1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ
Indir 1.42 Mb.
Title1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ
Page6/12
Date conversion25.12.2012
Size1.42 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukleri/kastamonu/Dokumanlar/İp/kaynak.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   123.2- 33. ÜNCÜ MADDE UYGULAMASI

3.2.1- Göçmen ihtiyaçları :

Orman kanununun 33’ncü maddesi kapsamına giren, hariçten gelecek ve hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle, hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakil edilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanların ve köy hudutları içinde yapılacak düzenlemeye ve toplulaştırmaya tabi tutulacakların ihtiyaçları Yönetmeliğin l6’ncı maddesinde belirtildiği üzere Bakanlık onayını müteakip Genel Müdürlüğümüzden alınacak talimata göre karşılanacaktır.

3.2.2.- Felaketzede İhtiyaçları :

Yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçları için bir defaya mahsus olmak üzere en yakın istif veya satış istif yerinden kesme, sürütme, nakliyat, istif tasnif masrafları alınarak yapacak emval verilir. Emvalin tespiti ve verilme esasları yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 280 sayılı tebliğin 14 ‘ncü maddesinde açıklanmıştır.

Buralarda dikkat edilecek hususlar kanuna göre afetin köyde olmasının yeterli olduğu (Ayrıca orman köyü olma şartı yoktur.) Felakete uğrayan şahsın köy nüfusuna kayıtlı devamlı köyde oturması daha önce bu haktan hiç yararlanmaması ve muhtaç durumda olması gerekir. Afete uğrayanlar için ilgili Orman İşletme Şefliğince düzenlenen afetzede ihtiyaçları tespit tutanağının onayı eskiden merkezde Bakan adına Müsteşarlıkça yapılırken 21.08.I987 tarih ve İP.5.Fİ.O/2924 sayılı yazı ekindeki Olur ile onay yetkisi Orman Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

3.3- ZATİ İHTİYAÇLARIN VERİLME ESASLARI

3.3.1- Zati ihtiyaç Emval Fiyatlarının Tespiti:

280 sayılı tebliğ 6’nci bölüm 15’inci maddede açıklanmıştır. Zati yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının hangi bedeller üzerinden karşılanacağı Yönetmeliğin 9 ve 11’nci maddelerinde açıklanmıştır.

Her ne kadar işletmelerde fiili masraflar farklı uygulanmakta ise de bu husus göz önünde bulundurularak aynı bölge müdürlüğüne bağlı işletmelerde uygulanacak fiyatlarda mümkün mertebe beraberliği sağlamak için, bölge müdürlükleri ile işletmeler arasında yapılacak bir toplantıda zati ihtiyaç emval fiyatları müştereken tespit edilerek uygulama buna göre yapılacaktır.

Burada önemli olan husus maliyet bedelinin üçte birinden yapılacak zati ihtiyaç satışları için tespit olunan fiyatlar 31’nci madde yeni inşaat için tespit edilen (kesme,sürütme,taşıma ve istif masrafları) tarife bedeli toplamından az olmayacaktır.

Orman kanununun 31 ve 32’inci maddelerine göre hak sahiplerine verilecek ürün miktarları ile ürünlerden alınacak olan bedeller ekteki tabloda gösterilmiştir.

3.3.2- Zati İhtiyaçların Teslim Tesellüm ve Deftere Kayıt İşleri :

Orman Kanununun 31-32 ve 33’ncü maddeleri gereğince zati, müşterek, göçmen, felaketzede ve iç iskana tabi tutulacakların ihtiyacı olarak verilen emval, teslimini müteakip 280 sayılı tebliğe ekli (EK-12-13-14) defterlere arkalarındaki açıklamalara uygun şekilde kayıt edilecektir. Bununla ilgili açıklayıcı bilgi 280 sayılı tebliğin 16’ncı maddesinde verilmiştir. Zati ihtiyaç için verilen emvalin kayıt işi büyük önem arz etmektedir. Konu üzerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yetkili amirlerce her fırsatta kontrol edilmesi gerekir.

3.3.3- Müşterek Hükümler :

31.,32 ve 33’ncü madde kapsamına giren köy ve kasabaların nüfus tespitinde, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanmış ve en son genel nüfus sayımı sonuçları alınacaktır.

