ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs
Indir 422.04 Kb.
TitleABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs
Page7/11
Date conversion26.12.2012
Size422.04 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bsn-anatolia.org.tr/inovasyon/download/FP6Projects2006.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Faaliyetin Başlığı:

Kaynak Teknolojisi Alanında AT standartlarında mesleki teknik eğitim, sertifikalandırma

Özet

Projenin amacı, kaynaklı konstrüksiyon yapan üreticilerin (Basınçlı kap ,vinç, çelik köprüler, petrol ve doğal gaz boru hatları, enerji santralleri, otomotiv sanayi v.b ürün üreten kuruluşlara) AT’nin şart koştuğu uluslar-arası geçerliliği bulunan sertifikalı elemanların eğitimi ve sertifikalandırılması ile ekonomik büyümeyi teşvik edecek danışmanlık hizmetleri olarak özetlenebilir. Burada hedef kitle henüz iş bulamamış genç mühendisler, tekniker seviyesindeki işsiz elemanlar ve özel beceri gerektiren metal kaynağı konularda eğitilmek ve beceri kazandırılmak sureti ile hemen iş bulabilecek işsiz işçilerdir. Aynı zamanda halihazırda üretimde çalışan ancak becerileri uluslar-arası standartlarda belirtilmiş koşullarda olmayan kişilere de işte kalma imkanının verilmesidir. Uluslar-arası pazara girebilmenin önemli koşullarında birisi, üretimde çalışanların uluslar-arası kabul gören beceriye sahip sertifikalı eleman olma şartıdır. Bu proje ile AT topluluğuna uyum için bir adım daha atılmış olacaktır. Önerilen faaliyetin uygulanacağı proje sektörü; değişik teknik eğitim türlerinin tasarlanması ve uygulanmasını destekleyen proje ile istihdam olanağı yaratan yenilikçi proje kapsamlarını içine almaktadır.

Faaliyetin genel amaçları

Projenin önemli amacı işsizlik oranını azaltarak ülkenin sosyal yapısının daha dengeli olmasını sağlamaktır. Teknik dalında üretim yapan kuruluşların uluslar-arası kabul görmüş eğitimle beceri kazandırılmış elemanları kullanması bu kuruluşların AT tarafından kabulü anlamına gelecektir. Bu ise ülkenin uluslar-arası rekabet gücünü arttıracak ve/veya uluslar-arası projelerde daha büyük oranlarda yer almasını sağlayacaktır.

Faaliyetin genel amacı Avrupa Topluluğuna uyum çerçevesinde kaynaklı üretim yapan sektörlerde çalışan ve çalışacak elemanların bilgi ve becerilerini AT standartlarına getirmek üzere eğitim vererek ve sertifikalandırarak bu kuruluşların ulusal ve uluslar arası rekabet gücünü geliştirmektir. Birçok kuruluşun ihracatta tıkanması ve veya uluslar-arası ihalelerde yer alması, kuruluşların kalite güvence sisteminin bulunmasına bağlıdır. Bu güvence sistemi, uluslar-arası geçerliliği bulunan elemanların çalıştırılmasını şart koşmaktadır. Kaynak teknolojisi dalında çalışan mühendis, teknisyen ve işçilerin becerileri ürettikleri ürünlerin güvenirliğinin bir garantisi olmaktadır. Kaynak teknolojisi uygulamaları büyük enerji tükettiği gibi çevreye de bir yük getirmektedir. Bu nedenle ehliyetsiz kişilerin çevre kirlenmesine yapacakları büyük tahribatın önüne de bu eğitim ve beceri kazandırmayla geçilmiş olacaktır.


Faaliyetin özel amacı ise yukarıda adı geçen faaliyetler çerçevesinde aşağıda adı geçen eğitimlerin ve sertifikalandırılmaların AT kurallarına uygun olarak tasarlanması ve uygulanması ve bu amacı gerçekleştirmek için yararlanıcıların eğitim göreceği merkezin günün teknolojisine uygun hale getirilmesidir.

