Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
Indir 1.47 Mb.
TitleAstronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
Page2/42
Date conversion07.01.2013
Size1.47 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.fbe.istanbul.edu.tr/2008.yukseklisans.tez.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

FİZİK ANABİLİM DALI


CANBAZ Beyrul


Danışman : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof. Dr. Haşim MUTUŞ

Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY

Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR

Y. Doç. Dr. Zeynep ÇİÇEK ÖNEM


Thiring İnstantonlarının Faz Uzayında Kararlılığı

1958 yılında ilk olarak Walter Thirring tarafından önerilen Kütlesiz Thirring model (1+1) boyutunda tanınmış, kesin çözülebilir bir kuantum alan kuramıdır.

İnstanton hem kuantum mekaniğinde hem de kuantum alanlar teorisinde sonlu sıfırdan farklı eylemlerdeki hareket denklemleri için klasik çözümdür

Tezde W. Thirring tarafından önerilen spinör alanlı, iki boyutlu konformal invaryant non lineer dalga denkleminin nümerik instanton çözümlerinin dinamik yapılaşması ve evrimi incelenmiş ve evrimi ifade eden faz diyagramları çizilmiştir.


   

Stability of Thiring’s Instantons in Phase Space

The massless Thirring model is a well-known exactly solvable quantum field theory in (1+1) dimensions, as it has been shown, for the first time, by Walter Thirring in 1958.

An instanton is a classical solution to equations of motion with a finite, non-zero action, either in quantum mechanics or in quantum field theory.

In this thesis, we have investigated dynamic characteristics and evolution of instanton solutions of a two-dimensional conformal invariant wave equation with nonlinear self-coupled spinor term had been proposed by W. Thirring.


ÇIKIT Serpil


Danışman : Prof.Dr. Zehra AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Atom ve Molekül Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Zehra AKDENİZ (Danışman)

Prof.Dr. Nurten ÖNCAN

Prof.Dr. Emine RIZAOĞLU

Prof.Dr. Hasan TATLIPINAR

Yard.Doç.Dr. Ali KARAMAN


Sıvı AlF3/NaF Karışımlarının Yapı Analizi: Teorik Raman Spektra

AlF3/NaF karışımlarının sıvı fazını nümerik olarak incelemek için sıvının dinamik özelliklerini verecek bir hesaplama metoduna ihtiyacımız vardır. Sıvı yapısını daha iyi tanımlamak için sıvıhal simülasyonlarında kullanılan potansiyel sıvı ve katı fazlar arası transfer edilebilir olmalıdır. Bu tez çalışmasında katı ve sıvı durumlarını verecek uygun bir potansiyel, Paul Madden’nin simülasyon metodu (Castiglione, M.; Wilson, M., Madden, P.A. Phys. Chem. Phys. 1999, 1, 165.) kullanılarak bir molekül dinamiği çalışması içersinde oluşturuldu. Karışımların çeşitli kompozisyonları için Al-Al, Al-Na, Al-F ve Na-F radyal dağılım fonksiyonları ve Al3+ iyonunun koordinasyon sayıları bulundu. Sistemlerin kristalleşmediği ve tüm kompozisyonların sıvı fazda olduğu, difüzyon katsayıları analiz edilerek, belirlendi.

 Bu tezde sıvı Na3AlF6 (Cryolite)’nin teorik Raman spektra’sı bilgisayar simülasyonundan hesaplanmış ve potansiyel modelinin sonuçlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kriyolit spektrasında ortaya çıkan band yapısıyla bu eriyiklerde mevcut olan AlF6, AlF5 ve AlF4 kompleks iyonlarının titreşim modları arasındaki bağlantı tartışılmıştır. 


A Structural Analysis Of Liquid AlF3/NaF Mixtures: Theoretical Raman Spectra

In order to study the nature of the liquid phase of AlF3/NaF mixtures numerically we need a computer simulation method which will yield the dynamical properties of the liquid. To get a better description of the liquid structure the potential used in the liquid state simulation calculations  should be transferable between the liquid and solid phases. In this thesis the method of Madden et al. (Castiglione, M.; Wilson, M., Madden, P.A. Phys. Chem. Phys. 1999, 1, 165.) was used within a molecular dynamics calculation to build a suitable potential model which  produces the solid and liquid states. The Al-Al, Al-Na, Al-F and Na-F radial  distribution functions and the coordination numbers of Al3+ ion are obtained for various compositions of the mixtures. By analyzing the diffusion coefficients it was determined that the systems which are not crystalized are in the liquid phase for all compositions.

  In this thesis study the theoretical Raman spectra of liquid Na3AlF6 (Cryolite)  was calculated by computer simulation and the effects of the potential model on the results are examined in detail. The relationship, between the bands appearing in the spectra and the vibrational modes of the AlF6, AlF5 and AlF4 complex ions which are present in these melts, is discussed.


