MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Indir 2.46 Mb.
TitleMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Page7/32
Date conversion06.01.2013
Size2.46 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Tebligler_Dergisi/2580.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

Millî Eğitim Bakanlığı


Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesinin

Değiştirilmesine Dair Yönerge


Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesinin 5’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan okullarda; okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. Millî eğitim müdürleri, bu özellikleri taşıyan okullarda okul müdürünün teklifi olmaksızın da kurs açılmasını isteyebilir.

Eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde, her eğitim bölgesinde fizikî kapasitesi yeterli en az bir ilköğretim ve bir orta öğretim kurumunda kurs açılması zorunludur. Bu durumda, kurs merkezlerinin seçiminden millî eğitim müdürü sorumludur.”

Madde 2- Aynı Yönergenin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurs merkezi yönetim kurulu; kurs merkezi müdürünün başkanlığında, kadrosu aynı okulda bulunan müdür başyardımcısı ile yine aynı okuldan kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ve okul-aile birliği başkanından oluşur.”

Madde 3- Aynı Yönergenin 21’inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Kurs ve Personel Giderleri

Madde 21- Kurs giderleri için, kurs gelirlerinin % 1’inden oluşan bir pay ayrılır.

Personel giderleri; kurslarda görev alan kurs merkezi yönetim kurulu başkan ve üyelerine, öğretmenlere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir.

Kurs gelirlerinin % 5’i kurs merkezi müdürüne, % 6’sı kurs merkez yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80’i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.

Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının kurs merkezi müdürü için %100’ünü, kurs merkezi yönetim kurulu üyelerinin her biri için % 75’ini, memur ve hizmetlilerin her biri için % 50’sini geçemez.

Artan miktar ve kurs giderleri için ayrılmış bulunan %1’lik pay; kurslarda kullanılan matbuat, kırtasiye, eğitim araç ve gereçleri ile benzeri malzemeler için harcanır. Bu harcama sonucunda da kullanılamayan meblağlar, o öğretim yılı içerisinde olmak üzere kurs merkezi yönetim kurulunun kararı doğrultusunda kursun düzenlendiği okulun diğer ihtiyaçlarında kullanılır.

Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti; kurs gelirlerinin öğretmenler için ayrılan % 80’inin, o kurs merkezinde bütün derslerden verilen ders saati sayısı toplamına bölünmesiyle bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğretmenin fiilen kurs verdiği ders saati toplamıyla çarpılarak o öğretmenin alacağı ücret tespit edilir. Bu işlem her ay için müstakil olarak yapılabileceği gibi kurs merkezi yönetim kurulu ve kursa katılan öğretmenlerin müşterek kararıyla dönem sonunda toplu olarak da yapılabilir. Bu işlemin kurs dönemi sonuna bırakılması halinde elde edilecek ek gelir, kurs gelirlerine ilâve edilir.

Kurs merkezinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, kurs merkezi yönetim kurulunca ilgili vergi dairesine yatırılır.”

Madde 4- Aynı Yönergenin 22’inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurs fonu gelir ve giderlerinin ayrıntılı dökümünü göstermek üzere, (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen defter ve dosyalar kurs fonu yürütme kurulunca da tutulur.”

Madde 5- Aynı Yönergenin 23’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23- Kurs merkezleri; yetiştirme ve hazırlama kurslarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kurs amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ilgili evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzenli olarak tutulup tutulmadığı, kursa kayıtlı öğrencilerin devam durumları ile yönetici, öğretmen ve diğer personelin kursla ilgili görevlerini düzenli, tam ve zamanında yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar bakımından millî eğitim müdürlüklerince sürekli olarak denetim altında bulundurulur.

Denetim görevi, il ve ilçe millî eğitim müdürlerinin ortak sorumluluğunda olmak üzere eğitim kurumlarının hiyerarşik kademe içindeki üst amirleri tarafından yürütülür. Üst amirlerden kurslar fonu yürütme kurulu üyesi olanlara denetim görevi verilmez.

Birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki denetim görevi, il millî eğitim müdürlerinin sorumluluğunda olmak üzere il ve merkez ilçe millî eğitim müdürlüklerinden katılacak elemanlarca müştereken yürütülür. Bu illerde il millî eğitim müdürlüklerinden katılacak denetim elemanlarının merkez ilçeler itibarıyla dağılımında ilçelerde açılan kursların toplam sayısı dikkate alınır.

