BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA'DA
Indir 74.08 Kb.
TitleBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA'DA
Date conversion16.07.2013
Size74.08 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://library.neu.edu.tr/ymkfiles/5001414127.doc

r

-içiNDEKİLER­

Li

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA'DA

BARıŞı KURMA VE SÜRDj)'RME ÇABALARı.

(1919 - 1929)

/'

, . Sahife.

GİRİş

BİRİNcİ BÖLÜM

ı i

BARIŞIN. HAZIRLANMASI. . . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. ... . . . .. 3 1. SAVAŞ ERTESİNDE AVRUPA'NIN SORUNLARI. 3

A. SAVAŞ ERTESİ AVRUPA'SINA GENEL BAKIŞ... 3

1. Milliyetçilik Akımının Güçlenmesi 16

2. Sosyal Alanda Yeni Geli§meler """"""""" . 18

3. Siyasal RejimIerde Meyctapa Gelen

Değişiklikler ... """" 21

B. AVRUPA'NIN GERİLEME NEDENLERİ .25

1. Ekonomik Gerileme ;.

2. Avrupa Sömürgeciliği'nin Sava§Sonrası

Sorunlan . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ..

25

3. Avrupa Sömürgeleri'nde .Ba§kaldırılar ,.. . .

28 34

II. BARIŞ ANDLAŞMALARI

. . .. . . . . . . . .. . . '" . . . .. . . . . . . . .. .

45
IV

.. / ,

A. BARIŞ KONFERANSI'NIN ÇALIŞMALARI

VE LİDERLER .. "'."'"'''''' ..." ...............

B. MİLLETLER CEMİYETİ .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . ..

ı. Milletler Cemiyeti'yle İlgili Tartışmalar......

2. Milletler Cemiyeti'nin Kuruluş ve İşleyişi . H ... C. VERSAİLLES ANDLAŞMASI........................

1. Sınırların Düzenlenmesi........................... a. Polünya Sınırı....................................

b. Belçika Sının ... """ .;... "H""

c. Almanyı;ı.'nın Güney Sınırları............... d. Fransa Sınırı....................................

e. Danimarka Sınırı H H H" H H""

. .

fo Alman Sömürgeleri. .. .. .. . ... . .. .. . . .. . . .. H .

2. Ekonomik Düzenlemeler ve Almanya'nın Öde­

yeceği Tamirat Borcu Sorunu..................

3. Cezai Hükümler ;...........

4. Askeri Hükümler ",'"'' .. .. . ,. . . .. . .. . .. .. .. . .

5. Almanya'yla Görüşmeler ve Versail1es Andlaş­

ması'nın Yürürlüğe Girişi ,............

D. SAİNT GERMAIN EN LAYE ANDLAŞMASI .~....

1. Sınırların Düzenlenmesi H" . .. .. .. . .. .. . .. H .. .. ..

2. Çeşitli Hükümler H" .. H . .. .. .. ".

E. NEUİLLYANDLAŞMASI ..............................

ı. Sınırların Düzenlenmesi ... """""" ......... 2. Çeşitli Hükümler....................................

Ii'. TRİANON ANDLAŞMASI.............................. ı. Sınırlann Düzenlenmesi........................... 2. Çeşitli Hükümler....................................

l'

Sahife
45

i

5555

!

