1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8
Indir 0.82 Mb.
Title1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8
Page24/28
Date conversion07.01.2013
Size0.82 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://kkk.pau.edu.tr/Dosyalar/PAÜ Kurumsal Öz Değerlendirme Raporu_28052009.doc
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Ek–5 Ülkemizdeki kamu idarelerinin bütçe hazırlama süreci


Merkezî yönetim bütçe kanunu, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (Ülkemizdeki tüm üniversiteler de bu kapsamdadır), gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.


Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, Haziran ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.


Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmî Gazetede yayımlanır.


Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir. Teklifler verildikten sonra Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kamu idareleri arasında gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeler yapılır.


Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yıl başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.


Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısını kamu idareleri itibarıyla görüşür ve oylar. Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl başından önce Resmî Gazetede yayımlanır.


Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır.


Ek–6 Öğrenci ve öğretim üyesi değişim istatistikleri
Erasmus ders verme hareketliliği giden öğretim üyesi
Erasmus ders verme hareketliliği gelen öğretim üyesi
Erasmus programı ile yurtdışına giden öğrenci sayısı
Bölümlere göre Erasmus programı ile yurtdışına giden öğrenci sayısı


Ek–7 Üniversitemizin tamamladığı ve yürütmekte olduğu proje sayıları (5 yıllık).

Ek–8 2007–2008 Eğitim Öğretim yılında gerçekleşen bilimsel ve sosyal etkinliklerBİLİMSEL ETKİNLİKLER


KONGRELER 1. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (23-26 Ekim 2007)

 2. 11. Ulusal Anatomi Kongresi (26-29 Ekim 2007)

 3. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (22-25 Kasım 2007)

 4. 25.TEMÖB Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kongresi (5-9 Şubat 2008)

 5. 10. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (23 -25 Mayıs 2008)

SEMPOZYUMLAR


 1. 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu (25-27 Ekim 2007)

 2. 3. Kamu Yönetimi Sempozyumu (15-17 Kasım 2007)

 3. Denizli Ekonomisinde Tehditler ve Fırsatlar Sempozyumu (16 Kasım 2007)

 4. 3. Ege Genetik Sempozyumu (1 Aralık 2007)

 5. Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

 6. Kentte Yaşlı Olmak – Sorunlar ve Çözümler (25 Mart 2008)

 7. Denizli Kent Sempozyumu (2-3 Mayıs 2008)

 8. Ege Mikrobiyoloji Günleri (9-10 Mayıs 2008)

PANELLER 1. Afete Dirençli Şehir Paneli (18-19-20 Ekim)

 2. Şarapçılık Paneli (2 Kasım2007)

 3. Organ Bağışı Paneli ( 7 Kasım 2007)

 4. Atatürk Bir Ulusal Önderden Öte Paneli(10 Kasım 2007)

 5. Anayasa Paneli (17 Kasım 2007)

 6. Susayan Türkiye Paneli (12 Kasım 2007)

 7. Yönetim Başarılarında Stratejinin Önemi Paneli (21 Kasım 2007)

 8. Denizli Ekonomisinin Aktörleri Paneli – DTO (8 Aralık 2007)

 9. Zaman Yönetimi Eğitimi ve Paneli (29 Ocak 2008)

 10. Üniversitem Paneli (18 Şubat 2008)

 11. Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları Paneli – DSYO (4 Mart 2008)

 12. Devlet Vatandaşlığından Örgüt Vatandaşlığına – İİBF (4 Mart 2008)

 13. Türkiye’de Sağlık Ortamı Paneli – Tıp Haftası (14 Mart 2008)

 14. Arkeoloji ve İnşaat Mühendisleri Paneli (2 Nisan 2008)

 15. Köy Enstitüleri Paneli (18 Nisan 2008)

 16. Ermeni Sorunu Paneli (20 Nisan 2008)

 17. Trafik Güvenliği ve Türkiye Paneli (8 Mayıs 2008)

 18. Petrolün Ekonomi Politiği Paneli (13 Mayıs 2008)

 19. Müzeler Haftası Panel - (20 Mayıs 2008)

 20. 2013’e Doğru Türkiye Paneli (1 Ağustos 2008)

