10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI
Indir 69.33 Kb.
Title10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI
Date conversion25.12.2012
Size69.33 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://balkanlaraksam.k12.tr/2010-2011/soru/10.sinif_edebiyat.doc
10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI


 1. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


1. “Bir Edebiyat tarihçisi yaz tatilinde gittiği bir yerde; o yörenin sanatçısına ait bir türkü dinliyor. Daha da inceleyince söz konusu sanatçının eserlerde bulunmayan türkülerine rastlıyor. Bu türküleri derleyerek bir eser yayınlıyor.” Yukarıdaki metinden hareketle Edebiyat Tarihi’nin kapsamını inceleyiniz.


Cevap: Edebiyat tarihçisi edebiyat tarihinin; eser-yazar ilişkisini göz önünde bulundurarak yeni bir eser meydana getirmiştir.


2. “Din” Edebiyatın dönemlere ayrılmasında nasıl etkilidir? Açıklayınız.


Cevap:Din edebiyatın dönemlere ayrılmasında önemli bir yer tutar. Türkler İslam dinine girince edebi hayatta önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler de edebiyat incelemelerinde dönemlere ayrılmada önemli bir unsur olmuştur.


3. Batı Medeniyeti” Türk edebiyatını etkilerken hangi türlerde kendini nasıl hissettirmiştir?


Cevap : Tanzimat’tan sonra Batı Edebiyatı’ndan “Roman, hikâye, makale, fıkra, anı” gibi türler edebiyatımıza girmiştir. Bu türler düşünce hayatının ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.


4. Edebiyat – Tarih ilişkisini maddeler halinde yazınız.


Cevap: Tarih , toplumun geçmişini ,inceler; Eseri ve sanatçıyı inceler.

Bilgiyle ilgilenir ; sanat eseriyle ilgilenir.

Sebep sonuç; tarihin edebi olayları

Edebiyat tarihi tarihin bir alt koludur.


5. Edebiyat tarihinin kapsamını (hangi konuları incelediğini) yazınız.


Cevap: Edebi türlerin gelişimini inceler / Dönemin siyasi olaylarını inceler. / Sanatçıların hayatlarını inceler.

Dönemin sosyal hayatını inceler. / Sanatçıların eserlerini inceler.


6. Uygarlık tarihini oluşturan kültür tarihlerini başlıklar halinde yazınız.


Cevap: Felsefe Tarihi – Dinler Tarihi – Ekonomi Tarihi – Siyaset Tarihi – Edebiyat Tarihi – Bilim Tarihi – Mimarlık Tarihi – Askeri Tarih


7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin kapsamına girmez ?


a) Siyasi Olaylar b) Yazınsal Ürünler c) Edebiyat Akımlar

d) Teknolojik Gelişmeler e ) Edebi şahsiyetlerin hayatı


cevap: D


8. Edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Cevap: Edebiyat ve Tarih bilimi birbirinden ayrılmayan ve birbirlerinin verilerinden yararlanan iki bilim dalıdır. Edebi eserler Tarihe kaynaklık ederler, Tarihi eserlerden de Edebiyat faydalanır. Çünkü birçok edebi eser tarihi konuları işlemiş ve bunu yaparken de Tarih biliminin verilerinden yararlanmıştır. Tarih de geçmişteki olaylarla ilgili olarak yazılan edebi eserlerden yararlanarak bilgiler elde etmiştir


9. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazınız.


Cevap: Kültürel değişim, Din değişimi, Coğrafya değişimi, Lehçe ve şive ayrılıkları


10. Bir yazar ile yazarın yaşadığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Cevap: Bir yazar yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini taşır. Yazarın duygu ve düşünceleri, anlayışı, mantığı ve zihniyeti yaşadığı dönemden izler taşır ve yazar eserlerinde döneminin özelliklerini yansıtır. Yaşadığı dönemin edebiyat geleneğini sürdürür. O döneme ait konuları ve edebi anlayışı yansıtır eserlerinde. Bu sebeple bir yazar asla yaşadığı dönemden ayrı düşünülemez ve yaşadığı dönemle birlikte incelenir.