SOFUOĞLU Değer


Danışman : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Matematiksel Fizik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Prof.Dr. Şehsuvar ZEBİTAY

Prof.Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof.Dr. Ali GİRGİN

Prof.Dr. Ömer OĞUZ


Konvansiyonel Kozmolojinin Tetrad Teoremleri Ve Zar-Evren Kozmolojisindeki Benzerleri

Konvansiyonel Kozmolojinin kovaryant kozmolojik evrim ve bağ denklemleri zar-evren kozmolojisinde göz önüne alındı. Senovilla, Sopuerta ve Szekeres’in yaklaşımı izlenerek bunlar; her kaymasız ve geodezik mükemmel akışkanın ya genişlemesiz ya da dönmesiz olduğunu ifade eden konvansiyonel kozmolojideki iddianın geçerliliğini zar-evren kozmolojisi çerçevesinde de araştırmak için kullanıldı. Zar üzerinde efektif Einstein alan denklemlerinin kapanmasını önleyen bulkın serbest gravitasyon etkisini gösteren 5-boyutlu Weyl tansörünün elektriksel kısmının varlığından dolayı analiz karmaşık ve sonuçsuz olmaktadır. Buna karşılık eğer analiz tamamen pür bir Coulombsu durum ile kısıtlanırsa ivmesiz bir mükemmel akışkan için teoremin bu yeni kozmolojide de geçerli olduğu açık bir biçimde gösterildi. Basınç ve efektif toplam basınç sabit olduğunda sonuç bulktaki serbest gravitasyon alanından kaynaklanan zar üzerindeki efektif enerji yoğunluğundan bağımsız olmaktadır. Değişken basınçlar halinde ise teorem, söz konusu efektif enerji yoğunluğu pozitif tanımlı olmadığı sürece geçerli olmaktadır.


Tetrad Theorems Of The Conventıonal Cosmology And Theır Analogues In Brane- World Cosmology

Covariant cosmological evolutions and constraints equations of the conventional cosmology are considered in brane-world cosmology. Following the approach of Senovilla, Sopuerta and Szekeres they are used to investigate in the framework of the brane-world cosmology the validity of the conjecture of the conventional cosmology stating that every shear-free and geodesic perfect fluid must be either expansion-free or rotation-free. Due to the presence of the electrical part of the 5-dimensional Weyl tensor representing the free gravitational effect of the bulk making the effective Einstein Field Equations on the brane not closed, the analysis is complicated and inconclusive. Instead, when the analysis is restricted to a purely Coulomb-like case, it is shown explicitly that, for a perfect fluid with vanishing acceleration the theorem holds equivalently in this new cosmology too. When the pressure and the effective total pressure are constants the result is independent of the effective energy density on the brane arising from the free gravitational field in the bulk. The theorem is valid in the case of variable pressures unless the aforesaid effective energy density is positive-definite.


KAŞIKÇI Oğuzhan


Danışman : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Matematiksel Fizik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Prof.Dr. Şehsuvar ZEBİTAY

Prof.Dr. Gediz K. AKDENİZ

Prof.Dr. Ömer OĞUZ

Yard.Doç.Dr. Göksel DAYLAN ESMER


Eğik Ve N-Bileşenli Bir Akışkan İçin Zar-Evren Modellerinin Dinamiği

Bu tezde, eğik ve N-bileşenli bir akışkan için konvansiyonel kozmolojinin evrim ve bağ denklemleri Randall-Sundrum-II Zar-evren modellerine genişletildi. Bu denklemler, Bianchi IX-tip hariç tutulmak üzere, uzayca homojen ve eşyönsüz tüm Bianchi tip modelleri kapsamında yazıldı. Orjinallerine göre denklemlerdeki birtakım değişiklikler dışında, bu yeni kozmolojide fazladan 5 evrim ve bağ denklemi daha elde etmekteyiz. Bu genelleştirilmiş denklemlerde Zar-evren hipotezi kaldırılırsa

konvansiyonel kozmolojinin denklemleri yeniden elde edilmektedir.


 


Dynamics Of The Brane-World Models With A Tilted And N- Components Fluid

In this thesis, the evolution and constraint equations of the conventional relativistic cosmology for a tilted and N-components fluid are extended to the Randall-Sundrum-II Brane-World cosmological models. These equations were written in the context of all spatially homogeneous and anisotropic Bianchi type models except the Bianchi-IX type one. Apart some modifications in these equations with respect to the original ones, we find five new evolution and constraint equations in this new cosmology. In these generalised equations, when the hypothesis of Brane-World is omitted, the equations of the conventional cosmology are reobtained.