!
ı

58
61
61
62
64
64
67
70
70
71
75
76
77
84
85
87
88
88
89
90
90
91
" i

v

İKİNCİ BÖLUM

BARıŞıN UYGULANMASıNDA KARŞILAŞILAN

GÜÇLÜKLER "','"'''''' : ,... 92

I. BARIŞIN DA Y ANDl(~a TEMEL İLKELERİN

YARATTIGI SORUNLAR ..., : " 92

A. MİLLİYETLER İLKESİ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 93

1. Milliyetler İlkesinin Tam Uygulanarnaması... 93 2. Sınırların Değerden Düşürülmesi Girişimi ... 100

B. ORTAK GÜVENLİK İLKE~İ 103

1. Barışın Sürdürülmesini Sağlayacak Ortamın

Hazırlanmasıyla İlgili Sorunlar 103

2. Savaşa Başvurmayı Önleme, -Çabaları 108

II. AVRUPA'DA GÜVENLİaİ SAaLAYACAK MILLET­

LERARASI İŞBİRLİGİ'NİN KURULAMAMASI 112

A. A.B.D.'NİN AVRUPA POLİTİKASINDAN ÇEKİ­

Lİşİ (İZOLASYONİZM) .. .. .. 112

ı. A.B.D. Dış Politikası'nın Özellikleri 112

2. Versail1es Barış Andıaşması'nın A.B.D. Senato­

su'nca Onaylanmaması' .. .. .. ... .. ... """'" 114

B. SOVYET RUSYA'NIN BARIŞ ANDLAŞMALARI'­

NIN DIŞINDA KALMASI.., 120

ı. Bağlaşık ve Ortak Devletler'in Sovyet Rusya­

ya Karşı Uyguladıkları Politika ; 120

2~ Sovyet Rusya'nın Avrupa Sınırları'nın Düzen­

lenmesi ,. ' 134

a. Finlandiya/nın Bağımsızlığı . . . . . . . . . . . . . . .. . . 134

b. Baltık Ülkeleri'nin Bağımsızlığı .. .. .. .. 135

c. Sovyet Rusya'yla Polonya Arasında Savaş 139

d. Romanya Sınırı .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ... 142

3 III. Entemasyonal'in Kuruluşu: Komintem. 143


VI

Sahife

C. A VRUPA'DAKİ BAGLAŞIK VE ORTAKLAR ARA­

. SINDA UYUŞMAZLIKLAR '>""""""'''''''''''''' 152

1, İngiltere.. .,.,. ."... ... 153

2. Fransa . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . 156

3. İtalya ... ...,.. .. . ... ... ...,.. .. .." '" . .. . 158

4. İngiliz - Fransız Uyuşmazlığı 162

5. İngiltere. ve Fransa'yla İtalya Arasındaki

Uyuşmazlıklar ,.. 165

D. VERSAİLLES'DAN.SONRA ALMANYA 167

1. Weimar Rejimi . 167

2. Versailles Andıaşması'na Direniş ve Kapp Hü­

kün;ıet Darbesi 169

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BARIŞI SÜRDÜRME ÇABALARI

I. BARIŞ'IN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İçİN ÇÖZÜMLEN­

MESİ GEREKEN SORUNLAR 173

A. TAMİRAT BORÇLARI 173

1. Tamirat Borçlarının Ödenmesiyle İlgili Tar­

tışmalar , 173

2. İngiliz - Fransız İlişkilerinde Yeni Gelişmeler:

Cannes ve Cenova Konferansıan 176

a. Cannes Konferansı 178

b. Cenova Konferansı , 180

3. Alman - Sovyet Yakınlaşması: Rapallo 181

a. Rapallo Andıaşması'nı Hazırlayan Nedenler 181

b. Rapallo Andıaşması'nın H~kümleri ., 184

c. Rapallo Ertesinde Toplanan Komintern'in


VII

IV. Kongresi' ... ... ... ... ...' . ., .. ... : 186

4. Ruhr Bölgesi'nin İşgali "'''''''''''''''' ..." 187

a. Ruhr Bölgesi'nin İşgali'ne Yol Açan Ge­

lişmeler . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . . 187

b. Ruhr Bölgesi'nin İşga1i ve Pasif Direnme. 189

5. Uzlaşmaya Doğru 193

a.Tamirat Borçlan'yla İlgili Görüşmeler... 193

., -' b. Dawes Plfuıı ve Ruhr Bölgesi'nin Boşaltıl­

ması 194

c. Rhein Bölgesi'nin Boşaltılması, ve Young

Planı "'" " , 198

B. SİLAHSIZLANMA

... 199

ı. Versailles Andıaşması'nın Hükümleri ve Al­

manya 199

2. Genel Silahsızlanma Çabalan '''''''''''''''''' 201

a. Denizde Silahsızlanma 202

aa. Washington Konferansı. .. .. 202

bb. Londra Konferansı 204

b. Karada Silahsızlanma ~. .. . 206

II. GÜVENLİGİ ARTTIRMA GİRİşİMLERİ ,.. 208

A:' MİLLETLER CEMİYETİ'NİN GÜVENLİGİ S~G­

, LAMADAKİ YETERSİZLİGİ """""""'''''''''' 208

i .

