KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ
Indir 45.04 Kb.
TitleKULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ
Date conversion04.01.2013
Size45.04 Kb.
TypeYönergesi
Sourcehttp://www.email2clients.com/rotary/downloads/2011-2012-Bolge-Guvernorunun-Katilacagi-Kulup-AsamBÖLGE GUVERNÖRÜNÜN KATILACAĞI

KULÜP ASAMBLESİ ( 4. ASAMBLE ) YÖNERGESİ


Guvernörün, Bölge Sekreterinin, Guvernör Yardımcısının ve gerektiğinde Bölge Görevlilerinin katılacağı Kulüp Asamblesinin ayrı bir önemi vardır. Uluslararası Rotary Başkanının temsilcisi sıfatıyla Guvernör, Bölge Sekreteri ve Guvernör Yardımcısı ile birlikte Kulübü resmen ziyaret etmektedir. Guvernörün gerek duyacağı ilgili Bölge görevlileri de Kulüp Asamblesine katılırlar. Bu ziyaret Uluslararası Rotary tarafından charter almış kulüplerin tanınmasının ve charter alacak olan kulüplerin denetlenmesinin bir ifadesidir.


Kulüp Asamblesinde, Kulüp dönem süresince yaptığı ve yapacağı çalışmaları sunar, dönem başında hazırlayıp Bölgeye verdiği “Etkili Rotary Kulüpleri Planlama Rehberi – Planning Guide for Effective Rotary Clubs” formundaki hedeflerin irdelemesini yapar ve Uluslararası Rotary ’ye ve Guvernöre karşı taahhüt altına girer. Kulüp Başkanı ve görevliler kulüp ile ilgili her türlü bilgiyi hazırlamış olmalıdırlar.

Kulüp üyeleri Guvernör ile birlikte olmayı, karşılıklı konuşabilmeyi, tanışabilmeyi isterler. Zira Guvernörle bu derece yakın olabildikleri başka toplantı yoktur. Yoğun programı dolayısıyla bu ziyaret, Guvernörün dönem içerisinde Kulübü yegâne ziyareti olabilir. Bu sebeple Guvernörün katılacağı (4.) Kulüp Asamblesine iyi hazırlanılması, kulübün kendi iç dinamiğinin kazanılması ve sinerji yaratılması bakımından fevkalade önemli ve yararlıdır.

İsteyen Kulüp Başkanı, önceden programlamak ve randevu almak suretiyle toplantılara başlamadan evvel Guvernör, Bölge Sekreteri ve Guvernör Yardımcısının Valiye, Kaymakama, Belediye Başkanına, Garnizon Komutanına, çevresinde iyi isim yapmış Rotaryen olmayan bir iş adamına veya bunlardan bazılarına birer nezaket ziyareti yapmalarını sağlayabilir, düzenleyebilir. Bu durumda ziyaretlerin zamanında yapılabilmesi için Guvernör Yardımcısını önceden haberdar eder.

ASAMBLE TOPLANTILARI

Başkanlık & Yönetim Toplantısı ( 10 + 20 dk. )

Bu toplantının ilk aşaması sadece Guvernör ile Kulüp Başkanının birlikte olduğu ve Kulüp Başkanının kulüple ilgili hususları –özellikle problemleri- Guvernörle müzakere ettiği toplantıdır. Bu toplantıda Kulüp Başkanı lüzum gördüğü ve üyeler üzerinde etkili olacağına inandığı konularda, kulüp toplantısında yapacağı konuşmada yönlendirici mesajlar vermesini Guvernörden isteyebilir. Devamında Guvernör Yardımcısı, Bölge Sekreteri, Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı ve kulübün idari konularının görüşüldüğü ikinci kısma geçilir.


Kulüp Asamblesi ( 75 dk. )

Bu toplantıya Guvernörle birlikte gelen Bölge Görevlileri, Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Komite Başkanları, Alt Komite Başkan ve üyeleri ile Kulüp üyeleri ve eşler katılır.

