1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ
Indir 1.42 Mb.
Title1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ
Page4/12
Date conversion25.12.2012
Size1.42 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukleri/kastamonu/Dokumanlar/İp/kaynak.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1.6.2-KORU ORMANLARINDA AĞAÇLARIN KESİMİ VE BOYLARINA BÖLÜNMESİ İŞLERİ

1-Kesim Zamanı:

Ağaçların büyüme mevsimi dışında ve kışın kesilmesi esastır.Kış kesimi ile üretilen ürünlerin kuruma çatlağı asgariye inecek,böcek ve mantar zararlarına uğraması önlenecek ve böylece daha kaliteli ürünler elde edilecektir.

Tabii tensil sahalarındaki tohumlama kesimi ve sürütmenin,kışın çimlenme döneminden önce bitirilmesi sağlanacak ve saha emniyet altına alınarak arzu edilen tabii tensilin gelmesine yardımcı olunacaktır.Bu husus tabii tensilde başarı oranını arttıracağından üzerinde önemle durulacaktır.

Tarım işlerinin asgariye indiği kış aylarında,kış kesimleri veya erken üretim ile orman köylüsüne istihdam sağlanacak,aynı zamanda piyasaya,kış aylarında taze ve kaliteli ürünler arz edilecek ve piyasada daha iyi bir arz-talep dengesi kurulacaktır.

Erken üretime imkan sağlamak üzere kesim yapılabilecek sahaların dikili damgasına öncelik ve önem verilecek,Ekim ayının başına kadar damgaların bitirilmesine gayret edilecektir.

İklim ve rakım itibariyle erken üretim yapılmasına imkan bulunmayan sahalarda,ormanın silvikültürel istekleri ve işgücü göz önünde tutularak üretime devam edilecektir.

2-Ağaçların Kesilmesi:

Ağaçların kesilmesi (ağaçların kesmeye hazırlanması,dikili ağaç kesmede işin yapılma sırası tekniği),devrilmesi sırasında çevresindeki herhangi bir yere dayanan ağaçların düşürülmesi,rüzgar ve kar devriklerinin kesilmesi,kesilerek devrilmiş ağaç üzerinde yapılacak işlemler,288 sayılı tebliğin (Ek-20)’deki “TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları Standardı”nda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

3-Gövdenin Boylara Bölünmesi:

Gövde Orman Ürünleri Standartlarına göre en yüksek kalite ve miktarda endüstriyel odun elde edilecek şekilde ölçülecek,boylanacak,işaretlenecek ve işaretlenen yerlerden boylara bölünecektir.Boylara bölünürken testere levhası,gövde uzunluk eksenine dik olarak tutulacak ve diklikten sapma o baştaki çapın %10 ‘unu geçmeyecektir.Boylama sırasında piyasada tercih edilen boylarda ürünler hazırlanmasına özen gösterilecektir.Endüstriyel oduna elverişli olmayan uç,dal ve kesim artıkları yakacak odun olarak değerlendirilecektir.

Bulunduğu yerde uzun yıllar hayatiyetini devam ettirerek ekonomik bir kıymet meydana getiren ağacın,ehil olmayan ellerde bilinçsiz olarak bölünmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Boylama ve standardına göre sınıflandırma işleri görevli memurlar tarafından yapılacak,yeterli sayıda memur bulunmaması halinde,memurun yerine bu hususta yetişmiş,kendisine güvenilir,yevmiyeli işçiler çalıştırılacaktır.Görevli personelin bu hususta yetiştirilmeleri ve meleke kazanmaları için,Bölge Müdürlüklerince işletmelerde sık sık eğitim ve kurslar düzenlenecektir.

Böylece Ormancılık Ana Planı ve entansif ormancılığın gereği olarak D.K.G. Hacminden en yüksek oranda endüstriyel odun elde edilmesi sağlanacaktır.

Boylama ve standardizasyon hususunda Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü yetkililerince gerekli kontroller yapılacak,teftiş esnasında da yukarıda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği denetlenecektir.


4-Kayında Ardaklanma ve Önleyici Tedbirler:


Ardaklama:

Kayın ürünlerinde ilk safhada renk değişimi ve boğulma ve bundan sonraki safhada renk değişiminin meydana geldiği yerlerde şeritler halinde beyaz çürüklüğün oluşmasıdır.