11. “edebiyat, kültür, edebiyat tarihi, edebiyatçı, edebiyat tarihçisi” kavramlarını aşağıdaki boşluklara uygu bir şekilde yerleştiniz.


A) Bir milletin, tarih boyunca elde etmiş olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne……….denir

B) İnsanları duygu, düşünce ve düşlerinin en güzel şekilde, yazılı ve sözlü olarak anlatılması sanatına……………..denir.

C) Edebi eser veren ve edebiyatla uğraşan kişilere……………denir.

D) Edebi eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçıları dönemleri ile birlikte inceleyen bilim dalına…………………denir.

E) edebiyat tarihi alanında çalışanlara………………denir.


Cevap: A) kültür. B) edebiyat C)edebiyatçı D)edebiyat tarihi E)edebiyat Tarihçisi


12. Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceleyen bilim dalının adını yazınız.


Cevap: Edebiyat Tarihi


13. Toplumların yaşamlarını her yönüyle inceleyen bilim dalının adını yazınız.


Cevap: Uygarlık tarihi


14. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir?

     

 A) Edebiyatı dönemlere ayırmak. 

B) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.

  C) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek.   

D) Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.

  E) Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.


Cevap: B


15. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi olamaz?

A) Kültürel değişim

B) Din değişimi

C) Coğrafya değişimi

D) Lehçe ve şive ayrılıkları

E) Gelir dağılımı

Cevap:E


16. Edebiyat tarihi kitaplarında aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi yoktur?

A) Edebi eserlerin tam metni

B) Şair ve yazarların hayatları

C) Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar

D) Edebi dönemlerin belirleyici özellikleri

E) Edebi dönemler


Cevap: A


17. Edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Edebi eserlerde tarihi olaylar anlatılır.

B) Tarihi gelişmeler edebi zevk ve görüşleri etkiler.

C) Bazı tarihi olaylar edebi eserleri yönlendirir. 

D)Tarihi olaylar edebiyatı sadece muhteva bakımından etkiler.

E) Tarihi olaylar, edebi dönemlerin başlamasında etkili olur.


Cevap: D


18. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?


A)Batı edebiyatının etkisiyle birçok edebi tür edebiyatımıza girmişir. 

 B)Türk edebiyatı tarih boyunca farklı kültürlerden etkilenmişir.

C) İslamiyetin kabulü Türk edebiyatında köklü değişikliklere sebep olmuşur.

 D)İslamiyetten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmamıştır

E)Türklerin çok geniş bir coğafyaya yayılmaları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuşur


Cevap: D


19. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?

I.İstanbul’un Fethi

II- İslamiyet’in kabulü

III- Batılılaşma hareketleri

IV- Matbaanın kullanılması

A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV


Cevap: D


20. Aşağıdakilerden hangisi sanatçı sanat eseri ve toplum hayatı arasıdaki ilişkilerden birisi değldir?


A) Sanat eserinin toplumun aynası oluşu

B)Toplum hayatının sanat eserinin oluşmunu etkilemesi

C)Sanatçının toplum hayatını düzenlemeyi amaçlaması

D)Sanat eserlerinin toplum üzerinde belirli bir etkiye sahip olması 

E)Bazı sanat eserlerinin sanatçının hayatından izler taşması


Cevap: C 1. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI


1. Türk Destanlarında geçen mitolojik öğelerin kaynakları nedir? Açıklayınız.


Cevap: Türk Destanlarındaki mitolojik öğelerin kaynağı yaşadıkları coğrafyadır. Dağlar, ırmaklar, ormanlar gibi.


2. Yapay Destan ile Doğal Destan’ı karşılaştırınız.


Cevap: Yapay Destanın yazarı bellidir, Doğal destan anonimdir.

Yapay Destan bir olay üzerine yazılır. Doğal destan ise bir süreç gerektirir.


3. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

        • Sözlü edebiyat mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır.

        • Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî alegorik anlatımı olan halk hikâyesine mit denir.

        • Ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getiren şiirlere İslamiyet’ten önceki dönemde sagu, Halk Edebiyatında ağıt, Klasik edebiyatta ise mersiye denir.

        • Şu Destanı, Saka Türklerine aittir.4. Aşağıdaki yargıları (D) ve (Y) olarak değerlendirin.