3.3.4-Taahhütname alınması :

Orman Kanununun 31.,32. ve 33’ncü maddelerine göre yeni inşaat yapacak hak sahipleri aynı kanunun 35’nci maddesindeki yapı sistemi tespit uygulaması hakkındaki yönetmelikte belirtilen yapı sistemlerine uyacaklarına dair orman işletme şefliğine taahhütname vermek zorundadırlar.

Verilen zati yapacak ve yakacak ihtiyacın takip ve kontrolü 280 sayılı tebliğ YEDİNCİ BÖLÜM 21.22.23. maddelerinde açıklanmıştır.

3.3.5- Muhtaçlık Durumunun Tespiti :

2896 sayılı kanunla değişik 6831 Sayılı Orman Kanununun 36’nci maddesine göre; muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre her sene orman işletme şefinin Köy İhtiyar heyetince ormanın verimli ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde tespit edilir.

31.,32.,33 Maddelerin uygulanmasına dair Yönetmeliğin 4.d maddesinde muhtaçlık belgesinin tespit ve düzenleme yetkisinin köylerde, köy ihtiyar heyetine, belediyesi olan beldelerde ise belediye başkanlıklarına verilmek suretiyle kanun maddesinde belirtilen ayni konuya açıklık getirmiştir. Muhtaçlık durumunun tespitinde göz önünde bulundurulacak esaslar, l.7.1996 tarih ve 2022 sayılı kanunun 1’nci maddesinde tarif edilmiştir. Buna göre 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış her hangi bir gelire sahip bulunmayan kişiler olarak tarif edilmektedir. Bizim konumuza giren muhtaçlığın tespitinde 65 yaşını doldurmuş ifadesi dışında tariflerden yararlanabilir.


3.4- 34’ÜNCÜ MADDE UYGULAMALARI

6831 Sayılı Orman Kanununun 3373 Sayılı Kanununla değişik 34'ncü maddesinin uygulaması, 282 Sayılı Tebliğ ve bu tebliğin eklerine göre yürütülmekteydi.

Ancak 6831 Sayılı Kanunun 34’ncü maddesi, 30 Mayıs 2000 tarih 24064 Sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren 4570 Sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu kanun değişikliği ile ilgili metnin aynısı aşağıdadır.

MADDE 1- 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 34’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34.- Üretimin Orman İdaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir.

Ağaçlandırılacak, imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda yapılan çalışmalara ait hükümler aynen uygulanır.

Hane adedinin en az % 51’i tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25’ine kadarı, istedikleri takdirde satış istif yerlerinden, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından yüzde yirmi düşülerek tespit edilecek bedelle, kendilerine satılır. Ancak, hakkını mal olarak almak istemeyen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, birim fiyat usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25 ‘ine kadarı için, ilgili orman işletmesince istihsal edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki bedel farkı, bilançonun çıkarılmasını müteakip nakden ödenir.

Ancak, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından % 20 düşülerek tespit edilecek bedel, maliyet bedelinin üstünde ise orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri % 25 ürünler kendilerine maliyet bedeli ile satılır.

Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin, kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca % 10 fazlası ile kendilerine ödenir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamelerdeki sürelerle ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır.

Bu madde kapsamındaki kooperatiflerden veya üst kuruluşlardan yaptıkları işin mâhiyeti ve hacmine göre orman mühendisi veya orman teknikeri çalıştırmaları istenebilir.

Orman Kanununda değişiklik yapan 23.09.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylülerine de bu maddedeki bedel ve satış esasları uygulanır.

Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Bu nedenle 25.10.1998 tarihli 282 Sayılı Tebliğ ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. 6831 Sayılı Kanunun 34'ncü maddesinin uygulanması ile ilgili iş ve işlemler 290 Sayılı Tebliğde belirtilen esaslar dahilinde yapılmaya başlanmıştır.

Uygulamada haksız taleplerin önlenmesi, teşkilat mensuplarının sorumlu duruma düşmemesi için 290 Sayılı Tebliğin iyi bilinmesi ve vahidi fiyat karalarının tanziminden, hakların verilmesine kadar mevzuatın noksansız uygulanması gerekmektedir.

İşin devamı süresince doğabilecek aksaklıkların, olumsuzlukların zamanında ve yetkililerce tutanaklarla tespiti, alınan tedbirlerin verilen talimatların yazılı hale getirilmesi, şartnamede mücbir sebeplere dayanacak değişiklerin ve ek süre verilme sebeplerinin mutlaka belgelendirilerek istihsal dosyasına konması, iş sonunda hakların verilip, verilmemesi konusunda verilecek kararda çok büyük önem arz etmektedir.

