Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
Indir 46.38 Kb.
TitleÖğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
Date conversion04.01.2013
Size46.38 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://bologna.dicle.edu.tr/doc/ders_bilgi.doc
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

……………. FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU

…………………….. BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Kodu

Dersin Optik Kodu

Görüşme Saatleri

T+U

Kredisi

AKTS

EBB 353
Salı, 15:00-16.00

3+0

3

4

Dersin Adı

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
Yarıyıl

Bahar

Zorunlu/ Seçmeli

Zorunlu

Programın Adı

Öğretmen Yetiştiren Tüm Programlar

Öğretim Dili

Türkçe

Ön koşul

Yok

Engelli Öğrenciler

Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.

Öğrencinin Sorumlulukları

Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Doç.Dr.Behçet ORAL, e-mail:oralbehcet@dicle.edu.tr, Tel:8856


Dersin Asistanı
Dersin amacı

Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımlarına ilişkin temel bilgi, kavram, ilke ve becerileri kazandırmaktır.

Öğrenme Çıktıları


Bu dersin sonunda öğrenci;

 • Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımları ile ilgili temel kavramları tanımlar.

 • Öğrenmeyi etkileyen etmenleri açıklar.

 • Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflar.

 • Öğrenme kuramlarını ve aralarındaki farkları açıklar.

 • Öğrenme stratejilerini açıklar.

 • Öğrenme stratejilerini özelliklerin göre sınıflandırır.

 • Öğretme kuramlarını ve aralarındaki farkları açıklar.

 • Öğretim stratejilerini açıklar.

 • Öğrenme ve öğretme stillerini açıklar

 • Stil odaklı öğretim tasarımını yapar

 • Etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örneklerini geliştirir.

 • Öğrenme ve öğretme kuramlarının eğitim açısından doğurgularını değerlendirir.
Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri

Hafta

Dersin İçeriği

Öğretim Etkinlikleri

1.

Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması

Ders içeriğini inceleme

2.

Öğrenme, öğretme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen etmenler

Grup tartışması, soru-cevap

3.

Öğrenme kuramları, davranışçı öğrenme kuramları I (klasik koşullanma)

Koşullama örnekleri üzerinde çalışma,

Öğrenci sunumu

4.

Davranışçı öğrenme kuramları II (Bitişiklik ve bağlaşımcı öğrenme kuramları)

Koşullama deneyleri örnekleri üzerinde tartışma, Öğrenci sunumu, soru sorma, sorulara cevap verme

5.

Davranışçı öğrenme kuramları III (Edimsel Koşullanma)

Sınıf ortamında koşullamanın etkisini tartışma, öğrenci sunumu, soru sorma, sorulara cevap verme

6.

Sosyal biliş kuramı

Sosyal öğrenme ile ilgili deneyleri tartışma, öğrenci sunumu, soru sorma, sorulara cevap verme

7.

Ara sınavı
8.

Gestalt kuramı, Bilgiyi işleme kuramı

Öğrenci sunumu, soru sorma, sorulara cevap verme, insan beyni ile bilgisayarın işlevleri açısından karşılaştırılması

9.

Nörofizyolojik kuram

Nörofizyolojik kuramla ilgili araştırma

10.

Öğrenme-öğretme modelleri (Bireysel Öğretim modelleri: programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim)

Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının alan bağlamında kullanılabilirliğinin araştırılması

11.

Öğrenme-öğretme modelleri (Grupla Öğretim modelleri: Carrol’un okulda öğrenme, etkili öğretim modeli, öğretim etkinlikleri, işbirlikli öğrenme).

Grupla öğretim modellerini karşılaştırma

12.

Öğretme stratejileri (buluş, sunuş, araştırma yoluyla öğrenme)

Öğretim stratejilerinin alanda kullanılmasını tartışma

13.

Öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, stil odaklı öğretim tasarımı

Stil odaklı tasarımları inceleme

14.

Etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri.


Strateji örnekleri üzerinde çalışma

15.

Öğretimde çağdaş yaklaşımlar I (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme)

Öğretim yaklaşımları ile ilgili ders planları hazırlama

16.

Öğretimde çağdaş yaklaşımlar II (Yapılandırmacı Öğrenme)

Ders programların yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğunun incelenmesi.

Değerlendirme ölçütleri
Yüzdelikler (%)

Açıklama

Ara sınavlar

X

20

Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.

Quiz

X

05

Ödevler/Dönem Ödevi

X

10

Projeler

X

15

Derse Devam ve Katılım

X

10

Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).Dönem sonu sınavı

X

40

Ders kitabı

Kaya, Alim ve diğerleri (2009). Eğitim Psikolojisi, 3.Baskı, Pegem A Yay., Ankara

Yardımcı kaynaklar

 • Morgan, Cliford T. Psikolojiye Giriş. Hacettepe Üniversitesi yayınları.

 • Atkinson, Rita L. Psikolojiye Giriş. Arkadaş yayınlar, Ankara.

 • Senemoğlu, Nuray (2006). Gelişim Öğrenme ve Öğretim -Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi yayınlar, Ankara.

 • Ulusoy, Ayten vd. Gelişim ve Öğrenme. Anı yayıncılık, Ankara.

 • Yeşilyaprak, Binnur (Ed.). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Pegem Akademi yayınları, Ankara.


Not 1.:Etkinlik örnekleri: Derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, laboratuvarda çalışma, kitap ve makale inceleme, kritik etme, gözlem yapma, işbirlikli etkinliklere katılma, örnek olay üzerinde çalışma,vb.

Not 2.:İş Yüküne(Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev, Projeler, Dönem Ödevi, Laboratuvar, Derse Devam ve Katılım, vb..) göre dersin kredisi belirlenecektir.

Not 3.:Geçme Notu Yıl sonunda yukarıda belirtilen Yüzdelikler dikkate alınarak hesaplanır, Öğrenci Otomasyon sistemine tek not olarak girilir.

Not 4.:Ara Sınav İlgili Öğretim Elemanı tarafından 7-10. haftaları arasında yapılacaktır.

Not 5.: Ders İşleyiş Programına AKTS hesaplama formatı eklenecektir.

Not 6.: Her dönem başında Ders İşeyiş Programı öğrenciye fotokopi yapılarak verilecektir.

Not 7.:Tıp Fakültesi komite sistemine göre değerlendirme yapabilir.

Add document to your blog or website

Similar:

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconÖĞRENME VE ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconÖĞRENME-ÖĞRETME KURAM ve YAKLAŞIMLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconH.İÇİ ÖGRENME ÖGRETME KURAM VE YAK

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconÖĞRENME–ÖĞRETME KURAM VE YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconÖğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2011

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconÖğretme ve öğrenmenin iki değişik işlevi olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Çünkü öğretme bir kişi tarafından gerçekleştirilirken öğrenme bir başkasında

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconThorndike'ın öğrenme kuramına bağ kuram denildiği gibi, sınama-yanılma yoluyla öğrenme de denmektedir. Thorndike'a göre en yaygın öğrenme biçimi sınama-yanılma

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconİnsanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme, öğretme stratejisidir. Bir kavram haritası daha geniş bir kavram

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconAnahtar Sözcükler: Yapıcı kuram, çevrimiçi öğrenme çevreleri

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları iconÖğrenme ve Öğretme Teknikleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page