“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan
Indir 27.1 Kb.
Title“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan
Date conversion06.12.2012
Size27.1 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mevlana-castrop-rauxel.de/gecici_belgeler/2011_Ramazan_Programi/Cuma_Vaazlari/2011.08
AİLE VE EĞİTİM

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan, anne-babaların çocuklardan beklentileri, hayatta başarılı olmanın yolları, çocuk eğitimi, başarı hikâyeleri gibi konular ele alınacaktır.

Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan sosyal bir birimdir. Aile, karşıt cinslerin rızası ile sevgi üzerine kurulur. Hukukî ve dinî akitlerle pekiştirilir. Aile kurumunu oluşturmadaki amaç, neslin devamını sağlamaktır. Aileyi meydana getiren çocuklar, birer sevgi ürünüdür.

Üyeleri arasındaki etkileşim, iletişimle sağlanır. Sağlıklı bir aile içi iletişiminden söz edebilmek, sağlıklı bireylerin varlığıyla mümkündür. Bireyler arasında olumlu mesaj akışının olması, aileye mutluluk getirecektir.

Mutlu bir ortamda sevgiyle büyütülen çocuklar ise, eğitim ve öğretimde dolayısıyla iş hayatında başarılı olacaktır. Bu nedenle çocuk eğitiminde aile içi iletişimin önemi inkâr edilemez.

Aile kurumu; dernek ve vakıf tüzel kişiliği gibi değildir. Aile üyeleri arasında duygusal yakınlık ve kan bağı vardır. Aile, sosyolojinin atomu gibidir sanki. Bu atomun parçalanması, ailelerin oluşturduğu milletin parçalanması, dağılması, tarih sahnesinden silinmesi demektir.

O, ne kadar sağlam olursa, ailelerin meydana getirdiği millet, milletin kurduğu devlet de, o kadar sağlam olur. Bu sebeple devletler ailenin korunmasına büyük önem verirler.

Eşler, sevgiyle oluşturdukları aile ortamının bir çiçek bahçesi olmasını isterler. Renkler, kokular farklı; ama aynı bahçede olmanın huzur ve mutluluğunu; düşünceler, duygular farklı; ama hoşgörü ve sevgi ortak paydasını yaşamak isterler. Aile içinde ortaya çıkabilecek sorunlar, konuşularak yani aile içi iletişim yoluyla çözümlenmeye çalışılır. Çözülemeyen problemler, ailenin tartışma ve çatışma alanlarını meydana getirecek, ailedeki olumsuz hava çiçeklerin hayatlarını ve bir arada oluşlarını etkileyecektir. Bu, solmuş çiçeklerin sonunda kuruması demektir.

Sevgiyle büyütülmesi gereken, sevgi ürünü çocuklar da bahçede solgun, çiçekler arasında, hayata tutunmaya çalışacaklardır. Birbirinin tamamlayıcısı olan erkek ve kadın, sorunlarını sağduyuyla çözmesini bilmelidir.

Atasözlerimiz vardır, gerekeni bir çift sözle açıklayıverir, zengin halk deyişlerimiz vardır taşı gediğine koyuverir. İşte bunlardan birkaçı:

Bir adamın karısı, onun yarısıdır.”,

Kardeş, kardeşi atmış; yâr başında tutmuş.”,

Otuz oğlun olacağına, bir oturak kocan olsun.”

Babasız aile; deniz ortasında, hareket kabiliyetini yitirmiş bir gemiye benzetilmiştir :

Erkeksiz ev, yelkensiz gemiye benzer.”

Eşler arasındaki geçimsizlik, değişik hikâyelerle anlatılır: Karı-koca, güneşli bir bahar günü, tarladaki işlerini yapmak için dereden geçerken, kendileri gibi dereyi geçmekte olan bir tilki görürler. Kocası tilkinin kuyruğunun suya değdiğini söyler, karısı değmediğini. Değdi, değmedi, değdi, değmedi… İnatlaşıp tartışırlar. Sonra aralarındaki tartışma ve kavganın anlamsız olduğunu söyleyip barışırlar.

Aradan bir yıl geçer. Yine tarladaki işlerini yapmak üzere aynı dereden geçerken bir önceki yılın “tilki tartışmasını” hatırlarlar. Kocası: “Geçen yıl burada boşuna inatlaşıp tartışmışız, boşuna birbirimizi incitip kırmışız. Hâlbuki tilkinin kuyruğu suya değmişti.” demesi üzerine karısı: “Hayır tilkinin kuyruğu suya değmemişti.” der. “Değdi, değmedi, değdi, değmedi…” inatlaşması sürer gider.

