TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Indir 2.38 Mb.
TitleTEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Page39/39
Date conversion27.12.2012
Size2.38 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.mta.gov.tr/mevzuat/tebligler/teb-maliye-3.doc
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

BİLÂNÇO DIŞI HESAPLAR

 

912                          TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

                Herhangi bir kişi ya da kuruluşa hitaben, belirli bir işin saptanan koşullara uygun olarak belli bir süre içinde yapılacağını, aksi takdirde işi yapmakla yükümlü olan tarafın işi veren tarafa ödemesi gereken Türk parası tutarının banka tarafından ödeneceğine dair verilen teminat mektuplarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

                Bu hesapta "Geçici", "Kesin", "Avans" ve "İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin Müteahhite Ödenmesi İçin Düzenlenen" teminat mektupları "Limit İçi" ve "Limit Dışı" olarak izlenirler. Gümrük mevzuatına göre verilecek olan teminat mektupları ise "Gümrük" teminat mektupları hesabında gösterilir.

 

                Bu hesap 910 Teminat Mektuplarından Alacaklar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır. 910 Türk Parası Teminat Mektuplarından Alacaklar hesabında teminat mektupları teminat türlerine göre yardımcı hesaplarda, bankanın kefil olduğu kişi ya da kuruluşların niteliğine göre de ‘İştirakler ve Diğer Müşteriler’ alt hesaplarında izlenir.

 

Nakit temini amacıyla verilen teminat mektupları 91270 Nakdi Kredilerin Teminatı İçin Verilen Teminat Mektupları hesabında izlenir.

 

922                          KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Yabancı ihracatçıların keşide ettikleri Türk parası poliçelerin banka tarafından kabulü veya aval sıfatı ile imzalanması veya yurtdışındaki muhabirlere banka adına verecekleri kabul kredileri için tevdi edilecek garantiler bu hesaba kaydedilir.

 

                İthalatın yapılması ve mal bedellerinin vadesinde transferi halinde ters bir kayıtla ilgili hesaplardaki bakiyeler tasfiye edilir.

 

                Kabul kredili ithalatta, bir akreditif işlemi sözkonusu ise bu tür işlemler 92300 Kabul Kredili İthalat Akreditifleri yardımcı hesabında, eğer sadece poliçelere aval verme işlemi sözkonusu ise ithalatın cinsine göre (mal veya vesaik mukabili ithalat) 92302 Mal Mukabili İthalat ve 92304 Vesaik Mukabili İthalat yardımcı hesaplarında izlenir.

 

                Bu hesap 920 Kabul Kredilerinden Alacaklar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır. Bu hesapta kabul kredileri, yardımcı hesaplar düzeyinde teminat cinslerine göre, alt hesaplar düzeyinde ise verilen kişilerin niteliğine göre “İştirakler ve Diğer Müşteriler” alt hesaplarında izlenir.

 

932                          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Banka tarafından açtırılan “Kabul Kredili İthalat Akreditifleri”, “Vesaik İbrazında Ödenecek İthalat Akreditifleri”, “Vadeli İthalat Akredifleri”, “Teyitli İhracat Akreditifleri” ile “Garanti Akreditifleri” bu hesabın ilgili yardımcı hesaplarında izlenir. Bu hesap 930 Akreditif Taahhütlerimizden Alacaklar - T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

 

 

934                         MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Bankaların, vadeli işlem borsalarında müşterileri adına gerçekleştirdikleri türev finansal araçlardan kaynaklanan alacaklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, 936 Müşteri Adına Yapılan Türev Finansal Araç Alım Satım işlemlerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

942                          CİROLARIMIZ – TÜRK PARASI

 

                Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına reeskonta veya teminata verilen Türk parası kıymetlerle, bankanın diğer bankalara ciro ettiği veya ciranta sıfatıyla imza ettiği Türk parası kıymetlerinin izlendiği bir hesaptır. Bu hesap 940 Cirantalarımız - T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.

 

944                          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

                Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar bu hesapta izlenir. Bu finansal araçların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca değerlemeye tabi tutulmasından doğan farklar ise ilgili bilânço hesabı ile ilgisine göre ilgili kâr/zarar veya özkaynak hesabı karşılıklı çalıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

 

952                          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN              BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Bankanın ihracına aracılık yaptığı menkul kıymetlerin belirlenen sürede satılmaması halinde verdiği satın alma garantilerinin izlendiği bir hesaptır.