Kurslar fonu yürütme kurulu üyesi olmayan ilçe millî eğitim müdürleri denetim elemanı olarak görev alabilirler. Bu şekilde görev alacak ilçe millî eğitim müdürlerinin denetleme yetkisi, aslî görevlerini yürüttükleri ilçeler ile sınırlıdır. Birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki ilçe millî eğitim müdürlerinin denetleme yetkisi de aynı sınırlılıktadır.

Denetim elemanları kurs merkezlerindeki denetim defterlerine, denetim sonucunu ve varsa gördükleri eksiklik, yanlışlık ve aksaklıkları çözüm önerileri ile birlikte yazarak imzalar. Bir sonraki denetimde çözüm önerilerinin ne ölçüde dikkate alındığı da değerlendirilir. Bu elemanlar, millî eğitim müdürünün bilgisine sunulmak üzere ayrıca rapor da düzenleyebilirler.

Kurslar fonunun denetimi, millî eğitim müdürlüklerinin genel denetimi kapsamında ve gerekli görülen hâllerde Bakanlık müfettişlerince yapılır. Bu denetim görevlileri hakkında ek 2’nci madde hükmü uygulanmaz.”


Madde 6- Aynı Yönergeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Ek Madde 1- Her il ve ilçede ilgili millî eğitim müdürünün sorumluluğunda “kurslar fonu” adıyla bir fon kurulur. Kurslar fonu, her bir kurs merkezindeki kurs gelirlerinden ayrılan % 2’lik paylardan oluşur. Birden fazla merkez ilçesi bulunan il merkezlerinde, sadece il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurslar fonu kurulur.

Kurslar fonunun gelir ve gider işlemleri kurslar fonu yürütme kurulunca yürütülür. Bu kurul, millî eğitim müdürünün başkanlığında, müdürlük muhasebesinden sorumlu yeteri kadar personelden oluşur. Bu şekilde görevlendirileceklerin sayısı başkan dahil üç kişiden az, yedi kişiden fazla olamaz. Birden fazla merkez ilçesi bulunan il merkezlerinde kurulan kurslar fonunun işlemlerini yürütmek üzere oluşturulacak kurslar fonu yürütme kurulunda, her yıl alfabetik sıraya göre dönüşümlü olarak merkez ilçe millî eğitim müdürlerinden birine de yer verilir.”

“Ek Madde 2- Kurslar fonu gelirinin % 50’si; maddî durumları yetersiz olan öğrencilerin okul kıyafetine uygun olarak giydirilmesi, bu öğrencilerin ders kitabı ve çeşitli kırtasiye ihtiyaçları ile ders araç-gereç ihtiyacı bulunan okulların bu ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır.

Kurslar fonunun geri kalan % 50’si; kurslar fonu yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile denetim amacıyla görevlendirilen personelin bu hizmetleri karşılığında ödenecek ücretlerin karşılanmasında kullanılır.

Kurslar fonu yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile denetim amacıyla görevlendirilen personele ödenecek ücretin hesabında; başkan için 5 (beş), üyeler için 4 (dört), denetim elemanları için 3 (üç) gösterge rakamı uygulanır. Bunların her birine ödenecek ücret; kurslar fonu hesabından ayrılan % 50’lik payın, görevli sayısı ile öngörülen gösterge rakamları toplamı ortalamasının (5+4+3/3=4) çarpımı sonucu bulunacak rakama bölünmesi suretiyle elde edilen rakamın, kendileri için öngörülen gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunur.

Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının kurslar fonu başkanı için %100’ünü, kurslar fonu üyeleri için % 75’ini, denetim elemanları için ise % 50’sini geçemez.

Artan miktar, o öğretim yılı içerisinde olmak üzere kurslar fonu yürütme kurulunun alacağı karar doğrultusunda eğitim kurumlarının teknolojik ders araç-gereç ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Harcamalar, belgeye dayalı olarak ilgili millî eğitim müdürünün onayı ile yapılır. Daha sonraki yıllara fon hesabından para aktarımı yapılamaz.

Kurslar fonu yürütme kurulunda görev alan başkan, üyeler ve denetim elemanlarından tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, bu kurul tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır.”

“Ek Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bulunan kurslara ilişkin iş ve işlemler, kursların açıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.”

