Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com
Indir 64.6 Kb.
TitleDaha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com
Date conversion30.12.2012
Size64.6 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ilkokuma.com/zumre3/lise_zumre/kimya/1.donem/kimya1 (8).doc
Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz.com & Materyaller.com

BURDUR ANADOLU LİSESİ

2011- 2012 ÖĞRETİM YILI KİMYA DERSİ 1. YARIYIL ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı No : 01

Toplantı Tarihi : 14/09/2011

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar : Ali KASIM, Sezai KARA

2002/18 sayılı genelge ile sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 15. maddesi doğrultusunda aşağıdaki gündem maddeleri hazırlanmıştır.


GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama.

2. Zümre başkanının seçimi.

3. Anayasanın Eğitim Öğretim ile ilgili maddesinin okunması.

4. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel İlkeleri

5. Kimya dersinin amaçları ve açıklamalar.

6. 2010-2011 öğretim yılında yapılan zümre toplantılarında alınan  kararların ve İl zümresinde alınan kararların incelenmesi

7. Müfredat programlarının incelenmesi. Talim ve Terbiye Kurulunun, 11/10/2007 tarih 169 sayılı kararı (9.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı, 03.06.2008 tarih 136 sayılı kararı (10.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 26.12.2008 tarih 289 sayılı kararı (11.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 10.10.2009 tarih 182 sayılı kararı (12.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı),


8. Atatürk İlke ve  İnkılapları konularının yıllık ve günlük planlara alınması. 2488 - 2104 sayılı T.D. ve 27/04/1998 tarih ve 64 sayılı Talim Terbiye Komisyonu kararlarının incelenmesi

9. 2011-2012 öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi.

10. Yıllık ve günlük planların hazırlanmasında yeni değişiklikler dikkate alınarak temel alınacak  esasların belirlenmesi. ( 2359, 2488 ve 2551 sayılı T.D. )

11. İşlenecek konuların tespiti ve dağılımı.

12. Ölçme ve Değerlendirme: 22395 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ortaöğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğindeki 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Maddeleri. 2300 - 2438 sayılı T.D. (ödev ve proje)

13.Ders, deney, araç-gereçlerinin belirlenmesi ve laboratuar kullanımı ile ilgili esaslar.

14.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.

15.Bir önceki öğretim yılının başarı yönünden değerlendirilmesi ve  başarıyı artıracak önlemlerin görüşülmesi.

16.ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesi.

17.Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR

1.Kimya Öğretmeni Ali KASIM 2011 – 2012 öğretim yılının hayırlı  olması dileği ile toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada zümre  öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.


2.Toplantıya başkanlık eden Müdür Başyardımcısı Ali KASIM: “Yeni eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlı olması dilerim. Zümreler, ferdi planda branşın gelişmesine, bütün sınıflarda öğretim birliğinin sağlanmasına ve zümreler arası irtibat ve bilgi alış verişinin sağlanmasına vesiledir. Bu öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi için Atatürk`ün şu veciz sözünü hatırlatmak isterim “Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutturmaktır”. Dedi.

KARAR:

Zümre toplantılarının katipliğine Sezai KARA seçilmiştir. Zümre başkanlığına ise yapılan oylama sonucu Ali KASIM seçilmiştir,


3.Anayasanın eğitim öğretim ile ilgili olan 42. maddesi Zümre Başkanı Ali KASIM tarafından okundu.


4.Milli Eğitimin Temel Kanununu ve Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkeleri Zümre Başkanı Ali KASIM tarafından okundu.

Genel Amaçlar;

1. Türk devrim ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek.

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan, haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve yeteneklerini geliştirerek bilgi, beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu ve kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Temel İlkeler;

Genellik ve Eşitlik, Ferdi ve Toplum İhtiyaçları, Yöneltme, .Eğitim Hakkı, Fırsat Eşitliği, Süreklilik, Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Eğitimi, Laiklik, Bilimsellik, Planlılık, Karma Eğitim, Okul ve Ailenin İşbirliği, Her yerde Eğitim


5. Kimya dersinin amaçları 2389 sayılı tebliğler dergisinden Kimya öğretmeni Sezai KARA tarafından okundu.

Kimya dersinin amaçları;

 1. Öğrenciyi, genel olarak ilmi gerçeklere ulaşmada izlenecek yöntem hususunda, Maddenin yapısı ve tabiatını anlamaya çalışan modern bilimin durmadan ilerlemekte en ön kesimine kadar getirmek.

