2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
Indir 60.58 Kb.
Title2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
Date conversion03.01.2013
Size60.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mevizmirokullari.k12.tr/ilkogretim-okulu/12-13-3sinif-veli-bilgilendirme-1.doc
2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1


Sayın Veli,


2012-2013 Eğitim – Öğretim yılı Mev Koleji Özel Güzelbahçe İlköğretim Okulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak sorumlu olduğumuz Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinde, 17 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında işleyeceğimiz tema ve konuların kazanımlarını sizleri bilgilendirmek amacıyla gönderiyoruz. Bu bilgilendirme ışığında çocuklarımızın çalışmalarını takip edebileceksiniz.

Bu amaçla sizlere yıl içinde her dönemde ikişer tane olmak üzere dört tane veli bilgilendirme mektubu göndereceğiz.

İyi ve sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi dileğiyle…

Saygılarımızı sunarız.


3. Sınıf Zümre Öğretmenleri


HAYAT BİLGİSİ


İlk mektubumuzda Hayat Bilgisi dersinde kazandıracağımız becerileri bildirmek istedik.


HAYAT BİLGİSİ dersi öğrencilerin;

 • Eleştirel düşünme

 • Yaratıcı düşünme

 • İletişim

 • Araştırma ve sorgulama

 • Problem çözme

 • Karar verme

 • Bilgi teknolojilerini kullanma

 • Girişimcilik

 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

 • Kaynakları etkili kullanma (zaman, para, materyal kullanma, bilinçli tüketici olma, planlama ve üretim)

 • Güvenlik ve korumayı sağlayabilme (doğal afetlerden korunma, trafik kurallarına uyma, hayır diyebilme, sağlığını koruyabilme)

 • Öz yönetim (etik davranma, eğlenme, eğlenmeyi öğrenme, amaç belirleme, kendini tanıma ve kişisel gelişimini izleme, duygu yönetimi, kariyer planlama, sorumluluk, mekan ve zamanı algılama)

 • Katılım, paylaşım ve iş birliği çalışması (liderlik, farklılıklara saygı, paylaşım)

 • Bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim, etkileşim, neden-sonuç, değişkenlik, benzerlik, karşılıklı bağımlılık, süreklilik, korunum)

 • Temalarla ilgili temel kavramları tanıma becerilerini tanımalarını amaçlamıştır.


Sayın Velilerimiz,

Bizler, öğrencilerimize kazandıracağımız tüm bu becerileri okul açılmadan hazırlayıp sınıflarımızdaki panolarımıza büyük “kasap kâğıdına” hazırlayıp astık. Yavrularımız bu pano sayesinde kazandıkları becerileri kendileri tespit edebilecekler. Sizler de okulumuza gelince göreceksiniz. Yavrumuzla ilişkilendirebilme fırsatınız olacak.


 1. TEMAMIZ : OKUL HEYECANIM

KAZANIMLARIMIZ:

Okula Her Zaman Hazırım

1-Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.

Birbirimize Benzemeyiz

2-Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.

Arkadaş Seçimi

3-Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir.

Okulda İletişim

4-Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir.

Düşüncelerimiz ve Duygularımız

5-Arkadaşları ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.

Duyarlı mıyız?

6-Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder.

Demokratik Uygulama

7-Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır.

Arkadaşlarıma Eşit Davranıyorum

8-Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler.

Sorunları Çözelim

1-Öğretmeni, okul çalışanları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır.

Bir de Kanatlarım Olsa

2-Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.

Geçmiş Zaman Olur ki

3-Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar.

Eşyaların Dili Olsa

4-Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir.

Oyunun Kuralı

5-Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.

Acil Durum

6-Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular.

Şimdi Okullu Olduk

7-Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.

Acil Durum

8-Okulda bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.

Kutlu Olsun

9-Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

Bayram Geldi

10-Milli bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlama amacıyla ürettiği fikirleri uygular.

