İşletme Bölümü Ders İçerikleri
Indir 84.56 Kb.
Titleİşletme Bölümü Ders İçerikleri
Date conversion30.12.2012
Size84.56 Kb.
TypeDers içerikleri
Sourcehttp://www.tunceli.edu.tr/akademik/fakulteler/iktisadiidari/isletme/isletmedersicerikleri (1).do
Tunceli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Ders İçerikleri


BİRİNCİ SINIF

BİRİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Dersin İçeriği: Bilgisayarlarla ilgili temel bilgi ve kavramları yazılım ve donanım bilgisi, çokça kullanılan yazılım programlarına genel bir bakış, öğrencilerin bilgisayar kullanarak yazma kabiliyetlerinin geliştirilmesi

Kaynaklar:

 1. Ali Güneş, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Pegem Yayınları, Ankara, 2004
 1. Ömer Akgöbek, Temel Bilgi Teknolojileri, Beta Yayınları, İstanbul, 2004
 1. Ömer Bağcı ve İsmail Sarı, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2008


Dersin Adı: İktisada Giriş I

Dersin İçeriği: İktisadın temel kavramları, fiyat sistemi, tüketici davranışı, arz ve talep teorileri, piyasa yapıları.

Kaynaklar:

 1. Emin Ertürk,İktisada Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006
 1. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009


Dersin Adı: Matematik I

Dersin İçeriği: Kümeler, sayılar, fonksiyonlar, denklemler ve eşitsizlikler. Dersin amacı, İktisat, işletme, Çalışma Ekonomisi ve E.İ. bölümlerinde birinci sınıfta okuyan öğrencilere ekonomi, işletme, muhasebe gibi alanlardaki bilimsel çalışmaların arka planında matematiğin ne denli önemli bir dayanak olduğunu göstermek ve matematiksel ilişkilerden yararlanmayı öğretmek.

Kaynaklar:

 1. Esen Ağlı, Temel Matematik 1, Anı Yayıncılık, 2004
 1. Osman Bizim, Ahmet Tekcan, Betül Gezer, Genel Matematik 1, Dora Yayıncılık, 2009


Dersin Adı: İşletme Bilimine Giriş

Dersin İçeriği: İşletme fonksiyonlarının tanımı ve birbirleriyle olan ilişkileri, işletmelerin varlık nedenleri, işletmelerin genel olarak tanıtılması, işletmelerin amaçları, başarı ölçütleri, kapasite kullanımı ve işletme büyümesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, belli başlı başarı ölçütleri hakkında temel bilgilerin aktarılması.

Kaynaklar:

 1. Ali Akdemir, İşletme Bilimine Giriş, Birlik Ofset Yayıncılık, Eskişehir, 2001
 1. M. Şerif Şimşek, İşletme Bilimine Giriş, Eğitim Kitabevi, Konya, 2010


Dersin Adı: Muhasebe I

Dersin İçeriği: Muhasebenin temel kavram ve ilkeleri, temel bilanço eşitliği, çift taraflı kayıt yöntemi, hesap kavramı ve hesapların işleyişi, hesap planı, defter ve belgeler, defter-i kebir ve kayıt yöntemleri, borçlar ve alacaklar, gelir tablosu ve bilanço hazırlama.

Kaynaklar:

 1. Ferruh Çömlekçi, Tekdüzen Genel Muhasebe ve Temel Mali Tablolar, Eskişehir, 1999
 1. Sabri Bektöre, Halim Sözbilir ve Kerim Banar, Genel Muhasebe, Eskişehir, 2007
 1. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008


Dersin Adı: Hukukun Temel Kavramları

Dersin İçeriği: Hukuki kavramlar, özel ve kamu hukuku ayrımı, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, hukuki işlemler, hakların hukuki yollardan korunması, farklı hukuki sistemler.

Kaynaklar:

 1. Ahmet Battal, Hukukun Temel Kavramları, Gazi Yayınevi, Ankara, 2009


Dersin Adı: Türk Dili I

Dersin İçeriği: Türkçenin dil ve anlatım zenginliği, yazım kuralları ve dilbilgisi özellikleri çeşitli uygulamalarla gösterilir. Sözlü ve yazılı anlatımda genel olarak karşılaşılan yanlışlar üzerinde durulur. Türkçenin sözvarlığı, sözdizimi, yazım ve ses bilgisi için alıştırmalı çalışmalar yapılır. Söyleşi konuları arasında, dünya dilleri ve Türk dilleri, Türkçe bilinci, kültür-dil ilişkisi yer alır.