Ardak yapan mantarlar,odun rutubetinin %30-65, havanın kuru ve sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda faaliyetlerini arttırmakta,neticede ortaya çıkan beyaz çürüklük,odunun fiziki ve mekanik özelliklerine etki ederek özgül ağırlığının azalmasına,vasıf ve değer kaybına uğramasına sebebiyet vermektedir.


Bu mantarlar doğrudan güneş ışınlarının etkisi ile,gölgelik yerlere göre daha da çabuk yayılmaktadır.

Önleyici Tedbirler:

Kayında Ardaklanmanın Önlenmesi İçin;

    1. Isının düşük olduğu kış aylarında kesim yapılmasına gayret edilecektir.

    2. Kesilen ürünlerin mümkün olduğu kadar rampalarda zorunlu hallerde,yaz mevsimi dışında depolara taşınıp kıymetlendirilmesi çareleri aranacaktır.

    3. Kesimi müteakip,hemen (1 veya 2 gün içerisinde) ardaklanmayı önleyen maddeler,yapacak odunların her iki başına,budak ve çatlak yerlerine sürülecektir.Bu işte kullanılacak maddeler 288 sayılı tebliğ (Ek-21)deki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olacak ve İşletme Müdürlüklerince yetki sınırına göre mubayaa edilerek Orman İşletme Şefliklerine dağıtılacak ve kullanımı sağlanacaktır.Sürütme ve taşıma sırasında kabuğun zedelendiği yerlere de bu maddeler sürülecektir.

5-Standardizasyon:

Standartların;ham maddeden nihai ürüne kadar üretiminin planlamasını sağlaması,kayıp ve artıkları azaltması,hasılayı arttırması,stoklamayı kolaylaştırması ve ucuzlatması,taşıma masraflarını azaltması,maliyeti düşürmesi,kalite,güvenilirlik,emniyet ve değişebilirlik yönlerinden kesin garantiler vermesi,ürünlerin aynı esaslara göre mukayeselerini mümkün kılması,sipariş işlemlerini kolaylaştırması,arz ve talep dengesini daha iyi sağlaması,alım-satımda ve sözleşmelerde yanlış anlaşılmaları ve ihtilafları azaltması,dünya pazarlarında satıcı olarak rakip ülkelere göre üstünlük sağlaması,milli prodüktiviteyi arttırması vs. gibi çok yönlü faydaları daima göz önünde bulundurulacaktır.

Üretilen ve satılan orman ürünlerinin Devlet Malı olduğu unutulmayacak,standardına uygun olmayan ürün üretilmesi ve satılması yüzünden işletmelerimizin saygınlığı zedelenmeyecek ve güvenilirliğine gölge düşürülmeyecektir.

Standardizasyon uygulamasında başarı sağlanabilmesi için,üretim ve depolama işleri ile görevli personel Bölge ve İşletme Müdürlüklerince iyi bir eğitimden geçirilecek,yetiştirilecek ve bu hususta yeterince bilgi ve beceri kazandırıldıktan sonra çalıştırılmaya başlanacak,zaman zaman da bilgileri tazelenecektir.

Üretimde görevlendirilen ve standardizasyonu uygulayacak her personele 288 sayılı tebliğdeki(Ek-22)deki örneğine uygun “Özel Çekiç” verilecek,İşletme tarafından yaptırılacak olan bu çekiçlere alfabetik sıraya göre harf yazılacaktır.(A,B,C,D,E,F,G..... gibi)Her personel kendisinin ölçüp standarde ettiği yapacak ürünlere yine kendi özel çekicini kütüğü dibinde ve harfi okunacak şekilde vuracaktır.Üretimin ve depolamanın herhangi bir safhasında denetleme yapılırken hangi ürünü,kimin standarde ettiği böylece belirlenmiş olacaktır.

6-Ölçü ve Kayıt:

Orman Ürünlerinin boyutları ile kusurları “Orman Ürünleri Standardizasyonu” kitabında belirtildiği şekilde ölçülecek,ürünlerin kalın başına gerekli bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılacak ve basılacaktır.Ürünlere katiyen sıra numarası verilmeyecek ve yazılmayacaktır.

Ölçü birimi m3 olan ürünler,288 sayılı tebliğ(Ek-23)deki “Yuvarlak Odun Ölçü Tutanağı”na kaydedilecektir.Kesim bölmesindeki kesme ve tomruklama işi bitip tutanağa girecek başka ürün bulunmadığı tespit edildikten sonra,tutanağın sonuna döküm yapılacak ve ölçüyü yapan memurlar tarafından imzalanacaktır. Bu tutanaklar 288 sayılı tebliğ (Ek-26)daki kesme raporlarının dayanağı olacaktır.