KONFERANSLAR


 1. Kanatlarınızı Kullanın – AIESEC (20 Ekim 2007)

 2. Tarhana – Gıda Mühendisliği (25 Ekim 2007)

 3. AB Gençlik projeleri (21 Kasım 2007)

 4. Kelenderis Kazıları ve Mozaik Sanatı – FEF (23 Kasım 2007)

 5. Kaş Arkeopark Sualtı Araştırmaları – FEF (23 Kasım 2007)

 6. Slaytlarla Türkiye, Şiirlerle Anadolu, Güney Anadolu ve Ozanları Konferansı – FEF (6 Aralık 2007)

 7. Okunuşunun 80. yılında Büyük Nutuk ve Etkileri – FEF (13 Aralık 2007)

 8. Okulöncesi Eğitime Destek Konferansı (13 Aralık 2007)

 9. Yazılım Teknolojilerindeki Son Gelişmeler – KKM (13 Aralık 2007)

 10. Türkiye’nin Bor Potansiyeli ve Ülke Ekonomisi’ndeki Yeri Müh. Fak.(14 Aralık 2007)

 11. Sorunlarımızın Esas Kaynağı Batı mıdır? (25 Aralık 2007)

 12. Üniversite –Sanayi İşbirliği Çalıştayı (26 Aralık 2007)

 13. Zihinsel Engelli Çocuklarda Spor – Spor Merkezi (18 Ocak 2008)

 14. Sağlık Uygulama Konferansı (31 Ocak 2008)

 15. Dünya Kadınlar Günü (8 Mart 2008)

 16. Çanakkale Geçilmez – FEF (18 Mart)

 17. Otomotiv Teknolojisindeki Gelişmeler (18 Mart 2008)

 18. Düş-Ün Olsun- FEF (20 Mart 2008)

 19. 2007’nin siyasi ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi (27 Mart 2008)

 20. Altı Sigma-Yalın Konferansları (28 Mart 2008)

 21. Denizli’de işgücü piyasası özellikleri (3 Nisan 2008)

 22. Mayo Klinik Kardiyoloji Konferansı (7 Nisan 2008)

 23. Membran Filtrasyon Uygulamaları Konferansı (8 Nisan 2008)

 24. Rektörlük Mükemmeli Arama Konferansı (12-13 Nisan 2008)

 25. Turizm Haftası Konferansı – DMYO (16 Nisan 2008)

 26. Matematik Çalıştayı – konferans (18-20 Nisan 2008)

 27. Çevre Sorunları ve Geleceği (16 Mayıs 2008)

 28. Okul Öncesi Eğitim Önemi ve Anne Baba Rolü (1 Haziran 2008)

 29. Bilimsel Makale Yazımı (2-4 Haziran 2008)

 30. Erasmus öğrencilerine Ermeni Konferansı (16 Haziran 2008)

 31. Sosyal Güvenlik Yasası-Borçların Yapılandırılması (26 Haziran 2008)

 32. Süt Endüstrisinde Filtrasyon Uygulamaları (6-7 Nisan 2008)

 33. Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Geleceğe Dönük Beklentiler (15 Haziran 2008)

SEMİNER – SUNUMLAR


 1. Ekonomi Yaz Seminerleri 6 (25 Haziran – 28 Temmuz 2007)

 2. TUS – DATA A.Ş. TUS Semineri (25 Eylül 2007)

 3. Türkiye İstatistik Kurumu (27 Ekim 2007)

 4. Imagıne Cup ve MS Akademik programları (6 Kasım 2007)

 5. Organ Bağışı (7 Kasım 2007)

 6. Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (19 Kasım 2007)

 7. Stratejik Plan – İİBF (21 Kasım 2007)

 8. Koruyucu Aile Hizmeti (Ailem Olur musun?) (21 Kasım 2007)

 9. Bel Sağlığımızı Nasıl Korumalıyız? (27 Kasım 2007)

 10. İnsan Kaynakları Uygulamaları İİBF (29 Kasım 2007)

 11. Erasmus Öğrenci Değişimi Semineri (3 Aralık 2007)

 12. Elit Meslek Seçimi ve Vergi Denetimi İİBF (6 Aralık 2007)

 13. Tekstil Ürünlerine Çevresel Bakış Açısıyla Yaşam Döngülerinin İncelenmesi İİBF (12 Aralık 2007)

 14. Damar içi Katater İnfeksiyonların Epidemiyolojisi (10 Ocak 2008)

 15. ÜDS Hazırlama Yöntemleri ve Sınav Stratejileri (15 Şubat 2008)

