2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)
Indir 0.53 Mb.
Title2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)
Page7/8
Date conversion30.12.2012
Size0.53 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.boyabatsml.k12.tr/images/2011_2012_OGRETIM_YILI/Yillik_Planlar_2011_2012_Yili/Yillik_
1   2   3   4   5   6   7   8
NİSAN

II. HAFTA

(09 - 13. 04,2012)

1


20. Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları kavrar.

c. Devletçilik İlkesinin Önemi ve SonuçlarıDevletçilik İlkesi ve Toplum: Devletçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları gösteren bir afiş çalışması hazırlanır.

�� Ekonomik, Sosyal, Kültürel Gelişme: Grafik ve istatistiklerden de yararlanarak devletçilik ilkesi kapsamında yapılan çalışmalar incelenir.

[!] Devletçiliğin Türk toplumuna ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda sağladığı faydalar verilecektir.

[!]Ekonominin canlandırılması, bugünkü sanayimizin temellerinin atılması ve çeşitli hizmetlerin vatandaşa ulaştırılmasının kolaylaştırılması verilecektir.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk
1

21. Laiklik ilkesini analiz eder.


22. Din ve vicdan hürriyetini değerlendirir.


5. Laiklik


a. Tanımı


b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik


Laiklik: Laiklik ilkesi ile ilgili kavram haritası hazırlanır.


Din ve Vicdan Hürriyeti: Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti ile ilgili hükümleri laiklik ilkesi açısından incelenerek sunu hazırlanır.


[!] Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar açıklanarak, laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata getirdikleri örneklendirilecek, Anayasamızın laiklikle ilgili hükümleri incelenecektir.

[!] Dinî istismar ve taassup konularında Atatürk’ün düşüncelerine yer verilecektir.

[!] Atatürk’ün sözlerinden ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!] Anayasamızın din ve vicdan hürriyeti ile ilgili hükümleri açıklanarak din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesi ile olan ilişkisi verilecektir.

[!] Din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesinin bir gereği olduğu belirtilerek bu hürriyetin anayasa ile güvence altına alındığı vurgulanacak, din ve vicdan hürriyetinin toplumsal barışa önemli bir katkı sağladığı örneklerle açıklanarak Atatürk’ün görüşlerine yer verilecektir.

[!]Din ve vicdan hürriyetinin demokrasi ve insan haklarının temel unsurlarından biri olduğunu belirtir.
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

NİSAN

III. HAFTA

( 16 – 20. 04. 2012)

123. Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.c. Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Laiklik İlkesi: Laiklik ilkesinin devlet hayatına ve sosyal hayata getirdiklerini anlatan bir afiş çalışması yapar.


[!]Kanun önünde eşitlik, çağdaşlaşma, toplumsal barış ve huzurun sürekliliğini sağlama, millî birlik ve beraberliği güçlendirme bağlamında verilecektir.

[!] Çağdaşlaşma, millî birlik ve beraberliğin gerçekleşmesi açısından laikliğin yeri ve önemi açıklanacaktır.
1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk
1

24. İnkılapçılık ilkesini analiz eder.


6. İnkılapçılık


a. Tanımı


b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılıkYeniliğin ve Değişimin Adı: İnkılapçılık ilkesi ile ilgili kavram haritası hazırlanır.


[!]Atatürkçü düşüncede inkılapçılık ilkesinin dayandığı esaslar verilerek Atatürk’ün inkılap anlayışının hedefleri açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözlerinden ve görüşlerinden örnekler verilecektir.
NİSAN

IV. HAFTA

(25 - 27. 03,2012)

1


23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk125. İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.c. İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları


Çağdaşlaşma Yolunda: İnkılapçılık ilkesi çerçevesinde Atatürk inkılaplarının yenilikçi ve değişime açık yönüne ve Türk toplumuna sağladığı faydalara ilişkin makale yazılır.


Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da: Cumhuriyet’in ilk yıllarında Avrupa’ya gönderilen öğrenciler ve bu öğrencilerin yurda döndükten sonra yaptıkları çalışmalar hakkında araştırma yapılarak sunum hazırlanır.