 2. Bu yol boyunca, kendisinden önemli ve çok sayıda bilgiler türetilecek nitelikteki prensiplere önem vermek ve bu prensiplerden kopup ezbere dayalı bilgiler vermekten kaçınmak,

 3. Öğrenciye ilim kaynağının laboratuarda olduğunu aşılamak, imkan nispetinde bütün ilmi gerçeklere kendi yapacağı deneylerle ulaşmasını sağlamak, imkansızlık halinde gösteri deneyleri veya filmlere başvurmak,

 4. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde ve tümevarımda tartışma ve kendi kendine bulma alışkanlığı kazandırmak,

 5. Kimya laboratuar çalışmalarında pratik maharetler kazandırmak,

 6. Böylece öğrenciyi kimya dersi disiplini ile ilgili ve ona dayalı bir yüksek öğrenim kurumuna hazırlamak

Açıklamalar

 1. Öğrencilerde bağımsız düşünme, çalışma ve hevesli çabalarla bilgi edinme davranışını geliştirmelidir,

 2. Öğrenciyi düşünmeye, denemeye, okumaya, tekrar denemeye ve kendi başına yargılara varmaya alıştırmalıdır,

 3. Öğrenciler ferdi çalışmaya hazırlıklı bulunmaya, tartışmaya katılamaya yeni metotlar ve teknikler aramaya ve bunları uygulamaya teşvik edilmeli, başarıları değerlendirmelidir.

 4. Dersler takdirden uzak olmalı, deney dışındaki faaliyetler öğretmenin yönettiği tartışmalar halinde geçmelidir.

 5. Öğrencilere, ömürleri boyunca nasıl öğrenmeye devam edeceklerini öğretmek esas alınmalıdır. Yani öğrenme yolları öğretilmelidir.

 6. Verilen temel bilgilerin öğrencinin daha sonra karşılaşacağı problemleri çözmede kullanması sağlanmalıdır.

 7. Öğrencilere bilginin kendi kendine edinilmesi öğretilmelidir


6. 2010-2011 öğretim yılında alınan kararların  başarıyla uygulandığı ve herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı toplantıya katılan herkes ortak görüş olarak belirtti. 07.09.2011 tarihinde yapılan genişletilmiş il zümresinde öğrenci başarını artırmak için dershane ve okul öğretmenlerinin koordineli bir şekilde çalışılması gerektiği üzerinde durulduğu genişletilmiş il zümresine katılan Kimya Öğretmeni Ali KASIM tarafından açıklandı.


7. Talim ve Terbiye Kurulunun 11/10/2007 tarih 169 sayılı kararı (9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 03.06.2008 tarih 136 sayılı kararı (10.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 26.12.2008 tarih 289 sayılı kararı (11.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 10.10.2009 tarih 182 sayılı kararı (12.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı) incelendi.


KARAR: 9.sınıflarda 11/10/2007 tarih 169 sayılı kararı (9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 10.sınıflarda 03.06.2008 tarih 136 sayılı kararı (10.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 11.sınıflarda 26.12.2008 tarih 289 sayılı kararı (11.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı), 12.sınıflarda 10.10.2009 tarih 182 sayılı kararı (12.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı) doğrultusunda müfradat konularının işlenmesi karar verildi.


8. Zümre Başkanı Ali KASIM “Kimya dersi ile ilgili Atatürkçülük konuları 2104 nolu tebliğler dergisinde bulunmaktadır. Bu konular;

  1. Atatürk’ün “Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur” özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.

  2. Yine Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.

  3. Atatürk’ün bilim ve fende, fennin uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki “Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır” şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.

  4. Atatürk zamanında kurulan fabrikalar ve fen kuruluşlarının O’nun fen ve tekniğe dayanan sanayiye verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.