 16. Matlab sunumu (26 Şubat 2008)

 17. AB Gençlik Programı (28 Şubat 2008)

 18. Tüketici Hakları İİBF (27 Şubat 2008)

 19. AIESEC Sınav Tanıtımı (10 Mart 2008)

 20. Jeoloji Mühendisliği Semineri (12 Mart 2008)

 21. Yer Bilimlerinde SEM Kullanımı ve Örnek Uygulamaları (19 Mart 2008)

 22. AB Ofisi Gençlik Programı Tanıtım İİBF (13 Mart 2008)

 23. Erasmus Oryantasyon (20 Mart 2008)

 24. Gelişen Teknoloji Sunumu (25 Mart 2008)

 25. Tekstilde Üretim ve Verimlilik (27 Mart 2008)

 26. İş Hukuku (3 Nisan 2008)

 27. Palinoloji ve Jeolojideki Yeri (2 Nisan 2008)

 28. Zayıf Dayanımlı Kayaçların Sçhmidt Sertlik Değeri Tek Eksenli Basınç Dayanımı ve İndeks Özellikleri Arasındaki İlişkiler (2 Nisan 2008)

 29. Denizli Havzasının Depremselliğinin Değerlendirilmesi (9 Nisan 2008)

 30. Spelotemlerde Kuvaterner Paleoiklim Çalışmaları (9 Nisan 2008)

 31. AB Ofisi sunumu (9 Nisan 2008)

 32. Kronik Hepatit C (10 Nisan 2008)

 33. Tedarik Ağı Planlaması ve Gelişmiş Planlama Sistemleri Semineri (15 Nisan 2008)

 34. Hemşirelik Haftası bilimsel toplantılar, gösteriler ve sunumlar (29-30 Nisan 2008)

 35. Az Su Çok Hayat proje sunumu (21-25 Nisan 2008)

 36. Communicative Assement Methods (28 Nisan 2008)

 37. AB Ofisi Erasmus Semineri İİBF (29 Nisan 2008)

 38. Bilim Ve Laiklik – Eğitim Sen- Erdoğan Aydın İİBF (29 Nisan 2008)

 39. Genç liderler ve Teknoloji İİBF (29 Nisan 2008)

 40. Küresel Perakendeciler ve Marka – İİBF (22 Mayıs 2008)

 41. EGELADOS Projesi, tarihsel tsunami ve simülasyonlar (22 Mayıs 2008)

 42. Thalamus and its Role in Perception -(3 Haziran 2008)

 43. EYS 2008 – (1 Temmuz – 6 Ağustos 2008)

 44. Enerji, Ekserji ve Çevre (18 Temmuz 2008)

SÖYLEŞİLER


 1. Denizli Eski Valisi Dr. Hasan Canpolat Kamu Yönetimi Dersi (17 ve 24 Ekim 2008)

 2. Medyanın Gözüyle Türkiye – Uğur Dündar (21 Kasım 2007)

 3. Ressam Nazım Balaban Söyleşisi (1 Nisan 2008)

 4. Prof. Dr. Hasan-Şükran Pekmezci

 5. Basın ve Toplum- Orhan Erinç, Prof. Dr. Murat Özgen (6 Mayıs 2008)

 6. Jülide Kural Söyleşisi- Tiyatro Festivali Onur Konuğu (12 Mayıs 2008)

 7. Liderin Doğası - Osman Pamukoğlu (5 Mayıs 2008)

 8. İş Hayatı Çalışandan Ne İstiyor? - Mehmet Kocabaş (5 Mayıs 2008)

 9. Gençlik Gelecek ve Beklentiler - Pınar Kür (6 Mayıs 2008)

 10. Yaşama Yerleşmek – Prof. Dr. Üstün Dökmen (6 Mayıs 2008)

 11. Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor? Münir Arıkan (7 Mayıs 2008)

 12. Moda Tekstil ve Pazarlamanın Gerçekleri - İdil Tarzi (7 Mayıs 2008)

 13. Gıda Gurme Artun Ünsal (6 Haziran 2008)
BİLİMSEL TOPLANTILAR, KURSLAR VE ORGANİZASYONLAR 1. Türk Omurga Derneği Denizli Bölgesel Toplantısı (10 Kasım 2007)