[!]Yenileşme ve gelişmeye katkısı, çağdaşlaşma çabalarının sürekliliğini sağlaması ve Atatürkçü düşünce sistemine dinamik bir yapı kazandırması açılarından ele alınır.

[!] Atatürkçü düşünce sisteminin sürekliliği ile inkılapçılık arasındaki ilişki açıklanır.
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

MAYIS

I. HAFTA

( 30. 04 2012 – 01 - 04. 05. 2012)

1


26. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.


27. Atatürkçü düşüncede millî güç unsurlarını analiz eder.


Ç. ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK


D. MİLLİ GÜÇ

1. Siyasi Güç

2. Ekonomik Güç


Atam İzindeyiz: Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliği ile ilgili metin yazılır.


Millî Güç Unsurları: Sınıf gruplara ayrılarak her bir millî güç unsurunun millî hedefleri gerçekleştirmedeki yeri ve ülkemiz için önemini anlatan birer sunu hazırlar.


[!]Atatürk ilkelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devamlılığı açısından önemi ile Türk toplumunun çağdaşlaşmasında Atatürk ilkelerinin işlevleri açıklanacaktır.

[!] Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti

Devleti’nin temelleri, Türk toplumunun çağdaşlaşması, ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan hak ve özgürlükleri arasındaki ilişkiler verilecektir.

[!]Atatürkçü düşüncede millî güç unsurları olarak yer bulan siyasi, ekonomik, askerî ve sosyo-kültürel güç kavramları açıklanır.

[!] Millî güç unsurlarının millî hedefleri gerçekleştirmedeki yeri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önemi açıklanır.
1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1


3. Askeri Güç

4. Nüfus (Demografik) Güç

5. Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç

6. Bilimsel ve Teknolojik Güç

MAYIS

II. HAFTA

(07 - 11. 05,2012)

1


28. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdidi kavrar.

E. TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER


1. İç ve Dış Tehditleri Önlemede Kişilere Düşen GörevlerBirinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.”: Ülkemize yönelik iç ve dış tehdit unsurlarına karşı kişilere, kurum ve kuruluşlara düşen görevleri anlatan afiş çalışması hazırlanır.


[!] Türkiye’nin jeopolitik önemi güçlü Türkiye’nin arzulanmayışı ile iç ve dış tehdit unsurlarının hedefleri açıklanır.

[!] İç ve dış tehdit unsurlarına karşı kişilere düşen görevler açıklanır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi YorumlamaDers Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk
6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI KAZANIM SAYISI: 4 SÜRE/DERS SAATİ: 6 ORANI (%): 7
MAYIS

II. HAFTA

(07 - 11. 05,2012)

1


Bu ünitede öğrenciler;


1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.

A. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTASININ ESASLARI


Kavramlarla Dış Politika: Dış politika kavramı ile ilgili kavram haritası oluşturulur.


Yurtta Barış Dünyada Barış”: Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini uygulamaları ile örneklendiren bir dergi sayfası hazırlayarak sınıfta sunar.

[!] Dış politika kavramı verilerek dış politikanın belirlenmesinde etkili olan güç unsurlarına (askeri, siyasi, ekonomik, kültürel, jeopolitik vb.) değinilecektir.

[!] Dış politika esasları; bağımsızlık, gerçekçilik, akılcılık, uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurma, barışı ve millî menfaatleri esas almak, Türk kamuoyunu dikkate almak, başka devletlerin iç politika ve yönetimlerinden etkilenmemek ve dünya konjonktürünü göz önünde bulundurma çerçevesinde verilecektir.

[!] Atatürk’ün sözleri ve uygulamalarından örnekler verilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi YorumlamaDers Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk
1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DURAĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ BİYOKİMYA DERSİ 10- HEMŞİRELİK SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK 11 B SINIFI DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ UYGULAMA YILLIK PLANI yeni müfredata göre

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012/2013 ÖĞRETİM YILI SINIFLAR GEOMETRİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK 12. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ UYGULAMA YILLIK PLANI yeni müfredata göre

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞKÖPRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 9-C SINIFI ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞKÖPRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11/B SINIFI BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI KARGIPINARI ANADOLU LİSESİ TARİH 9 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page