3.4.1- Köylü Pazar Satışı Yakacak Odun Hakkının Verilmesi

K.P.S. odun satışlarında baltalıklardan üretilen odunların sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkı ile orman kooperatiflerince üretilmesi halinde yüzde yüzüne kadarı (% 100) idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir. Ağaçlandırılacak imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda yapılan çalışmalara ait hükümler uygulanır.

Burada kasaba tarifi nüfusu 2000'den aşağı olup da Belediye Teşkilatı bulunan yerler ile idare şekli ne olursa olsun nüfusu 2000'den 20.000 (dahil)'e kadar olan yerleşim birimleridir. Kasabanın il veya ilçe merkezi olup, olmaması ile belediye teşkilatı bulunmasının hakkın verilmesiyle bir ilgisi yoktur. Ancak 280 Sayılı Tebliğde geçen ve 32’nci madde kapsamına giren kasabalarda kısıtlama yapılarak nüfusu 2500'ü aşanlar 32’nci madde kapsamı dışında bırakılmıştır.

K.P.S. satışı ile ilgili esaslar 290 Sayılı Tebliğin İKİNCİ BÖLÜM 2,2.1,2.1.1,2.1.2,2.2,2.3,2.4,2.5 ve 2.6 maddeleri ile açıklanmıştır.

K.P.S. satışı yapılmadan önce yakacak ve yapacakların birbirinden çok iyi şekilde tefrik edilmesi gerekmektedir. Özellikle yakacak odun olarak ayrılanların tamamının lif-yonga kuruluşlarına lif-yonga odunu olarak gönderildiği şikayet konusu olduğundan yakacak odun içerisindeki lif-yonga odunlarının mutlaka ayrılması gerekmektedir.

K.P.S. olarak verilecek yakacak odunların satışları peşin bedelle yapılacak ve kanunların ön gördüğü her türlü vergi, resim ve fonlar mal bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.

Üretim yapılacak Devlet ormanı hangi köy veya kasaba mülki hudutlarında kalıyor ise o köylülere veya kasabalılara ya da kooperatiflerine üretim işi verilecektir. Bu köylüler ve kasabalılar veya bu köye ve kasabaya ait kooperatifler üretim işini yapmıyor veya yapamıyorlarsa durum tebligat ve tutanakla tespit edildikten sonra civar köylüler veya civar köylerdeki kooperatifler için üretim işi ilan edilecektir. Civar köylerden de üretim işine talipli çıkmaz ise durum yine tutanakla tespit edilecek, daha sonra diğer yerlerden gelen ve üretim işine talip olan gerçek kişilere veya kooperatiflerine üretim işi yaptırılacaktır.

Köylü Pazar Satışı odun hakkı verilebilmesi için:

A-Gerçek Kişilerde,

a-Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu yerlerde ikamet etmeleri,

b-Birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kendilerinin çalışmaları,

c-Kesme ve taşıma işlerini vahidi fiyat kararı ve şartnamesindeki sürelere ve esaslara uygun olarak yapmaları,

d-İdarenin tayin ettiği süre içinde istekte bulunmaları,

Şartları aranacaktır.

B-Kooperatiflerde,

a-Kooperatiflerin, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulmuş ve faal olmaları,

b-Birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile çalışmaları,

c-Kesme ve taşıma işlerinin vahidi fiyat kararı ve şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak yapmaları,

d-Kesme ve taşıma işlerini kendi üyelerine yaptırmaları,

e-İdarenin tayin ettiği süre içinde istekte bulunmaları,

Şartları aranacaktır.

Köylü Pazar Satışına konu sahalarda yapılacak çalışmalara başlamadan önce Köylü Pazar Satış hakkının ne miktar verileceği tespit edilecektir. Yüzde yüz (% 100) oranın altında uygulama yapılacak ise: odun üretimi, yakacak odun ihtiyacı, fevkalade hallerde doğabilecek ihtiyaçlar, iklim ve mıntıka özellikleri, idare ve personel ihtiyacı, geçmiş yılardaki uygulamalar dikkate alınarak, hak sahiplerine verilecek Köylü Pazar Satışı odun miktarları Bölge Müdürlükleri ve İşletmelerce müştereken tespit edilecek ve bu oranlar üzerinden uygulamaya geçilecektir. Bu husus ilan ve şartnamelerde belirtilecektir.

