ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125
Indir 78.34 Kb.
TitleANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125
Page1/3
Date conversion07.01.2013
Size78.34 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.antalyamarket.com/adsl/sozlesme.doc
  1   2   3
AŞAGİDAKİ SÖZLEŞMENİN HER SAYFASI KAŞELİ İMZALI OLMAK ZORUNDADIR


GEREKLİ EVRAKLAR;


İMZA BEYANI

KİMLİK FOTOKOPİSİ

VERGİ LEVHASI


ANTALYA TEKNOCENTER

Yeni ve 2.el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi
Adres: Elmalı Mah.22 sok.No:2-3 ANTALYA
Telefon:0 242 2485125ADRESİNE KARGO EDİLECEKTİR…


TTNET VE A.B.M ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ADSL BAYİLİĞİ ve SERVİSİ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


İşbu sözleşme, merkezi İstanbul’da bulunan A.B.M ile………………………………………………………………………………………….…... (BAYİ) arasında ......./......./ 200... tarihinde imzalanmıştır.

Bu sözleşmede taraflar; (A.B.M) ve (BAYİ) olarak adlandırılacaktır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu TTNet ve A.B.M arasında imzalanmiş olan “Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi” uyarınca, TTNet tarafından uygun görülen ürün ve servis hizmetlerinin pazarlanması ve satışı ile ABONE’lere kurulum ve servis hizmetlerinin verilmesi konusunda , çözüm ortaklığı Şeklinde A.B.M’ye tanınan yetki ve sorumlulukların, iş bu sözleşme gereğince A.B.M tarafından yetkili kılınan BAYİ’lerle çözüm ortaklığı Şeklinde yürütülmesidir. İşbu sözleşmenin temelini, A.B.M ve TTNet arasında akdedilmiş olan “Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi” oluşturmaktadır. Bu sözleşme hükümleri Ana sözleşmeye göre düzenlenmiş ve yine ana sözleşmedeki değişikliklere bağlı olarak değişime uğrayacaktır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN AMACI

İş bu sözleşmenin amacı, sözleşme konusu hizmetlerin yürütülmesinde tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

MADDE 4. TANIMLAR

İş bu sözleşmede geçen;

ANA SÖZLEŞME :A.B.M ve TTNet arasında imzalanmış olan ……. Tarihli Çözüm Ortaklığı Sözleşmesini,

BAYİ : ADSL hizmetinin satılması, kurulması ve servis hizmetlerini, TTNet mevzuatına ve tarifelerine uygun olarak abonelerin hizmetine sunan A.B.M bayisini

ABONE : TTNet ile TTNet hizmetlerinden yararlanmak için abonelik sözleşmesi akdeden gerçek veya tüzel kişiyi, ADSL : Asimetrik Sayısal Abone Hattını, xDSL : Genel Sayısal Abone Hattı servislerini, AYIP : Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma klavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri, İŞ : TTNet hizmetleri ile ilgili olarak, pazarlanma, satış, KURULUM ve SERVİS hizmetlerinin her birini ve tamamını, KABLO İNTERNET: Kablo TV ağı üzerinden verilen internet hizmetini,

KURULUM : ABONE tarafında ÜRÜN’le ilgili fiziksel bağlantıların yapılması, ÜRÜN ve bilgisayarda gerekli yazılım ayarları ve tanımlarının yapılarak TTNet hizmetlerinin çalışır hale getirilmesi işlemini, ÜRÜN : TTNet tarafından sunulacak hizmet için ABONE tarafında kullanılan modem, splitter ve diğer donanımların tamamını, SERVİS : ABONE’nin TTNet hizmetini veya hizmetlerini kullanmasına mani bir arızanın oluşması durumunda, ABONE’nin talebi üzerine, arızanın ıslahı için gereken yerinde müdahalenin yapılması, ÜRÜN ve bilgisayarda gerekli yazılım ayarları ve tanımlarının yapılarak hizmetin çalışır hale getirilmesi işlemini, EK-1 : TTNet ve ABM arasında imzalanmış olan Çözüm Ortaklığı Sözleşmesinin Satış ve KURULUM Esaslarını belirleyen ekini EK-2 : TTNet ve A.B.M arasında imzalanmış olan Çözüm Ortaklığı Sözleşmesinin SERVİS Esasları hükümlerini düzenleyen ekini, İfade eder.

