Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)
Indir 49.6 Kb.
TitleKonu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)
Date conversion16.07.2013
Size49.6 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.odtugvo.k12.tr/diger/webue/dersler/tarih/9SINIF/Tarih_ Bilimi.doc


ODTÜ G.V. ÖZEL LİSESİ


SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı


Ders: TARİH (9. Sınıf) Çalışma Yaprağı; 1Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)


Adı Soyadı : Sınıf: 9/ No:TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

TARİH BİLİMİ

Tarih; geçmiş devirlerde yaşayan insan toplulukları-

nın yaşayışlarını, yaratmış oldukları kültürlerini, bir-

birleriyle ilişkilerini, yer ve zaman göstererek ince-

leyen, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, kaynaklara da-

yanarak araştıran, gerçeklere bağlı kalarak günümüze

aktaran objektif bir bilimdir.

Objektif olmak ne demektir? Sizce

bir tarihçinin objektif olması mümkün müdür?

Geçmişte yaşanan olaylara günümüz değer

yargılarıyla yaklaşamayız.

Aynı tarihi olay karşısında çok farklı

yorumlar, hatta birbirleriyle çelişlen yaklaşımlar

görülmektedir. Bunun nedenleri sizce neler olabi-

lir.

Tarih yazmak, tarih yapmak

kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa de-

ğişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

TARİH ÖĞRENMENİN YARARLARI

Bir an için hafızanızı kaybettiğinizi düşü-

nün. Bu durum yaşamınızı nasıl etkiler. Buradan

hareketle tarihin toplumların hafızasında ne dere-

ce önemli olduğunu anlamaya çalışın.

Bilelim ki milli benliğini bil-

meyen milletler başka milletlere yem olurlar.

1. Geçmişte yapılan hatalardan ders alınmasını sağlar.

2. Günümüzde tarihi kendi siyasi amaçları için yanılt-

mak isteyen insanlara karşı uyanık olmamızı sağlar.

3. Kendi tarihimiz, kültürümüz ve coğrafyamız hakkın-

da bilgilenmemizi sağlayarak ulus olma bilincini ge-

liştirir.

4. Milletlerin yaşamında süreklilik duygusu oluşur ve

bu duygu ulus olma bilincine katkı sağlar.

5. Uluslararası ilişkilerde hükümetlere yol gösterir.


Atatürk Türk Tarih Kurumu’nu neden

kurmuştur?

TARİH BİLİMİNİN KONUSU

Tarih bilimi;

1. İnsan topluluklarının geçirdiği evreleri inceler. (İn-

sanlar; klan, aşiret, kent devleti, site, polis, nom,

devlet ve imparatorluklar şeklinde örgütlenerek

günümüze kadar gelmişlerdir.)

2. İnsan topluluklarının ilişkilerini inceler. (Savaşlar,

barışlar, ayaklanmalar, ticaret ve antlaşmalar bu

kapsam içerisinde değerlendirilebilir.)

3. Yaratılan kültür ve uygarlıkları inceler. (Devlet ör-

gütü, ülke yönetimi, hukuk, dinsel inanış, ordu, yazı

ve dil, bilim ve teknik, toplumsal yaşam, eğitim ve

öğretim, ekonomi, maliye ve vergi sistemi, güzel sa-

natlar, yapılaşma teknikleri vb. konular bu kapsam

içerisinde değerlendirilebilir.)


Tarihi diğer bilimlerden ayıran temel özellik nedir?

TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tarih bilimi;

1. Geçmişte kalmış olayları inceler. Bu olaylar, tekrar-

lanamazlar ve deney konusu yapılamazlar.

2. Olaylar neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya çıkar-

lar. Zaman, yer ve kişi bakımından tarihi olaylar bir

kez yaşanır. Bu nedenle tarih tekerrürden ibarettir

sözü yanlıştır.

3. Olaylar belli bir zaman ve yerde meydana gelmişler-

dir.

4. Tarih sürekli değişken ve dinamiktir.

5. Tarihi olay ve olgular belgelere dayanarak incelenir.

6. Tarih objektif bir bilimdir.

7. Tarihin kanunları yoktur.

8. Tarihi olaylar oluştukları dönemin ve toplumların kül-

türlerini yansıtırlar.

Geçmişte toplumu bütünüyle ilgilendiren ve

etkileyen olaylara tarihi olay denilmektedir. Olayın

başlangıcı bitişi ve yeri bellidir. Olgu ise aynı nitelikte-

ki toplumsal olayları kapsayan ve bir süreci ifade eden

genel kavramdır. Örneğin Fransız Devrimi bir olay, dev-

rim ya da bu devrimin yol açtığı sonuçlar olgudur.


TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ

Fen bilimleri kendileri için gerekli olan bilgileri deney,

gözlem, araştırma yoluyla elde eder. Tarihin yöntemi

ise bu bilimlerden farklıdır. Tarih biliminin kendine öz-

gü bir yöntemi vardır. Tarih biliminin konusu, yaşanan

tarih hakkında doğru bilgi elde etmek olduğuna göre,

bu iş ancak, yaşanan tarihten günümüze yansıyan izlerin

incelenmesiyle mümkündür. Bu değerlendirme kaynakla-

rın aranıp bulunmasına, sınıflandırılmasına (tasnif), çö-

zümlenmesine (tahlil), eleştirilmesine (tenkid), ve sen-

tezinin (terkib) yapılmasına bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların

araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?

