Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU
Indir 0.61 Mb.
TitlePersonel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU
Page4/6
Date conversion06.12.2012
Size0.61 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://hakkari.meb.gov.tr/mem/tky/tky_belgeler/MEB TKY Tasra Teskilati Okullar Kilavuz.doc
1   2   3   4   5   6

1. Kriter Ekibi


Okulda mükemmellik modelini esas alan bir özdeğerlendirmenin yapılabilmesi için mükemmellik modeli ana kriterlerini ve alt alanlarını ele alarak okula uyarlama çalışmalarını yapacak kriter ekipleri oluşturulur. Kriter ekipleri, mükemmellik modelinin özdeğerlendirme aracı olarak kullanılabilmesi için gerekli veri toplama araçlarını belirleme, modelin kriterlerini esas alan okulun performansıyla ilgili verileri toplama ve verileri değerlendirme çalışmalarını yürütürler.

Okulda yeterli personel varsa her kriter için 3-5 kişiden oluşan bir ekip kurulur. Kriter ekibi okulun personel sayısına göre değişebilir. Yeterli personel yok ise iki kritere bir ekip de kurulabilir. Personel sayısı ekip oluşturmaya yeterli değilse ilgili taraflar bir araya gelerek her bir kriteri ele alıp özdeğerlendirme çalışmasını yapabilirler.


2. Genel İlke ve Kurallar

 1. Okul ve kurumlarda Toplam Kalite Yönetimi(TKY) uygulamaları ve özdeğerlendirme çalışmaları MEB TKY Uygulama Yönergesi ve MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi çerçevesinde yürütülür.

 2. Özdeğerlendirme çalışması yılda bir kez yapılır. Ancak memnuniyet anketleri yılda birkaç kez uygulanabilir.

 3. Özdeğerlendirme çalışmasının başlatılabilmesi için il TKY formatörleri veya Bakanlık personelince “okul/kurum temsilcisi eğitimlerinin” tamamlanması ve bu temsilciler tarafından okul kriter ekiplerinin ve diğer personelin bilgilendirilmesi gerekir.

 4. Özdeğerlendirme sürecinde okula il formatörleri danışmanlık yapar.

 5. İl milli eğitim müdürlüklerince TKY il formatörlerinin iş yükleri azaltılarak, Proje çerçevesinde görevlerini sağlıklı yürütebilmeleri için gerekli ortam ve kaynak sağlanır.

 6. Hazırlanan soru formları okulun yapısı, türü, kademesi ve diğer özellikleri dikkate alınarak gözden geçirilir. Okullar, bu süreçte mevcut soru formlarından okul ile doğrudan ilgisi olmadığı düşünülen soruları çıkarabilir, yeni sorular ilave edebilirler.

 7. Her tür ve kademedeki okullarda Özdeğerlendirme yapılır. Ancak öğrenci memnuniyeti anketi ilköğretim ikinci kademeden itibaren uygulanır. Eğer yeterli alt yapıları olduğu düşünülüyorsa ilköğretim 4 ve 5. sınıflar için de uygulanabilir. Okulöncesi eğitim kurumları ile ilköğretim okulları birinci kademesi için öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi, dilek ve şikayetlerin alınması; gözlem, yüz yüze görüşme vb. teknikler kullanılarak yapılır.

 8. Öğrenci, veli ve öğretmen anket doldurmaya zorlanamaz. Memnuniyet anketleri gönüllülük esasına göre doldurulur.

 9. Memnuniyet anketlerinin üzerinde dolduran kişinin adı-soyadı belirtilmez. Dolduran kişinin kimliğini ortaya çıkaracak her hangi bir işaret konmaz.

 10. Öğrenci ve veli sayısı çok olan okullar, evreni temsil edecek şekilde örneklem belirleyip anketleri örneklem gruba uygulayabilir.

 11. Özdeğerlendirme bir ödül/ceza mekanizması olarak görülmemelidir.

 12. Yalnızca memnuniyet anketi sonuçları dikkate alınarak bir yargıya varılamaz. Örneğin; öğretmen memnuniyeti anketi sonuçları kötü diye bir öğretmen cezalandırılamaz. Öğretmenin performansını gösterecek diğer göstergeler de dikkate alınır.