EĞİTİMLER

1. Avrupa Topluluğu Kaynak Mühendisi (European Welding Engineer)

2. Avrupa kaynak Uzmanı (European Welding Specialist)

3.Avrupa Kaynak Öğretmeni ( European welding Teacher)

4. Kaynak İnspektörü (Eu Welding Inspector)

5. Kaynak gözle muayene inspektörü ( Eu visual welding inspector)

6. Kaynakçı sınavaları ve sertifikalandırılmaları

7. İş yerlerine kaynak teknoloji dallarında Mesleki danışmanlık hizmeti vermek

Yukarıda adı geçen faaliyetlerin yürütülebilmesi amacı ile kaynak teknoloji merkezinin günümüz teknoloji seviyesine getirilmesi gerekmektedir.
Gerekçe


 1. Faaliyetin, Program amaçları ile ilgisi

Faaliyette hedeflenen, Türkiye’deki işsizlik sorununa çözüm getirici bir programın uygulanmasıdır. Türkiye’deki bilhassa doğal gaz ve petrol boru hatları ile enerji sektörü gibi kaynaklı konstrüksiyon yapan sektörlerin yaptığı büyük yatırımlar nedeni ile çok büyük sayıda kaynak mühendisi, kaynak inspektörleri ve kaynakçı açığı oluşmuştur. Bu dallarda yetişmiş sertifikalı elemanların bulunmayışı nedeni ile değişik ülkelerden eleman teminine gidilmektedir. Söz konusu projenin uygulanması ile yerli işsiz elemanlara iş temini mümkün olabileceği gibi buralarda uygulanan teknolojilerin yurt içinde kalması sağlanmış olacaktır.


 1. Faaliyetin, AT Program öncelikleri ile ilgisi

Programın birinci önceliği işsizlik sorununu çözümü ve modern teknolojilerin gerektirdiği bilgili, becerileri kanıtlanmış sertifikalı eleman yetiştirerek işsiz kalma riski taşıyanların işte kalma, işsizlere ise iş imkanlarının sağlanmış olmasıdır. Bu proje bilhassa kaynaklı konstrüksiyonlarda çalışan orta ve küçük ölçekli kuruluşlar için çok ciddi bir imkan yaratmıştır. Becerileri sertifikalarla kanıtlanmış elemanların derhal iş bulduğu bugüne kadar yaptığımız uygulamalardan görülmüştür. Şu anda sertifikalı eleman açığı hala çok ciddi boyutlardadır. Ancak bugünkü koşullarda kaynak teknoloji merkezinin alt yapısının güncel koşullara getirilmemesi durumunda bu tür faaliyetlerin artık tıkanma noktasına ulaşması nedeni ile sürekliliğini kaybedeceği açıktır. Eğitim faaliyetlerinin sürekliliği ön planda olması nedeni ile eğitim merkezinin günün teknolojisine uygun hale getirilmesi de Program önceliği içinde bulunmuştur.


 1. Hedef bölgede öngörülen ihtiyaç ve imkanların sınırlılığının tanımlanması.

Kaynaklı konstrüksiyonla ilgili faaliyeti bulunan kuruluşların bir bölümü Ankara bölgesinde bulunmaktadır. Kuruluşların ihtiyaç duyduğu sertifikalı elemanların yeterli sayıda olmayışı kuruluşları Türkiye dışından eleman temini yoluna itmektedir. Yurt dışına ihracat yapmak durumunda olan değişik kuruluşlarla yine yurt içi ve yurt dışında çeşitli uluslar arası projelerde görev almış bulunan Türk müteahhitleri, Türkiye’nin değişik hedef bölgelerinden gelerek kaynak teknolojisi alanında verilen eğitim ve sertifikalandırma ve danışma hizmetlerinden yararlanmıştır. Zoguldak kömür işletmelerinin kapanmasıyla İşsizlik oranının yüksek olduğu Zonguldak’da işini kaybetme durumunda veya kaybetmiş mühendis ve işçiler bulunmaktadır. Kırıkkale, Karabük, Çankırı, Eskişehir’de konstrüksiyon sanayi kalifiye eleman sıkıntısı içindedir. Kalifiye elemanlarda aranan koşul ise bunların bilgi ve becerilerinin uluslar-arası geçerliği olan ciddi sertifikalarla belgelenmiş olmasıdır.