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE ŞİRİŞ VE SÜRESİ

5.1 İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin yürürlük süresi A.B.M ve TTNET arasında imzalanmış olan ve iş bu sözleşmeye temel teşkil eden “Çözüm Ortaklığı Sözleşmesinin” yürürlükte kaldığı süreler içinde geçerlidir. 5.2 Bunun yanı sıra taraflar,1 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak Şartıyla iş bu sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. 5.3 Sözleşme, taraflardan birinin 1(bir) ay önceden yazılı bildirimi ile sona erdirilmediği takdirde aynı koşullarla Ana sözleşmenin yürürlükte kaldığı her yıl için iş bu sözleşme de yürürlükte kalır. Ancak kurulum ve servis ücretleri günün Şartlarına göre A.B.M’ ce revize edilir. 5.4 Sözleşme hükümlerinin Ana Sözleşmeye bağlı olarak TTNet tarafından değiştirilmesi durumunda, İşbu sözleşmede A.B.M’ce Ana Sözleşmeye göre revize edilecektir. BAYİ’nin değişen koşulları kabul etmesi halinde, A.B.M veya TTNet tarafından yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15(onbeŞ) günlük süre içerisinde, BAYİ değişen koşullara uyacaktır. 5.5 BAYİ’nin, değişen koşulları kabul etmemesi veya kabul ettiği halde 15 (onbeŞ) günlük süre içerisinde değişen koşullara uyum sağlanamaması halinde, herhangi bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın BAYİ’ye yapılacak bildirimle Sözleşme A.B.M tarafından tek taraflı olarak feshedilebilinecektir.

MADDE 6. A.B.M’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1- TTNet, BAYİ tarafından alınmış ve kendisine bildirilmiş başvuruları inceleyecek ve hattın ADSL hizmeti verilmeye uygun olup olmadığı konusunda BAYİ’ geri bildirimde bulunacaktır. 6.2- TTNet, BAYİ’ nin WEB ortamında başvuru alabilmesine yönelik yazılımı hazırlayacaktır. Hazırlanacak bu altyapıda BAYİ başvuru yapılan santral merkezinde uygun port olup olmadığı bilgisini elde edebilecektir. 6.3-A.B.M, Şebekede kullanılabilecek ürünlerin listesini BAYİ’ ye verecektir. 6.4-A.B.M, Yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile Ücret Tarifesi değişikliklerini, kurulum ve servis ücretlerini web sitesinde duyuracaktır. 6.5- A.B.M, BAYİ müşterilerinin Şikayetlerini değerlendirecek ve değerlendirme sonucunda BAYİ’ yi uyaracaktır.

MADDE 7. BAYİ’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. 7.1 BAYİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin satışı ile KURULUM ve SERVİS hizmetlerini TTNet’in yürürlükteki mevzuatı ve tarifelerine uygun Şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.


KURULUM ve SERVIS hizmetleri vereceğini beyan eden BAYİ, ABONE’ye yerinde KURULUM hizmetini EK-1’de yer alan Satış ve KURULUM Esasları çerçevesinde, SERVİS hizmetini ise EK-2’de yer alan SERVİS Esasları hükümlerine göre yerine getirecektir.

7.2 A.B.M, Sözleşme kapsamı İİ’in yürütüldüğü her noktada/aşamada (hizmetlerin satışı veya satış sonrası SERVİS hizmetlerinin sunulması aşamasında vb. aşamalarda) İİ’in işbu Sözleşme’nin Şartlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini görevlendirdiği personeli vasıtasıyla kontrol etme hakkına sahip olup, BAYİ söz konusu denetim/kontrol konusunda gerekli kolaylığı gösterecektir. BAYİ, TTNet tarafından görevlendirilen personelin de denetim ve kontrolüne de aynı Şekilde kolaylık sağlayacaktır.

  1. 7.3 BAYİ abonelere önereceği ADSL ürünlerinin listesini A.B.M’dan alacaktır. Bayi, A.B.M’nın listesindeki TTNet tarafından onaylanmış ürünlerin dışında ürün satamaz ve ürünlerin tamamını A.B.M’den alarak satmak zorundadır. Bu listede ürün, model ve özellik bilgileri ve son kullanıcı fiyatları yer alacaktır. Hiçbir Şekilde belirlenmiş olan fiyatların üzerinde satış yapılmayacaktır. BAYİ, TTNet ve/veya A.B.M tarafından ücretsiz olarak/promosyon uygulaması çerçevesinde verilecek olan ÜRÜN’ler nedeniyle, ABONE’den ÜRÜN ücretini talep etmeyecektir.
  1. 7.4 BAYİ, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde organizasyonunu, XDSL Sistemine erişim, eğitim v.b. her türlü hazırlığını tamamlayarak, fiili olarak İİ’e başlayacaktır.