  5. Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk’ün fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne dolaylıda olsa bu gücün dayandığı fen ve tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.

  6. Osmanlılar zamanında kullanılması güç olan arşın, dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır pratik metrik sistemin gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk’ün emirleri ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.

  7. Fizik, kimya ve biyoloji derslerinin ve fen bilimleri ve matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin Atatürk’ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir.

Yıllık planlarda yeri geldikçe veya önemli gün ve haftalarda bu konuları anlatmalıyız. Yıllık planlara hedef ve davranışlarımızı yazmalıyız.

KARAR:

Atatürkçülük konularının yıllık planlarda hedef ve davranışlarının yazılmasına karar verildi.


9. Yıllık planlar hazırlanırken çalışma takvimine göre haftaların  aylara dağılımı şöyle belirlenmiştir:

Eylül :2, Ekim :4, Kasım :4, Aralık :5, Ocak:3, Şubat :4,  Mart :4,  Nisan :4, Mayıs :5, Haziran :1

KARAR: Yıllık planların toplam 36 hafta üzerinden yapılması kararlaştırıldı.


10. Yıllık ve günlük planların yapılmasında 2488 say.T.D. (Atatürk İlke ve  İnkılapları), 2359, 2551 say.T.D. (yıllık ve günlük planlar) incelendi

KARAR: Öğrenci merkezli öğrenme teknikleri kullanılmasına ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre derslerin işlenmesi, konuların yıllık plana uygun şekilde dağıtılması kararlaştırıldı. Konuların dağıtılması sırasında özellikle konunun ağırlığına göre ders saatinin ayarlanması ve önemli gün ve haftalarda bu günlere  ait konuların yıllık plana alınması kararlaştırıldı. Ayrıca resmi tatillerin dikkate alınması, özellikle 9.sınıfların 19 Mayıs bayram hazırlıklarına katılması ve 19 Mayıs Bayramı’ndan sonra öğrenci ilgisinin  azalmasından dolayı konuların haftalara göre dağılımı yapılırken bu durumun dikkate alınması kararlaştırıldı.


11. 9. sınıflarda kimya dersinde 5 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.

Kimyanın Gelişimi 4 hafta

Bileşikler 8 hafta

Kimyasal Değişimler 6 hafta

Karışımlar 8 hafta

Hayatımızda Kimya 10 hafta

10. sınıflarda kimya dersinde 5 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.

Atomun Yapısı 8 hafta

Periyodik Sistem 6 hafta

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 6 hafta

Maddenin Halleri 9 hafta

Karışımlar 7 hafta

11. sınıflarda 5 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji 5 hafta

Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge 8 hafta

Çözeltilerde Denge 10 hafta

Elektrokimya 9 hafta

Çekirdek Kimyası 4 hafta

12. sınıflarda 4 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.

Elementler Kimyası 10 hafta

Organik kimyaya giriş 8 hafta

Organik Reaksiyonlar 8 hafta

Organik Bileşik Sınıfları 10 hafta

12. sınıflarda (TM) 4 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.

Kimyanın Gelişimi 4 hafta

Bileşikler 8 hafta

Kimyasal Değişimler 6 hafta

Karışımlar 8 hafta

Hayatımızda Kimya 10 hafta


Zümre Başkanı Ali KASIM ve Kimya öğretmeni Sezai KARA bu planlamanın uygun olduğunu söyledi.

KARAR: Yıllık planların müfradat konularının yukarıda belirtilen şekilde haftalara dağıtılarak yapılması, kararlaştırıldı.


12. Zümre Başkanı Ali KASIM; 22395 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ortaöğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğindeki 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeleri okuyarak 25. maddedeki sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili yazılı sınavlar, uygulamalar ve ödev sonuçları yazılı sınavın yapıldığı tarihten veya ödev ve uygulamanın teslimi tarihinden en çok 15 gün içinde öğrenciye duyurulur ve öğrencinin istemesi halinde sınav kağıdı ders öğretmeni ile birlikte bir defa daha incelenir ibaresine dikkat çekerek titizlikle uygulamalıyız dedi.

