Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO
Indir 22.26 Kb.
TitleAlçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO
Date conversion19.07.2013
Size22.26 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.insaat.anadolu.edu.tr/kadirkilinc/MLZ204/duyuru/ALÇITAŞI-kaynak.doc
ALÇITAŞI

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips ( CaSO4 + 2H2O ) denir. Alçıtaşı tabiatta 6 şekilde bulunur. Bunlar; Anhidrit, Bassanit, Jips, Albatr, İpek Jipsi ve Selenittir. Doğal anhidrit susuz kalsiyum sülfattır. Doğada genellikle alçıtaşı ile birlikte yataklandığı görülür. Bazı ülkelerdeki sülfürik asit üretimi dışında yakın tarihlere kadar fazla bir kullanım alanı bulunamamıştır. Ancak 30 yıldan bu yana kimya endüstrisinde ve inşaat malzemeleri yapımında önem kazanmış bulunmaktadır. Diğer bir jips çeşidi olan bassanit, anhidrit ile jips arasında ayrı bir mineral fazı oluşturmaktadır. Jips doğada bol miktarda bulunur. Çok eski devirlerde jipsi ısıtarak alçıya çevirdikten sonra başta Mısırlılar olmak üzere Asurlular, Çinliler, Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır. Ancak 1755' de Fransa'da jips kimyasının açıklığa kavuşması ve 1870' de alçı priz geciktirme metodunun bulunmasıyla alçı tüketimi gelişmeye başlamıştır. Ülkemizde Selçuklulardan kalma eserlerde alçı kullanıldığını bilinmektedir (Akşehir/Konya) yine Erzurum' da alçı sıvalı 200 yıllık evlerin varlığı dikkate alındığında oldukça eski tarihlerden beri alçı kullanıldığı görülmektedir.


Sektörün Faaliyet Alanı


1. Ham jips, beyaz boya ( Mineral white = terra alba ) ve dolgu maddesi olarak kağıt ve pamuklu tekstil maddelerine katılır.


2. Ham jips çimento sanayiinde priz almayı geciktirir.


3. Nikel izabesinde eritmeyi kolaylaştırır.

4. Bira sanayiinde mayalandırma için kullanılır.


5. Alçı, tıpta cerrahide ve dişçilikte kullanılır.

6. Alçı vitrifiye malzemelerde, porselende ve kiremit üretiminde kalıp aşamasında kullanılır.

7. Kimya sanayiinde amonyum sülfat, kükürt, kükürt okside ve sülfat asidi elde etmek için kullanılır.

8. Mamul alçı inşaat ve prefabrik inşaat malzemelerinin başlıca girdisidir.

Alçının inşaatta kullanım yeri çok çeşitlidir. Son yıllarda sıcak ve soğuk yalıtım maddesi, ses izolatörü ve rutubeti de ayarlayan bir düzenleyici olarak kullanılmaktadır.


Türkiye'nin Alçıtaşı Potansiyeli


Türkiye'de şimdiye kadar alçıtaşı oluşumlarının tamamı ele alınarak sistematik bir inceleme yapılmamıştır. Bunda alçıtaşının 1999 yılı sonuna kadar maden kanunu kapsamında olmaması en önemli faktördür. Ülkemizde bu konuda en büyük kuruluş olan M.T.A arşivlerinde birkaç küçük çalışma dışında hiç bir somut veri bulunmamaktadır. Sadece tahminlere dayalı olarak görünür rezervin 165 milyon Ton, görünür ve muhtemel rezervin ise 1.8 milyar Ton olduğu IV. Beş yıllık Kalkınma Planı Alçı Özel İhtisas Komisyon Raporunda belirtilmiştir. Sektörün coğrafi çalışma yapısına bakıldığında alçıtaşı yataklarının genelde İç Anadolu, Güney ve Doğu Anadolu'da yoğun olduğu; Türkiye'nin batısının ise alçıtaşı kaynağından yoksun olduğu söylenebilir. Ayrıca ülkemizde termik enerji santralleri, gübre fabrikalarının baca gazı desülfürizasyon ünitelerinden çıkan sentetik alçı da mevcut olup değerlendirilmemektedir.