Ölçü birimi ster olan ürünler rampaya çekilerek burada tasnife tabi tutulduktan sonra cins ve nevilerine göre istif edilecek,ölçülecek ve “Kesme ve Alındı Belgesi”ne kaydedilecektir.Bu belge hem kesme,hem de taşıma istihkakının dayanağı olacaktır.288 sayılı tebliğ(Ek-24)


1.6.3-BALTALIKLARDA KESİM İŞLERİ:


1-Kesim Sahalarının Belirlenmesi:

Yıllık kesim sahası (parseli) haritaya uygun olarak arazide belirlenecek ve hudutları sabit taş,ağaç vs. üzerine boya ile işaretlenecektir.Saha içerisinde endüstriyel odun üretimine elverişli ağaçlar bulunup bulunmadığı incelenecek,varsa bunlar ölçülecek,damgalanacak ve dikili ağaç ölçü tutanağına yazılacaktır.Üretim sırsında da,bu ağaçlardan standardizasyon esaslarına göre endüstriyel odun elde edilmesi için gerekli tedbirler alınacak,kontrolü yapılacaktır.Bunların yakacak oduna bölünmesine izin verilmeyecek ve aksine hareket edenler hakkında şartname hükümleri uygulanacaktır.

2-Baltalıklarda Kesim Zamanı:

Baltalıklarda iklime ve rakıma göre mahalli olarak büyümenin durduğu zaman ile ağaçlara su yürüme zamanı çok iyi tespit edilecek ve kesimler mutlaka büyüme mevsimi dışında,kışın yapılacaktır.Kesim işi ile birlikte bölmeden çıkarma işi de kışın yapılacak ve sürütme sırasında tomurcuk ve taze sürgünlerin kolayca tahrip olacağı daima göz önünde bulundurulacak ve kesim işi ile birlikte bölmeden çıkarma işi de mutlaka kışın yapılacaktır.Büyüme dönemi başlayıncaya kadar bölmeden çıkarma işinin bitirilmemesi halinde,büyüme dönemi bitinceye kadar beklenecek ve sonbaharda sürgünler elastikiyet kazandıktan sonra bölmeden çıkarma işi tamamlanacaktır.

3-Baltalıklarda Kesim İşi:

Ağaçlar kök boğazından ve toprak seviyesinden kesilecektir.Kesim bir yöne eğimli,pürüzsüz ve kabuk kaldırılmadan yapılacaktır.

Baltalık kesimlerinde de 288 Sayılı Tebliğde belirtilen şartnameler kullanılmaktadır. Yine 288 Sayılı Tebliğin 4.5'nci maddesinde baltalıklarda kesim işleri açıklanmıştır. Enerji Ormanı Tesis çalışmalarında üretim şartnamesine ilave olarak Silvikültür Daire Başkanlığınca uygun görülmüş, kesim tekniğini de içeren ilave bir teknik şartname yapılmakla birlikte ek bir teknik şartname düzenlenmeyen diğer baltalık kesimlerinde; kesim tekniğine ve zamanına ilişkin hususların belirtilmesi, herhangi bir uyuşmazlık anında uyulması gerekli teknik esasların şartnamede yer almasının faydalı olacağı bu konularda denetimlerde bulunan müfettişlerce önerilmektedir. Bu çerçevede ilave bir teknik şartname düzenlenmeyen baltalık kesimlerinde, kesim tekniği ve zamanıyla ilgili aşağıda belirtilen hususlar bir madde halinde 288 Sayılı Tebliğ eki Ek:10 kesim şartnamesinin özel şartlar bölümüne eklenecektir.

Madde 27- Baltalıklarda yapılacak kesimlerde, kesimler mümkün olduğunca kök boğazının altından, en fazla toprak seviyesinde yapılacaktır. Dipteki kesim yüzeyi pürüzsüz ve parlak olacak, düz arazide güney bakıya, meyilli arazide meyil istikametine doğru eğimli olacaktır. Kesim; ince çaplı fertlerde tek, kalan fertlerde bir birine ters fakat arazi meylini dik vaziyette iki tarafa meyilli çatı örtüsü biçiminde olacak şekilde yapılacaktır. Canlı fakat sürgün verme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş kütüklerde sürgün vermeye zorlama çalışmaları yapılacaktır. Kesim artıkları yeni sürgünlerin gelişimini engellemeyecek şekilde uygun boşluklarda toplanacaktır. Yada saha dışına çıkarılacaktır. Kesim vejetasyon mevsimi dışında yapılacak olup, vejetasyon dönemi başladığında sahadan çıkılacaktır.