 1. Hedef kitle listesi ve doğrudan ve dolaylı yararlanıcıların tahmini sayısı.

Hedef Kitle:

 1. Mühendisler, (Bilhassa Metalurji , petrol, maden, makina vs.)

 2. Teknik okul mezunu teknisyenler

 3. İşçiler

Türkiye’nin Kaynak Mühendisi ihtiyacı yüzlerle ifade edilmektedir. European welding Engineer diplomasını alan kişiler mezun oldukları gün hemen iş bulabilmektedir. Türkiye’nin sertifikalı teknisyen ve kaynak işçisi ihtiyacı ise binlerle ifade edilmektedir.


 1. Konu hedef kitle ve faaliyetlerin seçilmelerinin nedenleri.

Ülkemizde ne yazık ki üniversite mezunları artık iş bulmakta büyük zorluklar çekmektedir. Hatta metalürji mühendislerinin bir kısmı iş bulamamaktadır. Bu ise diplomalı mühendislerin topluma küsmelerine yol açmaktadır. Bu mühendislere, kendi konuları içinde bulunan kaynak teknolojisi dalında Avrupa ülkelerinin sanayii kuruluşları tarafından ortak olarak belirledikleri European Welding Engineer eğitiminin verilmesi bunlara derhal iş bulma şansını vermektedir. Proje dönemi içinde 2 adet European Welding Engineer eğitimi açılarak 40 mühendis eğitilmiştir. Gine projeden karşılanan30 mühendisten 5 adedi Avrupa Kaynak Uzmanı olmuştur. Sertifikalı Kaynak teknisyeni ile işçilerine olan ihtiyaç nedeni ile değişik sanayi kuruluşlarından gelen yoğun talepleri karşılayabilmek üzere hedef kitle olarak işçiye yönelik kaynakçı sınavları ve sertifikalandırma faaliyeti seçilmiştir. Alt düzey kaynakçı eğitimlerini başka kuruluşlardan almış ve veya kaynak konusunda çalışmış işçilerin sertifikaya yönelik sınava hazırlık eğitimleri ve sertifikalandırılmaları Kaynak Merkezince yürütülmüş ve bu yolla işçilerin iş bulmaları sağlanmıştır. Proje dönemi içinde 150 adet kaynakçı sınavı ve sertifikalandırma faaliyeti tamamlanmıştır.


Kaynak İnspektörü ve Gözle Muayene Kaynak inspektör eğitim ve sertifikalandırmaları için seçilen hedef kitle teknisyen grubu içinde işini kaybetmiş veya iş güvencesi olmayanlardır. Proje dönemi içinde 30 eleman gözle muayene ve 15 eleman Kaynak inspektörü olarak eğitilmiştir. 1. Faaliyetin hedef kitlelerle ilgisi

Eğitim, tecrübelendirme beceri kazandırma eğitimleri doğrudan yukarıda adı geçen hedef kitle üzerinde olmuştur. Bu hedef kitle endüstri tarafından şiddetle aranan elemanlardır ve Türkiye’de bu konuda eleman eksikliği büyüktür. Eğitilmiş bilinçli elemanlar, çalışacağı kurumlarda daha verimli, çevreyi daha iyi koruyan, daha güvenilir ve hatasız kaynak işlemleri uygulayacağından ve denetleyeceğinden kurumları tarafından tercih edilen daimi eleman olarak kalacaklardır.
Ayrıntılı faaliyet tanımı