Kaynaklar:

1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 2005

2. Selahattin Demirci ve Vahap Kabahasanoğlu, Üniversitelerde Türk Dili, Türkmen Kitabevi, 2008


Dersin Adı: İngilizce I

Dersin İçeriği: Bu derste, öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir şekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır.

Kaynaklar:

 1. Elaine Walker, & Steve Elsworth, New Grammar Practice for Elementary Students: with key, Longman, 2000
 1. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Pres, Cambridge, 2004BİRİNCİ SINIF

İKİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: Temel Bilgisayar Bilimleri

Dersin İçeriği: MS excel, MS power point ve MS front page’in işletme uygulamaları ve internet.

Kaynaklar:

1. Ömer Akgöbek, Temel Bilgi Teknolojileri, Beta Yayınları, 2004


Dersin Adı: İktisada Giriş II

Dersin İçeriği: Makro ekonomiye giriş, milli gelir, uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve gelişme, para ve banka, makroekonomik politikalar.

Kaynaklar:

1. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2007

2. İlker Parasız, İktisada Giriş: Prensipler ve Politika, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1995

Dersin Adı: Matematik II

Dersin İçeriği: Türev ve entegral uygulamaları, diferansiyel denklemler. Dersin amacı: İktisat, işletme, Çalışma Ekonomisi ve E.İ. bölümlerinde birinci sınıfta okuyan öğrencilere ekonomi, işletme, muhasebe gibi alanlardaki bilimsel çalışmaların arka planında matematiğin ne denli önemli bir dayanak olduğunu göstermek ve matematiksel ilişkilerden yararlanmayı öğretmek.

Kaynaklar:

 1. Ali Görgülü, Genel Matematik, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2000
 1. Mustafa Balcı, Genel Matematik, Balcı Yayınları, 2005


Dersin Adı: Borçlar Hukuku

Dersin İçeriği: Borçlar hukukunun kavramları ve kaynakları, borç çeşitleri, sözleşmeler, borcu yerine getirme ve getirmeme durumları, borçluluğun sona ermesi, ortak yükümlülük ve haklar.

Kaynaklar:

 1. İsmail Kayar, Borçlar Hukuku, Detay Yayıncılık, 2007
 1. Şaban Kayıhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2008


Dersin Adı: İşletme Yönetimi

Dersin İçeriği: İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde örgütlerin etkili ve verimli olarak yönetilebilmesi için gerekli teorik alt yapının kurulması öncelikli hedeftir. Öğrencilerin neyin, nerede bulunduğuna, neyi, nasıl kullanacağına yönlendirilmesi sürekli izlenen bir ilke olarak düşünülmektedir. Özellikle öğrencilere öğrenmenin öğretilmesi noktasında hareketle çeşitli yöntemler takip edilmektedir.

Kaynaklar:

 1. İşletme Yönetimi, Hasan Tutar, Seçkin Yayıncılık, 2007
 1. İşletme Yönetimi, Gönül Budak ve Gülay Budak, Barış Yayıncılık


Dersin Adı: Muhasebe II

Dersin İçeriği: Tek düzen hesap planının tanımı, gelir tablosu, maliyet hesapları, sabit kıymetler, dönen varlıklar, sermaye hesapları, envanter işlemleri, hesapların kapatılması. Muhasebe hem işletme içindeki her bölüm için, hem de işletme dışından işletmeyle ilgilenenler için en temel bilgi kaynağıdır. Bilgilerin doğru öğretilmesi ve doğru yorumlanabilmesi için öncelikle Genel Muhasebe bilgisine sonra da buna dayalı Muhasebe ve Finansman bilgilerine ihtiyaç vardır.

