REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU
Indir 377.69 Kb.
TitleREHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU
Page4/6
Date conversion12.02.2013
Size377.69 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ogretmenlersitesi.com/files/misc/teftis_kilavuzu.doc
1   2   3   4   5   6

C- BÜRO İŞLERİ


 1. Okulda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar usulüne uygun tutulur (İKY, Madde: 102/EK-14):

  1. Defterler: Sınıf Ders Defteri Ve Yoklama Fişi, Nöbet Defteri, Öğretmen Devam-Devamsızlık Defteri, Öğretmen ve Personel İzin Defteri, Zimmet Defteri, Sınıf Geçme Defteri, Diploma Defteri, Öğretmenler Kurulu Karar Defteri, Zümre ve Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defteri, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Karar Defteri, Sınıf Kitaplık Defteri, Ana Sınıfı Karar Defteri, Ana Sınıfı İşletme Defteri, Avans Defteri, Beslenme ve Ambar Defteri, Ödenek Defteri, Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri,

  2. Taşınır Mal Listeleri: Taşınır İşlem Fişi, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Sayım Tutanakları, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli.

  3. Çizelge ve dosyalar: Öğretmen Not Çizelgesi, Not Cetveli, Brifing Dosyası, Personel Şahıs Dosyaları, Aylık, Ücret Ve Eğitim Ödeneği Bordrolarının Onaylı Örnekleri Dosyası, Harcama Evrakı (Asıl Ve Örnekleri), Okula Gelen ve Giden Yazılar Dosyası (Desimal Sisteme Göre), Gizli Yazılar Dosyası, Sivil Savunma Dosyası, Satın Alma İşleri İle İlgili Karar Dosyası, Sosyal Etkinlikler Dosyası, Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Dosyası, Şube, Zümre Öğretmenler ve Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Dosyası, Taşımalı Eğitim Dosyası, Veli Toplantı Dosyası, Norm Kadro Uygulama Dosyası, Genelge Dosyası, Teftiş Dosyası.

  4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği defter, dosya ve belgeler tutulur.

  5. Yukarıdaki defter, çizelge ve dosyalar okulların özelliğine göre tutulur.

  6. Anasınıflarında tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar usulüne uygun tutulur (Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 46/ek-8).

  7. Defterlerde sayfaların birleştiği yer, okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır (İKY, Madde: 102).

  8. Okulda tutulması gereken defter, çizelge ve dosyaların saklanması ve imhası ile ilgili işlemler, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

  9. Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanması gereken defter ve belgeler silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir. Ancak, diploma ve nakil belgeleri ile diğer kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sırasında sehven yapılan yanlışlıklar silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılıp düzeltmenin okul yönetimince yapılmadığına ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır (İKY, Madde: 59).

 2. Evrakların desimal sisteme göre dosyalanarak gelen giden yazılar dosyasında tutulur (İKY, Ek 14-B/7).

 3. Resmi yazışmalarda, 02/12/2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile MEB Müsteşarlığının 2007/18 sayılı ‘Yaşayan Türkçemiz ve Yazışma Kuralları’ konulu genelge hükümlerine uyulur.

 4. Bilgilendirme (Brifing) dosyası hazırlanır (İKY, Madde: 102/EK-14).

 5. Kullanılan basılı evrak “Milli Eğitim Vakfı”ndan temin edilir (2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun, Öğrencilerle ilgili Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Yönetmelik).

 6. Okullardaki zil seslerinin seviyesi düşük olmalı, çalma süresi de 5 saniye ile sınırlı olmalı, eğitim öğretim saati dışında kapatılmalıdır (2008/30 nolu “Zil Seslerinin oluşturduğu çevresel gürültü” konulu genelge).

 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar (İKY, Madde: 65).

D- ÖĞRENCİ İŞLERİ

 1. Öğrenci Kayıtları ve Nakilleri:

  1. Yeni kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar (İKY, Madde: 14).

  2. 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kayıtları yapılır (İKY, Madde: 15).

  3. Okul Tespitinin Plânlanması (İKY, Madde 16):

   1. Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır.

   2. Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere Nisan ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur.

   3. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere kayıt alanı belirlenecek okul müdürü, ilgili yerleşim biriminin belediye başkanı, köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

   4. Komisyon, il/ilçe merkezlerindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar.

  4. Birinci sınıflara kayıt-kabul işlemleri esasları (İKY, Madde 17):

   1. Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır.