Madde 7- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI


Karar Sayısı : 360 Karar Tarihi : 21/12/2005

Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin

Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi


Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/10/2005 tarihli ve 4449 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi”nin ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.


Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim BakanıProf. Dr. Ziya SELÇUK

Kurul Başkanı
Nazım İrfan TANRIKULU

Üye

Dr.Veli KILIÇ

Üye

Ömer ÖZCAN

Üye

Füsun KÖKSAL

Üye

Doç.Dr. Emin KARİP

Üye

Ahmet Ergun BEDÜK

Üye

Necati CANBEK

Üye

Zübeyir YILMAZ

Üye

İbrahim BÜKEL

Üye

Mehmet Latif ÇİÇEK

Üye

Sevinç ATABAY

Üye

Hüseyin Alp BOYDAK

Üye

Dr. Muammer YILDIZ

Üye

Halil AŞICI

Üye

Merdan TUFAN

ÜyeMillî Eğitim Bakanlığı

Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylerden eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde verilecek eğitim hizmetlerini planlamak ve yürütmekle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylerden eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde verilecek eğitim hizmetlerinin yürütülmesindeki usul ve esasları, uygulama ilkelerini, hizmetleri yürüten birimler ile personelin görev ve sorumluluklarını kapsar.


Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğini,

Kurul: İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan özel eğitim hizmetleri kurulunu,

RAM: Rehberlik ve Araştırma Merkezini,

Ekip: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibini,

BEP Birimi: Özel eğitim gerektiren bireyin kayıtlı bulunduğu okulda oluşturulan “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” geliştirme birimini,

Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen: Özel eğitim gerektiren bireyler için destek eğitim hizmetlerini evde, okulda ve kurumlarda sürdüren öğretmeni,

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen, bireyin ihtiyaçlarına yönelik, ailenin ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve destek eğitim hizmetlerini içeren eğitim programını,

Birey: Evde eğitim hizmeti alacak özel eğitim gerektiren bireyi,

Aile: Evde eğitim alacak bireyin ailesini,

Velî: Evde eğitim alacak bireyin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

Okul: Evde eğitim alacak bireyin kaydının yapılacağı/kayıtlı olduğu okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim okulu ve ilköğretim okulunu,

Destek Eğitim: Özel eğitim gerektiren bireylerin, tıbbî ve eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç gereç ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasını,

Evde Eğitim: Eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini evde tamamlaması esasına dayanan eğitim şeklini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esaslar ve Süreç


Esaslar

Madde 5- Evde eğitim uygulamaları, aşağıdaki esaslar doğrultusunda düzenlenir ve yürütülür:

a) Herhangi bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere evde eğitim verilmesi esastır.

b) Evde eğitim hizmetine karar verilmeden önce, bireyin bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanmasına imkân verecek fiziksel, soysal ve ekonomik bütün önlemlerin alınıp alınmadığının değerlendirilmesi esastır.

c) Evde eğitim hizmetleri kurul tarafından planlanır.

d) Bu hizmetlerin, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülmesi esastır.

e) Bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması esastır.

f) Evde eğitimde, ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına katılımlarının sağlanması esastır.

g) Evde eğitim sürecinin birey, aile ve öğretmenin iş birliğine dayalı olarak planlanması esastır.

h) Bireylerin gelişim durumları ve yeterliklerinin sürekli değerlendirilmesi ve buna göre eğitim sürecinde değişiklik ve düzenlemeler yapılması esastır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

Similar:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconAmaç Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Millî Eğitim Bakanlığı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan bu kitabın basımı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ADALET BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE EĞİTİM KURUMU VEYA PROGRAMINA DEVAM ETME DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ UYGULANMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ADALET BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Eğitim Yöneticilerinin Gümrük Birliği Sürecinde Eğitim Alanındaki Önceliklere İlişkin Görüşleri

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconMilli Eğitim Bakanlığı tarafından Ağustos sonunda kamuoyuna ve eğitim camiasına sunulan İlköğretim müfredatı, hem eğitim felsefesi ve yöntemleri açısından yeni

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconBu araştırmanın temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hjzmetiçi eğitim i programlarını yürüten üniversitelerin Eğitim fakülteleri, Teknik Eğitim fakülteleri

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İZCİLİK YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconTÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİNİN MEB MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page