3.4.2- Kooperatiflere % 25 Karşılığı Ürün Verilmesi İle İlgili Esaslar

Kooperatiflere % 25 karşılığı ürün verilmesi ile ilgili esaslar aranacak şartlar ve uygulamada yapılacak işlemler 290 Sayılı Tebliğin ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3,3. 1,3. 2,3. 3,3. 4,3. 5. maddeleri ile açıklanmıştır.

Hane adedinin en az % 51’i (yüzde ellibiri) tarafından kurulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik soyma ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25’ine kadarı istedikleri taktirde satış istif yerlerinden Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından % 20 (yüzde yirmi) düşülerek tespit edilecek bedelle kendilerine satılacaktır.

Ancak Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından % 20 düşülerek tespit edilecek bedel Orman Bölge Müdürlüklerinin ortalama maliyet bedelinin üstünde ise orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri % 25 (yüzde yirmibeş) ürünler kendilerine bu maliyet bedeli ile satılacaktır.

Kooperatiflere % 25 Karşılığı Tomruk ve Sanayi Odun Verilebilmesi İçin Aranacak Şartlar:

Üretim işlerinde çalışan kooperatiflerin % 25 karşılığı kerestelik, soyma ve kesme kaplamalık tomruk ile sanayi odunu hakkından yararlanabilmeleri için;

a-Sınırları içinde Devlet ormanı bulunana köy ve kasabaların her birinde hane adedinin en az yüzde elli biri tarafından kurulmuş ve faal olmaları.

b-Birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile çalışmaları.

c-Kesme ve taşıma işlerini birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamelerdeki sürelere ve esaslara uygun olarak yapmaları,

d-Kesme ve taşıma işlerinin kooperatif tarafından yapılması.

e-İdarece tayin edilecek süre içinde istekte bulunmaları Şarttır.

Kooperatifler üretim işlerini birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamelerdeki süre ve esaslara uygun olarak bitirdiklerinde, ürünlerin standartlarına uygun olarak istife alınmasını müteakip, alacakları % 25 ürün miktarları hesap edilecektir.

Kooperatifin kesme-taşıma işlerini bitirmesi ve kanuni hakkın doğması halinde; istihkakların kesilmesini müteakip, yapılacak incelemeler sonucu kooperatifin hak ettiği % 25 karşılığı ürünler işletmece teslime hazır hale getirilerek kura çekimi yapılıp tutanak tanzim edildikten sonra, satış işleminin yaptırılması için kooperatifin adresine tebligat yapılacaktır. Bu tebligat yazısında : ürünlerin istif no, cins ve nev’i , adedi, hacmi, fiyatı ve tutar bedeli, satış müddetleri, peşinat ve teminat mektupları ile her türlü vergi, resim ve fonlar belirtilecektir. Bu tebligat yazısının tebliğ tarihi satış yaptırma süresinin başlangıcı olacaktır.

Bedel Farkı Ödemesi İle İlgili Esaslar:

Hakkını mal olarak almak istemeyen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soyma ve kesme kaplamalık tomruklar ile sanayi odunlarının ayrı ayrı %25 ‘ ine kadarı için, ilgili orman işletmesince üretimi yapılan ürünlerden aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki bedel farkı, bilançonun çıkarılmasını müteakip nakden ödenecektir.

3.4.3-İstihkak fazlaları:

Devlet ormanlarında üretimde çalışan gerçek ve tüzel kişilerce (Orman Köylüsü ve Kasabalısı veya Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi olsun veya olmasın) Birim Fiyat (Vahidi Fiyat) kararı ve şartname hükümlerine uygun olarak; kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yapacak (Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odunu, Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu, Sırık, Çubuk vb.) ile yakacak odunların kesme, sürütme, yükleme ve taşıma işlerine ait istihkak tutarları % 10 fazlasıyla ödenecektir.