   2. Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar.

   3. Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu işleri yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

   4. Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların kayıtları, tespit edildiklerinde yapılır. Okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir. Bu durumdaki öğrencilerin zorunlu öğrenim çağını doldurmaları hâlinde İKY Yönetmeliğinin 31 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

   5. Zorunlu öğrenim çağına gelmiş olup özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır.

   6. Fiziki kapasitesi dolmayan okullara, kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır.

   7. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.

  5. Okul Değiştirme (İKY, Madde 18):

   1. Okul yönetimi, yönetmeliğin 16 ve 17. maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında gerçekleştirir.

   2. İkinci dönemde nakiller, dönem başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapılmaz.

   3. İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

   4. Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.

   5. Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen kaydedilirler.

   6. Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, kayıtlar ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim okuluna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi, millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

   7. Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dışındaki derslerden başarılı olmaları hâlinde başka bir ilköğretim okulunun bir üst sınıfına nakilleri yapılır.

   8. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.

  6. Denklik ile kayıtta İKY 20, sınavla kayıtta 21. madde hükümleri uygulanır.

  7. Zorunlu eğitim çağına gelmiş, özel eğitim gerektiren veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin başvurduğu okul ve kurumlara kaydı yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır (İKY Madde 17, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 7, 8, 75,76).

  8. Özel eğitim ilköğretim okullarının hazırlık sınıflarında ilk üç aydan önce zorunlu haller dışında nakil yapılmaz (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 80).

  9. Özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş 37-72 ay arasındaki çocuklar için, okul öncesi eğitimi zorunludur (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 29).

  10. Ana sınıflarında; bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 8).

  11. Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen 36-72 aylık çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler (Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 10/c).

  12. Ana sınıflarına, Aralık ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Ancak bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, 48-60 ay çocukların da ana sınıflarına kayıtları yapılabilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 10/b). Kayıtlarda, anılan yönetmeliğin 12. Maddesindeki belgeler istenir.

 1. Devam-Devamsızlık, İzinler ve Kayıt Silme:

  1. İlköğretim okulunda devam zorunludur (Anayasa, Madde: 42, 222 Sayılı Kanun, Madde: 2, 1739 Sayılı Kanun, Madde: 22; İKY, Madde: 25). Devamsız öğrencilerle ilgili işlemler, 222 Sayılı Kanun’un 52, 53, 54, 55, 56 ve 59, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25 ve 27. Maddelerine göre yürütülür. 6-8. sınıf öğrencilerine ayrıca devamsızlık konusunda yaptırım uygulanır (İKY, Madde: 109).

  2. Devamın İzlenmesi: İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtları, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez (İKY, Madde 27).

  3. Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha sonraki derse özürsüz girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır (İKY, Madde: 26).

  4. Özürlü devamsızlıkla ilgili olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre işlem yapılır. Öğrenciye okul yönetimince kabul edilebilir özrüne dayalı olarak bir ders yılında en çok 15 gün izin verilir Özre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz. Bu izinler okul müdürü veya yetkili kılacağı yardımcıları tarafından, en az yarım gün olmak üzere parça parça ya da toptan verilir (İKY, Madde: 29).

  5. Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar ve bunlara hazırlık çalışmalarına velinin onayı ile katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar (İKY, Madde: 28).

  6. Okula geç gelmeyi önlemek için, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30. Maddesinde yer alan önlemler alınır.

  7. Resmî sağlık kurullarından, "Sağlık durumu, zorunlu öğrenim çağı süresince okula devam etmesi uygun değildir" hükmünü taşıyan raporu alanlar için devam zorunluluğu aranmaz. Bunlar, "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği"ne göre yönlendirilirler. Haklarında kovuşturma yapılmaz (İKY, Madde: 31/a).

  8. Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar sekizinci sınıfı bitirmeyenlere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına, velisinin yazılı başvurusu üzerine okul müdürlüğünce imkân verilir. Bu uzatma sonunda da okulu bitiremeyenlere, öğrenim durumunu gösterir “Öğrenim Belgesi” verilir (İKY, Madde: 31/b).

  9. Okulöncesi Eğitim Kurumlarına kayıtları yapılan çocukların kuruma devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak, özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre okula günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Özürsüz olarak 20 gün aralıksız okula devam etmeyen ve devam ettiği halde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum, veliye yazılı olarak bildirilir. Çocukların devamsızlıkları, e-okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 14).