Kaynaklar:

 1. Ferruh Çömlekçi, Tekdüzen Genel Muhasebe ve Temel Mali Tablolar, Eskişehir, 1999
 1. Sabri Bektöre, Halim Sözbilir ve Kerim Banar, Genel Muhasebe, Eskişehir, 2007
 1. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008


Dersin Adı: Türk Dili II

Dersin İçeriği: Türk Dili I dersinin devamı olarak, Türkçenin dil ve anlatım zenginliği, yazım kuralları ve dilbilgisi özellikleri çeşitli uygulamalarla gösterilir. Sözlü ve yazılı anlatımda genel olarak karşılaşılan yanlışlar üzerinde durulur. Türkçenin sözvarlığı, sözdizimi, yazım ve ses bilgisi için alıştırmalı çalışmalar yapılır. Söyleşi konuları arasında, dünya dilleri ve Türk dilleri, Türkçe bilinci, kültür-dil ilişkisi yer alır.

Kaynaklar:

1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 2005

2. Selahattin Demirci ve Vahap Kabahasanoğlu, Üniversitelerde Türk Dili, Türkmen Kitabevi, 2008


Dersin Adı: İngilizce II

Dersin İçeriği: İngilizce I dersinin devamı olarak, bu derste, öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir şekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır.

Kaynaklar:

 1. Elaine Walker, & Steve Elsworth, New Grammar Practice for Elementary Students: with key, Longman, 2000
 1. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Pres, Cambridge, 2004İKİNCİ SINIF

BİRİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I

Dersin İçeriği: Bu dersin amacı Türk Devrimi'nin anlamını ve önemini öğrencilere öğretebilmektir. Dersin ana konusu Kurtuluş Savaşı’dır. Ders, Türkiye Cumhuriyeti’nin kökleri (Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve kültürel yapısı), cumhuriyet, bağımsızlık gibi temalar etrafında yürütülecektir.

Kaynaklar:

 1. İsmet Giritli ve Necati Ulunay Ucuzsatar, Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü Düşünce, DER Yayınları, 2004.
 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1981


Dersin Adı: Mikro İktisat

Dersin İçeriği: Mikro ekonominin ilkeleri, arz ve talep analizi, farklı piyasalardaki firma davranışları, esneklik kavramı ve uygulamaları, üretim ve tüketim faktörleri piyasası, maliyet ve firma teorileri

Kaynaklar:

 1. Muammer Yaylalı, Mikroiktisat, 3. Baskı, Beta Yayınları, 2004.

 2. Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, 1996.Dersin Adı: İstatistik I

Dersin İçeriği: Veri toplama özetleme sunma ve analiz etmede kullanılan prosedürler, istatistiğin temel kavramları, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik kavramı, ihtimal kavramı ve ihtimaller teorisi, verilerin toplanması düzenlenmesi, özetlenmesi, tasvir edilmesi ve karar vermede bilimsel teknikleri kullanmak.

Kaynaklar:

 1. Ekrem Yıldız, İstatistik, Seçkin Yayıncılık, 2010
 1. Özkan Ünver ve Hamza Gamgam, Temel İstatistik Yöntemler , Seçkin Yayıncılık, 2008Dersin Adı: Bilgi İşlem I

Dersin İçeriği: Web ve HTML hakkında temel bilgiler. HTML etiketleri. HTML editörleri

Kaynaklar: İsmail Sarı ve Ömer Bağcı, Bilgisayar 1, Seçkin Yayıncılık, 2007


Dersin Adı: Ticaret Hukuku I

Dersin İçeriği: Ticari ilişkiler ve sonuçları, şirket çeşitleri, tüccarın tarifi, ticaret sicili, haksiz rekabet.

Kaynaklar:

1. Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2010

2. Şaban Kayıhan, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2009


Dersin Adı: Envanter Bilanço

Dersin İçeriği: Envanter işlemleri, envanter değerleme, dönen varlıklar, duran varlıklar, gelir ve gider hesapları, temel mali tabloların düzenlenmesi, bilanço ve gelir tablosu.

Kaynaklar:

1. Mehmet Erkan, Cemal Elitaş ve Yunus Ceran, Dönem Sonu İşlemleri (TMS/TFRS Uyumlu), Ekin Yayınevi, 2010

2. İbrahim Lazol, Genel Muhasebe Dönem İşlemleri, Ekin Kitabevi, 2009


Dersin Adı: Pazarlamaya Giriş

Dersin İçeriği: Pazarlamanın temel kavramları, tüketici ve endüstri pazarı, pazar bölümleme, dağıtım kanalları, promosyon, fiyatlandırma, reklam, satış, İnternet pazarlama.