Atatürk’ün Öğrenciliği

11-Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder.

Bilinçli Tüketici miyim?

12-Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici, davranışları sergiler.

Nasıl Daha İyi Öğreniriz?

13-Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.

Teknolojik Araçlar

14-Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanır.

Trafik Kuralları


15-Okula geliş ve gidişlerde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.

Okul Yolunda

16-Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.

Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yolarına başvurabileceklerini açıklar.

Öğrenci Kulüplerimiz

17-Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur.

Bence

18-Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular.

Yok Birbirimizden Farkımız

19-Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır.

Güvenilir Olmak

20-Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının güvenini kazanır.

Temiz Bir Çevre İçin

21-Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje hazırlar.

Neler Öğrendim?

22-“Okul Heyecanım temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
TÜRKÇE


Sayın Velilerimiz,

Bu ilk mektubumuz olduğu için Türkçe dersinde ön plana çıkaracağımız kavramları ve dersin amaçlarını yazmak istedik.

Yavrularımız Türkçe dersi öğrenme sürecinde;

 • Ön bilgileri harekete geçirme

 • Gelişim düzeyini dikkate alma

 • Etkili iletişim ve anlam kurma

 • Uygulama ve değerlendirme gibi KAVRAMLARI ön plana çıkarıyoruz.


Dil Becerilerini;

 • DİNLEME

 • KONUŞMA

 • OKUMA

 • YAZMA

 • GÖRSEL OKUMA

 • GÖRSEL SUNU

Bir bütünlük içerisinde ele alıp işliyoruz.


TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI:

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade edebilen,

 • Bilimse düşünen ve araştıran,

 • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı,

 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen,

 • Bilgi teknolojilerini kullanarak üreten,

 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,

 • Kendisi ve çevresiyle uyumlu ve barışık,

 • Metinler arası ilişki kurabilen,

 • Girişimci ve problem çözücü,

 • Milli ve evrensel değerlere önem veren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.DİNLEME

 • Dinlemeye hazırlık yapar, dinleme amacını belirler, dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

 • Görgü kurallarına uygun dinler.

 • Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır, sunulan görsellerden yararlanır, vurgu tonlama ve telaffuzlara dikkat eder.

 • Dinlediklerinde 5N1K sorularına yanıt arar, bilmediği kelimelerin altını çizer.

 • Dinlediklerinde konuyu ve ana fikri belirler.

 • Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından örnekler verir.

 • Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel izler.

 • Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı dinler.

 • Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.


KONUŞMA

 • Konuşmaya hazırlık yapar, konuşma amacını belirler, dinleyicilerle göz teması kurar.

 • İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur, kelimeleri anlamına uygun kullanır.

 • Konuşmalarında beden dilini kullanır, gereksiz hareketlerden kaçınır, kendine güvenerek konuşur.

 • Konuşmalarında konuyu ve ana fikri belli ederek konuşur, önemsediği bilgileri ve 5N1K’yı vurgular.

 • Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur, duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 • Üstlendiği role uygun olarak topluluk önünde ikna edici konuşur, betimlemeler yapar,


OKUMA

- Okumaya hazırlık yapar, okuma amacını belirler, okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

- Noktalama işaretlerine dikkat eder, işitilebilir ses tonuyla vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okur. - Akıcı, kurallara uygun, okuduğuna dikkatini yoğunlaştırarak sessiz okur.

 • Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır, karşılaştığı yeni kelimeleri anlamlandırır.

 • Metinle ilgili soruları cevaplandırır, metinle ilgili giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini tahmin eder.

 • Okuduklarını zihninde canlandırır, 5N1K sorularına cevap arar.

 • Okuduklarında konuyu ve ana fikri arar.

 • Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.

 • Okuduğunu özetler, metnin yazarı hakkında bilgi edinir.

 • Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

 • Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 • Metin içi ve metin dışı anlam kurar.