 1. Göktürk alfabesi milli bir özellik gösterir. (D)

 2. Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere sözlü edebiyat döneminde kopuz adı verilir.(Y)

 3. Türklerin çıkardığı ilk özel gazete Takvim-i Vakaye’dir.(Y)

 4. Destan döneminde olağanüstü olaylar sıkça görülür.(D)

 5. Hayat Ağacı miti Uygur destanlarında görülür.(D)5. Destanların özelliklerinden iki tanesini yazınız.


Cevap: Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

Olağanüstü özellikler taşıması

Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan...vb.)

Milli dilde söylenmiş olması

Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması

Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi


6. Tarihin ilk şairlerine hangi adlar verilmiştir?


Cevap: Şaman, Baskı, Kam, Ozan


7. İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatının genel özelliklerinden iki tanesini yazınız.


Cevap: Bu dönemde ozan, baskı, kam denen kişilerce müzik eşliğinde kopuz adı verilen sazla şiir söylenirdi.           
   Bu dönemin edebi ürünleri destan, koşuk, sav ve sagulardır.         
    Bu dönemin en önemli edebi ürünü destanlardır. Bu döneme destanlar dönemide denilmektedir.          Bu dönemde milli ölçü olan hece ölçüsünün 7,8,11’li kalıpları kullanılmıştır.         
Nazım birimi dörtlüktür.         
Bu dönemde sığır adı verilen av törenleri, şölen adı verilen dini  törenler ve yuğadı verilen ölüm törenleri düzenlenirdi. Türkler sığır törenlerinde kopuz eşliğinde eğlenir, kımız içerlerdi. (Bu törenlerde koşuk adı verilen şiirler  okunurdu.)         
Bu dönemde kullanılan Türkçe saf Türkçedir. Hiçbir dilin Türkçe üzerinde etkisiyoktur.          Bu dönemde genellikle yarım uyak kullanılmıştır. (Bu demek değil ki tam vezengin uyak kullanılmamıştır.)         
Aşk, doğa, kahramanlık, yiğitlik, ölüm gibi konular işlenmiştir


8. Aşağıdaki şiirin kafiye ve redifini, ölçüsünü, duraklarını, kalıbını, kafiye örgüsünü gösteriniz.

Kargı Çuvaş kuruldı

Tugum tiglib uruldı

Süsi otun oruldı

Kançuk kaçar ol tutar


Cevap: uldı : redif ; r : yarım kafiye ölçü : hece ölçüsü / 4+3 : 7 kalıp/


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ‘D’; yanlış ise ‘Y’ yazınız.


* Mesnevi sözlü edebiyat dönemine ait bir türdür. (Y)

* Yaşama tarzı, sanat ve edebiyat eserlerini etkiler. (D)

* Destanlar günümüze yazılı metinler ile taşınmıştır. (Y)

* ‘Hayat ağacı’ miti Uygur destanlarında görülür. (D)

* Kül Tigin Abidesi, Uygur Yazıtları içinde yer almaktadır. (Y)


10. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Sözlü ürünlerden biri değildir ?

a) Sav b) Sagu c) Tuyuğ d) Destan e) Koşuk


cevap: C


11. Aşağıdakilerden hangisi Türklerde görülen mitolojik öğe değildir?

a) Kılıç b) Demir c) Bozkurt d) Afrodit e) At


cevap: D


12. Destanlarda gördüğünüz “Mit” kavramı ne anlama gelmektedir? Türklerin destanlarında kullanılan mitlere 2 örnek veriniz.


Cevap: . Mit: Olağanüstü özellikleri ifade eden, insanların inanışlarından ve birtakım tarihi olaylardan yola çıkılarak oluşturulan, hayal gücünün etkisiyle şekillenmiş, evrenin doğuşunu, insanın türeyişini açıklamak için ortaya çıkmış olan kavrama denir.

Türk Destanlarındaki mitler: Işık, Kurt, Taş, Ağaç, Gökten kız inmesi.


13. Bir metnin sözlü edebiyat dönemine ait olduğunu nasıl anlarız? Maddeler halinde yazınız.


Cevap: Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir.

Hece ölçüsü kullanılmıştır

Dil sade, yalın ve açıktır

Halk dili kullanılmıştır.