Kulüp Asamblesi tüm kulüp üye ve eşlerine açıktır. Katılımın yüksek olmasını teşvik etmek başkanın başlıca sorumluluklarından birisidir.

Kulüp Asamblesi Kulüp Başkanı tarafından yönetilir. Kulüp Başkanı toplantıyı çana vurarak açar. 3. Asamblede doldurmuş olduğu “Kulüp Bilgi Formu”ndaki sıra ve düzen içinde kulübün faaliyetlerinin sunumunu yapar. Bunu yaparken ilgili yönetim kurulu ve komite üyelerine söz verir; proje ve çalışmaların ilgililer tarafından sunulmasını özendirir.

Kulüp Asamblesi sona erdiğinde Kulüp Başkanı çana vurarak toplantıyı kapatır.

Sunumların özet halinde yapılarak asamble süresinin aşılmaması konusuna özen gösterilir.

Rotaract / Interact Toplantısı ( 15 dk. )

Rotary Kulübünün hem Rotaract hem de Interact Kulübü varsa toplantı birlikte ve Rotary Kulübü Asamblesine benzer şekilde yapılır.

Toplantıya Rotaract ve Interactlarla ilgili Rotary Bölge görevlilerinin ve Rotary kulüp görevlilerinin katılması gerekmektedir. Bölge Rotaract Temsilcisinin ( BRT ) de toplantıda bulunması tavsiye edilir.

Bu toplantıda, Rotaract Kulübünün ve Interact Kulübünün yaptığı ve planladığı çalışmalar ve Kurucu Rotary Kulübü ile olan ilişkileri görüşülür.

Kulüp Toplantısı ( 90 dk. )

Haftalık Olağan Toplantı niteliğindeki bu toplantıyı Kulüp Başkanı yönetir. Kulüp Başkanı toplantıyı çana vurarak açtıktan ve konukları tanıttıktan sonra haftalık olağan toplantılarda olduğu gibi duyuruları yapar, Kulüp Sekreterine söz vererek önemli günlerin duyurulmasını sağlar. Başka Rotary Kulübünden gelerek Kulüp Flaması vermek isteyen konuk Rotaryenlerle flama değişimi törenini yapar. Bu toplantıya kesinlikle konuk konuşmacı davet edilmez.

Yeni üye kabul töreni, Paul Harris Dostu Rozeti takılması, beratının ve kolyesinin verilmesi gibi törenler Guvernörün konuşmasından evvel yapılır.

Rozet takmaya ve berat vermeye davet edilirse, törenlerin tamamlanmasından sonra Guvernör toplantının son konuşmasını yapar. Guvernör kürsüye veya konuşmaya bir defadan fazla çağırılmaz. Guvernörün konuşmasından sonra başka konuşma ve söz alma olmaz. Kulüp Başkanı çana vurarak toplantıyı kapatır.

Guvernör ve Bölge Görevlileri ile eşlerinin toplantıdan ayrılması ile Kulüp Asamble programı sona erer.

ROTARY TOPLANTI DÜZENİ VE PROTOKOL KURALLARI

Kulüp Asamblesinde Rotary Toplantı düzeni ve Protokol Kuralları aşağıdaki şekilde uygulanır:

Genel Olarak Toplantı Salonları Düzeni

Her toplantı için mümkün ise ayrı oda veya salon kullanılır. Mümkün değilse, toplantıların bütünlüğünü ve disiplinini bozmayacak, gereksiz giriş-çıkışları ve gürültüyü önleyecek düzenlemeler yapılır.

Başkanlık & Yönetim Toplantısı Salon Düzeni

Bu toplantılar, çalışma toplantılarıdır. Bu sebeple bu toplantılarda özel bir salon düzenlemesi ve oturma protokolü uygulanmaz.