 

                Bu hesap, 950 Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden Alacaklar - T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

954                          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

                Faktoring işlemleri sözleşmesi ile alıcılar adına verilen ve satıcıya rücu edilemeyen ödeme garantileri bu hesapta izlenir. Hesap, 956 Faktoring Garantilerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Tazmin edilen faktoring garantileri 158 Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri – T.P. hesabında izlenir.

 

962                          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Bankanın aktifindeki bir değerin üçüncü kişilere satışında, bu kişilerin bu muameleden doğabilecek risklerinin banka tarafından karşılanmasına olanak sağlayan işlemler 96201 Riski Bankaya Rücu Edebilen Bankamız Aktif Değerleri İle İlgili Satış İşlemlerinden yardımcı hesabında izlenir. Bunlar dışında kalan, ancak bankanın bir garanti veya kefalet akdine taraf olduğu işlemler 96299 Diğer yardımcı hesabının 962990 Garantilerimizden veya 962991 Kefaletlerimizden alt hesaplarında izlenir.

 

 

96202                      KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

 

                Bu hesap, bankalarca aracılık yapılarak temin edilen kredilere teminat mektubu düzenlenmeksizin verilen garantilerin izlenmesine özgü bir hesaptır.

 

966                          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Alım satım amaçlı türev finansal araçlar aşağıda belirtilen yardımcı hesaplarda izlenirken, bunların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca değerlemeye tabi tutulmasından doğan farklar ilgili bilânço hesabı ile ilgili kâr/zarar hesabı karşılıklı çalıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir. Karma bir finansal aracın unsuru olan saklı türevler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde asıl finansal araçtan ayrıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

 

VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

                Bankanın vadeli olarak aldığı veya sattığı dövizlerin, bankaca belirlenen vadeli kur üzerinden Türk parası karşılıklarının izlendiği bir hesaptır.

 

SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

                İleride bir tarihte ters işlemle satılan paranın geri alınması şartıyla, bir paranın başka bir para ile aynı gün içinde değişimi işlemleri para swapları hesaplarında izlenir. Aynı miktarda ve aynı vadedeki, ayrıca aynı geri ödeme miktarına sahip borcun faiz ödemelerinin veya bazen de geri ödeme taksitlerinin karşılıklı olarak değiştirilmesi işlemi olan faiz swapları faiz swapları hesaplarında izlenir.

 

FUTURES PARA SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

 

                Standart miktardaki yabancı paranın gelecekteki bir tarihte teslimi ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan işlemler bu hesapta izlenir. Sözleşmenin alındığı ya da satıldığı gündeki döviz kuru esas alınır.

 

FUTURES FAİZ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

 

                Futures para işlemleri ile benzer niteliklere sahip olan ancak futures sözleşmelerinde teslimleri belirtilen menkul değerlerin (Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri) standartlaşmış miktarlarının faizi bu hesapta izlenir.

 

PARA VE FAİZ OPSİYONLARI

 

                Bir finansal aracın gelecekte belirlenen bir tarihte veya bu tarihten daha evvel, önceden belirlenmiş bir fiyattan satılması veya satın alınması hakkını veren opsiyon sözleşmelerinin kaydına özgü bir hesaptır. Sözkonusu opsiyon hesapları satıcı (keşideci) taraf ile alıcı (lehdar) tarafın sözleşmelerinin izlenmesi amacıyla iki bölüme ayrılmıştır.

 

 

 

 

DİĞER

           

            Yukarıda açıklanan işlemler dışında kalan, limitli faiz işlemleri, futures hisse senedi endeksine ilişkin işlemler gibi faize ve dövize dayalı türev işlemler bu bölümde izlenir.

 

972                          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNASMAN KREDİLERDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Bankanın teminat mektubu vermeksizin Türk parası prefinansman kredilerine verdiği garantilerin kaydına özgü bir hesaptır. Bu hesap 970 Teminat Mektupsuz Prefinansman Kredilerden Alacaklar - T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.