BAYİ’nin İİ’e süresinde başlayamamasının A.B.M’nın(dolayısıyla TTNet’in) kusurundan kaynaklanması durumunda, BAYİ’ye TTNet tarafından tanınan süre kadar ek süre verilecektir. BAYİ’nin’nın işbu Sözleşme’nin 7.4 ncü maddesinde belirtilen sürede veya aynı madde de belirtilen ilave sürenin sonunda İİ’e başlamaması halinde A.B.M tarafından yazılı bildirim ile işbu Sözleşme feshedilebilecektir. Bu durumda, BAYİ, A.B.M’nın uğramış olduğu tüm zararları tazmin etmeyi Şimdiden kabul ve taahhüt eder.

  1. 7.5 BAYİ, A.B.M ve/veya TTNet tarafından hazırlanan reklam, tanıtım ve pazarlama yazılı, sözlü ve görsel materyallerde (afiş, broşür, reklam vb.) ve diğer nitelikli evrakları kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. BAYİ, aynı zamanda kendi imkanlarını kullanarak ve A.B.M’nın bilgisi ve izni dahilinde olmak üzere aktif tanıtım, reklam ve pazarlama yapabilecektir.
  1. 7.6 BAYİ; TTNet, TTNet’in İİTİRAK’leri dışındaki Şirketlerin ad ve/veya hesabına xDSL, Wi-Fi, WiMax, Kablo Internet erişim hizmeti ve bunlar üzerinden sağlanacak katma değerli servislerin satışını ve tanıtımını yapamayacaktır. Bu maddede belirtilen hizmetler dışındaki genişbant hizmetlerinin satışı ve tanıtımının BAYİ tarafından gerçekleştirilebilmesi için de A.B.M’nın yazılı onayı gerekmektedir. Ayrıca BAYİ; A.B.M ve A.B.M’nın iştirakleri dışında, başka ŞSM İşletmecilerinin Abone Merkezi ve/veya Uzak Mesafe Telefon İşletmecilerinin bayisi olarak çalışmayacaklarını kabul ve taahhüt eder.
  1. 7.7 BAYİ, TTNet hizmetlerinin pazarlanması, satışı, KURULUM’u ve SERVİS’i hizmetlerini etkili ve kaliteli bir Şekilde verebilecek, yeterli kalite ve ekipmana sahip olacaktır. BAYİ’nin bu konuda yetersiz olduğunun TTNet ve/veya A.B.M tarafından tespiti durumunda gerek A.B.M ’nın kendi insiyatifi, gerekse TTNet’in A.B.M’ye bu konuda bildirimde bulunması üzerine A.B.M tarafından, BAYİ’ yle yapılan işbu sözleşme sona haklı nedenle fesih hükümleri dahilinde sona erdirilebilecektir.


7.8 BAYİ kendisine yapılan ADSL abonelik başvurusunu, modem ve kurulum taleplerini EK:1 Satış ve Kurulum Esasları hükümlerine göre yerine getirecektir. 7.9 Abonenin belirtilen Şartlara uygun kendi modemi olması halinde de EK:1 Satış Ve Kurlum Esasları hükümleri geçerli olacak ve ücretsiz yerinde kurulum ve servis desteği verilecektir. 7.10 Abonenin binası içinde abone talebi dahilinde yapılan ilave kablolama vb. işlemler 7.9 madde kapsamında değildir.

7.11 BAYİ’ nin arıza ıslahı ile sorumlulukları EK:2 Satış Sonrası Servis Esasları hükümleri gereğince yerine getirilecektir.