 13. Salt bir kesimin beklentileri esas alınarak politikalar oluşturulamaz. Örneğin; sadece öğrenci memnuniyeti sonuçları dikkate alınarak politika oluşturmak yerine, öğrenci, öğretmen, veli, işveren, bir üst öğrenim kurumu, toplum, devlet vb. tüm paydaşların beklentilerinin dengeli olarak karşılanmasını sağlayacak politikalar oluşturulur ve iyileştirmeler yapılır.

 14. Özdeğerlendirme sonucu okulun “Kuvvetli Yönleri” ve “İyileştirmeye Açık Alanları” ortaya çıkacaktır. Bu modele göre olumlu uygulamalar “Kuvvetli Yönleri”, olumsuz durumlar ise “İyileştirmeye Açık Alanları” ifade eder.

 15. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli standartları oldukça yüksek bir modeldir. Bu sebeple başlangıçta “İyileştirmeye Açık Alanların” çok çıkması normal karşılanmalıdır.

 16. Ortaya çıkan “İyileştirmeye Açık Alanlar” üç kategoride ele alınıp değerlendirilir: 1) Okul müdürlüğünce alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, 2) İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, 3) Bakanlıkça alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler. Okullar birinci kategoriye giren konuların iyileştirilmesinden sorumludur. Diğer iki kategoriye dahil olan konular için varsa çözüm önerisi ile birlikte rapor yazılarak ilgili birime gönderilir.

 17. Özdeğerlendirme sonucunda tespit edilen “İyileştirmeye Açık Alanlar”ın içerisinde önceliklendirme yapılarak bu öncelikler çerçevesinde iyileştirmeler yapılır.

 18. TKY uygulamaları ve özdeğerlendirme çalışmalarında okullar değerlendirilirken okulun bulunduğu çevre ve sahip olduğu imkanlar dikkate alınır.

 19. İllerde TKY uygulamalarında örnek çalışmalar sergileyen kişi ve kurumlar uygun biçimde takdir edilir.

 20. MEB Taşra teşkilatı uygulamalarında Bakanlık birimleri kendilerine bağlı eğitim kurumlarına eğitim, danışmanlık ve diğer destek hizmetleri verebilirler. Ancak eğitim kurumlarından TKY uygulamalarına dönük geri bildirimlerin alınması sürecinde MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi ekinde yer alan formlar ve tarihler esas alınır ( Şubat 2002 Tarih ve 2533 Sayılı Tebliğler Dergisi).

 21. Bu kılavuz okullar için hazırlanmıştır. Ancak kurumlar da(İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmenevleri, Sağlık Eğitim Merkezi vb.) bu formun girdi kriterleri ile ilgili açıklamalardan faydalanabilirler. Sonuç kriterleri için gerekli olan memnuniyet anketleri ile performans göstergelerini ise kurumların yapı, işleyiş, ürettikleri hizmet ve hizmetten yararlananları dikkate alarak kendileri geliştirirler.


3. Özdeğerlendirme Soru Formları (Genel)

 1. Okul kaç yılında kurulmuştur?

 2. Personel sayısı ?

 3. Öğrenci sayısı ?

 4. Okulda TKY uygulamalarına ne zaman başlanmıştır?

 5. Kalitenin okul için anlamı nedir?


4. Girdi Kriterleri


4.1. Genel Açıklamalar

Girdi kriterlerinde alt alanlar (göstergeler) sorgulanırken öncelikle bir yaklaşımın olup olmadığı tespit edilmelidir. Yaklaşım; kriterde değinilen konunun hangi yöntem, teknik, araç-gereçle yapıldığı ile ilgilidir. Örneğin; kriterde değinilen konu (1-a.1) kriteri olsun. Vizyon oluşturulmuş mu? Nasıl oluşturulmuş? Var sayalım ki okul vizyonunu öğretmenler kurulunda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturmuş olsun. İşte bu yöntem okulun vizyon oluşturmadaki yaklaşımıdır. Eğer bir yaklaşım yok ise “vizyon oluşturma” iyileştirmeye açık alan olarak belirlenir ve bu alt alana ilişkin başka sorgulama yapılmaz. Yaklaşım var ise bu yaklaşımın “Yayılımı” sorgulanır. Yayılım; yaklaşımın sistematik bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ile ilgilidir. Yani gerçekten öğretmenler kurulu aracılığıyla vizyon oluşturulmuş mu? Oluşturulan vizyon okul paydaşlarınca benimsenmiş mi? Sorularının cevapları aranır. Çünkü yayılım, belirlenen yaklaşımın belli bir sistem dahilinde uygulanıp uygulanmadığını ve kurumun tamamına ulaşılıp ulaşılamadığı ile ilgilidir.

