2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005
Indir 109.87 Kb.
Title2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005
Page3/3
Date conversion25.12.2012
Size109.87 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://kbk.gop.edu.tr/atommol.doc
1   2   3

3. a)

b) Elektronegatiflik, bir bileşikteki atomların bağ elektronlarını kendine çekme eğilimidir. Bileşikteki atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark 1,7’den büyük ise bağ daha çok iyonik karakterli, 1,7’den küçük ise daha çok kovalent karakterli, tam 1,7 ise %50 iyonik %50 kovalent karakterlidir.

Cs-Cl X=3-0,7=2,3 2,3>1,7 olduğu için bağ daha çok iyonik karakterlidir.

Sr-O X=3,5-1=2,5 2,5>1,7 olduğu için bağ daha çok iyonik karakterlidir. Ga-Se X=2,4-1,6=0,8 0,8<1,7 olduğu için bağ daha çok kovalent karakterlidir.

Br-Cl X=3-2,8=0,2 0,2<1,7 olduğu için bağ daha çok kovalent karakterlidir.

S-S X=2,5-2,5=0 Elektronegatiflik farkı 0 olduğu için bağ tamamen kovalent karakterlidir.


4. a) Polarizasyon kuvveti katyonun yük yoğunluğu (q/r), anyonun yükü ve anyonun yarıçapı arttıkça artar. Polarizasyon arttıkça kovalent karakter artar, iyonik karakter azalır. Bunun sonucu olarak da erime noktası düşer.

Katyon yükseltgenme basamağının en büyük olduğu TiCl4 bileşiğinde polarizasyon en yüksektir. Onu takip eden bileşik ise katyon yükseltgenme basamağı +3 olan AlCl3 bileşiğidir. Katyonları +2 yükseltgenme basamağına sahip olan BeCl2, CaCl2 ve MgBr2 bileşikleri incelendiğinde ise katyon yarıçaplarının değişimine bağlı olarak polarizasyonun BeCl2> MgBr2>CaCl2 şeklinde değiştiği söylenebilir. Son olarak ise LiF ve LiBr bileşiklerinden anyon yarıçapının daha yüksek olduğu LiBr’de polarizasyonun daha fazla olduğu söylenebilir.

Buna göre polarizasyon miktarının aşağıdaki sırada değiştiği söylenebilir:

TiCl4>AlCl3>BeCl2>MgBr2>CaCl2>LiBr>LiF

Erime noktası ise polarizasyonla ters orantılı olduğuna göre;

TiCl43222

b) Yükseltgenme basamağı, bir atomun molekül içinde sahip olduğu düşünülen elektrik yüküdür. Değerlik ise bir atomun birleşebildiği hidrojen atomu sayısı veya verdiği tek kovalent bağ sayısıdır. Yükseltgenme basamağı negatif, pozitif veya kesirli sayı olabilir. Değerlik ise mutlak bir tamsayıdır, negatif değer almaz veya kesirli sayı olmaz. Bu yüzden bileşikteki bir atomun değerliği ve yükseltgenme basamağı farklı olabilir.

Se için yükseltgenme basamağı: 6-(4+4)=-2 Değerlik:2

P için yükseltgenme basamağı: 5-(2+6)=-3 Değerlik:3

Sn için yükseltgenme basamağı: 4-0=4 Değerlik:4

Cl için yükseltgenme basamağı: 7-(6+2)=-1 Değerlik:1

B için yükseltgenme basamağı: 3-0=3 Değerlik:3

Be için yükseltgenme basamağı: 2-0=2 Değerlik:2

O için yükseltgenme basamağı: 6-(4+2+1)=-1 Değerlik:2

Cl için yükseltgenme basamağı: 7-(4+0)=3 Değerlik:3

Si için yükseltgenme basamağı: 4-0=4 Değerlik:4


5. a) 80X: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d10 6. periyot 2B grubu

80X: (1s)2(2s2p)8(3s3p)8(3d)10(4s4p)8(4d)10(4f)14(5s5p)8(5d)10(6s)2

Z*(5s,5p)=Z-P=80-(0,35x7+0,85x32+1x28)=22,35

Z*(5d)=Z-P=80-(0,35x9+1x68)=8,85b) Tek elektronlu bir atom için;

n=2 l=2 ml=1 ms=1/2 kuantum sayıları mümkün değildir. Çünkü l, n-1’e kadar değerler alabilir. Buna göre n=2 için l=0 ve 1 değerlerini alabilir, 2 değerini alamaz.

n=3 l=1 ml=0 ms=-1/2 kuantum sayıları mümkündür.

n=5 l=1 ml=2 ms=1/2 kuantum sayıları mümkün değildir. Çünkü ml, -l’den +l’ye kadar değerler alabilir. Buna göre l=1 için ml=-1,0,1 değerlerini alabilir, 2 değerini alamaz.

n=4 l=-1 ml=0 ms=1/2 kuantum sayıları mümkün değildir. Çünkü l, n-1’e kadar değerler alabilir ve pozitif olmak zorundadır, negatif değer alamaz. Buna göre n=4 için l=0,1,2,3 değerlerini alabilir, -1 değerini alamaz.