4-Baltalıklarda Ölçü ve Kayıt:

Baltalıklardan elde edilen ve ölçü birimi m3,olan ürünler koru ormanlarında izah edildiği şekilde ölçülecek,işaretlenecek ve kayıtlara geçirilecektir.Ölçü birimi ster olan her türlü ürün,orman içi istif yerine (rampaya) çekilerek burada cins ve nevilerine göre istif edilecek,ölçülecek ve “Kesme ve Taşıma Alındı Belgesi”ne kaydedilecektir.Bu belge hem kesme,hem de taşıma raporunun dayanağı olacaktır.

1.7-KESİM SAHASININ MUAYENESİ:

Kesim sahasında kesilmesi gereken bütün ağaçlar kesilerek ürünler rampaya taşındıktan sonra,saha teslim-tesellüm heyeti tarafından gezilecek,işin tekniğine,usulüne ve şartnamesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol ve muayene edilecek,tespit edilen hususlara ilişkin 288 sayılı tebliğ(Ek-25)deki “Kesim Bölmesi Muayene Tutanağı” düzenlenecek ve heyet tarafından imzalanacaktır.

Kesim sahası muayene edilmeden ve işin tekniğine,usulüne ve şartnamesine uygun olarak yapıldığı tespit edilmeden kesme ve taşıma raporları düzenlenmeyecektir.

1.8-KESME RAPORUNUN DÜZENLENMESİ:

Kesimi müteakip ölçü ve kayıt işleri bitirilip kesim sahası muayene edildikten sonra;kesimin tekniğine ve ilgili şartnameye uygun olarak yapıldığının tespiti halinde,kesim işi ile görevli memur tarafından yuvarlak odun ölçü tutanağına istinaden ölçü birimi m3 olan ürünlerin “Kesme Raporu”288 sayılı tebliğ (Ek-26)daki örneğe uygun olarak düzenlenecektir.


Ölçü birimi ster olan ürünler ise,tamamı rampaya taşınıp istif-tasnif edildikten sonra ölçülecek ve yukarıda belirtildiği üzere “Kesme Taşıma Raporu” düzenlenecektir.


Kesme raporları üç nüsha olarak düzenlenecek,iki nüshası istihkaka müstenid edilecek,bir nüshası ciltte kalacaktır.


1.9-BÖLMEDEN ÇIKARMA (SÜRÜTME):

Bölmeden çıkarmanın orman toprağına,ağaçlara,fidanlara ve kesimden elde edilen ürünlere zarar vermeden yapılması esastır.Bu amaçla sürütme,idarenin tespit edeceği güzergahlardan yapılacaktır.

İdarece,evvelce üretim yapılmış ise,teşekkül eden sürgü yolları tercih edilecek,bunların onarılması suretiyle kullanılması sağlanacaktır.

Yeniden yapılması gereken sürgü yollarının geçeceği yerler önceden tayin ve tespit edilecektir.

Mevcut yollara ilaveten sürütme yolları da yapılması gerekiyor ise,bunların güzergahları belirlenecek,gerekli onay alınacak,programa konulacak ve zamanında inşaa edilmesi sağlanacaktır.

Bölmeden çıkarmada orman köylüsünün elinde bulunan araç,gereç ve hayvan gücünden yararlanacağı gibi,gerektiği durumlarda idaremizin elinde bulunan havai hat,sürütücü vinç,mini vinç vb. makinalarda kullanılacaktır.

Sürütülen ürünler önceden tespit edilen orman içi istif yerine getirilecek ve rampaya uzak yerlerde bırakılmayacağı gibi sürütme sırasında yolun trafiğe kapatılmamasına özen gösterilecektir.

Kesim sahası muayene edilip,kıymetlendirilmesi mümkün olan bütün ürünlerin rampaya taşındığı ve işin şartnamesine uygun olarak yapıldığı tespit edildikten sonra;ölçü birimi m3 olan ürünler için orman içi istif yerinde ölçülerle tespiti yapılan miktara göre “Taşıma Alındı Belgesi ve Taşıma Raporu” 288 sayılı tebliğ(Ek-27),ölçü birimi ster olan ürünler için ise,istif yerinde tespit edilen ölçülere göre “Kesme ve Taşıma Alındı Belgesi” düzenlenecektir.288sayılı tebliğ(Ek-24) bu belge ve raporlar sürütme istihkakına müstenid edilecektir.