 2. Neonatal Resusitasyon Kursu (14-16 Kasım 2007)

 3. Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiriciliği Kursu (30 Kasım-7 Aralık 2007)

 4. Sigarayı Bıraktırma Teknikleri Kursu (8-11 Aralık 2007)

 5. Tıbbi Etik ve Hasta Hekim ilişkisi (12 Aralık 2007)

 6. PAÜ Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme kursu (27-28 Aralık 2008)

 7. İyi Klinik Uygulamalar Kursu (21 Ekim – 28 Aralık 2007)

 8. Damar İçi Katader Enfeksiyonların Epidemiyolojisi (10 Ocak 2008)

 9. Fotoğraf Seminerleri (6-27 Mart 2008)

 10. PAÜ Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiriciliği Kursu (21-28 Mart 2008)

 11. Resüsitasyon kursu (16-18 Nisan 2008)

 12. 1. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kurultayı (19-20 Nisan 2008)

 13. Sigarayı Bıraktırma Yöntemleri Kursu (29 Nisan 2008)

 14. PAÜ Tıp Fakültesi Tarafından 15 oturumluk kurs (Adli Raporlar ve Hekimin Yasal Sorumlulukları-Uygulamalı Temel İleri Yaşam Desteği Kursu-Tıbbi Etik ve Hasta Hekim İlişkileri Kursu-Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Kursu-Hastane İnfeksiyonları kursu) (11 Ocak – 5 Mayıs 2008)

 15. Proje Üretme ve Değerlendirme Toplantısı (1 Mayıs 2008)

 16. Sigarayı Bırakma Kursu (24 Mayıs 2008)

 17. Tıp Fakültesi Eğitim (29 Mayıs 2008)

 18. Gıda Kulübü Proje Değerlendirme Toplantısı- Sağlıklı Gıda Dengeli Beslenme Güvenli Gelecek (6 Haziran 2008)

 19. 1.Kademe Step-Aerobik Antrenörlük Kursu (14-21 Haziran 2008)

 20. Rektörlük Personeli Motivasyon Eğitimleri (23-27 Haziran 2008)

 21. Temizlik Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı (8-10 Temmuz 2008)
TURNUVA- KURULTAY-ŞENLİK VD. 1. Geleneksel Pas-Pas Futbol Turnuvası (4-14 Aralık 2007)

 2. Ulusal Münazara Turnuvası (7-8-9 Mart 2008)

 3. Yer Bilimleri Futbol Turnuvası (5-14 Mayıs 2008)

 4. 15. Yıl Spor Şenlikleri-Turnuvalar (1-11 Mayıs 2008)

 5. Tıp Haftası-Bilim ve Sanat Şenliği (14 Mart 2008)

 6. Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası (19 Mart 2008)

 7. Kariyer Günleri (5-6-7 Mayıs 2008)

 8. Aphrodisias – Laodikeia Festivali (14-21 Temmuz 2008)

SOSYAL - SANATSAL ETKİNLİKLERKONSER

 1. Honaz MYO THM Konseri (6 Kasım 2007)

 2. Belediye THM Konseri (10 Kasım 2008)

 3. Klasik Müzik Dinletisi (16 Kasım 2007)

 4. Belediye THM Konseri (18 Kasım 2007)

 5. Kargo Konseri- Spor Merkezi (22 Kasım 2007)

 6. THM Konseri Grup Yol (29 Kasım 2007)

 7. Atatürk’ün Denizli’ye gelişi konseri (4 Şubat 2008)

 8. Demir Demirkan Konseri (7 Mart 2008)

 9. Ruhi Su Dostlar Korosu – Tıp Haftası (8 Mart 2008)

 10. Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri (18 Mart 2008)

 11. Turkcell Kenan Doğulu Açıkhava Konseri (24 Mart 2008)

 12. Aleksander Mekaev Konseri (15 Nisan 2008)

 13. Belediye THM Konseri (19 Nisan 2008)

 14. Laodikya Jazz Günleri (25-26 Nisan 2008)

 15. Bahar Konseri Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı (29-30 Nisan 2008)

 16. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü BÜMK Caz ve Klasik Koro Konseri (3 Mayıs 2008)