  10. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin tabip raporu ile kuruma devam edebilirler (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 15).

 2. Sınıf Geçme, Sınıf Yükseltme ve Ödüllendirme:

  1. Sınıf geçme işlemleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47 ve 48. Maddelerinde yer alan esas ve usullere göre yürütülür.

  2. Dönem puanı tespitinde 42, ders yılı sonu puanı ve notunun tespitinde 46, bunların hesaplanmasında 33, öğrenci kişisel ve sosyal becerilerinin değerlendirilmesinde 43. Madde hükümleri uygulanır.

  3. Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu (İKY, Madde 46):

   1. Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

   2. Öğrencilerden; Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yalnız bir dönem puan/notu alanların bu puan/notu,

   3. 4-8 inci sınıflarda herhangi bir dersten iki dönemde de puanı/notu olmayanların yetiştirme kursunda aldığı puan/notu,

   4. Her iki dönemde de uygulamalı herhangi bir derste sağlık durumları ve bedensel engelleri nedeniyle sağlık raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanların, bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notlarının aritmetik ortalaması,

   5. Uygulamalı herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin, ikinci dönemde bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalaması,

   6. Uygulamalı herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan, birinci dönemde bu derslerin dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalaması,

o dersin yıl sonu puan/notu sayılır.

 1. Öğrenci Karnesi (İKY, Madde 45):

  1. Öğrencilere, e-okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile “davranışlarına” ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.

  2. Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK:15).

  3. Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin karnelerini doldurur ve öğrenci sınıf geçme defterine işler. Karne, birinci dönem sonunda velilere imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.

 2. Öğrenci Durum Belgesi: Öğrenimlerine yurt dışında devam edecek öğrencilere, velisinin başvurması hâlinde Öğrenci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir (İKY, Madde 52).

 3. Öğrencilere Uygulanacak Yaptırımlar:

  1. İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır (İKY, Madde: 108, 109).

  2. Yaptırımın takdirinde, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 110. Maddesinde sıralanan hususlara dikkat edilir.

  3. Yaptırımların uygulanmasında, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. Maddesinde sıralanan esaslara uyulur. Yaptırımlar, e-okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.

  4. Disiplinle ilgili diğer hususlara ilişkin olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 112, 113, 114, 115, 119, 123, 124, 126, 127, 132 ve 134. Maddelerdeki hükümlere uygun hareket edilir.

  5. Yaptırımların Dosyalara İşlenmesi ve Silinmesi (İKY, Madde 127): Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu, yaptırıma neden olan davranışları bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen öğrencilerin yaptırımlarını ders yılı sonunda yapılacak toplantıda alacağı kararla ortadan kaldırabilir. Yaptırım kararı kaldırılan öğrencinin bilgileri, e-okul sisteminin öğrenci bilgileri bölümünden silinir. Ancak, ders yılı sonunda yaptırımın kaldırılamaması durumunda karar, ileriki dönem veya ders yılı sonunda da alınabilir.

 4. Ödül Verilmesi (İKY, Madde 133): Onur belgesiyle ödüllendirilen öğrencilerin adları, özel olarak yapılacak bir toplantı veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve diğer öğretmenlerin önünde öğrencilere duyurulur. Teşekkür, Takdir, Başarı ve Üstün Başarı Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

 5. Öğrenci İşleriyle İlgili Defter, Dosya ve Belgelerle İlgili İşlemler:

  1. Not Çizelgeleri: Öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında saklanır (İKY, Madde:41).

  2. Sınıf Geçme Defteri: Sınıf geçme defterleri, e-okul sisteminden yıl sonunda çıktısı alınarak ilgili müdür yardımcısı ile müdür, tek öğretmenli okullarda sadece müdür, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendireceği bir öğretmen tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra saklanır. Sınıf geçme defterleri, okulda süresiz saklanır (İKY, Madde 104; MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). Silintisiz ve kalıntısız olarak düzenlenir (İKY, Madde: 59).

  3. Diplomaların Düzenlenmesi (İKY, Madde 55):

   1. Diploma, e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak düzenlenir. Diploma tarihi, derslerin kesildiği tarihtir. Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diploma sırasını gösterir numara ile e-okul sistemi tarafından güvenlik numarası verilir. İlköğretim diplomasını, ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü imzalar. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir öğretmen tarafından imzalanır.