BİYOLOJİ ANABİLİM DALI


 ERGİN Bülent


Danışman : Prof.Dr. Cihan DEMİRCİ

Anabilim Dalı : Biyoloji

Programı : Zooloj

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Pof. Dr. Cihan DEMİRCİ

Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT

Prof. Dr. Hüsniye DOĞRUMAN

Prof. Dr. B.Sönmez UYDEŞ-DOĞAN

Doç. Dr. Kadriye AKGÜN-DAR


Diyabetik Sıçanlarda Beyin Kan Akımının Nitrik Oksit Ve Leptin İle İlişkisi

Leptin, obezite (Ob) geni tarafından şifrelenen, esas olarak yağ dokudan salınan 16 kDa ağırlığında, sitokin ailesine ait, polipeptit tabiatlı bir hormondur. Leptinin en iyi bilinen fonksiyonu, besin alınımını ve enerji kullanımını düzenlemesidir.

Nitrik oksit (NO), biyolojik sistemlerde son derece önemli, çok yönlü mesajcı bir moleküldür. NO, beyinde nöronal iletim, kan basıncı ve sindirim sisteminin düzenlenmesi, kalp-damar sistemi, platelet kümelenmesi, sitotoksite, hipertansiyon, diyabet, aterosikleroz gibi fizyolojik ve patolojik olaylarda önemli rol oynamaktadır.

Diyabet, vücutta insülin eksikliğine bağlı olarak gelişen, hiperglisemi ve glukozüri ile belirgin, tedavi edilmediği takdirde ketoasidoz ve komaya kadar uzanan bir hastalıktır.

Bu çalışmada, leptin ve özgül olmayan NO inhibitörü L-NG-nitroarjinin metil ester (L-NAME) uygulamalarıyla, diyabetik ve diyabetik olmayan sıçanlarda leptin ve NO arasındaki ilişki araştırıldı. Bu ilişkinin sıçan beyin kan akımı ile kan basıncını nasıl etkilediği, nitrik oksit sentaz (NOS) dağılımları da göz önüne alınarak belirlenmeye çalışıldı.

Bu amaçla çalışmada, 3 aylık 48 adet erkek Wistar albino (250-300 g) sıçan kullanıldı. Hayvanlar, her biri 6 bireyden oluşan 4 grubu diyabet ve 4 grubu diyabet olmayan toplam 8 gruba ayrıldı. Anestezi altındaki hayvanlara tek doz fizyolojik tuzlu su (FTS), L-NAME (10 mg/kg), Leptin (50 μg/kg) ve L-NAME (10 mg/kg)+Leptin (50 μg/kg) intravenöz (iv) olarak uygulandı. Deney süresince hayvanların beyin kan akımı, arteriyal kan basıncı ve kalp vurumları kaydedildi. Deney sonunda hayvanlardan alınan kan örneklerinde, serum nitrit/nitrat ve leptin miktarları biyokimyasal olarak incelendi. Ayrıca beyin korteksindeki endoteliyal NOS (eNOS) ve nöronal NOS (nNOS) dağılımları immünohistokimyasal olarak değerlendirildi.

Sadece leptin uygulanan diyabetik olmayan hayvanların kan akımında anlamlı bir fark tespit edilirken, diyabetiklerde bu değişiklik belirgin değildi. L-NAME’den 15 dakika sonra leptin uygulanan diyabetik olmayan hayvanlarda, leptinin L-NAME etkisine rağmen kan akımında anlamlı bir değişiklik meydana getirdiği, diyabetiklerde ise böyle bir etki oluşturmadığı belirlendi. Ortalama arteriyal kan basıncı, L-NAME ve L-NAME+Leptin uygulanan diyabetik olmayan ve diyabetik hayvanlarda, hem kendi kontrol değerlerine hem de kontrol grubundaki hayvanların aynı zaman noktalarındaki değerlerine göre anlamlı olarak yüksekti. Leptin uygulanan hayvanların ortalama arteriyal kan basıncı değerleri, başlangıç noktasına göre düşmesine karşın, diyabet ve diyabet olmayan kontrol grubu hayvanlarının değerlerine göre anlamsızdı. Diyabetik olmayanlarda L-NAME uygulamasının kalp vurumunu anlamlı ölçüde düşürdüğü belirlendi.

Leptin uygulanan diyabetiklerde nNOS reaksiyonunun arttığı, diyabet olmayanlarda ise azaldığı belirlendi. Sadece L-NAME uygulanan diyabetik olmayan grupta eNOS ve nNOS reaksiyonu gözlenmezken, diyabetiklerde zayıf reaksiyon tespit edildi. L-NAME+Leptin grubunda ise, diyabetik olmayanlarda eNOS ve nNOS reaksiyonunun olmadığı fakat diyabetik grupta, hem nNOS hem de eNOS reaksiyonunun dokunulmamış kontrole benzer olduğu görüldü.