6. SeOF4:

34Se:1s22s22p63s23p64s23d104p4

Elektronlar orbitallere dolarken en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşirler. Buna Aufbau Prensibi adı verilir. Elektronlar eş enerjili orbitallere ise maksimum paralel spinli olarak yerleşirler. Bu kural ise Hund Kuralı olarak bilinir. Pauli Dışlama Prensibine göre ise bir atomda dört kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz. Madelung Kuralına göre ise aynı baş kuantum sayısına sahip orbitallerden n+l değeri daha büyük olanın enerjisi daha yüksektir.


2006-2007 Güz Yarıyılı Anorganik Kimya II Dönem Sonu Sınavı

15.01.2007


1. a)


[Cu(PPh3)3I]:Kompleks 10+3x2+2=18 değerlik elektrona sahip olduğu için 18 elektron kuralına uyar. 18 elektron kuralına uyan tetrahedral komplekslerde ligant değişim mekanizması metal kompleks derişimine bağlı katılan liganttan bağımsızdır. Yani D mekanizmasını takip eder.[Pt(PPh3)4]:Kompleks 10+4x2=18 değerlik elektrona sahip olduğu için 18 elektron kuralına uyar. 18 elektron kuralına uyan tetrahedral komplekslerde ligant değişim mekanizması metal kompleks derişimine bağlı katılan liganttan bağımsızdır. Yani D mekanizmasını takip eder.[CoCl2py2]:Kompleks 7+2x2+2x2=15 değerlik elektrona sahip olduğu için 18 elektron kuralına uymaz. 18 elektron kuralına uymayan tetrahedral komplekslerde ligant değişim mekanizması metal kompleksi ve katılan liganttan derişimine bağlıdır. Yani A mekanizmasını takip eder.
b) [Mn(OH2)5Cl]+ + I 

Verilen komplekste merkez metal atomu sert asittir. Cl- ligantı da serttir. Sert bir ligantın sert metal atomundan uzaklaşması zor olduğu için bu tepkime gerçekleşmez.

[Mn(CN)5Cl]4- + I 

Verilen komplekste merkez metal atomu sert asittir. Cl- ligantı da serttir. Ancak metale bağlı olan CN- ligantlarının elektron verici özelliği yüksektir ve bu yüzden merkez atomun yumuşamasına sebep olurlar. Böylece sert bir ligant olan Cl- ligantının metal atomundan uzaklaşması kolaylaşır ve tepkime gerçekleşir.


2. a) [CoCl4]2-

DBT:KAT:KAYE = 4x(-0.6t)+3x(0.4t)=-1.2t

Yüksek spin, tetrahedral kompleks


MOT:

Bağ Derecesi:


Paramanyetik, yüksek spin kompleksi


b) K4[Ni(CN)6] kompleksinde Ni2+ merkez atomu d8 yapısındadır. Normalde daha zayıf ligantlar söz konusu olduğunda komplekste t2g6eg2 yapısı söz konusu olduğu için Jahn Teller bozunması gözlenmez. eg seviyesinde ki iki elektron dx2-y2 ve dz2 orbitallerine paralel spinli olarak girer. dx2-y2 orbitalindeki elektron 4 ligant tarafından itilirken, dz2 orbitalindeki elektron iki ligant tarafından itilir ve dx2-y2 orbitalinin enerjisi dz2 orbitaline göre az miktarda yükselir. Ancak K4[Ni(CN)6] kompleksinde ki gibi yapıda çok kuvvetli ligantlar varsa dx2-y2 ve dz2 orbitalleri arasındaki enerji farkı elektron eşleşme enrjisinden çok daha büyük olur ve elektronlar daha düşük enerjili olan dz2 orbitalinde eşleşir, dx2-y2 boşalır ve kompleks daha kararlı olur. Bu durumda dx2-y2 boş olduğu için x ve y eksenlerinden yaklaşan ligantlar metale rahatlıkla bağlanırken, dz2 orbitalleri dolu olduğu için z eksenlerinden yaklaşan iki ligant çok kuvvetli bir itmeyle karşılaşır ve yapıya bağlanamaz. Bunun sonucunda K4[Ni(CN)6] oktahedral kompleksi kararsız olup oluşmaz, yerine K2[Ni(CN)4] karedüzlem kompleksi oluşur.

3. a) Düşük spin d5:4x(-1/3Et)+1x(2/3Et) 3x(1/3Et)+2x(-2/3Et)

=-2/3Et =--1/3Et

Kompleks daha büyük enerji kazanımı olan tetragonal uzamayı tercih eder.