A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma

B) Kaynak taraması yapma

C) Buluntuları inceleme

D) Deney yapma

E) Olaylar arasında ilişki kurma (1988)

Tarihi olayların ve olguların araştırılması ve değer-

lendirilmesi sırasında izlenmesi gereken yöntemler

şunlardır;

KAYNAKLAR ARAMA (Belge Bulma)

Kaynak: Tarihe ilişkin bilgi veren her türlü veriye kay-

nak (belge, vesika) denir. Kaynaklar; yazısız ve yazılı

kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Yazısız Kaynaklar: İnsanoğlunun geçmişten günü-

müze kadar yaptığı her türlü eşya ve bıraktığı tüm

kalıntılar bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca, nesil-

den nesile sözlü olarak aktarılan, destan, masal,

atasözü, mâni ve türkü gibi kaynaklar ki bunlara

sözlü kaynaklar da denilebilir bu gruba dahildir. Bu

tür kaynaklar özellikle Sümerlerin yazıyı icat etme-

sinden önceki dönemlerle ilgili (tarih öncesi dönem-

ler) bilgi edinmemizi sağlar. Bazı yazısız kaynak ör-

nekleri şunlardır; Eski yapı ve şehir kalıntıları, araç

gereçler, silahlar, mezarlar, insan ve hayvan kemik-

leri, insan ve hayvan fosilleri, mağara resimleri,

heykeller ve kabartmalar.

2. Yazılı Kaynaklar: Sümerlerin yazıyı icat etmesin-

den sonra yazı kullanılarak oluşturulan döküman-

lardır. Bazı yazılı kaynak örnekleri şunlardır; Kita-

beler, fermanlar ve beratlar, antlaşma metinleri,

paralar, mühürler, şecereler, plan ve haritalar, se-

yahatnameler, kil tabletler, anılar, gazete, dergi ve

kitaplar, takvimler, yıllıklar.

Ayrıca kaynaklar, birinci el kaynaklar ve ikinci el

kaynaklar diye de ikiye ayrılır.

1. Birinci El Kaynaklar: Orijinal yani, olayın geçtiği

döneme ait kaynaklardır. Kitabeler, yazıtlar, araç

gereçler, mağara resimleri, kafatasları, ören yer-

leri vb. bu kategoriye girer.

2. İkinci El Kaynaklar: Birinci el ya da ikinci el kay-

naklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır.

Ders kitapları, makaleler vb. bu kapsam içerisinde

değerlendirilir.

VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİD ETME

Verilerin (kaynakların) nasıl tasnif

(sınıflandırma), tahlil (çözümleme) ve tenkid (eleş-

tirme) edildiğini tartışınız.


TERKİB (SENTEZ) YAPMA

Sentez yapmayı örnek vererek tartı-

şınız. Sentez yaparken tarihçinin dikkat etmesi ge-

reken unsurlar nelerdir?

TARİHİN TASNİFİ

(SINIFLANDIRILMASI)

Tarih bilimi çok geniş bir araştırma alanına sahiptir.

Bu alanı bir bütün olarak incelemek imkansızdır. Bu ne-

denle, yani araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak

için, tarih; zaman, yer ve konulara göre sınıflandırıl-

mış ve bölümlere ayrılmıştır.

1. Zamana Göre Sınıflandırma

1. Zamana göre sınıflandırmayı açıklayı-

nız. 2. Tarih neye göre tarih öncesi ve tarih çağları

olmak üzere ikiye ayrılır? 3. Şu anda işlemekte oldu-

ğumuz çağ ayrımları doğru mudur? 4. Bu çağ ayrımları

hangi coğrafyaya uygundur?

2. Yere (Mekana) Göre Sınıflandırma
Mekana göre sınıflandırmayı açıklayınız

3. Konuya Göre Sınıflandırma
Konuya göre sınıflandırmayı açıklayınız.

Tarihi bölümlere ayırarak araştırmak

büyük kolaylık sağlar. Ancak, araştırma alanının

açık ve kesin bir biçimde sınırlandırılamaması sıkıntı

yaratmaktadır. Dinler tarihini sosyal tarihten ayır-

mak mümkün olmadığı gibi, hukuk kurumları değişti-

ren veya yok eden siyasal gelişmeleri konu edinen

tarihten ayırmak mümkün değildir.

Her devrin kendisinden önce ve sonraki

dönemlerle bağlantısı vardır. Bu nedenle bir çağı di-

ğerlerinden tamamen soyutlayarak incelemek müm-

kün değildir.

Yeni bulunan belgeler ışığında tarih

bilgisinin ve yorumların nasıl değiştiğini örneklerle

açıklayınız.

Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmiş-

teki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkile-

rini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içe-

risinde inceleyen bir bilimdir.

Durum: İslamiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve

inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür.

Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müs-

lümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan

öğelerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsan ilişkileri B) Neden-sonuç ilişkileri

C) Yer D) İnsan topluluklarının yaşayışları

E) Zaman

(1996)

Add document to your blog or website

Similar:

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconA Kökensel Tarih; b Düşünsel Tarih; c Felsefi Tarih

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconKonu: Takvim Bilgisi, Tarih Yazıcılığı, Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih ve Saat seçeneğini tıklatarak gerekli ayarlamalar yaparak imlecin bulunduğu yere tarih ve sat ekleyebiliriz. Otomatik metin ekleme

Konu: Tarih Bilimine Giriş (Tarih Bilimi, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi) iconTEST / 4 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST / 4

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page