Yine girdi kriterlerinde “Değerlendirme ve Gözden Geçirmenin” yapılıp yapılmadığı sorgulanır. Değerlendirme ve gözden geçirme; yaklaşım ve yayalımın etkinliğini ölçmeyi, en iyi okul/kurum ile karşılaştırmayı ve elde edilen bilgiler ışığında yeniden düzenlemeyi kapsar. Örneğimize dönecek olursak vizyon oluşturmada beklenen fayda sağlanmış mı? Vizyon paydaşlarca benimsenmiş mi? Vizyon oluşturma konusunda başarılı olan okul/kurumlar bu işi nasıl yapmış? Sorularına verilecek cevaplar doğrultusunda (eksiklikler tespit edilmiş ise) vizyon ifadesinde ve vizyon oluşturma sürecinde bir iyileştirme yapılmış mı?

Verilen örnek liderlik kriteri olduğu için yukarıda anlatılan tüm işlerde liderlerin katkısı özellikle aranmalıdır.


4.2. Örnek Değerlendirme

Girdi kriterleri için değerlendirmenin nasıl yapılacağını “3 a” kriterini örnek alarak açıklayalım.

3-a: İnsan kaynakları nasıl planlanmakta, yönetilmekte ve iyileştirilmektedir?

 1. İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması ve bu sürece çalışanların katılımının sağlanması

 2. İnsan kaynaklarına ilişkin oluşturulan politika, strateji ve planların iyileştirilmek amacıyla çalışan memnuniyet anketinin yapılması ve anketten başka yöntemlerin de kullanılarak sürekli geri bildirimlerin alınması

 3. Kariyer geliştirme sürecinin tasarlanması

Üç nolu kriterin değerlendirilmesinde, görevli kriter ekibi ile okulun yönetiminde söz sahibi kişiler bir araya gelerek kriterde yer alan göstergeleri tek tek ele alırlar. Birinci gösterge için okul olarak bizim; İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planlarımız var mı? sorusu yöneltilir. Cevap olumsuz ise bu göstergeye ilişkin başka sorgulama yapılmadan “iyileştirmeye açık alan” olarak belirlenir. İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planlar oluşturulmuş ise değerlendirme aşağıda yer alan sorularla devam eder. Politika, strateji ve planlar nasıl oluşturuldu? Bu sürece çalışanlar nasıl katıldı ? Okul paydaşlarının beklentileri dikkate alındı mı ? Oluşturulan insan kaynakları politikası okulun genel politikası ile uyumlu mu? Sorulara verilecek olumlu cevaplar “kuvvetli yönleri”, olumsuz cevaplar ise “iyileştirmeye açık alanları” belirleyecektir.

Bu şekilde birinci gösterge, yaklaşım boyutunda değerlendirilmiş olur. Yayılım ise söz konusu politika, strateji ve planların uygulanması ile ilgilidir. İnsan kaynakları politikası belli bir plan dahilinde uygulanıyor mu? Yayılım boyutunda yöneltilen sorulara yönetimin vereceği cevap yeterli olmayacaktır. Bu soru seçilecek bir yöntemle (anket, yüz yüze görüşme vb.) çalışanlara da yöneltilir. Gelen cevaba göre yayalım “kuvvetli yön” veya “iyileştirmeye açık alan” olarak belirlenir.

Değerlendirme ve gözden geçirme boyutunda ise; İnsan kaynakları politika, strateji ve planlarının etkinliği ölçülmüş mü? Okul beklediği sonuca ulaşabilmiş mi? Başka okullar ile kıyas yapılmış mı? Bu okullardan bu konuda öğrenilebilecek yeni bilgi var mı?Sonuçta ister ölçmeden isterse kıyasdan elde edilmiş olsun elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda okulun insan kaynakları politikası iyileştirilmiş mi? Bu şekilde (3 a) kriterinin birinci göstergesinin değerlendirilmesi tamamlanmış olur.