Bir atasözümüz: “Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur.” diyerek bu durumu özetler.

Ailenin ortak bir yaşam alanı olduğu unutmamalı. Herkes aile içindeki rollerini benimseyerek yapmalı. Eşler birbirine karşı hoşgörülü ve saygılı olmalı. Çocukların anne-babalarını kopya etmekte olduklarını düşünmeli, onlara örnek davranışlarla olumlu mesajlar verilmelidir.

Eşler arasındaki olumlu ve olumsuz etkileşim, şu sözlerden daha güzel açıklanamaz: “Kadını yeşil yaprak eden de kocası, kara toprak eden de.” veya “İyi kadının kocası cübbesinden bellidir.”

Kadın ve erkek, aile kurumunun devamı için sağlıklı bir iletişim hâlinde olmalıdır. İletişim, karşımızdaki kişilerle bir mesaj alışverişidir.

Yapılan araştırmalar; verilmek istenen mesajın %65’i sözel olmayan yollarla yani jest ve mimiklerden oluşan beden diliyle, %35’i ise sözel biçimde yani seslerden örülü sözcüklerle iletildiğini göstermektedir.

Kızılderililer için duman, krallar için mektup taşıyan güvercin ne ise, beden dilindeki iletişim sinyalleri de odur.

Tam bir iletişimde, mesaj veren de, mesaj alan da sağlıklı olmalıdır. Sağlıktan kastettiğimiz, yalnız hasta veya sakat olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinde olma durumudur. Sağlıklı iletişim için aile bireylerinin psikolojik açıdan ve sosyal çevreden olumsuz etkilenme açısından da tam bir iyilik hâlinde olmaları gerekir. Aksi hâlde o ailedeki iletişimin sağlıklı olduğundan söz edilemez.

Aile içindeki olumlu iletişim, aileye mutluluk armağan edecektir. Aile; pozitif olaylardan ortak bir sevinç duyacak, duyduğu iç sevinci aralarında paylaşarak çoğaltacak ve negatif olaylardan ortak bir üzüntü duyacak, duyduğu bu acıyı aralarında paylaşarak azaltacaktır.

Sevgi, saygı, güven ve sadakate dayalı; aralarında sağlıklı iletişim kurabilen, iç sevinçlerini ve acılarını paylaşabilen aile; mutlu ailedir. Aile ortamında arzu edilen de budur, üyelerinin gülümsediği mutlu aile tablosu da budur.

Böyle mutlu, güzel bir aile ortamında büyüyüp gelişen çocuklar da kendisiyle, çevresiyle barışık, eğitim ve iş hayatında başarılı insanlar olarak toplumdaki yerlerini alacaklardır.

Kadın ve erkeğin ortak tarafları yanında, sayılamayacak kadar biyolojik, zihinsel, duyusal, psikolojik ve sosyolojik farklar vardır.

Yapılan araştırmalar kadınların, daha çok sözel yeteneğe sahip, sağ beyin ağırlıklı, işitme ve koklama duyuları güçlü, güvenliğini tehlikede gördüğü zaman kelimelerle saldıran ve savaşan, kendisiyle konuşulmasını, kendisinin dinlenilmesini istedikleri görülmüştür.

Kadınların %98’inin erkeklerden sözlü yakınlık bekledikleri, en çok kızdıkları davranışın ise, erkeklerin kendilerini dinlememeleri olduğunu ortaya koymuştur.

Kadın küstüğü zaman kendisiyle konuşulmasını ister. Kadının eş olarak aile içinde kendisi için belirlediği rollerdeki öncelik sırası şöyledir:

1.Anne olması

2.Eş olması

3. Kendi anne-babasının çocuğu olması

4.İşini düşünmesidir.

Yine yapılan araştırmalar erkeklerin, daha çok uzaysal ve sayısal bir yeteneğe sahip, sol beyin ağırlıklı, görme duyuları kadınlara göre daha gelişmiş, saldırganlık ve bedensel güç kullanımına eğilimli, kızdıkları zaman yalnız kalmayı tercih ettikleri görülmüştür. Erkeğin eş olarak aile içinde kendisi için belirlediği rollerdeki öncelik sırası da şöyledir:

1.İşini düşünür.

2.Kendi anne-babasının çocuğu olmasını dikkate alır.

3.Baba olma rolü

4.Koca olma rolünü düşünür.

Anne-babaların bu fark ve öncelikleri aile içi iletişimi etkilemektedir. Kralların giremediği tek kale olan aile, karşılıklı anlayış, sevgi, saygı, güven ve sadakate dayalı olduğu sürece sosyal bir birim olarak varlığını sürdürecek; çocuklar için güvenli, sıcak bir yuva hâline gelecektir.