 

975                          DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA

 

            Bankaların kullandırdıkları dövize endeksli kredi tutarlarının istatistikî amaçla izlenmesi amacıyla kullanılan hesaptır. Hesap bakiyesi, dövize endeksli kredilerin yabancı para tutarını gösterir.

 

980                          TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Taahhütlerden borçlar bölümü “Cayılamaz Taahhütler” ve “Cayılabilir Taahhütler” olmak üzere iki alt bölüme ayrılmıştır. Taahhütlerin ilgili yardımcı hesapları aşağıda açıklanmıştır.

 

98000                      VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

 

Belirli bir tarihte kredi, menkul değer veya diğer bir varlığın önceden kararlaştırılmış şartlarda yapılmış alım satım sözleşmeleri bu hesaba kaydolunur. Bu kapsamda, valörlü döviz ve menkul değer alım satım işlemleri bu hesapta izlenir.

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca finansal varlıkların elde edilmesinde bunların teslimatının piyasada ya da mevzuatta belirlenmiş genel geçerli koşullar gereği belirli bir süre içinde yapılmasını gerektiren sözleşmeler de bu hesapta muhasebeleştirilir. Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen finansal varlıkların işlem tarihi ile teslim tarihi arasında rayiç değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre kaydedilir.

 

98001                      VADELİ MEVDUAT ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Bir tarafın diğer tarafa önceden belirlenmiş bir tarihte ve faiz haddi ile mevduat yapmasına ilişkin sözleşmelerin kaydolunduğu hesaptır.

 

98002                      İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Bankanın iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına (satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) olan Türk parası sermaye taahhütlerinin henüz ödenmemiş kısımları bu hesapta izlenir.

 

 

 

98003                      KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Bankaca borçluya karşı ödeme yapılmasını sağlayan cayılamaz kesin tahsis taahhüdünü içeren ve bankanın müşterisine tahsis ettiği, fakat müşterisi tarafından henüz kullanılmayan kredi kısmını gösteren bir hesaptır. Genel kredi sözleşmesi uygulaması dışında müşteri ile banka arasında özel bir kredi sözleşmesi anlaşması yapılması ve bankanın her an krediyi kullanıma hazır tutması şeklindeki ve bu krediden cayılmasının sözkonusu olmadığı kredi taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98004                      MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ

 

Bankaların, firmaların ihraç ettikleri menkul kıymetlere aracılık taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98005                      ZORUNLU KARŞILIKLAR ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yatırmakla yükümlü oldukları Türk parası zorunlu karşılıklardan henüz yatırılma süresi dolmayanlar ile yatırılma süresi dolanlar bu hesapta izlenirler.

 

98006                      ÇEKLER İÇİN ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Çek mevzuatı uyarınca, bankaların süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde, her çek yaprağı için ödemekle yükümlü oldukları tutarlar bu hesapta izlenir.

 

98007                      İHRACAT TAAHHÜTLERİNDEN KAYNAKLANAN VERGİ VE FON YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

                Gerçekleştirilmeyen ihracat taahhütlerinden doğması beklenen ve ilgili mevzuat uyarınca bankaların müteselsilen sorumlu olduğu vergi ve fonlar ile bunların ceza ve gecikme faizlerine ilişkin tutarlar kesinleştikleri tarihe kadar bu hesapta izlenir. Ödenmesi kesinleşen yükümlülükler “Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler” hesabına aktarılır.

 

98010                      KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Kredi kartlarının hamiline teslim tarihinden itibaren, tahsis edilen harcama limiti tutarı bu hesapta izlenir. Kredi kartı hamili tarafından taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği veya harcama bilgisinin bankaya ulaştığı tarihte bu hesaptan indirilir. Nakit çekme olanağı veren kredi kartlarında hamilin nakit çektiği andan itibaren aynı uygulama gerçekleştirilir.

 

98011                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

 

Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen bankacılık hizmetleri nedeniyle bankanın ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların, bu amaçla üye işyerlerinden tahsil edilen tutarlar ile 35030 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı hesabına aktarılan tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı bu hesapta izlenir. Takip hesaplarına aktarılan kredi kartı alacaklarına ilişkin taahhütler ters kayıt yapılmak suretiyle kapatılır.