Faaliyetin ana amacı, kaynak (WELDING) konularında Avrupa topluluğunca benimsenmiş ve uluslar arası kabul gören eğitim ve beceri geliştirme türlerinin Türkiye’de tasarlanması ve uygulanmasını hedef almaktadır. Bu amaçla yürütülen faaliyetlerle kaynak teknolojisi konularına yönelik hızlı eğitim ile kişilerin istihdam edilebilirliğini sağlanmıştır. Aynı proje içinde kurum ve kuruluşlara kaynaklı üretim konularında karşılaştıkları ciddi boyutlu problemlerin çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti götürülmüştür. Bu amaçla yürütülen eğitim faaliyetlerinin ayrıntılı açıklaması aşağıda madde madde verilmektedir.


 1. AVRUPA TOPLULUĞU KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. Bu eğitim mühendislik diplomasına sahip kişilerin katılabileceği bir eğitim olup tam zamanlı 480 saat süren bir eğitimdir. Türkiye'de Kaynak Teknolojisi alanında eğitim ve araştırma hizmetleri veren kuruluşların sayısı son derece sınırlıdır. Bunlar arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Birimi, AT'nin koşul ve standartlarına uygun ve tüm AT ve EFTA ülkeleri tarafından tanınan belgelendirmeye yönelik eğitim verebilen bir kuruluştur. Kaynak Teknolojisi Birimi, Türk endüstrisinin kaynak tekniği konusunda ihtiyaç duyduğu vasıflı kaynak personelini yetiştirip sertifikalandırarak, endüstrinin ürün kalitesini arttırmak ve uluslararası platformda söz sahibi olmasını amaçlamaktadır.

AT ülkeleri, uluslararası ihalelere katılan kuruluşların sertifikalı personel çalıştırmalarını şart koşmakta ve bu kurallara uymayan kuruluşların ürünlerinin ülkelerine girmesine izin vermemektedir. Bu kurallar pek yakında Türkiye için de geçerli olacaktır.

Kaynak Mühendisi, Avrupa Topluluğu standartlarına göre kalite güvencesinde önemli bir yapı taşını oluşturur. Kaynak Mühendisliği eğitimi, Avrupa Kaynak Federasyonu EWF'nin yönergesine göre yürütülmekte olup, toplam olarak 480 saat sürmekte ve 3 bölüm halinde uygulanmaktadır. Bu eğitime, teknik alanda bir mühendislik diploması olan herkes katılabilir. Kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılara, Avrupa Kaynak Federasyonunun ve Alman Kaynak Cemiyeti ile Uluslararası Kaynak Enstitüsünün Kaynak Mühendisi diplomaları verilmektedir.

Avrupa Kaynak Mühendisliği Eğitimi, SLV-Münih katkıları ile tamamlanmıştır.. Dersler, Türk ve Alman uzmanlar tarafından verilmiş, Alman uzmanlar tarafından anlatılacak dersler, Türkçe'ye simültane tercüme edilmiştir.

ODTÜ Kaynak Teknolojisi Birimi, dünyada hızla gelişen kaynak teknolojisine paralel olarak Türk endüstrisinde "Kalite Güvencesi" bilincinin yaygınlaşması ve üretimde kalitenin arttırılması amacıyla eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetlerini vermiştir.. Verilen eğitim programları, Alman Kaynak Cemiyeti DVS ve Avrupa Kaynak Federasyonu EWF'nin yönergelerine göre, sınavları ise Alman DIN ve Avrupa Topluluğu EN standartlarına göre, Münih Kaynak Enstitüsü -SLV' dan hizmet alımı şeklinde yürütülmüştür.