Kaynaklar:

1. Ömer Torlak, Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Pazarlamaya Giriş, Sakarya Kitabevi, 2006

2. İlhan Cemalcılar, Pazarlama, Kavramlar-Kararlar, Beta Basım Yayın, 1999


Dersin Adı: Yönetim ve Organizasyon

Dersin İçeriği: Organizasyonun tanımı, organizasyonların işleyiş biçimi, yönetim kuramları, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim

Kaynaklar:

 1. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, 19992. Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar), Seçkin Yayıncılık, 2007


İKİNCİ SINIF

İKİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi II

Dersin İçeriği: Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I’in devamı olarak Türk Devrimi'nin anlamını ve önemini öğrencilere öğretebilmektir. Dersin ana konusu Kurtuluş Savaşı’dır. Ders, Türkiye Cumhuriyeti’nin kökleri (Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve kültürel yapısı), cumhuriyet, bağımsızlık gibi temalar etrafında yürütülecektir.

Kaynaklar:

 1. İsmet Giritli ve Necati Ulunay Ucuzsatar, Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü Düşünce, DER Yayınları, 2004.
 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1981


Dersin Adı: Makro İktisat

Dersin İçeriği: İşsizlik, enflasyon, milli gelir muhasebesi, büyüme, tasarruflar, tüketim, yatırım, hükümet harcamalarının ekonomiye etkisi, dış ticaret.

Kaynaklar:

 1. Erdal M. Ünsal, Makro İktisat, İmaj, 2005

 2. Kemal Yıldırım ve Doğan Karaman, Makro Ekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2007


Dersin Adı: İstatistik II

Dersin İçeriği: Hipotez testleri, iki ana kütlenin tanımı; varyans analizi, kalitatif veriler için testler, parametrik olmayan istatistik, basit regresyon ve korelasyon, çoklu regresyon. Karar ve tahmin konularında objektif bilimsel teknikler kullanmak.

Kaynaklar:

 1. Ekrem Yıldız, İstatistik, Seçkin Yayıncılık, 2010
 1. Özkan Ünver ve Hamza Gamgam, Temel İstatistik Yöntemler , Seçkin Yayıncılık, 2008


Dersin Adı: Bilgi İşlem II

Dersin İçeriği: Veri tabanı uygulamalarını da içeren Visual Basic programı.


Kaynaklar:


 1. İsmail Sarı ve Ömer Bağcı, Bilgisayar 1 , Seçkin Yayıncılık, 2007
 1. İsmail Sarı ve Ömer Bağcı, Bilgisayar 2 , Seçkin Yayıncılık, 2007Dersin Adı: Ticaret Hukuku II

Dersin İçeriği: Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın zayii ve iptali, kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri.

Kaynaklar:

1. Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2010

2. Şaban Kayıhan, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2009

.

Dersin Adı: Şirketler Muhasebesi

Dersin İçeriği: Şirketler için finanssal raporlar sunma, alternatif formattaki finanssal ifadeler, sabit ve döner kıymetlerin ölçümü, envanter değerlendirme ve amortismanlar, patentler ve dokunulmaz varlıklarla ilgili işlemler, borç yapılandırma için muhasebe.

Kaynaklar:

 1. Ümit Ataman, Şirketler Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 2000
 1. Faruk Güçlü, Şirketler Muhasebesi, Detay Yayıncılık, 2008


Dersin Adı: Pazarlama Yönetimi

Dersin İçeriği: Pazarlama yönetimine ilişkin kavramlar, pazar bölümlendirme ve pazar hedefleme, pazarlama karması kararları, dağıtım yönetimi, satış gücü yönetimi, promosyon yönetimi, pazarlama denetimi.

Kaynaklar:

 1. Tuncer Tokol, Pazarlama Yönetimi, Nobel, 2007
 1. İlhan Cemalcılar ve Mehmet Şahin, Pazarlama Yönetimi, Anadolu Üniversitesi, 2001


Dersin Adı: Halkla İlişkiler

Dersin İçeriği: Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramlar, halkla ilişkilerin önemi ve amaçları, halkla ilişkilerin ilkeleri.