İstihkak fazlası, sadece kesme ve sürütme, yükleme ve kamyonla taşıma işi için değil kesilip istif yerlerine taşınan yapacak ve yakacak ürünler için müşterek hizmetin karşılığı olarak ödenecektir.

a)İş tevzii sırasında bölme bütünlüğü baz olarak alındı ise: bu bölmeye ait bu işlerin tamamı Birim Fiyat (Vahidi Fiyat) Kararı ile şartnamelerdeki süre ve esaslara uygun olarak bitirildiğinde istihkak fazlası ödenecektir.

b)Bir bölme içinde birden fazla gerçek ve tüzel kişiye müstakilen iş verildi ise, şartnamelerde bu husus belirtilecek, kişiler sadece kendi işinden sorumlu olacak, Birim Fiyat (Vahidi Fiyat) Kararı ile şartnamelerdeki süre ve esaslara uygun olarak üretim işinin tamamını bitiren kişilere istihkak fazlası ödenmesi yapılacak, üretim işini bitirmeyenlere istihkak fazlası ödemesi yapılmayacaktır.

İstihkak fazlası ödemeleri; kesme, sürütme, yükleme ve taşıma işlerine ait istihkak raporlarından ayrı olarak düzenlenecek istihkak raporlarına göre yapılacaktır.

Söz konusu ödemeler ertesi yıla bırakılmaksızın mutlaka yılı hesabından yapılacak ve bu ödemeler ertesi için düzenlenecek istihkaka raporlarına bunların dayanağı olan kesme, sürütme, yükleme ve taşıma işlerine ait istihkak raporlarındaki miktarlar ile bu raporların tarih ve numaraları yazılacaktır.

Ancak, idarenin uygun görerek ek süre vermesi ve bu sürenin de gelecek yıla sarkması durumunda, söz konusu ürünlere işin bitirildiği tarihte istihkak fazlası ödenecektir.

Şartnamelerde orman içi istif yerlerine taşınıp buralardan değerlendirilmesi öngörülen ürünler için % 10 istihkak fazlası ödenecektir.

3.4.4- 34’NCÜ MADDE HAKLARI İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR:

34’ncü madde haklarına esas olan belgeler şartname ve vahidi fiyat kararlarıdır. Şartname ve vahidi fiyat kararlarının sıhhatli düzenlenip, ilgili sütunları tam doldurulup, işin başlama ve bitiş tarihleri net olarak yazılmalıdır. Şartnamede yer almayıp da özel belirlenen şartları var ise şartnamenin özel hükümleri bölümüne yazılmalıdır.

Şartname ve vahidi fiyat kararlarında kesme, taşıma, sürütme için verilen süreler gerçeğe uygun olmalıdır. Birim fiyat analizlerinde birim zaman içinde yapılabilecek kesme, sürütme ve taşıma süreleri hesaplanabileceğine göre şahıs ve kooperatiflere verilen bu işlerin süresi de aynı şekilde belirlenip vahidi fiyat kararı ve şartnamelere yazılmalıdır. Süreleri ne çok kısa, ne de yıl sonuna sarkacak şekilde uzun olmamalıdır.

Şartnamenin hukuken geçerli olabilmesi için üretimi yapacak olanlarla işletme yetkililerinin imzalarının tam olmasına dikkat edilmelidir. Verilecek kanuni haklar şartnamelerin özel şartlar bölümüne yazılıp vahidi fiyat kararında da belirtilmelidir.

290 Sayılı Tebliğ Ek- 5 ve 6 no’lu taahhütname ile şahıs ve kooperatiflerin vereceği vekaletname işe başlamadan alınıp dosyasına konulmalıdır.


Vahidi fiyat kararı ve şartname düzenlenmeden ve makta teslimi yapılmadan bölmede kesim işine başlamak çok yanlıştır. Buna meydan verilmemelidir.

İşi alan kooperatif ve şahısların kesme, sürütme, taşıma ve istif işini bitirdiği tarihler şartnamelerin altına yazılıp görevli memur ve işletme şefi tarafından imzalanmalıdır.

34'ncü madde haklarının doğabilmesi için kesme, sürütme, taşımanın vahidi fiyat kararı ve şartname süresi ve şartları içerisinde bitirilmesi esastır. İşi alan şahıs ve kooperatifle ileride sorun yaşanmaması için, işin iyi takip edilip, iş verilen süre içinde bitirilemiyorsa; fiili durum tutanakla tespit edildikten sonra şahıs veya kooperatif yazılı olarak uyarılmalı ve şartname hükümleri kendilerine hatırlatılmalıdır. Şifahi uyarının hukuki bir geçerliliği yoktur. İşçi ve kooperatiflerle olan her türlü bilgi alış verişi mutlaka yazılı olmalıdır.

