İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
Indir 189.78 Kb.
TitleİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
Page4/5
Date conversion19.07.2013
Size189.78 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://egitim.cu.edu.tr/dersicerigi/dosya/ingilizce.doc
1   2   3   4   5

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.


V.YARIYIL


Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I (2-2-3)

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.


Teaching English to Young Learners I (2-2-3)

The differences between young learners (K-6) and learners at other ages (in terms of learning of language structures, skills and sub-skills), misconceptions about young learners; learner styles (e.g.: visual, auditory, kinesthetic) and strategies (e.g.: meta cognitive, cognitive, socio affective) of young learners; activities (e.g.: puzzles, stories and games, simulations) and audio visual aids (e.g.: pictures, realia, cartoons, puppets, songs) for the teaching of vocabulary, language skills and structures; selecting and sequencing teaching points and adapting and evaluating materials according to the cognitive and affective development and language level of the learners; classroom management techniques necessary for young learner classrooms.


Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)

Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).


ELT Methodology II (2-2-3)

Classroom-based research, teacher directed research and action research, diagnosing learners’ language related needs and remedial teaching activities; principles of learner monitoring and role of learner assessment in lesson planning; national and international professional organizations (e.g.: TESOL and INGED) and practical journals (e.g.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).


Dil Becerilerinin Öğretimi I (2-2-3)

Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.


Teaching Language Skills I (2-2-3)

Techniques and stages of teaching listening, speaking, pronunciation and vocabulary; building language awareness and teaching skills for language learners at various ages and language proficiency levels; lesson planning and techniques of the specific skills for a variety proficiency levels.


Edebiyat ve Dil Öğretimi I* (3-0-3)

İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde (kısa hikaye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikaye ve roman kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.


Literature and Language Teaching I* (3-0-3)

Example short stories and novels from British and American and those which are originally produced in English; identification of the distinctive features of short stories and novels; different approaches to using literature with teenage and adult learners at all levels; examining ways in which the teaching of literature and language in these two genres (short story and novel), exploring theoretical and practical dimensions of this integration; analysis of literary texts as content and as context; culture teaching through short stories and novel in the following domains: comparison and contrast between objects or products that exist in the target and native culture; proverbs, idioms, formulaic expressions which embody cultural values; social structures, roles and relationships; customs/ rituals/ traditions; beliefs, values, taboos and superstitions; political, historic and economic background; cultural institutions; metaphorical/ connotative meanings, use of humour.


İkinci Yabancı Dil I* (2-0-2)

Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Japonca, Çince, Rusça ve Yunanca derslerinden biri ikinci yabancı dil olarak seçilebilir.


Temel iletişim; basit günlük konuşma diyaloglarını ve temel okuma parçalarını anlamak ve günlük temel konuşma dilinde iletişim kurmak için gerekli olan yapılar ve sözcükler; hedef dilin kültürü ile bilgi.


Second Foreign Language I* (2-0-2)

One of learning one of the following can be chosen as a second foreign language: German, French, Spanish, Italian, Arabic, Japanese, Chinese, Russian or Greek.


Basic communication; structures and vocabulary necessary to to comprehend simple daily conversational dialogues and reading texts, and to engage in daily simple communication; information about the culture of the target language.


Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

VI.YARIYIL


Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II (2-2-3)

Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.


Teaching English to Young Learners II (2-2-3)

Young learner (K-6) course syllabuses (e.g.: story-based, content-based, theme-based, task-based), effective use of child literature within a chosen syllabus; video recordings of young learner classrooms with reference to classroom management, presentation of language and practice.


Türkçe- İngilizce Çeviri (3-0-3)

Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış Türkçe özgün metinleri İngilizce’ye çevirme; bir çevirinin uygunluğu; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu


Turkish-English Translation (3-0-3)

Fundamental theories and approaches in the science of translation; translating a variety of different genre of authentic Turkish texts into English, error analysis and critical evaluation of the appropriateness of the various translations of the same text; evaluating the style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation.


Dil Becerilerinin Öğretimi II (2-2-3)

Okuma, yazma ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.


Teaching Language Skills II (2-2-3)

Techniques used in and stages of teaching reading, writing and grammar to language learners at various ages and language proficiency levels; building language awareness and teaching skills; integration of the language skills, principles of lesson planning and techniques of the specific skills for a variety proficiency levels.


Edebiyat ve Dil Öğretimi II* (3-0-3)

İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikler; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel öğelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.


Literature and Language Teaching II* (3-0-3)

The characteristics of poetry and drama as a literary genre; Example poems and plays from British and American and those which are originally produced in English, approaches to analyzing ways to use contemporary poetry and drama; activities that help students analyze literature as context and as content; teaching of literature and language in these two genres and theoretical and practical dimensions of this integration; teaching cultural and social issues through poetry and drama in the following domains: comparison and contrast between objects or products that exist in the target and native culture; proverbs, idioms, formulaic expressions which embody cultural values; social structures, roles and relationships; customs/ rituals/ traditions; beliefs, values, taboos and superstitions; political, historic and economic background; cultural institutions; metaphorical/ connotative meanings, use of humour.


İkinci Yabancı Dil II* (2-0-2)

Etkileşimsel iletişim; gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapıları ve sözcükler; özgün materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.


Second Foreign Language II* (2-0-2)

Interactive communication; grammatical structures and vocabulary commonly used in newspapers, magazines, extended dialogues, readings texts, and short stories; information about the culture of the target language through authentic materials.


Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.


Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.


VII.YARIYIL


Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme* (3-0-3)

İDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındaki ilişki; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi, ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.


Language Teaching Materials Adaptation and Development * (3-0-3)

Theory and principles of ELT materials design (e.g.: selecting, adapting, developing and evaluating materials) and the basic arguments for and against the use of coursebooks in the classroom; the relation between methodology, ideology and the coursebook writer; format for the selection of language materials: suitability regarding the format, the students’ proficiency level, learnability, ease of use, cultural content, availability of communicative interaction and language use, and the use of corpus-based authentic materials set in a real-world context which allows learners to interact with each other or the teacher in meaningful ways; adapting or developing materials for language teaching: adapting coursebook materials to particular learning needs and teaching contexts, designing teaching materials and supplementing materials parallel to the methodology, to the level and needs of the students and to present school environment; evaluation of materials and text books used in EFL classroom settings, language material and textbook evaluation criteria and ways to relate materials design to current ELT methodology.

1   2   3   4   5

Similar:

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (İÖLP) VE EĞİTİM FAKÜLTELERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI ve MESLEKİ YETERLİK ALGILARI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI iconİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL İDÖ 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page