Kaynaklar:

 1. Cavit Yavuz, Halkla İlişkiler, Detay Yayıncılık, 2008
 1. İrfan Erdoğan, Halkla İlişkiler, Erk yayınları, 2008ÜÇÜNCÜ SINIF

BİRİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: Para-Banka

Dersin İçeriği: Finansal piyasalar ve bankaların analizi, merkez bankası, para ve diğer finanssal kıymetlerin arz ve talebi, uluslararası finansal sistem, finansal kurumların ekonomideki rolü, ticari bankacılık.

Kaynaklar:

 1. İlker Parasız, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2000
 1. Ömer Faruk Çolak ve Tezer Öçal, Para Teori ve Politika, Nobel, 1999


Dersin Adı: Türkiye Ekonomisi

Dersin İçeriği: Türk ekonomisinin yapısının incelenmesi, ekonomik gelişme, gelir kaynakları, vergilendirme, sektörler, istihdam, gelir dağılımı, dış ticaret, kamu sektörünün ekonomideki rolü, verimlilik, Türkiye AB ilişkileri.

Kaynaklar:

 1. Aslan Eren, Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitabevi, 2006
 1. Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 2009


Dersin Adı: Maliyet Muhasebesi I

Dersin İçeriği: Maliyet kavramı, maliyet analizi, maliyet hesaplama metotları, maliyet, miktar ve kar ilişkileri, maliyet raporları, standart ve direk maliyetler.

Kaynaklar:

 1. İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Ekin Kitabevi, 2008
 1. Osman Altuğ, Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 2001


Dersin Adı: Üretim Yönetimi I

Dersin İçeriği: Operasyon yönetiminin temel kavramları, işyeri yeri kararları, fabrika-işyeri içi düzenlemeler, kapasite planlama, üretim planlama ve kontrol sistemlerinde kullanılan kalitatif ve kantitatif teknikler.

Kaynaklar:

 1. Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008
 1. Oygur Yamak, Üretim Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2007


Dersin Adı: Finansal Yönetim I

Dersin İçeriği: Hisse senedi ve tahvillerin firma tarafından yatırım aracı olarak kullanılması, hisse senedi ve tahviller kullanarak finansman, net bugünkü değer.

Kaynaklar:

 1. Erkan Poyraz, Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, 2008
 1. Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, 2005


Dersin Adı: İşletme Matematiği

Dersin İçeriği: Doğru denklemleri (arz ve talep), fonksiyonlar ve grafikler, türevler, integral uygulamaları. Matematik I ve Matematik II’de verilen konuların işletme sahasında kullanımını göstermek. İktisat ve İşletme bilimlerindeki birçok kavramın açıklanması ve yorumlanmasına katkıda bulunmak.

Kaynaklar:

 1. Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2009
 1. Ertuğrul Çetiner, Uygulamalı Matematik, Tutibay Yüksek Öğretim Yayınları, 1995


Dersin Adı: İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin İçeriği: İnsan kaynakları yönetiminin firma içerisindeki stratejik rolü, alternatif İKY politikaları ve uygulamaları, personel ilişkileri ve yönetimi, işe alma, işe alıştırma (oryantasyon), eğitim, iş dizaynı, iş analizi, ücretlendirme, kariyer geliştirme.

Kaynaklar:

 1. Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 2006
 1. Meryem Akoğlan Kozak, İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2009


Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Metodları

Dersin İçeriği: Bilimsel araştırmanın temelleri, araştırma konusunun formüle edilmesi ve tanımlanmaması, veritabanı kullanarak araştırma yapma, veri toplama metotları, anket sorusu hazırlama.

Kaynaklar:

 1. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
 1. Durmuş Ekiz, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, 2009


ÜÇÜNCÜ SINIF

İKİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: Maliyet Muhasebesi II

Dersin İçeriği: Maliyet kavramı, maliyet analizi, maliyet hesaplama metotları, maliyet, miktar ve kar ilişkileri, maliyet raporları, standart ve direk maliyetler.

