Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri
Indir 130.77 Kb.
TitleEğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri
Page2/3
Date conversion08.01.2013
Size130.77 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://osinecen.pamukkale.edu.tr/dersnotlari/ogretimteknolojileri/4.bölüm.doc
1   2   3

Araç-gereç: Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur.


Araç: Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez öğedir. Örnek: Tepegöz, bilgisayar, televizyon


Gereç ise; daha çok yazılı basılı nitelikteki yardımcı olup, aracın vazgeçilmez öğesidir. Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar ve televizyon programları


Araç-Gereçlerin Sınıflaması

 1. Görsel Araçlar-Gereçler: Sadece görme duyusuna hitap ederler. Ör: Tepegöz, slayt projeksiyon makinası. (Her türlü basılı-yazılı gereçler, hareketsiz resimler, afişler, slaytlar, film şeritleri görsel gereçlerdir).

 2. İşitsel Araçlar-Gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap ederler. Ör: Radyo, teyp

 3. Görsel- İşitsel Araçlar-Gereçler: Hem görme, hemde işitme duyusuna hitap ederler. Ör: Bilgisayar, televizyon

Araç-Gereç Kullanmanın Faydaları


 1. Zamandan ve sözden ekonomi sağlar

 2. Belli bir fikrin göz önünde canlandırılmasına yarar

 3. Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklarlar

 4. Öğretimi canlı ve açık hale getirirler

 5. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırırlar

 6. Öğrenme arzusu meydana getirirler

 7. Öğretimi zenginleştirirler.


MATERYAL GELİŞTİRME


Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme birbirine bağlı kavramlardır. Doğru, güncel ve etkim materyal geliştirme için öğretim teknolojilerinden yararlanılır.

Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır.

Bu araçlar;


 • Basılı materyaller

 • Fotoğraflar

 • Maketler

 • Ses kasetleri

 • Videolar

 • İnternet sayfaları

 • CD’ler

 • Çeşitli yazılımlar


Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Eğer bu sağlanamıyorsa, ikinci seçenek olarak var olan materyallerin daha uygun hale getirilip kullanılması gerekmektedir. Ancak bu da olanaklı değilse, son seçenek olarak öğretmenin kendisi materyalleri geliştirebilir.

Sınıf ortamında kullanılabilecek teknoloji ve materyallerin başlıcaları şunlardır:

 • Gerçek nesne ve modeller,

 • Yazılı gereçler (kitap, broşür),

 • Görsel basılı materyaller (resim, fotoğraf, tablo, çizim),

 • Çeşitli pano ve tahtalar,

 • Tepegöz ve saydamları,

 • Slaytlar ve film şeritleri

 • Ses öğeleri (kaset, CD, ses çıkaran nesneler),

 • Televizyon ve video,

 • Bilgisayar


ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ ve MATERYALLERİN TEMEL İŞLEVLERİ


Öğrenme-öğretme işinin gerçekleştiği alana eğitim alanı denilmektedir.

Her basamaktaki okullar, okullarda uygulanan programlar ve programlarda yer alan dersler için farklı eğitim ortamı oluşturulması gerekmektedir.

Öğretim teknolojileri ve materyalleri öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlamak bakımından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli olmakta, unutma da geç olmaktadır.


Beş Duyunun Öğrenmedeki Yeri Ve Önemi

Öğrendiklerimizin...
Öğrenilenlerin Hatırlanması

Zaman sabit tutulmak üzere insanlar;

 • Okuduklarının % 10’unu

 • İşittiklerinin % 20’sini

 • Gördüklerinin % 30’unu

 • Hem görüp hem işittiklerinin % 50’sini

 • Söylediklerinin % 70’ini

 • Yapıp söylediklerinin % 90’ını

Hatırlamaktadırlar!!!


Eğitim uygulamalarında başlıca üç temel gereksinimi karşılamak için öğretim teknolojileri ve materyal kullanımına başvurulmaktadır:


1- Daha geniş kitlelere eğitim hizmetini götürmek.

2- Var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme-öğretme süreçlerini verimli hale getirmek.

3- Öğrenme-öğretme etkinliklerini bireyselleştirmek.


Teknoloji ve materyal kavramlarına eğitimsel açıdan bakıldığında, birçok işlevin olduğu görülmektedir. Bu işlevlerden başlıcaları şunlardır:


 • Öğretme ve öğrenme araç ve gereçleridir.

 • Bilgileri iletir.

 • Gerçekliğin sunumunu sağlar.