 • Serbest, not alarak ve anlama tekniklerini kullanarak okur.

 • Metnin türünü dikkate alarak, önemli gördüğü yerleri belirginleştirerek okur.

 • Sorgulayıcı olarak, bilgi edinmek için okur.

 • Metindeki eş ve zıt anlamlı, türemiş kelimeleri oluşturur, noktalama işaretlerini doğru kullanır.

 • Ekleri kullanarak kelimeler türetir.


YAZMA

 • Yazmaya hazırlık yapar, amacını belirler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

 • Anlamlı ve kurallı cümleler kurar ve bunları bitişik eğik yazı ile yazar.

 • Yazılarında imla ve noktalamaya dikkat eder, sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

 • Konu dışına çıkmadan, kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

 • Yazısına uygun başlık belirler, öğrendiği yeni kelimeleri yazısında kullanır, olayları oluş sırasına göre yazar, yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

 • Yazılarında ana fikre yer verir.

 • Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 • Kendini tanıtan, günlük, anı, hikâye, duyuru, afiş, açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.

 • Varlıkların özelliklerini bildiren kelimeleri bulur.

 • Mektup yazar.

 • Büyük harfleri doğru kullanır.GÖRSEL OKUMA

 • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

 • Harita ve kroki okur.

 • Resim ve fotoğraf yorumlar.

 • Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

 • Renkleri tanır, anlamlandırır.

 • Karikatürde verilen mesajı yorumlar.


GÖRSEL SUNU

 • Sunuma hazırlık yapar, yöntemini belirler.

 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini; resim, şekil sembol kullanarak görselleştirir.

 • Bilgileri tablo ve grafikle sunar.

 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama tiyatro, müzikli oyun vb sunar.

 • Sunularında içeriğe uygun görseller seçer.DEĞERLERİMİZ


Bu başlık altında bütün bir sene, değerlerimizden her ay bir tanesini yoğun bir şekilde işleyeceğiz.. Ana başlıklarımız: Eylül ayında “SEVGİ” ekim ayında “SAYGI” kasım ayında “ SORUMLULUK”


MATEMATİK


MATEMATİK DERSİNDE SENE SONUNA KADAR KAZANDIRILACAK BECERİLERİMİZ:


 1. PROBLEM ÇÖZME ve KURMA:

 • Problem çözmeyi, matematiksel kavramları irdelemek ve anlamak için kullanabilme,

 • Matematik ve günlük yaşamı kullanarak matematiksel düşünceleri ifade edebilme,

 • Problem kurabilme,

 • Farklı çözüm stratejileri kullanabilme,

 • Deneme ve yanılma,

 • Şekil, tablo vb. model kullanabilme,

 • Sistematik liste oluşturabilme,

 • Örüntü arama, geriye doğru çalışma,

 • Tahmin ve kontrol etme,

 • Varsayımları kullanma,

 • Problemi başka bir şekilde ifade etme,

 • Problemi basitleştirme,

 • Problemin bir bölümünü çözme,

 • Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etme ve yorumlayabilme,

 • Matematiği anlamlı şekilde kullanmak için özgüven geliştirme.
 1. İLETİŞİM:

 • Model kullanarak matematiksel düşünceleri ifade edebilme,

 • Şekil kullanarak matematiksel düşünceleri ifade edebilme,

 • Resim kullanarak matematiksel düşünceleri ifade edebilme,

 • Grafik kullanarak matematiksel düşünceleri ifade edebilme,

 • Tablo kullanarak matematiksel düşünceleri ifade edebilme,

 • Matematik hakkındaki düşüncelerini açık şekilde yazılı ve sözlü ifade edebilme,

 • Problem hakkındaki düşüncelerini açık şekilde yazılı ve sözlü ifade edebilme,

 • Günlük dili, matematik dili ve sembolleriyle ilişkilendirebilme,

 • Matematik hakkında konuşma, yazma, tartışma ve okumanın önemini fark edebilme.
 1. AKIL YÜRÜTME:

 • Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunabilme,

 • Kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modelleri kurabilme,

 • Matematiksel kuralları kullanabilme,

 • Matematiksel ilişkileri kullanabilme,

 • Probleme ilişkin çözüm yollarını ve yanıtları savunabilme,

 • Örüntü ve ilişkileri kurabilme,

 • Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanabilme,

 • Tahminde bulunabilme,

 • Örüntü ve şekilleri analiz edebilme.
 1. İLİŞKİLENDİRME:

 • Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirebilme,

 • Matematiği diğer derslerde kullanabilme,

 • Öğrenme alanları arasında ilişki kurabilme,

 • Matematiği günlük hayatta kullanabilme,

 • Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleri ile gösterebilme ve temsil biçimleri arasında ilişki kurabilme.
 1. DUYUŞSAL ÖZELLİKLER:

 • Matematik ile uğraşmaktan zevk alma,

 • Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme,

 • Bir problemi çözerken sabırlı olma,

 • Matematiği öğrenebileceğine inanma,

 • Matematikle ilgili konuları tartışma,

 • Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma,

 • Geçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma,

 • Matematik dersinde istenenleri yerine getirme,

 • Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında çalışmalar yapma,

 • Matematik kültürünü hayata uygulama,

 • Matematikle ilgili çalışmalarda yer alma,

 • Matematiğin zihinsel gelişimi olumlu etkilediğini düşünme.
 1. ÖZ YÖNETİM YETERLİKLERİ

 • Matematikle ilgili konularda kendini motive etme,

 • Matematik dersinde istenenleri zamanında yapma,

 • Matematikle ilgili çalışmalarda kendi kendini sorgulama,

 • Matematik dersinde verimli bir şekilde çalışma,

 • Matematik sınavlarında heyecanlı ve panik halde olmama.
 1. PSİKOMOTOR BECERİLER

 • Makası etkin kullanma,

 • Pergel, cetvel, iletki ve gönyeyi etkin kullanma,

 • Grafikleri uygun şekilde çizme,

 • Kağıtları katlayarak ve keserek geometrik şekiller, matematiksel ilişkiler, desenler, süslemeler oluşturma.DOĞAL SAYILAR:


1. Üç Basamaklı Doğal Sayıları okur ve yazar.

2- Üç Basamaklı Doğal Sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini ve sayı değerlerini öğrenir.

3.Üç basamaklı sayıları çözümler, çözümlenmiş sayıyı yazar.

4.En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.

5.Üç basamaklı iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

6. Üç basamaklı en çok 5 doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.

7. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.

9.20 ‘ye kadar olan Romen Rakamlarını okur ve yazar.


DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA - ÇIKARMA İŞLEMİ, ÖLÇÜLER VE PROBLEM ÇÖZÜMÜ


1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.

4. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

5. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

6. Paralarımızla ilgili problem kurar ve çözer.

7. Kilogram ve gramla ilgili problem kurar ve çözer.

8. Lit­re ve­ya ya­rım lit­re bi­rim­le­riy­le ölç­me­ler ya­parak, sı­vı ölç­me bi­rim­le­ri­nin kul­la­nıl­dı­ğı prob­lem­le­ri çö­zer ve kurar.

9. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapar.


Sağlıklı, mutlu, başarılı bir dönem geçirmek dileğiyle.

3. Sınıf Zümre Öğretmenleri

Add document to your blog or website

Similar:

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEMİ (17 EYLÜL 2012 25 OCAK 2012)

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon15. 09. 2012 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN EĞİTİMİN DURUMU

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ İÇİN)

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM VİZE PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM MATERYALLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012-2013 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM METARYELLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012 -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIYIL ÖĞRETİM YENİ MÜFREDAT

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI icon2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı I. Ve II. Öğretim Mazeret Sınav Programı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page