Kaynaklar:

 1. İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Ekin Kitabevi, 2008
 1. Osman Altuğ, Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 2001Dersin Adı: Üretim Yönetimi II

Dersin İçeriği: Envanter kontrol, iş tasarımı, toplam kalite yönetimi, talep tahminleri.

Kaynaklar:

 1. Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008
 1. Oygur Yamak, Üretim Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2007Dersin Adı: Finansal Yönetim II

Dersin İçeriği: Mali tablolar ve analizleri, yatım kararları, finansman yönetim ve finans yöneticisinin rolü, nakit kaynakların yönetimi, nakit akımı kavramı, paranın zaman değeri, planlama ve kontrol, sermaye bütçeleme.

Kaynaklar:

 1. Erkan Poyraz, Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, 2008
 1. Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, 2005


Dersin Adı: Uluslararası Pazarlama ve e-ticaret

Dersin İçeriği: Uluslararası pazarlar için alternatif ürün ve fiyat stratejileri, uluslararası promosyon, uluslar arası dağıtım kanalları.

Kaynaklar:

 1. Murat Özcan, Uluslararası Pazarlama, Türkmen Kitabevi, 2008

 2. Ömer Akat, Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, Ekin Kitabevi, 2004


Dersin Adı: İşletme Politikası

Dersin İçeriği: Ana işletme derslerinde kazanılan bilgilerin pratik işletme problemlerin tanımında, analizinde ve çözümünde kullanımı. İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için, hem çevre değişikliklerini önceden tahmin etmek, hem de güçlü bir rekabet ortamında üstünlük sağlamak durumundadır. Bu işlevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgilerin alınması, ileride bu işletmelerde görev alacak tüm öğrenciler için büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar:

 1. Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta, 2005
 1. Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta, 2004


Dersin Adı: Davranış Bilimleri

Dersin İçeriği: Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, sosyolojinin ilkeleri, insan davranışlarının analizi, kişiliğin tanımı ve çeşitleri, savunma mekanizmaları, psikosomatik rahatsızlıklar, sosyal yapının analizi, öğrenme ve organizasyonlar.

Kaynaklar:

 1. Can Baysal ve Erdal Tekarslan, İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri, Avcıol Basın Yayın, 2004


2. Feyzullah Eroğlu, Davranış Bilimlerine Giriş, Beta, 2006


Dersin Adı: Kalite Kontrolü

Dersin İçeriği: Temel istatistiksel proses kontrol teknikleri, kabul örneklemesi, muayene, kalitatif ve kantitatf kalite ölçüm metotları, kontrol grafikleri, proses yeterlilik, örnek büyüklüğünün belirlenmesi. İşletmelerde istatistiksel kalite kontrol tekniklerini uygulamak

Kaynaklar:

 1. İrfan Ertuğrul, Toplam Kalite Kontrol, Ekin Kitabevi, 2006
 1. Şevkinaz Gümüşoğlu, İstatiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları, Beta, 2000DÖRDÜNCÜ SINIF

BİRİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: Kamu Maliyesi

Dersin İçeriği: Kamu finansmanı kavramı, kamu sektörünün amaçları, kamu sektörünün organizasyonu, bütçe ilkeleri ve fonksiyonları, bütçe yapma, kamu harcamaları ve gelirleri, vergi teorisi.

Kaynaklar:

 1. Richard A. Musgrave, Orhan Şener ve Yaşar Methibay, Kamu Maliyesi Teorisi, Asil Yayın Dağıtım, 2004
 1. Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 2006


Dersin Adı: Mali Tablolar Analizi

Dersin İçeriği: Finansal bilgilerin analiz ve yorumu, finansal tabloların hazırlanması.

Kaynaklar:

 1. Öztinç Akgüç, . Finansal Tablolar Analizi, Selvi Yayınevi, 2006
 1. Nejat Tenker ve Nalân. Akdoğan, Finansal Tablolar Analizi Ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Yayınevi, Ankara, 2007


Dersin Adı: Yöneylem Araştırması

Dersin İçeriği: Yöneylem araştırması, ulaşım problemleri, envanter kontrol, şebeke-ağ analizi.