MADDE 8. BAYİ’YE YAPILACAK ÖDEMELER

8.1 BAYİ, bir ay süresince fiilen hizmet verdiği ADSL hizmetinin akabinde A.B.M tarafından bildirilen tahakkuk miktarı üzerinden hizmet faturası düzenler. Fatura bildirimi A.B.M TTNet’ten ödeme aldıktan sonra 15 gün içinde yapılır.BAYİ ye ödeme, fatura kesildikten sonra 10 gün içinde yapılır. 8.2 BAYİ’ye pazarlama ve satış komisyonunun ödenmesi, ADSL hizmetine ilişkin abonelik sözleşmesinin, iş emrinin ve abonelik için gerekli diğer belgelerin; KURULUM ve SERVİS hizmeti bedelinin ödenmesi ise KURULUM ve SERVİS tutanağının A.B.M’ya eksiksiz olarak teslim edilmesi Şartına bağlıdır. Söz konusu belgeler, işlemin/hizmetin gerçekleşme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içersinde TTNet’e teslim edilecek, belgelerin eksik olması veya hiç olmaması durumunda, BAYİ’ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 8.3 BAYİ’nin yükümlülüklerini tamamen yerine getirmemesi veya eksik olarak getirmesi durumunda BAYİ adına hesaplanacak gecikme ve ceza tutarı, BAYİ’ye yapılacak ödemelerden mahsuben tahsil edilecektir. Söz konusu maddeler uyarınca BAYİ’ye yapılacak ödemelerin, BAYİ aleyhine tahakkuk ettirilen gecikme ve ceza tutarını karşılamaması durumunda, gecikme ve ceza tutarının ödemeleri aşan kısmı, BAYİ’den rızaen, bunun mümkün olmaması halinde de hukuki yollardan tahsil edilecektir.

MADDE 9. BAYİ’ NIN ŞÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE ZARARLARIN TAZMİNİ

BAYİ’ nin görev ve sorumlulukları ile tazmin yükümlülüğü aşağıda belirtilmiştir.

9.1 Ürünle ilgili teknik, tesis ve servis verme yönünden çıkabilecek her türlü sorunda, BAYİ, A.B.M ’ye ve müşteriye karşı sorumlusu olacaktır. 9.2 A.B.M bu sözleşme kapsamında yer alan hizmetle ilgili BAYİ’ nin üçüncü Şahıslara ve TTNet’e karşı her türlü zarar ziyanı ile ilgili olarak kendisine karşı açılacak herhangi bir dava sonucunda üçüncü Şahıslara ve/veya TTNet’e herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması halinde bundan dolayı uğrayacağı her türlü zarar için BAYİ’ ye aynen rücu edecektir. 9.3 BAYİ’ nin kusurundan dolayı ortaya çıkabilecek ve üçüncü Şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerine karşı, BAYİ sorumlu olacak, A.B.M bu kabil dava, Şikayet ve benzeri konulara hiçbir Şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır. MADDE 10. TEMİNAT 10.1 BAYİ, işbu sözleşmeye dayalı olarak, ………………….. Bankasına keşide edilen ………………………. Keşide tarihli ……………………….. tutarlı …………………………. Banka Teminat Mektubu / Çek / Senet A.B.M’ye teslim etmektedir. A.B.M bu çeki ciro , temlik ve devir edemez. 10.2 Sözleşme yapıp, Banka Teminat Mektubu dışında, diğer teminat araçlarından birini veren firmalardan; imza sirküleri, firmaların en son vergi dönemine ait bilânço ve gelir tabloları alınır. 10.3 A.B.M ile daha önce bayilik sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşmeleri halen yürürlükte olan firmalardan teminat alınıp alınmayacağı A.B.M ’nın taktirindedir. A.B.M’nin bazı BAYİ’lerden teminat almamış olması, diğer BAYİ’lere, teminat vermekten kaçınmaları hakkını vermez. 10.4 BAYİ’ nin borcunu zamanında ödememesi, A.B.M’ye keşide veya ciro ettiği ödeme araçlarının protesto olması ve/veya karşılığı çıkmaması durumunda, temerrüde düştüğü tarihten itibaren aylık %10 finansman kaybını, ticari faizini ve mahkeme-icra masrafları ile birlikte yasal Avukatlık ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bakiye borcunu nakden ve defaten ödeyen BAYİ’ nin ödeme araçları vadeleri beklenmeksizin iade edilir.

