Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
Indir 68.24 Kb.
TitleYıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
Date conversion16.07.2013
Size68.24 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bilgimce.com/liseyazili/tarih/10/10trh-1d-2y-2/10.Sınıf (2012) Tarih 1.Dönem 2.Yazılı
Ad-Soyad: Puan:

No : A Not:

Sınıf :

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKİYE YARDIMSEVENLER DERNEĞİ LİSESİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. YAZILISI (ORTAK)


1.Osmanlı Devleti Oğuzların hangi boyu tarafından kurulmuştur?

A)Kayı B)Kınık C)Avşar D)Beydili E)Karaevli


2.Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Anadoludaaşağıdaki beyliklerden hangisi yoktur?

A)Karamanoğulları B)Germiyanoğulları C)Candaroğulları

D)Artuklular E)Hamitoğulları


3.Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hanghisidir?

A)Çirmen B)Sazlıdere C)I.Kosova D)II.Kosova E)Ankara


4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?

A)Bursa B)Edirne C)İzmir D)İznik E)İstanbul


5. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
D) Bizans’ın vergiye bağlanması
E) İstanbul’un kuşatılması


6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?
A)Acemi ocağı B)Topçu ocağı C)Cebeci ocağı
D)Humbaracı ocağı E)Lağımcı ocağı


7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının üyelerinden birisi değildir?
A)Kadı B)Şeyhülislam C)Müderris D)Defterdar E)Kazasker


8. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?

A) Çaldıran Savaşı B) Turnadağı Savaşı C) Mohaç Savaşı
D) Ridaniye Savaşı E) Mercidabık Savaşı


9. İstanbul'un fethi sırasında İtalya'ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.
Bu gelişme Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?


A) Coğrafî keşiflerin B) Rönesans hareketlerinin
C) Reform hareketlerinin D) Sanayi İnkılâbının
E) Fransız İhtilâlinin


10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında yer almaz?

A)Güçlü bir teşkilatlanmaya sahip olması

B)Ordunun güçlü olması

C)Jeopolitik konumunun elverişli olması

D)Avrupalıların desteğini alması

E)Beyliklerin desteğini alması


11. Aşağıdaki Osman Padişahlarından hangisine halife tarafından “Sultanı iklimi Rumi” unvanı verilmiştir?

A)I. Murad B)II. Murad C)I. Bayezid

D)II. Bayezit E)I.Mehmet


12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?

A) Niğbolu Savaşı B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı D) Varna Savaşı

E)Koyunhisar


13. Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü  davranmıştır.
   Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlarda kalıcı hale gelmek
C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.

E)İstanbul’un fethini kolaylaştırmak


14. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda  Akdeniz bir Türk gölü olmuştur?
A)İnebahtı Deniz Savaşı  B)Mohaç Meydan Savaşı

C)Preveze Deniz Zaferi D)Çaldıran Savaşı

E)İstanbul’un Fethi


15. Kuruluş Dönemi'nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) İstanbul Boğazı'nı ele geçirmek
B) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan atmak

E)Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak


16. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. Kosova B) Varna C)Ankara D) II. Kosova E)Maltepe


17. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
C) İznik ve İzmit'in alınması
D) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi

E)İlk paranın(bakır para)bastırılması


18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?

A)Han B)Padişah C)Şah

D)Hüdavendigar E)Sultan


19. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özellikleri arasında yer almaz?

A)Üretimde sürekliliği sağlamak

B)Devlet arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak

C)Ordunun ihtiyaçlarının karşılamak

D)Vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak

E)Bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlamak


20. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflere katılan denizcilerden biri değildir?

A)Macellan B)Vasco da Gama C)Kristof Colomb

D)Bartelmi Diyaz E)Leonardo da Vinci


21. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?

A)Shakespeare B)Erasmus C)Michelangelo

D)Leonardo da Vinci E)Montaigne


22. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A)İtalya B)Fransa C)Almanya D)İngiltere E)İspanya


23. Aşağıdaki kişi ve durum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Osman Bey => Bakır para

B)Orhan Bey => Yeniçeri ocağının kurulması

C)Yıldırım Bayezıd => İstanbul’un ilk kez kuşatılması

D)Çelebi Mehmet => Fetret devrinin sona ermesi

E)I. Murat => Edirne’nin başkent yapılması


24. Osmanlı Beyliği'nin Rumeli'de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çimpe Kalesi B) Gelibolu C) Edirne
D) Çanakkale E) Sırp Sındığı


25. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

ENot: Her sorunun doğru cevabı 4 ( dört ) puandır.

Süre: 1 ders saatidir.

Soruların üzerinde şıklama yapmayınız. Cevaplarınızı tabloya işaretleyiniz.

Başarılar.

Tarih tekerrür etmez, hatalar tekerrür eder”.


Cafer ACAR Alpaslan KILIÇ

Tarih Dersi Ögretmeni Tarih Dersi ÖgretmeniAdd document to your blog or website

Similar:

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconŞehzade Bayezid (Yıldırım Bayezid)

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconS. 6 Şekilde hangi olay meydana gelmiştir? A Serap B Gökkuşağı C Soğurulma D Isınma S. 2

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconYILDIRIM BAYEZİD

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconYILDIRIM BAYEZİD (1389-1402)

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconTürk medeni kanunu kadınların istedikleri işte çalışabilmeleri hakkını getirmiştir. Bu hak kadınların hangi alanda güçlenmesinde etkili olmuştur?

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? icon1. Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconObezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconOlay: Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve haraketlerin ortaya çıkmasını ifade eder. Olay Yerine Gidiş Hazırlığı

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? icon1- Türkiye’deki toprak kaymalarının büyük bölümünün Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ? iconOsmanlı Devleti’nin bir iç sorunu olan şehza-de kavgasının önemli hale gelmesinde, aşağı-dakilerden hangisinin etkili olduğu savunula-maz?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page