Kulüp Asamblesi Salon Düzeni

Kulüp Asamblesi, Kulüp Toplantısının yapılacağı aynı salonda yapılmıyor ise ayrı bir dekorasyon (bayrak, flama, süs bayrakları) zorunlu değildir. Oturma Düzeninde protokol uygulanır. Ancak Guvernör Yardımcısının Guvernörün yanında yer alması yararlıdır. Asamble Toplantısının açılışında Başkan Guvernöre ve Bölge Görevlilerine Rotary Protokolü sırasına göre hitap ederek kendilerini selamlar.

Kulüp Toplantısı

Salon Düzeni Kulüp Toplantısının yapılacağı salonda Türk Bayrağı, Atatürk Resmi veya Büstü, Bölge Bayrağı, Kulüp Bayrağı, Dönem Sloganı Flaması ile diğer kulüplerden alınmış olan flamalar, çan ve çekiç, varsa Kulüp Onur Defteri, Guvernöre ve Görevlilere verilmek üzere yeteri kadar Kulüp Flaması hazır bulundurulur. (Guvernör Bayrağı Guvernörün kendisi veya Bölge Sekreteri tarafından getirilir.) Salonun dekorasyonunda Türk Bayrağının diğer bayraklardan daha yükseğe asılmasına ve boyutlarının diğer bayraklardan daha büyük ve ütülü olmasına itina edilmelidir.

Masa Düzeni Kulübün üye adedini ve salonun durumunu dikkate alarak;

  • (U) Masa düzeni

  • Baş masa ile yuvarlak, uzun veya U masa düzeni uygulanır.


Gelecek konuklara eşleriyle birlikte olup olmayacakları Kulüp Asamblesi tarihinden evvel sorulmak suretiyle gerekli düzenleme yapılır.

Oturma Düzeni Gerek müstakil baş masa ve gerekse (U) masa düzeninde ortaya Kulüp Başkanı oturur. Başkanın sağından başlamak üzere, sağına ve soluna sırasıyla Rotary Protokolü’nde belirtildiği gibi toplantıya katılanların yerleri ayrılır. Başkanın sağına Guvernör, soluna protokolde adı geçenlerden katılanların en kıdemlisi oturur. Bir Bölge Görevlisinin birden fazla görevi varsa en yüksek derece görevi hangisi ise o görev esas alınır.


Toplantıya katılması halinde, Başkanın eşi Başkanın soluna, Guvernör Başkanın sağına ve Guvernörün eşi Guvernörün sağına oturur. Diğer konukların eşlerine sağ taraftakilerin sağında, sol taraftakilerin solunda olmak üzere yer ayrılır.

Toplantıya resmi konukların katılması halinde, Başkanın sağında resmi konuklardan en yüksek görevde olan kişiye ve onun sağında Guvernöre yer ayrılır. Başka resmi konuklar var ise Başkanın solundan başlamak üzere sağa ve sola doğru yer ayrılır.

Protokole dahil konuklar fazla ise (U) masada sıralama iki yöne doğru gerektiği kadar devam ettirilir.

Konukların Tanıtımı Kulüp Başkanı yerinden veya kürsüden Kulüp Toplantısını çana vurarak açtıktan sonra konukları tanıtır. Konukları tanıtırken Rotary Protokolü’ndeki sırayı izler.

Toplantıda resmi konuklar var ise kendi protokol sıralarına göre en önce tanıtılırlar. Ancak en yüksek görevlinin tanıtılmasından sonra Guvernörün tanıtılması şarttır. Diğer resmi konuklar Guvernörden sonra tanıtılırlar.

Resmi konuklardan başka diğer konuklar protokol sunumundan sonra tanıtılır.

Kıyafet Kulüp Asamblesi toplantılarında Kulüp Başkanı ve eşi dönem ceketlerini giyerler. Kulüp Başkanı Başkanlık Kolyesini takar.

Geçmiş dönem başkanlarının Kulüp Asamblesine ve Kulüp Toplantısına kendi dönemlerine ait ceketlerini giyerek gelmeleri tavsiye edilir.

Diğer Hususlar

Kulüp Başkanı ve diğer söz alanlar konuşmalarını muhakkak ayakta yaparlar.