Kimya öğretmeni Sezai KARA; “Yazılı sınavlarda tek tip soru sormamalıyız. Öğrencilere analiz-sentez yaptıracak sorular sormalıyız. Sorular %10-D/Y, %10-boşluk doldurma, %30-çoktan seçmeli ve % 50 klasik sorulardan oluşmalıdır. Cevap anahtarlarını sınavı uygulamadan önce çıkarmalıyız, sürenin uygun olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Sınavdan hemen sonra cevap anahtarlarını öğrencilerin görebilecekleri panolara asmalıyız. Öğrenciler bu vesileyle yanlışlarını görüp sonraki sınavlarda aynı hataları yapmamalı. Sınavı değerlendirdikten sonra soru analizi yapılmalıdır. Böylece öğrencilerin zorlandıkları konuları rahatlıkla tespit edebiliriz. Öğrencilerin eksiklerini belirledikten sonra bunları gidermek için çalışmalar yapmalıyız” dedi.

Zümre Başkanı Ali KASIM; “derslerde kullanılacak metot ve tekniklerini konulara göre: Anlatım, soru-cevap, gösteri, deney, gezi, gözlem, inceleme, araştırma, problem çözme, beyin fırtınası, görsel yayınlardan (CD v.b.) yararlanma şeklinde sıraladı. Buna göre zümre öğretmenleri bu maddeleri ele alarak aşağıdaki düşünceleri paylaştılar;

 1. Soru-cevap yönteminin öğrencilerde analitik düşüncenin uyarılmasında, ayrıca konunun pekiştirilmesinde ve kolay kavratılmasında önemli olduğu,

 2. Okulun laboratuvar araç-gereçleri nispetinde gösteri deneyleri yapılmasının ve etkinlikler hazırlanmasının konuyu kavramayı daha da kolaylaştırdığı,

 3. Öğrencilerin derse daha geniş katılımını sağlamak için öğrencilere ferdi olabileceği gibi, grup ya da sınıf olarak ders dışında araştırma ve inceleme ödevlerinin verilmesinin sorumluluk bilinci kazandıracağı,

 4. Yeni konuya başlamadan önce, daha önce işlenen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının, bu tekrarın soru-cevap, özet anlatım ve örnekleme gibi öğrenci katılımlı olması halinde öğrencilerin derse ve yeni konuya daha iyi motive olmuş olarak katılmasının sağlanacağı,

 5. Ders işlenişinin süre dolmadan birkaç dakika önce tamamlanması halinde, anlatılan konunun değerlendirme soruları ve cevapları ile daha pekiştirilmesine,

 6. Konuların özelliğine göre değerlendirme sorularının ve örneklemelerin ezbercilikten çok yorumlamaya dayalı olması, mümkünse günlük yaşamın içinden olması halinde bilgilerin daha kalıcı olacağı,

 7. Yanlış cevap yoktur, yanlış soru vardır” ilkesinden hareketle cevabı içinde gizli sorular sorulmasının doğru düşünmeyi artıracağı,

 8. Öğrenci seviyesine uygun dil ve terimler kullanılmasının anlamayı kolaylaştıracağı,

 9. Soruların doğru cevaplanması halinde not ile değerlendirerek ödül sisteminin uygulanması ile bütün öğrencilerin derse katılımının teşvik edileceği,

 10. Doğrudan kişiye yönelik soru sorma tekniği uygulanıyor ise, sıralı yöntemin uygulanmaması, karışık yöntemle soru sorulacak kişinin seçilmesi ile tüm sınıfın dikkatli ve ilgili olmasının sağlanacağı,

 11. Grup çalışmaları ile her öğrenciye görev verilerek faal hale getirilmesinin katılımı artıracağı,

 12. Öğrenmeleri güçlü olanlarla zayıf olanlardan oluşturulacak gruplarda, bilenler bilmeyenlere yardımcı olsun metodu uygulanarak seviye farkının azaltılacağı,

 13. Eğitim; davranış değişikliği süreci olduğuna göre, geleceğin büyükleri olan gençlerimizde gerçek dünya değerlerine göre, bilgi, beceri ve davranış değişimi ile başarma inancının ve güveninin geliştirilmesi için etkin rehberlik çalışmalarının önemli olduğu

KARAR: Bu doğrultuda konulara göre seçilen en uygun yöntemler yıllık planda belirtilecektir. 22395 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ortaöğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğindeki 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24ve 25. Maddelere titizlikle uyulması kararlaştırıldı. Müfredat programına uygun olarak konularla ilgili gerekli deneylerin  yapılması, Konulara göre mümkün olduğu kadar çok soru çözülmesi kararlaştırıldı.