Yüksek spin d6:3x(-1/3Et)+1x(2/3Et) 2x(1/3Et)+2x(-2/3Et)

=-1/3Et =--2/3Et

Kompleks daha büyük enerji kazanımı olan tetragonal yassılaşmayı tercih eder.

b) Altın atomu yarıçapının çok büyük olmasından dolayı ligant zayıf da kuvvetli de olsa karedüzlem yapıyı tercih eder.Diyamanyetik, karedüzlem kompleks.


4. a) Floro:

Floro -baz liganttır. Metalle etkileşime girebilecek dolu  orbitallerine sahiptir. π-baz ligantı olan florun dolu π simetrili grup orbitali ile olan etkileşimle oluşan bağ molekül orbitaline metale göre daha elektronegatif olan ligantdan gelen 6 elektron girer. Metalin t2g orbitalinde bulunan elektronlar ise karşıt bağ molekül orbitaline girer. Metalden gelen elektronlar böylece yüksek enerjili π simetrili t2g* molekül orbitaline girdiği için kompleksin kararsızlığı artar. Ayrıca şekilden de görüldüğü gibi  bağlanmasının oluşmasıyla o yarılma enerjisi küçülür ve bu da kompleksin kararsızlığını arttırır.Siyano:

Siyano π –asit liganttır. Metalle etkileşime girebilecek boş π* orbitallerine sahiptir. Metalin t2g orbitali ile ligantın boş, π* simetrili grup orbitalleri etkileşerek t2g ve t2g* molekül orbitallerini oluşturur. π etkileşimiyle oluşan t2g molekül orbitallerine metal atomunun elektronları girer ve böylece metalden liganta elektron transfer edilmiş olur. Bu şekilde metalin elektronları daha düşük enerjili molekül orbitallere girdiği ve Δo yarılma enerjisi nispeten arttığı için kompleksin karalılığı artar.
b)KAYE=o=10Dq==209 kj/mol

KAKE=1x(-0.4o)=1x(-0.4x209 kj/mol)=83.73 kj/mol


5. Gçöz=Hçöz-T.Sçöz eşitliği gereğince çözünme entropisi arttıkça Gçöz negatif yönde daha büyük değer alır. Gçöz negatif olması çözünme olayının istemli olmasının göstergesidir. Bu sebeple de çözünme entropisi arttıkça çözünme artar.

Çözünme olayı aynı zamanda Hçöz’nin negatif olarak artmasıyla da artar. Çözünme entalpisi örgü enerjisi ve solvasyon enerjisinin toplamına eşittir.

MX(k)  M+(g) + X-(g) Örgü enerjisi (U)

M+(g) + X-(g) + çözücü  M+(çöz) + X-(çöz) Solvasyon (Hsol)

Hçöz=U+Hsolv.

Solvasyon entalpisi ise Born-Lande eşitliğine göre çözünen maddenin yükü ve yarıçapı (Z+.Z-/r) ve çözücünün dielektrik sabitine (çöz) bağlı olarak değişir.Çözünen maddenin iyonlarının yarıçapları ne kadar küçük ve yükleri ne kadar büyükse solvasyon entalpisi o kadar yüksektir. Çözücünün polaritesinin artması da solvasyon entalpisini yükselten bir faktördür.
1   2   3

Similar:

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 icon2010- 2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 iconEk ve Değişiklikler: 1) 21. 10. 2004/25620 RG ( KASIM 2004/2566 TD ) 2) 24 2005/25855 RG ( AĞUSTOS 2005/2575 TD ) 3) 2006/26156 RG ( MAYIS 2006/2584 TD )

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 iconEk ve Değişiklikler: 1) 21. 10. 2004/25620 RG (KASIM 2004/2566 TD ) 2) 24 2005/25855 RG ( AĞUSTOS 2005/2575 TD ) 3) 2006/26156 RG ( MAYIS 2006/2584 TD ) 4) 09. 06. 2007/26547 RG 5) 20. 08. 2007/26619 RG

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 icon1) 2005/25716 RG (ŞUBAT 2005/2569 TD) 2) 19. 10. 2005/25971 RG (KASIM 2005/2578 TD) 3) 20 2006/26173 RG (HAZİRAN 2006/2585-E TD)

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 iconINTERNET & INTRANETS DERSİ 2004-2005 BAHAR YILI Internet Yapısı, Tarihçesi

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 icon**11/05/2005 tarih ve 25812 S. R. G. de yayımlanan 19/04/2005 tarih ve 2005/8786 karar sayılı Bakanlar Kurulu Yönetmeliğinin maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 iconSayı : Y. M. M. 2005/S–406 04. 08. 2005 Konu : Enerji Desteği Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Hazine Müsteşarlığı Tebliğ No: 2005/1)

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 iconGÜZ YARIYILI FİNAL MAZERET SINAV PROGRAMI

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 icon2011-2012 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

2004-2005 Güz Yarıyılı Atom ve Molekül Yapısı Final Sınavı 11. 01. 2005 icon2012-2013 ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page