Dörtlükler halinde yazılmıştır


14. “Sagu” ve “Koşuk” arasındaki ortak özellikleri maddeler halinde yazınız


Cevap: Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir.

Hece ölçüsü kullanılmıştır

Dil sade, yalın ve açıktır

Halk dili kullanılmıştır.

Dörtlükler halinde yazılmıştır


15. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

Göktürk metinlerinde …..Göktanrı ………inancının, Uygur metinlerinde ….Mani ve Budizm…. İnancının etkileri görülür.


16. Türk Edebiyatı kaç döneme ayrılır? Dönemlerin ana başlıklarını yazınız.


Cevap: Üç döneme ayrılır: İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet’in etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı.


17. Kam , Baksı, Şaman, hangi edebi dönemde geçer ve bunarın görevleri nelerdir?


Cevap: İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemine aittir. Görevleri: şair, hekim, büyücü, falcı, tören düzenleyen kişiler.


18. Türk edebiyatının ilk dönem ürünlerini yazınız.


Cevap: Koşuk, sagu, sav, destan


19. Doğal destanlardan beş tane yazınız.


Cevap: Şu, Alper tunga, Oğuz Kağan , Bozkurt, Ergenekon


20. Sagu ile Koşuk arasındaki farkları yazınız.


Cevap: temaları ve nazım şekilleri


21. . Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

- Göktürkleri Yazıtları .....8... yüzyılda .....Göktürk ......... devleti zamanında dikilmiş ve ........Yollug Tigin.... tarafından yazılmıştır.

- Orhun Yazıtları bugünkü ........Moğolistan .......... sınırları içerisindedir.


III. ÜNİTE : İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI


1. İslami Devir Türk Edebiyatı kaç bölüme ayrılır?


Cevap: Divan / Halk a- Anonim Halk Edebiyatı B- Aşık C- Tekke


2. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D)yanlış ise (Y) yazınız.

( Y ) Uygur metinlerinde Arap yazısı kullanılmıştır.

( D ) Kutadgu Bilig adlı eserin Viyana nüshası Uygur harfleriyle yazılmıştır.

( Y) Divan-ı Hikmet din dışı konuların işlendiği bir mesnevidir.

( D ) Atabetü’l Hakayık’ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür.

( D ) 12. yy. şiirlerinde Dini-tasavvufi konular işlenmiştir.


3. Gezerken şu yere uğradı yolum,

Bu yerlerde böyle güzel olur mu?

Kuğum seni kaçırmışlar gölünden

Bu göllerde böyle kuğu olur mu?


Bu şiirde hâkim duygu nedir? Ve bu şiirin nazım şeklinin adını yazınız.


Cevap: Güzellik, aşk. Nazım şekli: güzelleme(koşma)


4. Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

Yunus Emre

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli nedir? Dörtlüğü açıklayınız.


Cevap: İlahidir. Aşık sevgiliye o kadar bağlıdır ki onun dışındaki hiçbir şey önemli değildir. Yunus için sevgili Allah’tır. Varlık da yokluk da ondandır. Mülkün sahibi odur. Geçici olan hiçbir şeye bağlanılmamalıdır.


5. Gözüm seni görmek için Sallanı sallanı gelmiş pınara

Elim sana ermek için Kadir Mevlam işimizi onara

Bugün canım yolda kodum Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara

Yarın seni bulmak için Gün üstüne bir gün daha doğar mı?

Yunus Emre Karacaoğlan

Yukarıdaki iki dörtlükten hareketle iki şairin aşk anlayışını kıyaslayınız.


Cevap: Yunus Emre Tekke Şiirinin; Karacaoğlan Halk Şiirinin en güçlü seslerindendir. Yunus Emre’nin hemen her şiirinde ilahi aşkın yani Allah aşkının izleri görülür. Onun için fani olan hiçbir şeyin önemi yoktur. Amaç Allah rızasını kazanmaktır.

Karacaoğlan din dışı konularda yazmıştır. O, beşeri güzelliğin hayranıdır. Genç kızlara ve gelinlere güzellemeler yazmıştır.