 17. Hıdrellez kutlamaları Amatör Gruplar ve 0 KM (Levent Yüksel) konseri (4 Mayıs 2008)

 18. PAÜ Türk Halk Müziği Konseri (10 Mayıs 2008)

 19. PAÜ RockFest 2 (17 Mayıs 2008)

 20. PAÜ Orkestra Koro Konseri (28 Mayıs 2008)

 21. PAÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri (30 Mayıs 2008)

 22. Flamenko Gecesi David Perez&Mavi Siyah DSO AB Bilgi Bürosu (27 Mayıs 2008)

 23. Tıp Fakültesi Türk Sanat Müziği Konseri (2 Haziran 2008)

 24. 15. Yıl Mezuniyet Konseri (Sertab Erener)

TİYATRO


 1. Drakula Müzikali – Betzdorf Halk Tiyatrosu (19 Ekim 2008)

 2. Tiyatro Sporu (2 -4 Kasım / 21 Aralık 2007/ 26 Mart 2008)

 3. Teslim Alınmış (Hayatlar 06 Aralık 2007)

 4. Yasaklar & Dün Bugün (13 Aralık 2007)

 5. Otogargara (19 Mart / 2 Nisan 2008)

 6. Deli Dumrul (26 Mart 2008)

 7. Kayıp Hayatlar (27 Mart 2008)

 8. Şu Çılgın Türkler (30 Mart 2008)

 9. Ben Orhan Veli (10 – 21 Nisan 2008)

 10. Şarlatan (22 Nisan 2008)

 11. Hastane mi? Kestane mi? (30 Nisan 2008)

 12. Kanlı Nigar 8 Mart 2008 / 12 Mayıs 2008

 13. PAÜ Üniversitelerarası Tiyatro Festivali (12-16 Mayıs 2008)

 14. Uzak (13 Mayıs 2008)

 15. Hayalimdeki Komedi (Seçme Oyunlar) (15 Mayıs 2008)

 16. Deliler (18 Mayıs 2008)

 17. Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı (20 Mayıs 2008)

 18. Denizli Belediyesi Tiyatro Festivali (22-25 Mayıs 2008 )

 19. PEV Koleji Tiyatro (26 Mayıs 2008)

 20. Öyle Bir Akıl ki (2-3 Ağustos 2008)
SİNEMA


 1. Gölbahçe Açık Hava Sinema Akşamları (2-19 Mayıs 2008)


‘Yıl boyunca PAÜ Sinema Kulübü, Sosyoloji Kulübü ve Rock Kulübü’nün üyelerine yönelik film gösterimlerinin yanı sıra bölümlerin de ders içerikli gösterimleri gerçekleştirilmiştir.’SERGİ – GÖSTERİ

 1. Gıda Mühendisliği Mantı Günü (5 Aralık 2007)

 2. Gıda Mühendisliği Aşure Günü (27 Şubat 2008)

 3. Özportre Fotoğraf Sergisi (12-16 Mayıs 2008)

 4. 5. Sanayi-Öğrenci Buluşması (16 Mayıs 2008)

 5. Resim Öğretimi Tasarımı ve Uygulama Sergisi (17 Mayıs 2008)

 6. 1. Üniversiteler Arası Dans Gösterileri (12 Mayıs 2008)

 7. Yöresel İzlerden Modern Düşlere DMYO Defilesi (17 Mayıs 2008)

 8. Yaza Merhaba Partisi (1 Haziran 2008)

 9. Mühendislik Fakültesi Pikniği (Mayıs 2008)
ŞİİR DİNLETİ 1. Özlem temalı şiir dinletisi (8 Mayıs 2008)

 2. Bir Bahar Akşamı Şiir Dinletisi (21 Mayıs 2008)

TÖRENLER

 1. Fahri Doktora Töreni – Patrick Joseph Hıckey (23 Ocak 2008)

 2. Akademik Başarı Töreni – Ord. Prof. Dr. Francesca D’andrıa, Prof. Dr. Hisotako Tano, Prof. Dr. Ömer Aydan (29 Şubat 2008)1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Similar:

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconKurumsal Değerlendirme Programı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconPamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi A. B. D., İncilipınar, DENİZLİ,TÜRKİYE asavran@pamukkale edu tr

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconPamukkale Üniversitesi

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconT. C Pamukkale Üniversitesi

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconT. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconT. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconT. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

1 Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu 8 iconPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page