İkinci gösterge; “İnsan kaynaklarına ilişkin oluşturulan politika, strateji ve planların iyileştirilmek amacıyla çalışan memnuniyeti anketinin yapılması ve anketten başka yöntemlerin de kullanılarak sürekli geri bildirimlerin alınması” idi. Önceki örnekte olduğu gibi yaklaşım soruları ile başlanır. Çalışan memnuniyeti anketi uygulanıyor mu? Bu anketlerin sonucunda çalışanın, okulun insan kaynaklarına ilişkin oluşturulan politikalar ve uygulamalara ilişkin memnuniyeti nedir? Yayalım boyutunda, yayılımı en iyi belirleyecek olan çalışan memnuniyeti anketindeki konu ile ilgili sorulan sorulara verilen cevaplardır. Değerlendirme ve gözden geçirme boyutunda, Anket vb. yollarla elde edilen veriler ışığında politika ve uygulamalar yeniden düzenlenmiş midir? sorusunun cevabı aranır.

Üçüncü gösterge; “Kariyer geliştirme sürecinin tasarlanması” idi. Mevcut durumda okulun kariyer geliştirmeye ilişkin sorumlulukları sınırlıdır. Elde edilen sonuçlar Bakanlık merkez teşkilatının uygulamalarına ışık tutacağı için yine de bu boyut sorgulanır. Yaklaşım boyutunda; okul içerisinde çalışan için kariyer basamakları ve bu basamaklara gelişler belirlenmiş midir? (zümre başkanlığı, bölüm başkanlığı, okul müdür yardımcılığı vb.) Çalışanlar bu konularda bilgilendirilmiş midir? Okul içerisindeki görevlerdirmeler nasıl yapılmaktadır? Yayılım boyutunda; Çalışan memnuniyeti anketindeki ilgili sorulara verilen cevaplara bakılır. Değerlendirme ve gözden geçirme boyutunda; Anket vb. yöntemlerle toplanan veriler ışığında kariyer geliştirme süreci gözden geçirilmekte midir/ kariyer geliştirme konusunda iyi olan okullar ile kıyaslama yapılarak onlardan başarı için yeni yöntem ve uygulamalar öğrenilmekte midir?

Girdi kriterlerinin tamamı yukarıda verilen örnekler gibi ele alınarak değerlendirilir. Etkili bir takım çalışması ve iyi bir koordinasyonla girdi kriterlerinin değerlendirilmesinin 15 gün içerisinde tamamlanacağı düşünülmektedir.

4.3. Kriterler


4.3.1. Liderlik (1 Nolu Kriter)

Bu kriterde dört alt alanın sorgulaması yapılacaktır.

Bu kriterde “liderler” kelimesinden; Okul müdürü, okul md. yrd.ları, bölüm başkan/şefleri, zümre başkanları vb. üzerinde yönetim, sevk ve idare görevi bulunan çalışanlar anlaşılmalıdır.

Bu kriterle liderlerin, aşağıda yer alan alanlarda yürütülen çalışmalara katkısı belirlenmeye çalışılacaktır. Örnek; birinci soruda yer alan “vizyonu oluşturma” alt alanı açıklanırken okulda vizyonun oluşturma sürecini anlatmak yeterli olmayacaktır. “Liderler vizyon oluşturma sürecinin neresinde yer almışlar, nasıl destek olmuşlar ve ne gibi işleri yapmışlardır ?” sorularına da cevap oluşturacak biçimde alt alan sorgulanmalıdır.

Liderlik kriteri ile okulun yönetim anlayışı sorgulanmaktadır. Bu bakımdan kesinlikle kişiler sorgulanmamalıdır. Sorgulama sonucunda ortaya çıkacak “iyileştirmeye açık alanlar” kişi olarak liderlerin eksikliği biçiminde değil, okulun yönetim anlayışının eksikliği olarak görülmelidir. Sorgulama, süreçlerden kişilere yöneldiği zaman özdeğerlendirmeden beklenen fayda sağlanamaz.