 1. AVRUPA KAYNAK UZMANI EĞİTİMİ

Kaliteli ve ekonomik kaynaklı imalat mesleki bilgiyi gerektirir. Metallerin işlendiği hemen tüm alanlarda yapı elemanlarının kaynaklı birleştirmeleri kullanılır. Kural olarak kaynaklı birleştirmelerin kalitesinden beklentiler yüksektir. Kaynak dikişi genellikle ana malzemenin özelliklerini sağlamalıdır.

Ama bu beklentiler, kaynaklı imalatın ekonomikliğini kötü yönde etkilemeden sağlanmalıdır. Bu ekonomiklik ve gerekli kaynak dikişi kalitesini ancak bir kaynaklı imalatın planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesinin, başlangıçtan sonuna kadar bir uzman tarafından veya onun kontrolünde yapılmasıyla mümkündür.


İmalat sırasında kaynak uzmanının görev alabileceği alanlar:

-Kaynaklı konstrüksiyonun kaynağa uygun tasarımı.
-Malzemelerin kaynağa uygunluklarına göre seçimi
-Kaynak yöntemlerinin, cihazlarının ve kaynak dolgu malzemelerinin seçimi
-Kaynak dikişinin yeri, çeşidi ve kaynak dikişi ağız hazırlığının belirlenmesi
-Puntalama, kaynak sırası ve çalışma tekniğinin belirlenmesi
-Kaynakçıların seviyelerine göre seçilmesi, çalışma numunelerinin kaynaklanması
-Kaynak dikişi ağız hazırlığının kontrolü, kaynaklı imalatın denetimi
-Kaynak dikişlerinin değerlendirilmesi

Özellikle taşıyıcı yapı elemanlarının imalatında kaynak tekniği kurallarına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde maddi ve insan hayatını tehlikeye sokan hatalar oluşabilir. Bilinen mesleki bir eğitimde kaynak tekniğinin gerektirdiği bir çok konunun detaylı bir şekilde işlenmesi mümkün olamamaktadır. Bundan dolayı ek bir eğitim gereklidir. Uluslar arası kabul gören eğitim ve beceri geliştirme türlerinin Türkiye’de tasarlanması ve uygulanması amacı ile Alman Kaynak Cemiyeti'nin (DVS) kaynak uzmanı eğitimi standartları ve koşulları aynen adapte edilip uygulanacaktır. Kaynak uzmanı eğitiminin gerekliliği hakkındaki bilgiler, kaynak uzmanı ve sorumlu kaynak denetim personeli standartlarında bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak DIN EN 719, DIN 18800, DIN 15018, AD-Klavuzu HP3 verilebilir.
Kaynak uzmanı eğitimi DVS-EWF 1171 yönergesine göre verilerek ve DVS 1174'e göre yapılan sınavla sona erdirilmiştir. Bu eğitim Avrupa Kaynak, Birleştirme ve Kesme Federasyonu'nun (EWF) Avrupa kaynak Uzmanı (EWS) yönergesine uygundur.

.

Kaynak uzmanının görevleri şunlardır:

Kaynak uzmanı, metal işleri yapılan işletmelerdeki ustanın, kaynak öğretmeninin veya usta işçinin görevlerini kontrol eder. Firma kısıtlı uygunluk belgesine sahip ise Küçük uygunluk belgesi, o işletmenin bir çeşit "Kaynak tekniği lisansı" dır. Küçük çaptaki çelik yapıların üretimini yapan bir işletme "Küçük Uygunluk Belgesi"ne sahip olmalıdır.

Böylece, küçük uygunluk belgesine sahip olan kuruluş aşağıdaki yapı elemanlarının üretimini kaynak uzmanının denetiminde yapabilir.

 1. KAYNAK İNSPEKTÖRÜ EĞİTİMİ


Kaynak inspektörünün görev ve sorumlulukları:

eritme kaynak prosesi, tipik kaynak hataları, çelik çeşitleri, karbon-manganez, düşük alaşımlı ve paslanmaz çelikler, çeliklerin sertleştirilmesi, kaynaklanabilirlik, ısıl işlem, ana malzeme hataları, gözle muayene, ana malzemelerin ve kaynak dikişlerinin testi, tahribatlı testler, tahribatsız muayene test teknikleri, kaynakçı ve prosedür onayları, kodlar ve standartlar, iş güvenliği hakkında genel bilgi, deneme sınavına hazırlık konusunda bilgi.