Kaynaklar:


 1. Alptekin Esin, Yöneylem Araştırmalarında Yararlanılan Karar Yöntemleri, Gazi Kitapevi, 2003
 1. Şule Özkan, Yöneylem Araştırması: Nicel Karar Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2005


Dersin Adı: Pazarlama Araştırması

Dersin İçeriği: Pazarlama araştırmalarının önemi, pazarlama araştırması tasarlama, veri toplama metotları, örnekleme metotları, ölçek geliştirme, pazar araştırmalarında kullanılan istatistiksel teknikler.

Kaynaklar:

 1. Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayıncılık, 2006
 1. Vasfi Nadir Tekin, Bilimsel Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayıncılık, 2007


Dersin Adı: Yatırım ve Proje Değerlendirme

Dersin İçeriği: Yatırım tanımı, hisse senedi, tahvil ve diğer finansal araçlar, risk ve kazanç ölçümü, yatırım projelerinin adım adım hazırlanışı, yatırım kararlarını etkileyen faktörler, portfolyo teorisi, portfolyo stratejileri.

Kaynaklar:

 1. Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması Ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, 1994
 1. Hüseyin şahin, Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2004


Dersin Adı: Bilgisayarlı Muhasebe

Dersin İçeriği: Bilgisayarlar yardımı ile muhasebeye giriş, Logo klasik sisteminin tanımı, muhasebe işlemlerinin bilgisayarda yapımı, muhasebeye ait evrakın bilgisayarlarda hazırlanması. Öğrenciler, Genel Muhasebe I ve II ve Envanter ve Bilanço derslerinde, ticari işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanması konularını teorik olarak öğrenmektedir. Günümüzde, bu işlemler artık elle (manuel olarak) yapılmamakta, fakat bu işlemler için bilgisayarlı ortamlardan faydalanılmaktadır. Bu ders aracılığıyla, öğrenciler bilgisayarlı ortamda, ticari işlemlerin ve bunların muhasebeleştirilmesinin sistematiğini kavrama olanağına sahip olabileceklerdir.

Kaynaklar:

 1. Sabri Önel, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, 2003
 1. Orhan Sağçolak ve Özkan Sağçolak, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, 2007


Dersin Adı: Mesleki İngilizce I (Seçmeli)

Dersin İçeriği: İş dünyasında kullanılan yazılı ve sözlü İngilizcenin geliştirilmesi, değişik iş raporlarının hazırlanması.

Kaynaklar:

Susan Lowe and Louise Pile, Business English Language Practice, Delta Publishing, London, 2009.


Dersin Adı: Bitirme Tezi/Ödevi

Dersin İçeriği: Öğrenci, danışman öğretim üyesinin rehberliğinde bir konuyu teorik ve/veya pratik olarak çalışır ve bu konuda bir bitirme ödevi hazırlayarak danışmanına sunar.

Kaynaklar: Öğrencinin çalışmak istediği konuyla ilgili kaynaklar


DÖRDÜNCÜ SINIF

İKİNCİ YARIYIL


Dersin Adı: İş Hukuku

Dersin İçeriği: İş hukukunun temel kavramları, iş hukukunun gelişimi, işçi ve işveren ilişkileri kavramı, sözleşme çeşitleri, iş güvenliği, tazminatlar, anlaşmazlıklara çözüm yolları, toplu pazarlık.

Kaynaklar:


 1. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1996
 1. Ercan Akyiğit, İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2010


Dersin Adı: Türk Vergi Sistemi

Dersin İçeriği: Vergi kavramı, vergi çeşitleri, vergilendirme, ergi kanunları ve düzenlemeleri, gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanması, dönem sonu vergi işlemleri, vergi kesintileri, katma değer vergisi.