ÜRETİM


Üretim Yöntemi - Teknoloji


Türkiye'de çok çeşitli alçı üretim teknolojisi kullanılmaktadır. İnşaat sektörüne yönelik yapı alçılarının üretimi açık atmosfer kalsinasyonu ile yapılmaktadır. Bu da esas itibariyle iki ana teknoloji ile gerçekleştirilmektedir.


1. Döner fırın

2. Dikey fırın


Ülkemizde son yıllarda alçı imalat sektörü çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Buda beraberinde ürün yelpazesinin genişlemesini getirmiştir. Buna paralel olarak her türlü büyüklükte kalsinasyon fırınları ve üretim hatları Türkiye'de imal edilmekte olup kartonlu alçı plaka teknolojisi için yabancı teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır.


İTHALAT DURUMU


Türkiye alçı ithalatının büyük bir kısmını Kuzey Kıbrıs T.C' den yapmaktadır. 1998 yılında bu rakam 4.700.000 ABD Dolarına ulaşmıştır. Bu da 1998 yılında yapılan ithalatın % 70' ine denk düşmektedir. K.K.T.C' den yapılan ithalat tamamen çimento fabrikalarının alçıtaşı kullanımına yönelik bir ihtiyaçtır. Yurt dışı gemi navlununun yurt içi karayolu taşımacılığına göre bir avantaj sağladığını düşünmekteyiz. Demiryolu taşımacılığının yetersiz olması bu ithalatın en önemli nedenidir. Diğer % 30' luk kısım ise çeşitli ülkelerden sağlanmış olup toplamı 2.100.000 ABD Doları civarındadır.


Sektörün Rekabet Gücü


Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu bölümde alçı ve alçıdan mamul ürünlerin diğer inşaat malzemeleriyle karşılaştırılması yapılmıştır. Başka bir deprem ülkesi olan Japonya'nın 1996 yılı alçı tüketimi 5.350.000 Ton' dur. Ve bunun % 80' i alçı sektöründe, % 20' si ise çimento ve diğer sektörlerde kullanılmıştır. Türkiye'de ise durum tersinedir. 1999 yılı alçı tüketimi yaklaşık 2.500.000 Ton' dur. Ve bunun % 35' ü alçı sektöründe % 65' si ise çimento sektöründe kullanılmıştır. Verilerden de anlaşılacağı gibi Türkiye'de kullanıcıların alçı tüketimine çok yatkın olmadığı görülmektedir. Bu ancak Devletin çıkaracağı yasalarla tersine dönebilecek bir durumdur.


Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese


Dünya pazarına net ve açık bir açıyla bakmak çok zordur. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi; nihai kullanıcılar (çimento fabrikaları gibi) kendi hammaddelerini sağlarlar ve alçı üretimleri kayıtlı değildir. İkincisi ise baca gazı desülfürizasyonundan üretilen sentetik alçı, doğal alçı kadar kullanılmaktadır. Birçok AB ülkesinde, İskandinav ülkeleri hariç, alçı pazarı inşaat sektörü için hayli gelişmiş ve geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Dünyadaki alçı piyasası güçlü ve iyi yapılanmış gruplar tarafından kontrol edilmektedir. Kayıtlı dünya üretimi 1993' ten bu yana 100 milyon Ton noktasını geçmek suretiyle oldukça gelişmiştir. Dünyanın önde gelen üreticileri ABD, Çin, Kanada, İran, Tayland ( Tayland son 10 yılda en büyük gelişimi göstermiştir ve üretiminin büyük bir kısmını Japonya ya satmaktadır. ) ve AB ülkeleridir. AB ülkeleri Dünya üretiminin % 20' ne sahiptirler. Kanada'daki " DOMTAR " ABD'deki " USG " ve Avrupa'daki BPB gibi çok büyük grupların varlığına rağmen alçı sektöründe tek başına lider yoktur. Gerek ekonominin kamu şirketlerince kontrol edildiği gerekse serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerdeki üretim, çok fazla sayıda üretici tarafından yapılmaktadır. AB üretiminin çoğunluğu üç grubun elindedir. Lider olan BPB, başlıca üretim yapan ülkelerdeki ortak girişimleri ile birlikte tüm üretimin % 33' nü elinde tutmaktadır.


KNAUF ( Almanya ) ve LAFARGE ( Fransa ) diğer büyük gruplardır.