Eğitim TWI katkıları satın alınarak ve TWI kuruluşunun eğitim programını ve TWI tarafından belirlenen tüm koşulları uygulayarak eğitimi yürütülmüştür. Eğitim sonucunda CSWIP 3.1 sertifikası verilmiştir.


 1. GÖZLE MUAYENE İNSPECTÖRÜ EĞİTİMİ:

The Welding Institute’den hizmet alımı ile ODTÜ Kaynak teknoloji Merkezince yürütülmüştür. Eğitim sonunda CSWIP3.0 sertifikası verilmiştir.

Gözle muayene prosedürleri, uygulamanın uygun kodları, koşullar ve tanımlar; kaynak işlemleri ve tipik kaynak hataları; kaynak ölçümleri; tipik belgelendirme ve gereksinimler; uygulamalı muayene konuları,işlenmiştir. 1. KAYNAKÇI SINAVLARI VE SERTİFİKALANDIRILMALARI

Sınava hazırlık programları Alman Kaynak Cemiyeti DVS ve Avrupa Kaynak Federasyonu EWF'nin yönergelerine göre, sınavları ise Alman DIN ve Avrupa Topluluğu EN standartlarına göre Münih Kaynak Enstitüsü (SLV Münih) katkısı satın alınması ile yürütülmüştür. Çalışılan Konular:

Gaz Kaynakçısı
-Elle Ark Kaynakçısı
-MIG/MAG Kaynakçısı
-TIG Kaynakçısı
-Bina içi Doğal Gaz Boru Kaynakçısı ‘dır

DVS - Kaynakçı eğitimleri bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik, teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı ve birbirlerini takip eden eğitim basamakları olarak sınıflandırılmışlardır. Bu eğitimleri takip eden ve EN 287'ye göre yapılan kaynakçı sınavları sayesinde çok çeşitli vasıflandırma basamaklarına erişilebilmektedir. DVS - temel vasıflandırma eğitim basamağı, metallerin işlendiği mesleklerde çalışanların kaynak tekniği temel bilgilerini kapsamaktadır. Daha sonraki eğitim basamaklarında teorik ve pratik bilgilerin geliştirilmesi, el becerilerinin arttırlıması mümkün olabilmektedir. Yukarıdaki konularda 150 kaynakçı yetiştirilmiştir.
Yöntem


 1. Faaliyet uygulama yöntemleri

Tüm eğitim faaliyetleri, Avrupa Topluluğuna uyum içinde olacak şekilde planlanmıştır. Eğitimler bu nedenle Avrupa Topluluğunun standartlarında ve koşullarında ve AT topluluğunun belirlediği içeriklerde verilerek uygulanan tüm yöntemler AT kuralları içinde olmuştur. Bu koşullarla verilen eğitim sonunda uluslar-arası geçerliği olan sertifikaların verilebilmesi ancak AT ülkelerinde bulunan konu ile ilgili AT kuruluşların katkısı ile mümkündür. Bu konuda Alman SLV ve İngiliz TWI kuruluşları ile ODTÜ Kaynak Teknoloji Merkezi arasında ikili anlaşmalar bulunmaktadır.

 1. Dahili değerlendirme prosedürleri

ODTÜ Kaynak Teknoloji Merkezi içinde bir kalite yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. Bu sistem ile merkez içindeki tüm faaliyetler denetlenmektedir. Merkezin birde yönetim kurulu bulunmaktadır. Aylık toplantılarla merkez içinde yürütülen eğitim faaliyetleri sürekli denetlenmektedir.