Şartnamelerde belirtilen sürelere mücbir sebeplerle ek süre verilmesini gerektiren durumlar 290 sayılı Tebliğin 7’nci maddesinde belirtilmiş olup, bununla ilgili tespit ve ek sürelerin işletme şefliği ve müdürlüğünce yazılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu yapılmadıkça herhangi bir birimce ek süre verilmesi veya geriye doğru bir inceleme ile hak tanınması mümkün değildir.

34'ncü maddede açıklanan kanuni hakların doğması için işin mutlaka vahidi fiyat kararı ve şartnamede belirtilen süre ve esaslara uygun olarak bitirilmesi gerekir. Hak sahiplerine ödenen %10 istihkak fazlası da aynı esaslara tabidir.

4570 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili 290 Sayılı Tebliğ en iyi şekilde öğrenilerek uygulamada her hangi bir hataya meydan verilmemelidir.

Kesme ve sürütme işi bitiminde maktanın 288 Sayılı Tebliğde belirtildiği şekilde makta muayenesinin sıhhatli yapılarak, makta muayene tutanağı buna göre tanzim edilmelidir.

Orman içi rampalar da nakliyat sonunda kontrol edilmelidir. Kanuni hakkın doğmasında bu hususlar önem arz etmektedir.

Kanuni hakların tespiti ve verilmesinde ileride sıkıntıya düşülmemesi için mevzuatın eksiksiz uygulanması, mevzuata ters düşen işlerden sakınılması ana kural olmalıdır.

a-Kanuni hakların Verilmesinde Özel Durumlar:

İdaremizce programa alındığı halde yapılamayan yol, köprü, sanat yapısı, üst yapı gibi taşımayla ilgili işlerin programa uygun olarak yapılamaması veya sel, heyelan deprem gibi anormal hallerden dolayı üreticinin inisiyatifi dışında gelişen bu durumlarda bu hususun İşletme Yetkilileri tarafında tespit ve tutanağa bağlanması suretiyle ek süre verilecektir.

Ek süre sonunda işin bitirilmesi durumunda 34.Madde ile ilgili kanuni haklar verilecektir.

Ancak yukarıda zikredilen idarece kabul edilen mazeretlere binaen üretim işi yılı içerisinde kısmen yapılmışsa satış istif yerine taşınan miktarlar üzerinden 34.Madde hakları verilecektir.

İdarenin uygun görerek verdiği ek sürenin gelecek yıla sarkması durumunda işin süresi içerisinde bitirildiği tarih itibarıyla 34.Madde ile tanınan kanuni haklar verilecektir.

İdaremizce programa alınan fakat yapılamayan yol ve köprü ile anormal hava şartları gibi üreticinin inisiyatifi dışındaki hallerden dolayı, üretim işlerinin şartnamesindeki süreler içinde bitirilememesi durumunda, yetkililer tarafından tutanak tanzim edilerek üreticilere 34 ncü madde ile tanına kanuni haklar satış deposuna taşınan miktarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Geriye kalan işler için verilen ek sürede işler tamamlandığında kanuni haklar tahakkuk ettirilecektir.

b-Taşıma İşinin Kira İle Tutulan Araçlarla Yapılması Halinde:

a)34. Maddedeki hakların doğması için asıl olan ürünlerin kesilip satış istif yerlerine kadar taşınmasıdır. Hak sahibi kestiği ürünü kendisine ait araçlarla veya kira ile tuttuğu araçlarla taşıyabilir.

Kesme ve taşıma işlerinin yapılmış olması, bu işlere ait istihkak raporları ile bu raporların dayanağı olan belgelerin hak sahibi adına düzenlenmiş olması ile tespit edilir.

Hak sahibi, taşıma hizmetlerinden dolayı taşıma sırasında düzenlenecek sevk pusulalarını imza etmeye, ibraz edeceği özel bir vekaletname ile bir başkasını vekil tayin edebilir.