Serum leptin düzeyleri bütün gruplarda anlamsız bir değişiklik gösterirken, diyabetiklerin L-NAME+Leptin grubunun leptin düzeyinin, diyabet kontrole göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca diyabetiklerin serum leptin düzeylerinin diyabetik olmayanlara göre anlamlı derece düşük olduğu belirlendi.

Sonuç olarak çalışmamızda, leptinin kan akımı, kan basıncı ve kalp vurumuna etkisi, NO varlığında ve yokluğunda araştırılmış olup, L-NAME ile NO sentezi inhibe edilmesine rağmen, leptinin hem diyabetik olmayan hem de diyabetik hayvanların beyin kortekslerinde NO üretimine etki ettiği ve leptinin fizyolojik etkilerinde NO’i aracı olarak kullandığı görülmüştür.


Relationshıp of Nitric Oxide and Leptin on The Cerebral Blood Flow in Diabetic Rats

Leptin is a 16 kDa polypeptide hormone of cytokin family which is encoded by the obese (ob) gene, secreted from fatty tissue essentially. The best known function of leptin is to regulate energy intake and energy expenditure.

Nitric oxide (NO) is a very important versatile signaling molecule in biological systems. It plays a significant role in a variety of physiologic and pathologic processes including neuronal transport in brain, regulation of blood pressure and digestive system, vascular system, platelet aggregation, cytotoxicity, hypertension, diabetes and atherosclerosis.

Diabetes is a syndrome characterized by hyperglycemia and glycosuria and resulting from low levels of hormone insulin, which can be resulted in ketoacidosis and coma when not treated.

In this study, relationship between leptin and NO was investigated in diabetic and non-diabetic rats by employing leptin and L-NG-nitroarginine methyl ester (L-NAME), a non-specific NO inhibitor. How this relationship affects brain blood flow and blood pressure was revealed in rats on the basis of nitric oxide synthase (NOS) distribution.

48 male Wistar albino rats (250–300 g) of three months old were divided into eight groups forming four diabetic and four non-diabetic groups, each including six individuals. Animals received single dose of physiologic saline solution (PSS), L-NAME (10 mg/kg), leptin (50 µg/kg) and L-NAME (10 mg/kg)+leptin (50 µg/kg) intravenously (iv) under anaesthesia. Brain blood flow, arterial blood pressure and heart rate of the animals were recorded during the experiment. Serum nitrit/nitrate andd leptin levels were measured biochemically in blood samples from the animals at the end of experiment period. In addition, endothelial NOS (eNOS) and neuronal NOS (nNOS) distributions in cerebral cortex were immunohistochemically examined.

A significant difference was observed in blood flow in non-diabetic animals which were administered only leptin, while diabetic identicals did not show such a difference. In non-diabetic group receiving leptin 15 minutes after L-NAME application, leptin caused also a marked difference in blood flow in spite of L-NAME impact. However, leptin did not exhibit such an effect in diabetic rats. Average arterial blood pressure was higher both in diabetic and non-diabetic rats given L-NAME and L-NAME + Leptin when compared to values of both their relevant controls and the control group in the same time period. Average arterial blood pressure was declined by the initial point; however, arterial blood pressure values were not significant in comparison with the values of diabetic and non-diabetic control animals. Heart rates of non-diabetics were reduced by L-NAME application, significantly.

nNOS reaction was intense in diabetic rats receiving leptin, whereas it was weak in non-diabetics. In L-NAME groups, non-diabetic rats did not display either eNOS nor nNOS reaction, but a weak reaction was present in diabetic individuals. Non-diabetic L-NAME+Leptin group possessed no eNOS and nNOS reaction, while diabetic identicals showed similar eNOS and nNOS reaction to that of the intact control group.

Although serum leptin levels exhibited insignificant changes in all groups, diabetic L-NAME+leptin group was of higher levels, being significant when compared to the diabetic controls. Moreover, serum leptin levels of diabetic rats were significantly lower than those of non-diabetics.

In conclusion, this study in which effect of leptin on blood flow and pressure, and heart rate was investigated in presence and absence of NO reveals that leptin affects NO production in cerebral cortex of both diabetic and non-diabetic rats, and leptin uses NO as mediator in its physiologic functions, although NO synthesis is inhibited by L-NAME.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Similar:

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconAstronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı 2

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconAstronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Anatomi Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Anatomi Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconAstronomi Ve Uzay Bilimleri Programının Amacı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconİstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconAstronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Araştırma Laboratuarı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconTürkiye’de Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Çalışmalarının Bugünü ve Geleceği

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı icon2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ LİSE SINIF ÜNİLENDİRİLMİŞ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page