1.10-SATIŞ İSTİF YERLERİNE TAŞIMA:

Taşımaya müsait kesim sahalarında (maktadan),sürütme yapılmadan doğrudan istif yerine taşınan ürünler için sürütme ile ilgili belgeler düzenlenmeyecek ve sürütme istihkakı ödenmeyecektir.Doğrudan satış istif yerlerine (satış depolarına) taşınan ürünler ile orman içi istif yerlerinden satış istif yerlerine taşınan ürünler için Sevk Pusulası düzenlenecektir.288sayılı tebliğ(Ek-28) Sevk Pusulasız ürünlerin nakline kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sevk pusulaları mutlaka görevli personel tarafından ve yükleme sırasında tanzim edilecektir.

Araçlara her seferinde birer sevk pusulası kesilecek ancak,aynı araca karışık ürünler yüklendiğinde cins ve nevilerine göre ayrı ayrı Sevk Pusulaları tanzim edilecektir.

Sevk Pusulalarına mutlaka cilt ve yaprak numarası verilecek ve kıymetli evrak işlemine tabi tutulacaktır.

Sevk Pusulaları üç nüsha olarak tanzim edilecektir.Ölçü birimi ster olan ürünlerin yerde ölçümü yapıldıktan sonra Sevk Pusulasına miktarı kaydedilecek ayrıca,yükleme işi bitirildikten sonra ürünün araç üzerindeki eni,boyu ve yüksekliği de pusulaya ayrıca yazılacaktır.

Sevk Pusulaları,düzenlenip imzalandıktan sonra iki adedi taşıyıcıya verilecek,diğer bir adedi dip koçanda bırakılacaktır.

Taşıyıcıya verilen birinci ve ikinci nüshalar,satış istif yerine geldiğinde görevli personel tarafından teker teker kontrol edilip arka sayfasına “tamamı teslim alınmıştır” ibaresi konularak taşıyıcı ile birlikte imzalanıp ikinci nüshası taşıyıcıya verilecektir.

Taşıma sırasında ürünlerin boyut ve sınıfını belirleyen işaretlerin bozulması,silinmesi veya çap,boy ve sınıfının doğru yazılmış olduğundan şüphe duyulması halinde,bu gibi ürünler yeniden ölçülerek işaretlenecek,Sevk Pusulasının birinci ve ikinci nüshalarında da gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra,durum sevk pusulasının arka sayfasına tutanak halinde yazılıp taşıyıcı ile birlikte imzalanacaktır.Yapılan düzeltmeler vakit geçirilmeden ürünleri sevk eden personele bildirilecek ve dip koçanda gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır.

Rampadan ürünleri sevk eden personelle satış deposunda teslim alan görevli personel arasında karşılıklı olarak mutabakata varılmadan taşıma raporu düzenlenmeyecektir.

Ürünleri teslim alan personeldeki birinci nüsha taşıma raporuna müstenit edilecektir.Ürünlerin artırılması ve kayıtlarda görülen ürünlerden daha fazla ürün bulundurulmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.


Satış istif yerine sevk pusulaları ile gelen ve taşıma işinin şartnamesine uygun bir şekilde yapıldığı tespit edilen her cins ve nevideki ürün için;taşıma istihkakına müstenit olmak üzere satış deposunda görevli memur tarafından Taşıma Raporu düzenlenecektir.

Sevk pusulaları,ağaç cinsi ve ürün çeşitlerine göre gruplandırıldıktan sonra.her grup sevk pusulası taşıyıcıların isimlerine göre sıralanarak her birinin yapmış olduğu taşıma miktarları tespit edilecek ve taşıma raporuna yazılacaktır.

Taşıma raporuna müstenit olan bütün sevk pusulaları bir araya getirilecek ve en üstteki sevk pusulasının uygun bir yerine,hangi taşıma raporunun müstenidi olduğu yazılıp imzalanarak ayrı bir dosyada ve gerektiğinde kontrol edilmek için düzenli bir şekilde 10 yıl muhafaza edilecektir.