 • İletişim araçlarıdır.

 • Nesnelleştirilmiş eğitim sistemleridir.

 • Sembolleştirme araçlarıdır.ÜNİTE 2


ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARLANMASI, HAZIRLANMASI ve SEÇİMİ • Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları

Yöntem, araç ve materyallerin seçimi

Materyal seçiminde kullanılacak ölçütler

 • Görsel Materyallerin Öğrenmedi Rolü

 • Görsel Öğeleri Anlama ve Yorumlama

 • Görsel Tasarımda Amaçlar

 • Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci

 • Görsel Tasarımın Unsurları

Görsel unsurlar

Sözel unsurlar

Materyalleri çekici kılan unsurlar (destekleyici unsurlar)

Tasarımda biçimsel yapı

Tasarımda düzenlemeler


TEMEL MATERYAL HAZIRLAMA YAKLAŞIMLARI

YÖNTEM, ARAÇ ve MATERYALLERİN SEÇİMİ

Öğretimde bir aracın kullanımı her şeyden önce bir yöntemin, bir aracın ve bir materyalin sistematik bir şekilde seçilmesini gerekli kılar. Bu seçim sürecinin üç aşaması bulunmaktadır:

 • Gerçekleştirilmesi planlanan öğrenme etkinliğine uygun bir yöntemin seçilmesi

 • Yöntemin uygulanmasına elverişli bir araç biçiminin (formatın) seçilmesi

 • Seçilen araç biçimine uyumlu materyallerin seçilmesi, değiştirilmesi ve tasarımı


Bir materyal tasarlanırken bir takım süreçler yaşanır. Bu süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Sürecin ilk basamağı bir hedef analizinin yapılmasıdır. Bu aşamada hedefin hangi hedef alanıyla ilgili olduğunun sorusunun yanıtı verilir. Hedefin, hedef alanlarından “bilişsel”, “duyuşsal” veya “psikomotor” alanlarından hangisiyle ilgili olduğuna bağlı olarak farklı seçim ve tasarım ilkelerinin uygulanması gerekebilir.

 • Sürecin ikinci basamağı bir içerik analizinin yapılmasıdır. İletilmek istenen mesajın türüne göre mesaj farklı biçimlerde tasarlanır.

 • Hedef kitlenin (öğrenenin) özelliklerinin belirlenmesi basamağında çeşitli durumlara bakılır. Örneğin, Bireylerin önceden sahip oldukları bilgi ve beceriler belirlenir.

 • İçerik ve aracın bütünleştirilmesi basamağında hedefe, içeriğe ve hedef kitlenin özelliklerine uygu olarak çeşitli formatlar seçilir. Materyal, bu ölçütler göz önünde bulundurularak hazırlanır.Materyal Seçiminde Kullanılacak Ölçütler


Bir materyalin seçimi ve kullanımı konusunda karar vermeden önce aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekir:


 • Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu mu?

 • Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel mi?

 • Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı?

 • Materyal öğrenciyi güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak özelliklere sahip mi?

 • Materyal öğrencinin katılımını sağlayıcı özelliklere sahip mi?

 • Materyal, teknik özellikleri açısından yeterli mi?

 • Materyalin etkili olduğunu kanıtlayacak veriler var mı?

 • Materyal, önyargılardan arındırılmış bir yapıda mı?

 • Materyalin kullanımına ilişkin gerekli kullanma kılavuzları ve diğer metinler mevcut mu?GÖRSEL MATERYALLERİN ÖĞRENMEDEKİ ROLÜ


Öğrenme ile ilgili olarak yapılan araştırmalar öğrenmelerinin çoğunun görsel betimlemeler yoluyla gerçekleştiğini göstermektedir. Görsel öğeler;

 • öğrenen bireylerin dikkatini çekerek onları güdüler,

 • onların dikkatlerini canlı tutar,

 • duygusal tepkiler vermelerini sağlar,

 • kavramları somutlaştırır,

 • anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir (suyun dolaşımı),

 • şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını kolaylaştırır,

 • bir kavramla ilgili unsurlar arasındaki ilişkileri örgüt şemaları ve akış şemaları yoluyla kolayca verebilir,

 • bazı öğrencilerin görsel öğelerle kaçırmaları olası bir takım noktaları anlama şansı verebilir.GÖRSEL ÖĞELERİ ANLAMA ve YORUMLAMA


Öğrenme etkinliklerinde bir görsel öğenin kullanılması öğrenmelerin gerçekleşeceğinin garantisini vermez. Öğrencilere görsel öğenin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanmasında rehberlik yapılmalıdır.