MADDE 11. SÖZLEŞMENİN A.B.M TARAFINDAN FESHİ 11.1

Sözleşme A.B.M tarafından aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı fesh edilebilir:

a) BAYİ aleyhine iflas kararı alınması, BAYİ’ nin konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi,

b) BAYİ’nin A.B.M’nın yazılı olurunu almadan, A.B.M’yi temsil etmesi ve A.B.M namına üçüncü Şahıslara taahhütte bulunması,

c) BAYİ’ A.B.M’nin yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşme konusu işleri üçüncü kişilere devretmesi, hallerinde durumun A.B.M tarafından BAYİ’ ye herhangi bir süre verilmeksizin yazılı olarak bildirimiyle sözleşme fesh edilebilir.

d) Sözleşmenin devamı süresince, herhangi bir anlaşmazlığın mahkemece tespit edilmesi ve karara bağlanmasına rağmen BAYİ’ nin mahkeme kararına riayet etmemesi veya TTNet ile A.B.M arasında imzalanmış bulunan “TTNet Anonim Şirketi Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi”nde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi sonucunu doğuracak işlem ve eylemlere tevessül etmesi, durumunda ise, bu durum A.B.M tarafından BAYİ’ ye yazılı olarak bildirilir ve halin icabına göre A.B.M tarafından belirlenecek makul bir süre içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi halde sözleşmenin fesh edileceği belirtilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde başkaca işleme gerek olmaksızın A.B.M tarafından sözleşme fesh edilebilir. Bu durumda keyfiyet BAYİ’ ye bildirilir.

e) A.B.M, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin BAYİ aracılığı ile yürütülmesine ilişkin uygulamasından vazgeçmesi halinde, en az bir ay önceden yazılı olarak BAYİ’ ye bilgi verecektir. Bir aylık sürenin bitimine kadar sözleşme geçerli olacak ve bu sürenin bitiminde Sözleşme sona erdirilecektir. f) Sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde BAYİ fiili olarak çalışmaya başlamak zorundadır. Aksi halde herhangi bir işleme ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme yazılı bildirim ile fesh edilir.

g) BAYİ’ nin suç teşkil eden bir fiilinin tespit edilmesi halinde A.B.M sözleşmeyi fesh edebilecek ve ilşililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına ayrıca suç duyurusunda bulunacaktır.

  1. 11.2 Sözleşmesi her ne suretle olursa olsun sona eren BAYİ, bu tarihe kadar elinde bulunan bütün satış belgeleri ile KURULUM ve SERVİS formlarını A.B.M’ya teslim edecektir. Belge ve formlarının AB.M tarafından değerlendirilmesi sonucunda, BAYİ’nin alacağının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, adına tahakkuk ettirilecek tutar, BAYİ’nin varsa borçlarından ve aleyhine tahakkuk ettirilen cezalardan mahsup edilecektir. Borcunun ve/veya cezasının bulunmaması durumunda adına tahakkuk ettirilen alacak tutarının tamamı; borcunun ve/veya cezasının bulunması halinde ise borcundan ve/veya cezasından mahsup edildikten sonra kalan tutar BAYİ’ye usulüne göre ödenecektir.
  1. 11.3 Belge ve formların değerlendirilmesi sonucunda eksik kaldığı tespit edilen İİ, A.B.M veya A.B.M’nin uygun göreceği diğer bayiler tarafından tamamlanacaktır. BAYİ bu durumda A.B.M’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
  1. 11.4 Sözleşmenin BAYİ’den kaynaklanan herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, kesin teminat ihtar çekmeye ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir. gelir kaydedilen kesin teminat, eğer varsa BAYİ’nin borcuna mahsup edilemez. BAYİ’nin borcu ve A.B.M’ye verdiği her türlü zarar BAYİ’den ayrıca tahsil edilir.

  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconUygun, S., “Türk Akdeniz Antalya Halkevi Dergisine Göre Antalya’da Kültür ve Eğitim”, Bin Yılda Antalya Sempozyumu (18-19 Aralık 2003), Antalya, 465-486

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANT-KAL-DER Elmalı Mh. Subaşı Cd. 13. Sk. No: 11 Gözde Han K: 4 D: 20 07040 ANTALYA

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconUygun, S., "Antalya Halkevinin Yaygın Eğitim Faaliyetleri", 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu (22-24 Kasım 2007), Antalya, 197-215, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, (2007). ANTALYA HALKEVİNİN YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconAdres : Zerdalilik ANTALYA

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA YARGI TEŞKİLATI TELEFON REHBERİ

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page