Ancak hak sahibi orman köylüleri, satış istif yerlerine taşınacak ürünler için vekil tayin ettikleri araçlarla ilgili vekaletnameyi, taşıma işine başlamadan önce ilgili orman işletme şefliğine ibraz edeceklerdir. Kooperatifler ise satış istif yerlerine taşınacak ürünler için taşımayı yaptıracakları üyelerine ait araç sahiplerinin listesini ve sevk pusulalarını imza etmeye yetkili olduklarını da belirten bir yazı veya üye olmayanlara ait vekaletnameyi ilgili orman işletme şefliğine vereceklerdir. Söz konusu yazı veya vekaletnameler zamanında verilmediği ve vekaletname verilmeyen araçlarla taşıma işi yaptırıldığı takdirde, orman köylülerine ve kooperatiflere 34. Maddedeki hakları verilmeyecektir.

Konunun önemi göz önünde bulundurularak söz konusu vekaletnameler mutlaka taşıma işine başlamadan önce alınacak ve düzenlenecek olan sevk pusulaları, istihkak raporları ve ödeme belgelerine, hak sahibinin ismi ile hak sahibine vekalet eden şahsın da ismi (Vekili İbaresiyle) yazılmak suretiyle vekile imzalatılacaktır.

Vekaletname noterlikten alınacağı gibi köy ve mahalle muhtarlığı huzurunda da alınabilir.

Muhtarlıktan alınacak vekaletnamenin bir örneği 290 sayılı tebliğ (EK-6)da eklidir.

b)İdaremize ait üretim makinelerinin üretim işinde çalışan orman köylülerine ve kooperatiflere hangi şartlarla ve ne şekilde kiraya verileceği her yıl bir tamimle Teşkilatımıza bildirilmektedir.

Makineli üretim yapılması zorunlu olan bölmeler için idaremizce orman köylülerine ve kooperatiflere kira ile makine verilmesi halinde ; diğer şartlar da yerine getirilmişse, % 25 karşılığı hakları tahakkuk ettirilecektir.


3.5- 222 SAYILI KANUNUN 71’İNCİ MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İLKOKULBİNALARI VE TESİSLERİYLE ÖĞRETMEN EVLERİNİN ORMAN EMVALİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA ESASLARI:


Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl inşaat programına alınan ilkokul binaları ve tesisleriyle öğretmen evlerinin inşaatı ve onarımı için gerekli kereste miktarları ile tip projelerini gösterir cetvellerin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini müteakip, il ihtiyaçları Bölge Müdürlüklerine tahsis edilmektedir.


Bölge Müdürlüklerince;

1- Valiliklerden inşaatın yapılacağı yerlerin (köy, kasaba ve şehir isimleri, tip proje numaraları ve bunlara ait tasdikli kereste metrajı ile hangi usulle yaptırılacağının emanet ve ihale) bildirilmesi istenecektir.

2- Valiliklerden alınan listelere göre emvalin verileceği işletme, şeflik ve depo adları ile emvalin cins ve nevi itibariyle miktarları valiliğe ve işletme müdürlüklerine bildirilecektir.

3- II.sınıf olarak verilecek tomruk miktarı toplam miktarın % 20’sini geçmeyecektir.

4- Valiliklerce gönderilen listelerde taahhüt yolu ile yaptırılacağı bildirilen okullar için müteahhitle yapılan ilk sözleşmenin tahsisle ilgili maddesinde "Kerestenin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen emvalin iş yerindeki fiyatı daha düşük olursa aradaki farkın müteahhidin hak edişinden kesileceği” hükmünün bulunması şartı aranacaktır. Bu sözleşmeler ilgili işletme müdürlüğüne intikal ettirildikten sonra satış işlemi yapılacaktır.


222 sayılı Kanunun 71’inci maddesine giren ilkokulların inşaatı için lüzumlu yapacak emval maliyet bedeli ile satılacaktır. Satışlara esas maliyet bedeli her yıl genel ortalama fiili masraflar dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzce bildirilmektedir. Tahsis edilen emvalin tesliminde ve sarfında dikkat edilecek hususlar (276) Sayılı tebliğin BİRİNCİ BÖLÜM 5’nci maddesinde açıklanmıştır.


3.6- 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNA GÖRE YAPTIRILACAK SOSYAL KONUTLARIN ORMAN EMVALİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI ESASLARI:


775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre, gecekondu önleme bölgesinde ıslah edilecek veya yeniden yapılacak konutların orman emvali ihtiyaçları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine Orman Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

1-775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre yapılacak orman emvali tahsis işlemi Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Satış fiyatları her yıl Genel Müdürlüğümüzce hesaplanıp Bölge Müdürlüklerine bildirilmektedir, satışlar maliyet bedeli üzerinden yapılmaktadır.