Yazılı sınavların;

12. Sınıflarda; 1. Dönemde, Kasım, Aralık ve Ocak aylarının ikinci haftalarında, 2.Dönem de ise Mart, Nisan, Mayıs aylarının dördüncü haftalarında yapılması kararlaştırıldı.

9,10 ve 11. Sınıflarda ve 12.Sınıf(TM) şubelerinde; 1. Dönemde Kasım ayının üçüncü ve Ocak ayının ikinci haftası, 2. dönemde ise Nisan ayının birinci ve Mayıs ayının dördüncü haftası yapılması kararlaştırıldı.

Yönetmelik gereği tüm sınıflarda 2. yazılı sınavların ortak yapılması karalaştırıldı. Tüm sınıflarda kimya dersinden 2 sözlü notu verilmesi kararlaştırıldı.

Ödev ve Proje:

Konuyla ilgili söz alan Kimya öğretmeni Sezai KARA; ödevleri 4 kısımda değerlendirebiliriz dedi. Buna göre;

1. Öğretici olmalı.

2. Araştırmaya yöneltecek nitelikte olmalı.

3. İşlenen konu ile ilgili olmalı.

4. Yapabileceği, gerçekleştirebileceği zorlukta olmalı.

2300 ve 2348 sayılı Tebliğler Dergileri (ödev yönetmeliği) incelendi. Öğrencilere  verilecek ödev ve projelerin ödev yönetmeliğine uygun olarak fazla zaman  almayacak şekilde öğrencinin ilgisini çekmesi açısından günlük   hayattan ve güncel olaylardan seçilmesi gerektiği belirtildi. Buna göre ödev ve proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Ödev ve proje konuları öğrencilere dağıtılırken öğrencilerin istekleri gözönünde bulundurulacak ve mümkün olduğu kadar her öğrenciye farklı ödev ve proje konusu verilecektir.

Ödev ve Proje Konuları:

9.Sınıf:

1.Kimyanın Gelişimi:

2.Kimyanın Hayatımızdaki Yeri.

3.Karışımlar ve Ayırma Yöntemleri.

4.Kimyasal Değişimler (Kimyasal Özellik, Yanıcılık, Asitlik, Bazlık, Asallık, Çözünme, Çökelme, Nötralleşme, Redoks, İndirgen- Yükseltgen, Polimerleşme)

5.Bileşikler (İyon Yükü, Yükseltgenme Basamağı, Molekül, İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Metalik Özellik, Ametalik Özellik, Nötrallik , İkili Bağ, Üçlü Bağ, Hidrokarbon, Polarlık , Organik Bileşikler, Anorganik Bileşikler)


10.Sınıf:

1. Atom ve Elektrik 2. Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

3. Kuantum Mekaniğinin Gelişimi. 4. Periyodik Sistemin Tarihçesi.

5. Elementlerin Özellikleri. 6. Kimyasal Türler ve Etkileşimleri.

7. Gazların Genel Özellikleri. 8. Gaz Kanunları.

9. Gerçek Gazlar. 10. Amorf ve Kristal Katılar


11. Çözeltiler. 12. Derişim(Konsantrasyon).

13.Çözeltilerin Derişime Bağlı ( Koligatif ) Özellikleri.

11.Sınıf:

1.Asit ve bazların genel özellikleri.Asit-baz reaksiyonları.

2.İndikatörler ve özelliklerini.

3.Sert su nedir? Sertlik dereceleri , etkileri ve sertliğin giderilmesinin yolları.

4.Burdur’un çevresindeki derelerin belirli aralıklarla pH’sının ölçülmesi ve sonuçları.