Çocuklar 12 yaşına kadar görsel öğeleri bir bütün yerine, bölüm bölüm yorumlama eğilimindedirler. Örneğin; kendilerine gösterilen bir resimde ne gördükleri sorulduğunda resimdeki birçok ayrıntıyı gözden kaçırabilirler. Daha büyük yaştaki çocuklar ise resmi bir bütün olarak algılamakta ve resmin vermek istediği mesaj ile ilgili bir sonuca ulaşabilmektedir.

Bir görsel öğenin yorumlanmasında bireyin kültürel geçmişinin de önemli bir etkisinin olabileceği unutulmamalıdır.

Yaş ilerledikçe karmaşık resim ve çizimler tercih edilmektedir.


GÖRSEL TASARIMDA AMAÇLAR


 • Okunaklılığı garantilemek,

 • Verilmek istenen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin miktarını azaltmak,

 • İzleyenlerin etkin katılımını sağlamak,

 • Verilmek istenen mesajın en önemli kısmına odaklanılmasını sağlamak.


GÖRSEL TASARIMIN UNSURLARI


GÖRSEL UNSURLAR


Gerçekçi (Realistik) Görseller: Gerçekçi görseller, üzerinde durulan nesneyi gerçek nesneyi gösterir.

Örnek: Bir arabanın fotoğrafı gerçekçi bir görsel olarak kullanılabilir. Ancak hiçbir fotoğraf veya simge tamamen gerçekçi olamaz.


Benzeşik (Analojik) Görseller: Bir kavramı veya konuyu açıklamak için o kavrama benzer başka bir kavramla ilgili bir şey göstererek benzerliklere dikkat çekme işlevini görürler.

Örnek: Körfez kavramını anlatırken bir koy fotoğrafından faydalanabiliriz.


Şematik (Organizasyonel) Görseller: Akış şemaları, grafikler, haritalar, şematik ve sınıflama çizelgelerini kapsar. Bu tür görseller, kavramlar ve ana noktalar arasındaki ilişkileri göstererek öğrenilen konunun içerik yapısını görmelerine yardımcı olur.


SÖZEL UNSURLAR


Yazı Tipi (Harf Stili): Bir materyalde kullanılan yazı tipi görseldeki diğer unsurlarla uyum içinde olmalıdır. Öğretim amaçlı görsellerde süslü yazı tipleri yerine düz yazı tipleri seçilmelidir. Yazı tipi tasarımcının tercihine bağlıdır. Amaç yazıların kolay okunabilir olmasıdır.


Stil Sayısı (Stil Çeşitliliği) : Bir görselde veya arka arkaya kullanılacak bir grup görselde ikiden fazla yazı tipi kullanılmamalıdır. Etkili bir iletişim için “kalın”, “Yatık”, “Altı Çizili”, “Yazı Boyutu” gibi biçimlemeler en fazla dört çeşit ile sınırlandırılmalıdır. Bir görselde iki farklı yazı tipi, metinlerin bir kısmı “yatık”, bir kısmı “altı çizili”, değişik yazı boyutları ve vurgular için “kalın” biçimlemeleri kullanılabilir.


BÜYÜK HARF: Bir metinde yazıların en iyi derecede okunabilir olmalarını sağlamak için yalnızca küçük harf ve ancak gerektiği yerlerde veya zorunlu durumlarda büyük harf kullanmak gerekir. Büyük harflerin fazlalığı okuma hızını düşürür.


BİR METİNDE YAZILARIN EN İYİ DERECEDE OKUNABİLİR OLMALARINI SAĞLAMAK İÇİN YALNIZCA KÜÇÜK HARF VE ANCAK GEREKTİĞİ YERLERDE VEYA ZORUNLU DURUMLARDA BÜYÜK HARF KULLANMAK GEREKİR.


Bir metinde yazıların en iyi derecede okunabilir olmalarını sağlamak için yalnızca küçük harf ve ancak gerektiği yerlerde veya zorunlu durumlarda büyük harf kullanmak gerekir.


Renk: Harflerin rengi arka planın (zeminin) rengiyle zıt bir renkte olmalıdır. Renk unsuru bu şekilde kullanmanın bir amacı metni okunabilir hale getirmek ve ayrıca gerektiğinde dikkatleri çekmek amacıyla gerekli yerlerde vurguya ihtiyaç duyuyor olmaktır.


