalığa karşı çıkarak dinde yeni bir düzenlemeye gitmişlerdir.
Yukarıdaki olayların ortak amacı nedir?
A) Gelişmeyi önleyici engelleri kaldırma
B) Var olan toplum düzenini koruma
C) Din, düşünce ve yönetimde eski uygulamalara dönme
D) Uluslar arasında kültür birliği sağlama
E) Halkı yönetime ortak etme

6- Anadolu’daki İlhanlı egemenliğinin sona ermesiyle Eretna Bey, Ankara’yı ele geçirmişti. Eretna Bey’in ölümünden sonra başlayan taht kavgalarından yararlanan Orhan Bey Ankara’yı ele geçirerek Anadolu Selçuklularının varisi olduğunu iddia eden Karamanoğullarıyla komşu olmuştur.(1354).
Bu duruma bakılarak;
I.   Karamanoğullarıyla mücadele ortamı oluşmuştur.
II. Eretna beyliği Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.
III. Anadolu’da siyasi birlik sağlanmıştır.
yargılarından  hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II      E) II ve III

7-      I. Çaldıran Zaferi   
      II. Otlukbeli Zaferi
   III. Preveze Deniz Zaferi 
   IV. Mercidabık Zaferi
    V. Mohaç Zaferi
Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
A) I, II, III, IV, V   B) II, I, IV, V, III      C) III, II, I, IV, V   
D) II, IV, I, V, III   E) I, II, IV, V, III

8- Aşağıdakilerden hangisi, 1535–1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?
A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi
B) Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması
C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
E) Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

9- İkinci Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa Don ile Volga nehirleri arasında küçük gemilerin geçmesine imkân verecek bir kanal açma girişiminde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Sokullu Mehmet Paşa’nın bu girişimiyle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?
A) Karadeniz ile Hazar Denizi’ni birleştirmek
B) Baharat yolunu denetim altına almak
C) Orta Asya Türk devletleriyle doğrudan ilişki kurmak
D) Doğuda ele geçirilen yerleri korumak
E) Rusya’nın Karadeniz ve Kafkaslara inmesini engellemek

10- Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına kadar artmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde,
     I. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir.
    II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.
   III. Sınırlar yeniden belirlenmiştir.
   yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) Yalnız III   
D) I ve III     E) II ve III

11- Osmanlı Devleti’nde,
I. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
II. Padişah IV. Mehmet’in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
   III. Avusturya ve İran savaşlarının uzaması
   gelişmelerden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III   
D) I ve II           E) II ve III

12- Osmanlı İmparatorluğu’nda, Celali Ayaklanmaları’nın bastırılması için asi şeflerinin bazıları öldürülmüş, bazılarına yüksek rütbeler verilerek onların devlete bağlılıkları sağlanmaya çalışılmıştır.
Böyle bir tutumun,
     I. benzer ayaklanmaların çıkması,
    II. köklü ıslahata gereksinim artması
   III. ülkeyi yönetmenin kolaylaşması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   
D) I ve II      E) I, II ve III

13- XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda,
I. şehirlerde işsizliğin artması,
II. köylerde yaşamanın güçleşmesi,
III. köylerden şehirlere göçün hızlanması
durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya
göre gerçekleşmiştir?
A) I, II, III   B) I, III, II       C) II, I, III    D) II, III, I       E) III, II, I

14- XVII. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın, devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyeyi düzeltmeye çalışma
B) Kanun ve nizamları değiştirme
C) İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma
D) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı deneme
E) Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme

15- Yeniçeri Ocağı’nda, duraklama dönemine kadar “Ocak devlet içindir.” anlayışı egemenken, bu dönemden sonra “ Devlet ocak içindir.” anlayışı egemen olmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçeri Ocağı’ndaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?
A)Devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi
B) Yeniçeri Ocağı’nın saygınlığının artması
C) Gerilemenin hız kazanması
D) Savaşlarda yenilginin artması
E) İsyanların artması

16- Osmanlı İmparatorluğu’nda,
* İstanbul’un Fethi ile Kuruluş,
   * II. Viyana Kuşatması ile Duraklama,
   * Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?
A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin

17- Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak alamamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?
A) Sadrazamlık makamında değişiklik yapılması
B) Podolya’nın elden çıkması
C) Celali isyanlarının başlaması
D) Kutsal İttifakın kurulması
E) Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması

18- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Dönemi’ne girmesinin nedenlerinden biridir?
A) Ülkede tek söz sahibinin padişah olması
B) Tımar sisteminin bozulması
C) İltizam sisteminin kaldırılması
D) Divan üyelerinin sayılarının artırılması
E) Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi

19- XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A)Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu
B) Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışabileceği
C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
D) Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın karşısında zayıf düştüğü
E) Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın, isteklerini Rusya’ya iletme imkânına kavuştuğu

20- Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması’yla, Kırım’ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya’ya kabul ettirmiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?
A) Kırım’ın Karadeniz ticaretindeki yerini
B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını
D) Ortodoks Kilisesi’nin saygınlığını
E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri

21- Osmanlı imparatorluğu’nda,
     I. sınırların genişlemesi
    II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi
   III. padişah değişikliklerinin olması
durumlarından hangileri, devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II      E) I, II ve III
22-  1709 da Ruslara yenilen İsveç Kralı XII. Şarl, 1768 de Ruslara yenilen Lehliler, 1848 de de Ruslara yenilen Macarlar Osmanlı Devletine sığınmışlardır. Bu olaylara bakarak,
I. Bu dönemde Osmanlı Devleti güçlü bir devlettir.
II. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlarını desteklemektedir.
III. Rusya, batısındaki ülkelerle çatışma halindedir.
IV. Ruslarla Osmanlılar sürekli olarak savaş halindedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II    B) I ve III     C) II ve III                           
D) II ve IV   E) III ve IV         
                                         
23- Osmanlı İmparatorluğu döneminde Venedik elçilerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekfur     B) Voyvoda   C) Konsolos     D) Balyos   E) Gedik

24- Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyıl Osmanlı padişahı değildir?
A) Çelebi Mehmet      B) Yavuz Sultan Selim   
C) Yıldırım Bayezit      D)Fatih Sultan Mehmet   
E) II. Bayezit

25- Osmanlı Devleti, İstanbul Antlaşması’yla kaybettiği yerleri, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Rusya’dan geri almıştır?
A) Bahçesaray         B) Prut      C) Belgrat     D) Pasarofça      E) Yaş

26- - Reform hareketi, aşağıdaki hangi ülkede yönetim tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) Almanya   B) Fransa  C) İsviçre   D) İskoçya   E) İngiltere

27- Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki hangi antlaşma ile Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiştir?
A) Bucaş      B) Hotin    C) Serav       D) Vasvar      E) Zitvatoruk

28- Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devletine karşı Viyana bozgunu sonucunda oluşturulan kutsal ittifak içerisinde yer almaz?
A) Prusya   B) Lehistan   C)Venedik   
D) Rusya   E) Avusturya

29- Yeni Çağ başlarında, Osmanlı Devletine karşı Avrupa’da  birlik oluşturmaya çalışan devlet aşağıdakilerden hangisidir?   
A) Bizans   B) İspanya   C) Almanya
D) Rusya   E) Venedik

30- Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda aşağıdaki hangi antlaşma sonucu elinde kalan toprakları koruma politikası uygulamaya başlamıştır?
A) Küçük Kaynarca      B) Pasarofça      c) Prut     
 D) Belgrat          E) İstanbul

31- İstanbul İsyanları kimler tarafından çıkarılmıştır? Sonuçları nelerdir?


NOT: 31. sorunun tam ve doğru cevabı 10 puan, diğerlerinin ise 3’er puandır.
Başarılar dilerim.         


Add document to your blog or website

Similar:

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? iconParagrafa göre Atatürk’ün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? iconYukarıda bahsedilen olayın ertesi günü olay yerine tahkikata gelenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? icon1.”Sanat ve müzikle yakın ilişki içinde olan insanlar ve eleştiri gücüne sahiptirler. “cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygun

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? icon1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? iconDNA moleküllerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? icon1 İşletme yönetiminin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? icon1. I. Meşrutiyet’in ilanını hazırlayan gelişmeler arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? icon1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? icon1 Şirketlerin sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1- Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? icon1. Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page