 1. Diğer kurum faaliyetleri ve katılım düzeyleri

Eğitimler için Alman DVS (Alman Kaynak cemiyeti) ile İngiliz TWI (The Welding Institute) katkıları satın alınarak yürütülmüştür. Türkiye’de eğitim verecek elemanlar sözü geçen kuruluşlarda eğitim görmüş ve eğitimlerin Türkiye’de bu elemanlar tarafından verilmesi koşulu ile başarılı katılımcılara AT sertifikasının verilebileceği onaylanmıştır. Ancak eğitimlerin bir bölümü ile sınavların denetlenmesi yabancı uzmanların katılımı ile olmuştur. Kullanılan ders içerikleri bu yabancı kuruluşlarca verilmiştir.


 1. Her bir ortağın faaliyet içindeki rolünün gerekçesi

Faaliyetler Orta doğu Teknik Üniversitesi Kaynak teknoloji Merkezince yürütülmüştür. Alman ve İngiliz kuruluşlarının katılımları, ilgili kuruluşlardan hizmet alımı şeklinde olmuştur. Bu hizmetlerin alınması koşulu ile Türkiy’de uluslar arası geçerliği olan sertifika ve diplomaların alınması mümkün olmaktadır. Bu imkanın Türkiye’de bulunması sayesinde birçok elemanın eğitimi ve iş bulma olanağı gerçekleştirilmiştirFaaliyetlerin uygulanması için önerilen ekip ODTÜ Kaynak teknoloji biriminde bu konularda eğitilmiş ve bu işleri yürütebilecek düzeyde yetişmiş ve AT sertifikalı elemanlardır. Merkezde bu tür faaliyetler için görevli 3 adet Avrupa-Kaynak öğretmeni diplomalı eğitmen, 6 adet Avrupa Kaynak Mühendisi diplomalı eleman, 2 teknisyen, 1 yönetici mühendis bulunmaktadır. Kaynak öğretmenleri eğitimlerin pratik tarafını yürütmüş ve Kaynak Mühendisleri ise eğitimlerin teorik bölümleri ile tüm eğitimin denetimini yapmıştır. Teknisyenlerin görevi laboratuvarda mevcut teçhizatın eğitime hazır bulundurmalarından sorumlu olmaktadır. Mühendisler ile kaynak öğretmenleri küçük ve orta büyüklükteki KOBİlere aynı zamanda danışmanlık hizmeti götürerek bunların sorunlarını çözümleyerek bunların gelişmesine ve dolayısıyla büyümelerine katkı sağlamıştır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Similar:

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconBüyüme yolunda sağlam bir adım: Flash Europe yüksek kaliteli nakliye çözümleri sunan Roberts Europe şirketini satın aldı

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconBİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK YÖNTEMLERİ ve AB ÇERÇEVE PROJESİ ABILITIES

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconThe dominant religions in Europe are Roman Catholic, Protestant, and Eastern Orthodox. About half the people in Europe are Roman Catholic. Protestantism is

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconI believe the most average life is extraordinary, if you can just get to the truth of it. Artists of nonfiction can bring to people an enlarged clarification of their lives

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconELEKTRONİK TİCARET MESAJLAŞMA STANDARDI UBL'İN KOBİ'LER TARAFINDAN KULLANIMI, AB ÇERÇEVE PROJESİ ABILITIES

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconAVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU Press Release / Basın Duyurusu EU CONTINUEs SUPPORT FOR SMEs IN TURKEY – INFO EVENT ON AVAILABLE LOANS TO BE HELD IN VAN

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access), son kullanıcıya kablo ve ADSL alternatifi olarak genişband erişim sağlayabilecek standart-tabanlı

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access), son kullanıcıya kablo ve ADSL alternatifi olarak genişband erişim sağlayabilecek standart-tabanlı

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs icon2 Europe des Romantiques 940. 2

ABILITIES: Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs iconDevelopment Europe Near East

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page