Bir atasözümüzde “Yuvayı dişi kuş yapar.” derse de, bazı kuş türlerinde erkek kuşun da yuva yapımına katıldığı gözlenmiştir.

Erkek getirmeyi, kadın yetirmeyi bilmeli.”,

Oğlan güder, karın sağarsa, koyun olur.” Atasözlerimiz de aile içindeki sorumlulukları ve rolleri belirtmektedir.

Ailede baskın tarafın, anne yakınları olduğunu anlatan sözler vardır:

“Hanım hısmı gelince oklavalar tıkır tıkır, beyin hısmı gelince dişler takır takır.” ,

Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası.” Buna karşılık dede ve ninelerdeki torun sevgisi: “Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü.” sözüyle belirtilir.

Çocuklar da: “Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.” diyerek anneye olan duygusal bağlılıklarını ve sevgilerini dillendirirler.

Gelin-Kaynana arasındaki iletişimsizlik ise: “Gelin çiçek, her dediği gerçek; kaynana yılan, her dediği yalan.” veya “Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse, gelinin başını yarar.” sözleriyle anlatılmıştır.

Çocuk eğitimini:“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.” sözüyle adeta özetlenmiştir.

Dinimiz İslâm, aile içi iletişime ve çocuk eğitimine büyük önem vermiş, cenneti anaların ayakları altına sermiştir.

Anne; aileyi şekillendiren, geleceğe taşıyan, çocukları akıl ve duygu ile yoğuran, sevgiyle doyuran, eşsiz bir eğitimci, aile bahçesinde güller yetiştiren saygıların en yücesine lâyık bir bahçıvandır.

Peygamberimiz: “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden, idare ettiklerinizden sorumlusunuz.” buyurarak babalara da, büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Çocuk eğitimi konusunda Peygamberimiz, davranışlarıyla bizlere örnek olmuşlardır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed, yılın ilk turfanda meyvesini huzurunda bulunanların en küçüğüne verir, kızı Fatıma, yanına geldiğinde ayağa kalkar, ona “Merhaba” der, alnından öper, yanına oturturdu.

Sokakta torununu kovalayacak kadar doğal davranırdı. Çocuklarla birlikte cemaatle namaz kılardı. Medine’ye her girişinde bindiği bineğin üzerinde Allah Resulüne sarılmış birkaç çocuğu görmek olağan bir durumdu.

Milletlerin ve devletlerin tarih sahnesinde uzun süre kalmaları, o milleti oluşturan ailelerin sağlıklı yapılarına bağlıdır.

Aile yapısını dışarıdan olumsuz etkileyen sorunları ortadan kaldırmak, diğer ailelerin olduğu kadar, toplumun da görevidir. Aksi durumda olumsuzluklar sürer gider. Derler ki: “Dedesi koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış.” Aile içi iletişimi gelişmiş, çocuk eğitimine önem veren, onlarla geleceğe yatırım yapan, mutlu ve sağlıklı aileler oldukça gelecek daha güzel olacak demektir.

Add document to your blog or website

Similar:

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconAile İletişimi Nasıl Geliştirilebilir: Aile toplantıları/ Aile Konseyleri, Aile Anayasası ve Aile Ofisleri

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconAİLE HUKUKUNA AİD UMUMI BILGILER
«Aile» tabirinin manalan Kan kocadan mürekkep en dar manasında aile Ana, baba ve çocuklardan mürekkep aile

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconİlimiz Aile Sağlığı Merkezi nolu Aile Hekimliği Biriminde Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapmaktayım. Aile Sağlığı elemanı Hizmet

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan icon1. Değerli olma duygusu: Aile içindeki etkileşim çocukları ya “ben değerliyim” ya da “değersizim” duygusuna götürür. Bu gereksinim aile içinde yerine

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconEtkili Aile İletişimi

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconAraştırmalar aile katılımı, çocukların okul başarısı için bir anahtardır. Anlamlı aile katılımı sonucunda, öğrenci etkinliğinde, okula devamında

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconAile hukuku kişinin içinde bulunduğu ve aile denen topluluğun üyeleri ile olan ilişkilerini düzenleyen medenî hukukun dalıdır. Miras Hukuku Eşya Hukuku

“Aile ve Eğitim” başlığı altında; aile içi iletişim, aile içinde etkili iletişimin yolları, aile içi iletişimi engelleyen nedenler, çocukların anne-babalardan iconAİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page