Harf Boyutu (Punto): Bir bülten panosuna asılan bir metnin veya poster olarak hazırlanan bir metnin uzak bir mesafeden okunabilir olması beklenir. Bu konudaki yaygın uygulama, küçük harflerin boyutunun her 3 metrelik mesafe için 1,3 cm yüksekliğinde olmasıdır. Sınıf ortamında bu ölçü 4 cm’dir.


Harflerin Arasındaki B o ş l u k l a r: Harflerin arasındaki boşluğun ne kadar olması gerektiğine deneyerek karar vermek gerekir. Bunun nedeni de bütün harflerin aynı yapıda olmamasıdır. Örneğin, “A, I, K” gibi bazı büyük harflerin şekli düzensiz bir yapıya sahipken “H, M, N ve S” gibi bazı harfler dikdörtgen şeklinde ve “C, G ve O” gibi bazı harfler de daire şeklindeki bir yapıya sahiptir. Düzensiz görünüm ortadan kaldırmak için harfler arasında eşit düzeyde boşlukların (optical spacing) bırakılmalıdır.


Satırlar Arasındaki Boşluklar: Satırlar arasındaki boşluklar da okumayı kolaylaştırması veya zorlaştırması açısından önemlidir. Eğer satırlar birbirlerine çok yakın iseler belirli bir uzaklıktan net olarak okunamazlar. Eğer satırlar arasında çok boşluk varsa satırlar birbirinden kopukmuş gibi bir izlenim verirler. İyi okunabilir bir metin için satırlar arasında bırakılacak ideal boşluk miktarı (dikey boşluk) küçük harflerin boyutundan birazcık büyük olmalıdır.


Bir metindeki satırlar birbirlerine çok yakın olduğu zaman metni okumak zordur. Bu metinde satırlar arasında boşluk bırakılmamıştır.


Bir metindeki satırlar birbirlerinden çok uzak olduklarında metindeki ifadeler birbirlerinden kopukmuş gibi bir izlenim yaratır.


Eğer satırlar arasındaki uzaklık ortalama harf büyüklüğünden 1,5 kat büyük olursa metin rahat bir şekilde okunur. Burada olduğu gibi.


MATERYALLERİ ÇEKİCİ KILAN UNSURLAR (Destekleyici Unsurlar)


Dikkat Çekicilik (Süprizler): Bireylere yeni bilgiler verildiği sürece ve bilgiler iletilirken farklı uyarıcılar kullanıldığı sürece dikkatlerini bir konuya vermeyi sürdürebilirler. Ortam monotonlaştığında bireyler konudan kolayca kopabilirler. Bireylerin dikkatleri sürekli ve canlı tutabilmenin yollarından birisi de şaşırtıcı, beklenmedik, sürpriz olabilecek uyarıcıları sunmaktır.


Dokunulabilirlik (Desen): Görsellerin pek çoğu iki boyutludur. Bir materyale dokunulabiliyor olması bireylere konu hakkında daha açık ve yalın bir fikir verebilir. Desen, görsel bir öğe olarak, renk öğesi gibi kullanılarak dokunma duygusunun yarattığı etkiye benzer bir etki yaratabilir.


Etkileşimlilik: Etkileşimlilik unsuru bütün materyallere uygulanabilir bir özelliktir. Örneğin, izleyicilerden yansıtılan görseldeki bir soruyu yanıtlamaları istenebilir. Materyaldeki öğelerin yerleri değiştirilerek veya belli kısımlarının üstleri kapatılarak sorular yanıtlarla eşleştirilebilir.

1   2   3

Similar:

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconTEKNOLOJİ, SİSTEM YAKLAŞIMI, ÖĞRETİM/ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconTEKNİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNE YÖNELİK DENEYİMLERİ

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconFEN VE TEKNOLOJİ DİSİPLİNİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ÖĞELERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconLİSESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconBİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARININ

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconAYDIN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconBu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi televizyon yayınlarında, gerçekleştirilecek teletekstle öğretim teknolojisi için bir

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri iconBu araştırmada; Toprak Mahsulleri Ofisinde uygulanan bilgisayar eğitimi etkinliklerini, eğitim teknolojisi öğeleri hedef, personel, yöntem-teknik, ortam

Eğitim Öğretim Öğrenme İletişim Etkileşim Yöntem ve Teknik Teknoloji Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi Materyal Geliştirme Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri icon2009 – 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page