Alçıtaşı (Jips)


Alçıtaşı, kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristalizasyon suyu bulunan türüne jips (CaSO4.2H2O) denir. Susuz kalsiyum sülfat ise anhidrit (CaSO4) olarak adlandırılır.


• Çimento sanayi alanında genellikle jips kullanılmaktadır.

• Gerek jips gerekse anhidrit hiçbir zaman saf halde bulunmazlar.

• Bu iki mineralden herbiri yarı dengeli olup biri diğerine dönüşebilmektedir.

• Ayrıca alçıtaşı yataklarına oluşum sırasında veya sonradan yabancı maddeler karışmış olabilir. Bunun sonucu olarak alçıtaşı ancak % 85–95 saflıkta bulunmaktadır.

• Çimento sanayiinde genellikle maden ocağından çıktığı kalitesi ile hiçbir işleme tabi tutulmaksızın kullanılmaktadır.

• Jips yada jibs-anhidrid karışımını içeren hammaddeler son öğütme prosesinde % 3–5 oranında klinker ve/veya diğer katkı maddeleriyle birlikte öğütülerek değişik tür çimentolar üretilmektedir.

• Alçıtaşı gibi sülfat içerikli maddelerin katılması çimentonun donma süresinin ayarlanmasında etkili rol oynamaktadır.


Alçı yapımında kullanılan alçıtaşı (jips), çoğunlukla beyaz ve yumuşak bir mineral olup, özgül ağırlığı 2,3, sertliği 1,5–2 civarındadır. Asitlerden etkilenmez, suda az çözünür. Türkiye'de alçıtaşı, Burdur, Kütahya, Ankara, Bandırma, İstanbul dolaylarında bulunmaktadır.


ALÇI ÜRETİMİ


Alçı, kimyasal formülü CaSO4.2H2O olan alçıtaşının(jips) uygun sıcaklıkta (140-200 °C, ortalama 163 °C) ısıtılarak, atmosfer basıncı altında kısmi dehidratasyon işlemine uğratılıp, öğütülmesi ve elenmesi ile elde edilir.

Bu şekilde elde edilen alçıya β-yarımhidrat veya β alçı adı verilir ve piyasada yaygın olarak kullanılır. Kalsinasyon (yakma) yüksek buhar basıncı altında otoklavlarda gerçekleştirilirse α-yarımhidrat adı verilen daha iyi kalitede bir alçı elde edilir.

Add document to your blog or website

Similar:

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconAlçı eldesinde kullanılan, kimyasal bileşiminde ağırlıklı olarak kalsiyum sülfat bulunan mineraller doğal alçıtaşları ve sentetik alçıtaşları olarak iki grupta

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconİHTİYOTOKSİK BİTKİLERİN BİLEŞİMİNDE BULUNAN KİMYASAL MADDELER VE BALIK AVCILIĞINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN BİTKİLER

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconBileşiminde olup kristal yapısında gaz ve sıvı kapanımlar, empüriteler içerebilir. Endüstriyel uygulamalarda yüksek saflıkta kuvars tercih edilir

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconImpressionanti e convergenti il numero degli indizi del caso Caravaggio, un caso che rimette in moto una relazione inevitabile con Francesco Borromini

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconZeytinyağının Kimyasal Bileşimi

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconAMAÇ Amonyum Sülfat kullanılarak Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat tuzlarının elde edilmesi TEORİK BİLGİ

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconDünya kabuğunun 64 ü kalsiyumdur. Genellikle, kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat (dolomit), kalsiyum alüminyum silikat (feldsparlar gibi) şeklinde bulunur

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconTuz, tat verme ve gıdaların korunması amacıyla eski zamanlardan beri kullanılan saydam, kırılgan, NaCl kimyasal bileşimine sahip bir mineraldir. Şeffaf küp

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconEsterler bir molekül karboksilli asitle bir molekül alkol arasından, bir molekül su ayrılmasıyla oluşan bileşiklerdir. Esterler genellikle hoş kokulu sıvı veya

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO iconLaboratuvar düzeni, Sitoloji laboratuvarına giriş, Hücrelerin kimyasal bileşimi, hücre yapısı ve Fonksiyonu, Prokaryot ve Ökaryotlar, Biyolojik Moleküller

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page