5.Kimyasal reaksiyonlar ve enerji

6.Hidroliz, Amfoterlik, Tampon çözeltiler ve tampon çözeltilerin hayatımızdaki yeri.

7.Asit yağmuru oluşumu ,etkisi ve asit yağmurlarını önleme yöntemleri.

8.İndirgenme yükseltgenme olaylarını.

9.Altın madeninin özellikleri, siyanürle altın çıkarılmasının çevre ve insan sağlığı açısından etkileri.

10.Pil ve akümülatör yapımı.

11.Elektroliz ve kaplamacılık

12.Sınıf:

1.Sabun ve deterjanların yapıları,yapılışları ve kirleri temizleme özelliklerini.

2.Alkolün insan sağlığı üzerindeki etkisi alkollerin elde edilme yöntemleri.

3.Maddeler arasında gerçekleşen ,bağ yapılarını ve bu bağların maddenin fiziksel yapılarına etkileri.

4.Hidrokarbonların hayatımızdaki yeri ve önemini.

5.Hayatımıza yön veren önemli organik ve inorganik maddeler ve bulundukları yerler.

KARAR: Yönetmeliklere uygun olarak yukarıda belirlenen konulardan ödevlerin yılda bir kere, Kasım  ayının ilk haftasında verilmesi, Nisan ayının ikinci haftasında toplanması, değerlendirmedeki puanlamanın aşağıdaki şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı …………………………………10 Puan

Ödev için gerekli bilgi, döküman, araç, gereç toplaması ve kullanması…10 Puan

Kendini geliştirmek amacı ile ödevi bizzat yapması ve çabası………………..10 Puan

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması……………....10 Puan

Kaynak kişilere, varsa gurup ile iletişim kurabilme yeteneği……………….…10 Puan

Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi…………………………………………….10 Puan

Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu……………..10 Puan

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması………………………………………......10 Puan

Ödevin özenle yapılması tertip, temizlik ve estetik görünümü……………..10 Puan

Ödevin zamanında teslim edilmesi……………………………………………………………….10 Puan

Toplam: 100 ( yüz ) puan


13. Kimya dersinde yapılacak deneyler için kullanılacak araç ve gerecin okulumuzda bulunduğu tespit edildi.

Zümre Başkanı Ali KASIM; özellikle öğrencilerin laboratuvar güvenliği  konusunda bilinçlendirilmesi, laboratuvar  malzemelerinin, deney araç ve gereçlerinin de öğrencilere   tanıtılması gerektiğini söyledi. Yıl içerisinde yapılacak olan deneylerin yıllık planlarının  yapılıp deney raporlarının hazırlanması ve ders saatleri elverdiği  ölçüde uygulamalı çalışmaların yapılması gerektiği söyledi.

KARAR: Ders kitapları ve yardımcı kitaplar, yaprak testler, tablo ve şemalar, laboratuar araçları, maketler, CD, bilgisayar(internet), projeksiyon v.b. materyallerin kullanılması, laboratuarda yapılacak dersler için  program çıkarılması kararlaştırıldı.


14. Diğer zümre öğretmenleri işbirliği ile koordineli çalışmanın önemine değinen Kimya Öğretmeni Ali KASIM elektrokimya ve elektroliz konusunda elektrik devresi kurulması ile iletkenlik ölçümleri deneylerinde, optik izomeri konusunda, maddenin ayırt edici özellikleri konularında Fizik öğretmenleri ile, mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar konusunda Matematik öğretmenleri ile, Atatürkçülük konularında Tarih öğretmenleri ile, doğru ve olumlu cümle ve imla kuralları konusunda Edebiyat öğretmenleri işbirliği yapabiliriz diye konuştu.


KARAR:

Yukarıda belirtilen konu ve branş öğretmenleri ile işbirliği yapılamasına karar verildi.