6. Kutadgu Bilig ile edebiyatımızda hangi nazım geleneği başlamıştır?


Cevap: mesnevi


7. Ahmet Yesevi’nin Türk Edebiyatı içindeki önemini açıklayınız.


Cevap: Tasavvuf edebiyatının kurucusudur.


8. Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin önemini belirtiniz.


Cevap: Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk dilbilgisi kitabıdır.


9. Kaşgarlı Mahmut’un eserini hangi amaçla ve nasıl yazdığını açıklayınız.


Cevap: Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu göstermek için yazmıştır.


10. “Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban.

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban.


Yukarıdaki dörtlüğün kafiye yapısını inceleyiniz.


Cevap: -lüm/ Zengin Kafiye, - ü / redif

-z yarım kafiye/ -(ü)lmüyor Mihriban / redif


11. Veysel bu gurbetlik kâr etti cana

Karıştır göçünü ulu kervana

Gün geçirip fırsat verme zamana

Sakın uzamasın yol deyi yazmış

Âşık Veysel


Yukarıdaki şiiri ölçü ve nazım birimi bakımından inceleyiniz.


Cevap: Nazım birimi: Dörtlük Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü


12. Atabet’ül Hakayık adlı eserin yazarının adını, Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiğini yazınız


Cevap: Edip Ahmet Yükneki, Gerçeklerin (hakikatlerin) eşiği


13. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D)yanlış ise (Y) yazınız.

a) (D) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir.

b) (D) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımaktadır.

c) (Y) Orhun Yazıtları 1893 yılında İngiliz dil bilimci Thomsen tarafından okunmuştur.

d) (Y) Orhun yazıtları Çin’de bulunmaktadır.

e) (Y) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

14. Mesnevi nazım şeklinin iki özelliğini yazınız.


Cevap: - Kafiye örgüsü, aa, bb, cc, dd, ee... dir.

- Mesneviler öğüt verici veya bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.

- Bu şiirlerde savaş, aşk, din ve tasavvuf konularıyla birlikte, çeşitli toplumsal konular da işlenir.

- Mesnevide anlam beyit içerisinde tamamlanır. Anlam bir beyitten başka bir beyite geçmez; ancak beyitler arasında konu bütünlüğü vardır

- Aruzun kısa kalıpları ile yazılır

- Her beyit kendi arasında uyaklıdır.

- Divan edebiyatında bugünkü anlamda roman ve hikaye yoktu. Mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutuyordu.

- Beş mesneviyi bir araya getiren eserlere Hamse denir.

- Türk edebiyatında ilk mesnevi 11 yüzyılda Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Billig” adlı eseriyle başlar. En uzun mesneviyi Mevlana yazmıştır.

15. Geçiş döneminde yazılan ilk eserin adını yazınız.


Cevap: Kutadgu Bilig


16. Ağıtın divan edebiyatındaki karşılığını yazınız.


Cevap: mersiye


17. Edebiyatımızda soru sorma sanatına ne denir?


Cevap: İstifham sanatı


18. Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünü olan eserin adını yazınız.


Cevap: Dede Korkut hikayeleri


19. Hikmet nazım şekliyle şiir yazan şairimizin adını yazınız.


Cevap: Ahmet Yesevi


20. Vesile tün Necat kimin eseridir?


Cevap: Süleyman Çelebi

Add document to your blog or website

Similar:

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI icon9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI icon2011-2012 YILI ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI icon10. SINIF ELEKTRO TEKNİK SINAVI SORU ve CEVAPLARI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI iconDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DÖNEM YAZILI 12. SINIF SORU VE CEVAPLARI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI iconLYS 3 Türk Dili ve Edebiyatı Soruları ve Cevapları

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI iconKARASU ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10 S. B SINIFI DÖNEM YAZILI YOKLAMA CEVAPLARI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI icon2. a) Destan: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (2,5 p) b) Halk Hikâyesi: İslami Devir Halk Edebiyatı (2,5 p) c) Mesnevi: Divan Edebiyatı (2,5 p) d) Roman: Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı. (2,5 p) 3

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI iconTÜRK EDEBİYATI DERSİ SINIF

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI iconTÜRK EDEBİYATI DERSİ 11. SINIF

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI iconLİSESİ SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page