Yeni üye kabulü töreni, Paul Harris Dostu rozeti, madalya ve berat verme töreni gibi etkinlikler yapılacaksa törenin yapılacağı alan belirlenir ve rozet, madalya ve beratlar burada hazır bulundurulur.

Yemek servisinin toplantının ve konuşmaların akışını kesmeyecek şekilde düzenlenmesine ve konuşmalar sırasında servisin kesinlikle durdurulmasına itina gösterilmelidir.

KULÜP ASAMBLESİ / ÖĞLE TOPLANTILARI ( 3 saat 30 dk. )

10:30 – 10:40 Başkanlık Toplantısı Guvernör

(10 dakika) Kulüp Başkanı

10:40 – 11:00 Yönetim Toplantısı Guvernör

(20 dakika) Bölge Sekreteri

Guvernör Yardımcısı

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

11:00 – 12:15 Kulüp Asamblesi Guvernör

(75 dakika) Bölge Görevlileri

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Kulüp Komite Başkanları

Tüm Üyeler ve Eşler

Rotaractlar

Interactlar

12:15 –12:30 Rotaract & İnteract Toplantısı Guvernör

(15 dakika) Bölge Görevlileri

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Kulüp Komite Başkanları

Tüm Üyeler ve Eşler

Rotaractlar

Interactlar

12:30 – 14:00 Kulüp Toplantısı Guvernör

(90 dakika) Bölge Görevlileri

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Kulüp Komite Başkanları

Tüm Üyeler ve Eşler

Rotaractlar & Interactlar

KULÜP ASAMBLESİ / AKŞAM TOPLANTILARI ( 3 saat 30 dk. )

18:30 – 18:40 Başkanlık Toplantısı Guvernör

(10 dakika) Kulüp Başkanı

18:40 – 19:00 Yönetim Toplantısı Guvernör

(20 dakika) Bölge Sekreteri

Guvernör Yardımcısı

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

19:00 – 20:15 Kulüp Asamblesi Guvernör

(75 dakika) Bölge Görevlileri

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Kulüp Komite Başkanları

Tüm Üyeler ve Eşler

Rotaractlar

Interactlar

20:15 –20:30 Rotaract & İnteract Toplantısı Guvernör

(15 dakika) Bölge Görevlileri

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Kulüp Komite Başkanları

Tüm Üyeler ve Eşler

Rotaractlar

Interactlar

20:30 – 22:00 Kulüp Toplantısı Guvernör

(90 dakika) Bölge Görevlileri

Kulüp Başkanı

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Kulüp Komite Başkanları

Tüm Üyeler ve Eşler

Rotaractlar & Interactlar


Add document to your blog or website

Similar:

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconKULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ 2011-2012 ASAMBLESİ

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconKurulacak kulüp kendisini nasıl bir kulüp olarak görmek ve var olmak istiyor

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ icon2 Kulüp tüzüğü hazırlandı. Kulüp faaliyetleri belirlendi. KASIM

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconYÖNERGESİ Guvernörün, Guvernör Yardımcısının, Bölge Sekreterinin ve gerektiğinde Bölge Görevlilerinin katılacağı Kulüp Asamblesinin ayrı bir önemi vardır.

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ icon5. BES ve BÖLGE ASAMBLESİ DÜZENLENMESİNDEKİ KRİTERLER

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconMEZOPOTAMYA SOSYAL FORUMU “ORTADOĞU’DA KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMLER VE YARATICILARI ASAMBLESİ” SONUÇ BİLDİRİSİ

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconMEZOPOTAMYA SOSYAL FORUMU “ORTADOĞU’DA HALKLAR BÖLÜNMÜŞLÜK VE DAYANIŞMA ASAMBLESİ” SONUÇ BİLDİRGESİ

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconMEZOPOTAMYA SOSYAL FORUMU “SOSYAL HAREKETLER ASAMBLESİ”

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconKULÜP NASIL KURULUR ?

KULÜP ASAMBLESİ ( ASAMBLE ) YÖNERGESİ iconSOSYAL KULÜP LİSTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page