2-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğümüze gelecek tahsis talepleri zayiat miktarları da dikkate alınarak tahsis teklifinde bulunulması için konutların yapıldığı yerin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

Mahallinde yapılan incelemede, inşaata başlanıp başlanmadığı, beyannameye aykırı bir durum olup olmadığı, inşaatın hali hazır durumu, gerekli olan kereste miktarı gibi hususlar tespit edilerek, Genel Müdürlüğe tahsis teklifinde bulunulacaktır. İnceleme heyeti inşaatın bağlı olduğu İşletmenin Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi ve muhafaza memurundan oluşacaktır. Müdür Yardımcısı olmayan işletmelerde bunun yerine başka bir teknik eleman görevlendirilecektir.

3-Tahsis, amacı dışında kullanılmayacak; tahsisin tamamı bir defa da değil stok durumu ve diğer ihtiyaç sahipleri de dikkate alınarak peyderpey satış yapılacaktır.

4-775 sayılı kanun gereğince yapılan tahsislerin karşılanması anında yapılacak işlemler, satışı, inşaat mahalline sevki ve kullanımı ile ilgili bilgiler 276 sayılı tebliğ İKİNCİ BÖLÜM (1-4) maddelerinde açıklanmıştır.


3.7- 7269 / 1051 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER KANUNA GÖRE KARŞILANACAK AFETZEDE İHTİYAÇLARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR :


7269 Sayılı Kanun ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 1051 sayılı Afetler Kanununun 43/c maddesine göre şehir, kasaba ve köylerde afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların geçici ve devamlı inşaat ve tamir işlerinde kullanılacak orman emvali ihtiyacı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl Müdürlüklerinin talebi üzerine Genel Müdürlüğümüzce karşılanacaktır.

a) Miktarı ne olursa olsun tahsis işlemi Genel Müdürlüğümüzce yapılarak Bölge Müdürlüklerine bildirilecektir.

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl Müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüzden yapılacak tomruk tahsis talepleri, ilgili bölge müdürlüğüne gönderilecek, onaylı afetzede isim listesine göre inşaat mahallinde gerekli inceleme yaptırılarak tomruk tahsis teklifinde bulunulacaktır.

Mahallinde inceleme yapacak ve inceleme tutanağını düzenleyecek heyet afetzede konutlarının bağlı olduğu işletmenin müdür yardımcısı başkanlığında ilgili işletme şefi ile orman muhafaza memurundan oluşacaktır. Müdür yardımcısı olmayan işletmelerde yerine başka bir teknik eleman görevlendirilecektir.


c) Bölge Müdürlüklerince tahsis teklif yazılarına afetzede isimleri ve hizalarında mahallen yapılan inceleme sonucu tespit edilen tomruk ihtiyaç miktarlarını gösteren iki nüsha tutanak eklenecek, bu tutanakların işletme müdürleri tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış olmasına dikkat edilmelidir..

d) Tahsis işlemi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adına yapılacak ve ilgili Bayındırlık İl Müdürlüğüne de bildirilecektir. Tahsis yapıldığı yıl içerisinde geçerli olup diğer yıla sarkması halinde tekrar Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerince tahsis talebinde bulunulacaktır.

e) Afetzede ihtiyaçlarının verilmesi, nakli, şekil değiştirme ve sarfiyatı ile ilgili bilgiler 276 Sayılı tebliğ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (1-4) maddelerinde açıklanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün taşraya gönderdiği 21.4.1995 tarihli 249 sayılı talimatı ile, 5.9.1995 tarih ve 7435 sayılı talimatı da önem arz etmektedir.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Similar:

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconORMAN KÖYLÜLERİNE İSTİHSAL, SÜRGÜ VE NAKLİYE İŞLERİ DIŞINDA EKONOMİK GİRDİ SAĞLAYACAK ORMAN TALİ ÜRÜNLERİ VE EKOSİSTEMLERDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNARAK

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconTÜRKİYE’DE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ VE PAZARLANMASINDA KOOPERATİFLERİN ÖNEMİ

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconI. Asli Para: MB’nın çıkardığı banknotlardır. Asli para özelliğini kanundan alır. Hiç kimse asli para ile yapılmak istenen ödemeleri reddedemez. Tedavül zorunluluğu vardır

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

1-ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İŞLERİ iconT. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page