 

98020                      AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN ALACAKLAR

 

                Açığa menkul kıymet satışından kaynaklanan ve henüz takas ve nakit hareketi gerçekleşmemiş işlemlere ilişkin alacak taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98030              AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN BORÇLAR

 

                Açığa menkul kıymet satışından kaynaklanan ve henüz takas ve nakit hareketi gerçekleşmemiş işlemlere ilişkin borç taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98049                      DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Yukarıda belirtilenler dışında kalan bankaların diğer cayılamaz taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98050                      CAYILABİLİR KREDİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Kredi sözleşmesine başlangıçta veya sonradan konulan özel bir şarta bağlanmış olan ve bu şartın yerine getirilmemesi halinde cayılabilir hale gelen kredi tahsis taahhütleri bu hesaba kaydedilir.

 

98099                      DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ

 

                Yukarıda belirtilenler dışında bankaların diğer cayılabilir taahhütleri bu hesapta takip edilir.

 

982                          EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER – TÜRK PARASI

 

98211                      KABUL EDİLEN AVALLER, KEFALETLER VE GARANTİLER

 

                Bankanın kredi müşterileri lehine verilen ve banka tarafından kabul edilen avaller, kefaletler ve garantiler bu hesapta izlenir. Hesap, 984 Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar – T.P. hesabı ile karşılıklı olarak çalışır.

 

982002                    TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

               

                Bankaya müşteri tarafından ibraz edilen diğer bankalar üzerine keşideli çeklerin bedelleri ile provizyonu alınmamış bulunan şubeler üzerine keşideli çeklerin bedelleri bu hesaba borç 984 Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler / Bırakanlar - T.P. hesabına alacak vererek muhasebeleştirilir. İbraz edilen çekler, takas müdürlüğünden provizyonun alınmasını müteakip tahsilât aşamasına kadar bilânço içinde ilgili geçici hesaplarda izlenir.

 

                Diğer banka çekleri tahsil edildiğinde bu hesap ile geçici hesaplar  kapatılır ve tahsil edilen tutar ilgili müşteri mevduat hesabının alacağına kaydedilir.

 

984                          EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR – TÜRK PARASI

 

                Bankaya saklanmak veya üzerinde işlem yapılmak amacıyla bırakılan kıymetler ile bankaya kredi ve diğer işlemler nedeniyle rehnedilen veya ipotek verilen kıymetlerin, sahipleri açısından izlendiği bir hesaptır. Hesap 982 Emanet ve Rehinli Kıymetler – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

986                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN ALACAKLAR –TÜRK PARASI

 

                Repo ve ters repo işlemlerinden alacaklar nominal tutarları üzerinden istatistiki amaçla bu hesapta izlenir.

 

988                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN BORÇLAR–TÜRK PARASI

 

Repo ve ters repo işlemlerinden borçlar nominal tutarları üzerinden istatistiki amaçla bu hesapta izlenir.

 

992                          SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

                Kanunun ilgili hükümleri uyarınca sınırlamaya tabi olmayan krediler “1 Krediler” hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplar yanında bu hesapta da izlenir. Bu hesap, 994 Sınırlamaya Tabi Olmayan Kredilerden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

996                                         DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

                Yukarıdaki hesaplarda yer almayan diğer bilânço dışı hesaplar ile menkul kıymetler yatırım fonlarının Türk parası faaliyetleri de bu hesapta izlenir. Bu hesap 998 Diğer Bilânço Dışı Hesaplardan Borçlar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10- (1) 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

                MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

                MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Similar:

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconTEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconTEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconV TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconTEKDÜZEN HESAP PLANI

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconTEKDÜZEN HESAP PLANI

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconOTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İLK MADDE VE MALZEME – MAMULLER VE TİCARİ MALLAR HESAPLARININ TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconBu makalenin amacı, endüstri işletmelerinde maliyet muhasebesi kayıt sistemlerine ilişkin teorik bilgiler vermek ve Tekdüzen Hesap Planı yönünden uygulamasını açıklamaktır. MUHASEBE KAYIT SİSTEMİ KAVRAMI

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconTEKDÜZEN HESAP PLANINDA NAZIM HESAPLARIN İNCELENMESI

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 97/5 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2006/3 SAYILI TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EN SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE HAZIRLANAN YENİ TEBLİĞ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iconDetaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page