B. CENEVRE PROTOKOL Ü .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 209

. .

1. Ortak Güvenliğin Sağlanmasıyla İlgili Yeni

Çabalar . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . ," .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 209

2. Cenevre Protokolü Projesi ve Ortak Güvenliği

Güçlendirme Çabalannın Sonuçlandırılama­

ması , 210

C. LOCARNO ANDLAŞMALARı """""""""""" 212

1. Fransız - Alman Uzlaşmasına Doğru . 212

VIII

Sahife

2. Lbcarno Konferansı ..2~4

3. Almanya'nın Milletler Gemiyeti'ne Girmesi 217

D. BRİAND-KELLOGG P AKTI ... . ... . '" 218

E. HAKEMLİK GENEL SENEDİ 221

F. EKONOMİK .İşBİELİGİ GİRİşİMİ 224

G~ KÜÇÜK ANTANT 226

III. 1924 - 1929 YILLARI ARASINDA SOVYETLER BİR­

LiGINİN AVRUPA BARIŞI İçİNDEKİ YERİ 229

A. TEK ÜLKEDE SOSY ALİzM .. ." .. . .. . . .. . .. . . .. . .. 229 B. MiLLETLERARASI İLİşKİLER """""","""'" 232

IV. BARIşI TEHLİKEYE DÜŞÜREN GELİşMELER... 235

A. GENEL GÖRÜNÜM 235

B. iT AL Y A'DA F .;\şİZM .. . ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 239

ı. Faşizmin İktidara Gelişi.. . . .. . .. . .. . .. . .. . .., .. 239

2. Faşist Rejim '242

3.' 1929 Yılına Kadar İtalyan Dış Politikası .". 245

C. ALMANYA'DA BARIŞI T~HLİKEYE DÜŞÜREN

GELİşMELER 249

1. 1929 Yılına Kadar Alman Dış Politikası ve İç

Siyasal Gelişmeler. '"'''''''''''''''''' ",'"'' .249

2. 1929 Yılına KadarHitler ve Nı;ı.syonal Sosya­

listl~r'in İzledikleri Politika 251

3. Hitler'in «Kavgam» Adlı Kitabında Devlet ve

Dış Politika'yla İlgili. Görüşleri 259 .

D. 1929 EKONOMİK BUNALIMI ; 265

ı. Çıkışı ve Nedenleri. . " ... 265

~. 1929 Bunalminiıri Siyasal Sonuçları o" ..268

S O N Uç 271

Add document to your blog or website

Similar:

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Uluslararası İlişkiler disiplininin tarihi arka planını göstermeyi amaçlamaktadır. Birinci Dünya Savaşından itibaren Avrupa, Türkiye ve

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Birinci Dünya Savaşından sonra dağılan Osmanlı İmparatorluğu döneminde dış ticaret politikası daha ziyade gümrük politikası aracılığı ile yürütülmüş ve ayrıca

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Japonlar elektreti dünya savaşından önce tanıyorlardı. Daha sonra dünya savaşı sırasında telefonlarda kullanmaya başladılar

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Soğuk savaş;’’ikinci dünya savaşından sonra savaştan galip çıkmış iki büyük devlet ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş küçük devletler arasında

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra savaştan mağlup ayrılan Osmanlı Devletinin yok edilmesi için ilk işgal edilen yer Anadolu’nun Güney Doğusu’dur. Petrolün

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Ankara’nın Selçukluların eline geçmesi, Malazgirt savaşından sonra 1073 yılına rastlar. Ankara gibi Bizans kentlerine Türklerin kitle halinde girmesi 11

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Osmanlı Devleti Tanzimat'tan sonra tercihini Batı'dan yana yapmıştır. Cumhuriyet'le birlikte bu tercih, daha da somutlaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Konuya kısa bir giriş yaptıktan sonra uzun bir zaman dilimini kapsayan Avrupa Birliği-Türkiye ilşkilerini,Avrupa Birliği’nin tarihinden başlayarak,günümüze değin geçirdiği evreleri ve gelecekten beklentilerini sistematik bir yaklaşımla ele alalım

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞıNDAN SONRA AVRUPA\Birinci Dünya Savaşında Sağlık Ordusu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page