Kaynaklar:

 1. Mahmut Kalenderoğlu, Vergi Hukuku-Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 2010
 1. Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin Kitabevi, 2009


Dersin Adı: Karar Verme Teknikleri

Dersin İçeriği: Belirlilik ve belirsizlik durumlarında karar verme, maliyet-miktar-kar analizi, ihtimaliyet kavramı, Bayesyan yaklaşımı, karar ağaçları, doğrusal programlama, ulaştırma modelleri, oyun teorisi, Markov Zinciri, network analizi, kuyruk modelleri. İşletmelerin belirli, belirsiz ya da risk ortamlarında karar vermesi, örgüt liderinin karşılaştığı en zor karar verme ortamlarıdır. Özellikle 1940 lardan sonra gelişen çok karmaşık problemlerin çözümünü gösterecek matematiksel modellerin bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle de desteklenmesi sonucu ortaya çıkan bu alan geleceğin yöneticilerine en iyi karar verme yöntemlerini öğretmektedir. İyi bir saha araştırması, sonuçların, olayların, koşulların simulasyonla ve olasılık tahminleriyle belirlenmesi sonucunda oluşturulacak stratejilerin en iyisinde karar verme yöntemlerinin incelenmesi dersin özünü teşkil etmektedir.

Kaynaklar:

 1. Erkut Düzakın, İşletme Yöneticileri İçin Excel İle Sayısal Karar Verme Teknikleri, Kare Yayınları, 2005
 1. Osman Hallaç, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1995


Dersin Adı: Sermaye Piyasası

Dersin İçeriği: Finansal piyasalar, sermaye piyasalarının yapısı ve işleyişi, birincil piyasalar, ikincil piyasalar, aracı kurumlar, sermaye piyasalarının ekonomideki yeri, uluslararası sermaye piyasaları, piyasa hipotezi, finansal varlıklar; risk kavramını tanımlama ve ölçme.

Kaynaklar:

 1. Mehmet İnam, Sermaye Piyasası, Seçkin Yayıncılık, 2007
 1. Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası ve Menkul Değerler Analizi, Ekin Kitabevi, 2007


Dersin Adı: Muhasebe Denetimi

Dersin İçeriği: Denetimin teorisi ve pratiği, denetim işlemi ve planlaması, genel olarak Kabul edilmiş denetim standartları, denetim programları, kontrol teknikleri, denetçi raporu.

Kaynaklar:

 1. Ömer Duman, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Tesmer Yayıncılık, 2008
 1. Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi (İlkeler ve Teknikler), Detay Yayıncılık, 2008


Dersin Adı: Girişimcilik

Dersin İçeriği: Girişimcilerin karakteristik özellikleri, küçük işletmelerin genel vasıfları, küçük işletmeler için fizibilite raporunun hazırlanması, küçük işletmeler için fon kaynaklarının tanımı.

Kaynaklar:

 1. Orhan Küçük, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2009
 1. B. Zafer Erdoğan, Girişimcilik ve Kobiler, Ekin Kitabevi, 2008Dersin Adı: Enflasyon Muhasebesi

Dersin İçeriği: Enflasyonun finansal işlemler etkisi ve bu etkinin ortadan kaldırılması, enflasyon muhasebesinin ilkeleri, enflasyon muhasebesi modelleri, enflasyon altında finansal işlemler için getirilen Türk Muhasebe standardları.

Kaynaklar:

 1. Süleyman Yükçü ve Serdar Özkan, Enflasyon Muhasebesi, Yaklaşım Yayıncılık, 2004
 1. Yunus Kishalı, Nejat Işıklar ve Sadi Işıklılar, Enflasyon Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 2003


Dersin Adı: Mesleki İngilizce II (Seçmeli)

Dersin İçeriği: Mesleki İngilizce I’in devamı olarak iş dünyasında kullanılan yazılı ve sözlü İngilizcenin geliştirilmesi, değişik iş raporlarının hazırlanması.

Kaynaklar:

 1. Susan Lowe, Louise Pile., Business English Language Practice, Delta Publishing, London, 2009.


Dersin Adı: Bitirme Tezi/Ödevi

Dersin İçeriği: Öğrenci, danışman öğretim üyesinin rehberliğinde bir konuyu teorik ve/veya pratik olarak çalışır ve bu konuda bir bitirme ödevi hazırlayarak danışmanına sunar.

Kaynaklar: Öğrencinin çalışmak istediği konuyla ilgili kaynaklarAdd document to your blog or website

Similar:

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconİŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconATILIM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconATILIM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconİŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconDERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK TESİSLERİNİN OPTİMAL İŞLETME YÖNÜNDEN ANALİZİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconSOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconEBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconEKONOMI BÖLÜMÜ DERS İÇERIKLERI

İşletme Bölümü Ders İçerikleri iconBİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page