Kesme ve Taşıma Raporlarına dayanılarak ilgili şartnameleri gereğince yapılan işlere ait istihkak raporları Orman İşletme Şefi tarafından düzenlenecek veya düzenlettirilecektir.

1-11-SATIŞ İSTİF YERLERİNDE KAYIT İŞLERİ:

Satış istif yerine gelen ürünler288 sayılı tebliğ (Ek-29)da örneği gösterilen “Satış İstif Yeri Defteri” ne kaydedilecektir.

Ağaç cinsi ve ürün çeşitlerine göre defter bölümlere ayrılacak ve hangi ürünün,hangi sayfalara kaydedildiğini gösterir bir fihrist yapılarak defter kapağının iç tarafına yapıştırılacaktır.

Ağaç cinsi ve ürün çeşitlerine göre ayrı ayrı tamamlanan istiflere istif sıra numarası verilecek ve bir kalem halinde 288 sayılı tebliğ(Ek-30) daki örneğe uygun “İstif ve Kayıt Defteri” nin giren kısmına kaydedilecektir.

Defterlerin her sayfasına sıra numarası verilecek ve mühürlenecektir.Satış istif yerinden nakliye tezkeresi veya sevk pusulası ile çıkan ürünler,defterin çıkan kısmına günlük olarak işlenecektir.

Satış istif yerine gelecek ürünlerin ağaç cinsi,nevi,miktarı ve kaç adet istif yapılabileceği önceden hesap edilerek defter buna göre bölümlere ayrılacak ve yukarıda belirtildiği şekilde fihrist yapılarak deftere yapıştırılacaktır.

Defterlerde silinti,kazıntı bulunmayacak,düzeltme yapılması gerektiğinde hatalı yazılanın üzeri okunacak şekilde çizildikten sonra yanına veya üzerine doğrusu yazılacak ve düzeltmeyi yapan tarafından imzalanacaktır.

Satış istif yeri gibi düşünülen rampalarda ve depolarda orman içi stok takip defteri(288 sayılı tebliğ Ek-32), satış istif yeri stok takip defterlerinin(288 sayılı tebliğ Ek-33) tutulması sağlanacaktır.

1.12- TEFRİK İŞLERİ :

Her hangi bir sebeple standardında belirtilen özelliklere uygun olmayan ürünler istihsal edildiği ve yanlış işaretlendiği tespiti halinde tefrik tutanağı düzenlenerek stok kayıtları düzeltilecektir.288 sayılı tebliğ Ek-31

a) Orman ürünleri tefriki sonucunda kıymet artışı meydana geliyorsa miktarı ne olursa olsun; Orman İşletme Şefi ile stoktan sorumlu memur tarafından tefrik işleri yapılacak ve İşletme Müdürünün tasvip ve tasdikini müteakip stok kayıtlarında buna göre düzeltme yapılacaktır

b) Orman ürünlerinin tefriki sonucunda kıymet düşüşü oluyorsa; yine yukarıda belirtilen heyet tarafından tefrike tabi tutulması gerekli üründen elde edilecek ürün miktarı tefrik tutanağına yazılarak tasdik için işletmeye gönderilecektir.

İşletmeye intikal ettirilen tefrik tutanağında tefrike verilen ürün miktarı 100 m3/sterin altında ise doğrudan doğruya, 100-500 m3/ster arasında ise Bölge Müdürlüğünce, 500 m3/sterin üstünde ise Orman Genel Müdürlüğünce tasvip ve tasdik edildikten sonra tefrik işlemi yapılacak ve stok kayıtları buna göre düzeltilecektir.

Orman ürünleri kıymet yönünden öncelik sırasına göre tomruk,tel direği,maden direği,sanayi odunu,kağıtlık odunu,sırık,lif-yonga odunu ve yakacak odun şeklinde sıralanacaktır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Similar:

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconORMAN KÖYLÜLERİNE İSTİHSAL, SÜRGÜ VE NAKLİYE İŞLERİ DIŞINDA EKONOMİK GİRDİ SAĞLAYACAK ORMAN TALİ ÜRÜNLERİ VE EKOSİSTEMLERDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNARAK

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconTÜRKİYE’DE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ VE PAZARLANMASINDA KOOPERATİFLERİN ÖNEMİ

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconI. Asli Para: MB’nın çıkardığı banknotlardır. Asli para özelliğini kanundan alır. Hiç kimse asli para ile yapılmak istenen ödemeleri reddedemez. Tedavül zorunluluğu vardır

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page