Liderlik kriteri genel olarak, “okulun vizyon ve misyonunun belirlenmesi, okulun kısa ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi, bir takım ilke ve değerler oluşturularak yazılı kurallar kadar bu değer ve ilkelerin de yönetimde etkin hale gelmesi, liderlerin takım çalışmasına önem vermesi, desteklemesi, çalışanlar ile formal ve informal iletişimde olması, çalışanların yaratıcı ve yenilikçi çalışmalarını desteklemesi, aynı şekilde öğrenciler, veliler,toplum ve diğer paydaşlarla olumlu ilişkiler kurması” konularını kapsar.

AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) MÜKEMMELLİK MODELİNİN KIRİTER VE GÖSTERGELERİ

Göstergeler:

1-a ; Liderler kurumun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadırlar?

 1. Okulun vizyonunu oluşturma

 2. Okulun misyonunu oluşturma

 3. Belirlenen misyon ve vizyonun okul paydaşları tarafından benimsenmesini sağlama

 4. Okulun değerlerini, etik kurallarını ve ilkelerini oluşturma ve bu konuda örnek olma

 5. Okuldaki liderlik anlayışının etkinliğini değerlendirme

 6. Liderlerin iyileştirme çalışmalarına katılımı

 7. Yetkelendirme,

 8. Yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda çalışanlara önderlik etme, onları özendirme

 9. Okuldaki her türlü öğrenme faaliyetlerini destekleme

 10. Okulda birlikte çalışmayı destekleme, özendirme


1-b; Liderlerin kurumun yönetim sistemini oluşturması ( Okuldaki kurul ve komisyonların görevleri, süreçlerin sahipleri ve görevleri vb.)

 1. Okulun yönetim sistemini oluşturma

 2. Okulun temel süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yönetimi anlayışının uygulanmasını sağlama

 3. Okulun temel politika ve stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve belirli periyotlarda güncelleştirilmesini sağlama

 4. Okulun ana süreçlerinin sonuçlarını ölçmeyi sağlayacak bir sürecin tasarlanması

 5. Yaklaşımlara ilişkin iyileştirmelerin, örneğin; yaratıcılık, yenilikçilik ve öğrenme faaliyetleri yoluyla tanımlanması, planlanması ve uygulanması amacıyla bir sürecin tanımlanmasını ve uygulanmasını sağlama1-c: Liderler Müşteriler, işbirliği yapılan kurumlar ve toplum temsilcileri ile olan ilişkileri nasıl yürütmektedirler?

 1. Hizmetten yararlanan kesimlerin (müşterilerin), işbirliklerinin ve toplum temsilcilerinin beklentilerini saptama, anlama ve yanıtlama

 2. Okulun hizmetlerini daha iyi yürütebilmesini sağlayacak şekilde diğer eğitim kurumları rehberlik araştırma merkezleri, dernek, vakıf, üniversite, okulun tedarikçileri vb. kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturma

 3. İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla okulda iyileştirmeler yapma

 4. Diğer eğitim kurumlarında ve kamu kurumlarında, mesleki toplantılarda, konferans ve seminer çalışmalarında TKY ve mükemmellik anlayışının desteklenmesi konularında rol alma

 5. Çevrenin iyileştirilmesi ve kurumun topluma yaptığı katkıların artırılması çalışmalarını destekleme ve bu çalışmalara katılma

 6. Paydaşları birey ve ekip olarak işe yaptıkları katkı veya bağlılıkları nedeniyle takdir etme

1   2   3   4   5   6

Similar:

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconPersonel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU icon2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? Toplam Kalite Yönetiminin kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kalite ve kalite yönetimi kavramlarının açıklanması gerekmektedir

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan bu kitabın basımı

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconToplam kalite yönetimi, kalite, T. S. E. kalite tanımı, tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, toplam kalite yönetiminin amaçları, toplam kalite yönetimi eğitiminin

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconToplam Kalite Yönetimi, kalite kontrol kavramının ötesinde ve onu aşan bir yönetim felsefesini ifade eder. Bu çalışma Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve bu

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconTaşra Teşkilatı: Çevre Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatı’nı

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconBu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar. Dayanak

Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU iconTOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page