15. Genellikle kimya dersinde başarının yüksek olduğu görülmüştür. Kimya Öğretmeni Sezai KARA; sınıfların ve öğrencilerin seviyeleri farklı olabilir her sınıfı ve öğrenciyi eşit düşünmek başarıyı olumsuz yönde etkiler. Derslerin işlenme şekli ve kullanılan yöntemler başarıyı etkiler. Bu yüzden dersine girdiğimiz sınıfın;

 • Kavrama düzeyini,

 • Hazır bulunuşluk düzeyini iyi tespit etmeliyiz ve öğrencilerin anlayabileceği düzeyde ders anlatmalıyız.

Zümre Başkanı Ali KASIM; her öğrencinin kavrama potansiyeli aynı değildir. Başarısız ya da zayıf olan öğrencilerle biraz daha yakından ilgilenilerek görev verilip-istenmesi ile sorumluluk bilinci kazandırılabilir, ayrıca öğrencilerin anlamadığı yerleri ve soru sormada rahat olabileceği anlayışını oluşturmak çok önemlidir. Öğretmen-veli diyalogu ile başarısız öğrencilerin problemleri tespit edilip, çözüm yolları aranarak derse ilgileri artırılabileceğini söyledi.

KARAR

Başarıyı artırmak için sınıf seviyelerine uygun ders anlatılmasına, başarısız öğrencilerle yakından ilgilenilmesine ve veli ile diyalog kurularak başarısızlık nedenlerinin tespit edilip ortadan kaldırılmasına karar verildi.


16. Zümre Başkanı Ali KASIM; “12. sınıfların üniversite giriş sınavlarında hedefledikleri bölümleri kazanabilmeleri için kimya dersine ait ne gibi çalışmalar yapabiliriz. Öğrencilerimize bu zorlu yarışta elimizden gelen yardımı yapmalıyız. “ şeklindeki konuşması üzerine; söz alan Sezai KARA; öğrencilerin geçmiş yıllara ait konularda eksikleri var. Boş zamanlarda bu eksik konuları tamamlamak için birebir konu anlatabiliriz. Böylece konu eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Ayrıca derslerde konu ile ilgili çıkmış soruları çözerek pratik kazanmalarına yardımcı olabiliriz. Öğrencilerin deneme sonuçlarını inceleyerek eksik oldukları konuları daha kolay tespit edebilir, yaptıkları hatalara dikkat çekerek hatalarını en aza indirebiliriz dedi.

KARAR:

Öğrencilerin konu eksiklerinin giderilmesi için boş zamanlarda birebir ders anlatılmasına, sınav sonuçlarının takip edilerek hatalarının en aza indirilmesine karar verildi.


Hüseyin ÜSTÜN Ali KASIM Sezai KARA 14.09.2011

Müd. Başyardımcısı Zümre Başkanı Kimya Öğretmeni Osman ÖZÇELİK

Kimya Öğretmeni Kimya Öğretmeni Okul Müdürü


Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz.com & Materyaller.comAdd document to your blog or website

Similar:

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconKaynak : www muhendisce org Ergonomik Yaklaşımlar Daha çok bilgi için ziyaret edin…

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconErgonomik Yaklaşımlar Daha çok bilgi için ziyaret edin…

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconDaha ayrıntılı bilgi için: Capitol Halkla İlişkiler

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconBasın Bülteni Daha ayrıntılı bilgi için: Capitol Halkla İlişkiler

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconDaha fazla bilgi için: Capitol Halkla İlişkiler, Bengi Yalçın (212) 339 83 83

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconMimarlık ve Yapı Kültürü İnisiyatifi’ne ilişkin daha ayrıntılı bilgi için: www architektur-baukultur de

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconDaha once Amed, Mardin ve ulkemizin diger bir cok bolgesi ve calismalar icin istedigin detayli informasi icin halen iliskideyim. Bildigin gibi burada daha cok

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconKaynak işlemi esnasında üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, iş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan ve gerektiğinde

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconBir şey dikkatimizi çekti. Stantlar için daha çok alışveriş merkezleri tercih edilmiş. Bunda hava muhalefetinin mi etkisi var yoksa daha çok aşırı tüketimin yapıldığı yerler olduğu için mi? Ya da farklı bir amacınız var mı?

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz com & Materyaller com iconTAIEX desteği ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve konuyla ilgili sunuları yüklemek için lütfen adrese gidiniz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page