   2. Diplomalar, iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örneği ve mezun olanların isimlerini gösterir bir liste okulun bağlı bulunduğu il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diplomalar, millî eğitim müdürlüğünce soğuk damga yapılarak okula gönderilir. Diploma defterlerinin birer örneği millî eğitim müdürlüklerince saklanır.

   3. Diplomalar, diploma defterinin ilgili bölümü imzalatılarak öğrencinin kendisine veya velisine verilir.

   4. Yazılı başvurma hâlinde diploma, taahhütlü olarak da gönderilebilir. Diploma defterinin imza bölümüne de yazının tarihi ve sayısı yazılır.

   5. Yabancı uyruklu olup mezun duruma gelen öğrencilerin diplomaları, nüfus cüzdanı yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir.

   6. Diploma defterleri süresiz saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). Diploma defteri ile diplomaların düzenlenmesinde, ilköğretim kurumları yönetmeliğin 54, 55, 56, 57, 58, 59. Maddelerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.

  4. Belgesini Kaybedenler (İKY, Madde 58):

   1. Okuldan aldığı öğrenim belgesini, nakil belgesini veya diplomasını kaybedenler, okul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, örneğine uygun onaylı bir belge verilir. Durum, öğrenci kayıt defterine de işlenir (Ek-4).

   2. Aldıkları bu belgeleri kaybedenlere, aynı yöntemle yeniden belge verilir.

   3. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, belgelerini kaybedenlere öğrenim durumlarını kanıtlamaları şartıyla örneğine uygun belge verilir (Ek-5).

   4. E-okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi ve diplomasını kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onaylı belgeler verilir.

  5. Öğrenci Gelişim Dosyası: Her öğrenci için e-okul sisteminde öğrenci gelişim dosyası tutulur. Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler dosya bilgilerinin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur. Öğrenci gelişim dosyasına pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez (İKY, Madde: 23).

  6. Kazanım Değerlendirme Dosyası: Ana sınıflarında, Okul Öncesi Eğitim Programına göre çocukların gelişim ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutulur (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:55).

 6. Öğrenci Nöbet Hizmetleri (İKY Madde: 138):

  1. Nöbet hizmetleri 5-8. sınıf öğrencileri tarafından yürütülür. Öğrenci sayısı yeterli değilse 4. sınıf öğrencileri de nöbet tutar.

  2. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.

  3. Yatılı okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti de tutulur.

  4. Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar.

 7. Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği (İKY, Madde: 139):

  1. Öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması esastır.

  2. Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

  3. Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık ocağı veya sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkleri yapılır.

  4. Okulun temizlik ve düzeninin sağlanması, derslik, lâboratuvar, işlik, yemekhane, yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin sağlıklı ve düzenli olması için gerekli önlemler alınır.

  5. Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için kullanılacak sofra gereci, masalar ve diğer araçlar sağlık koşullarına uygun olarak bulundurulur. Mutfak veya yemek odası bulunmayan okullarda sınıflar, temizlik ve bakımı yapılmak koşuluyla bu amaç için kullanılabilir.

  6. Yönetici ve öğretmenler tarafından okullarda diyabetli (şeker hastası) öğrenci bulunup bulunmadığı araştırılarak tespit edilen diyabetli öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapılmak suretiyle sağlık kurumlarında tedavileri izlenmeli; yatılı ve pansiyonlu okullarda ders programlarını aksatmadan diyabetli öğrencilerin sabah, öğle, akşam ana öğünleri ile kuşluk, ikindi ve yatsı vakitlerinde ara öğünlerini zamanında alabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı; yemek servisi bulunmayan okullarda diyabetli öğrencilerin kendileri tarafından temin edilen yemekleri, ana ve ara öğünlerde yiyebilmeleri için yer ve zaman yönünden izin verilmelidir (Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 03.01.2000 gün ve 7 sayılı – 2000/01 sayılı Genelgesi).

 8. Öğrenci Kıyafetleri (MEB İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik; MEB Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 09/02/1990  tarih ve 4165 sayılı Genelgesi, MEB Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 04/09/1997 tarih ve 6015 sayılı Genelgesi, MEB Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 21/08/1998 tarih ve 6937 sayılı Genelgesi):

  1. Öğrencilerin kıyafetleri, MEB İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olur (İKY, Madde: 141).

  2. Her yıl renk ve model değişikliği yapılamaz. Zorunlu durumlarda değişikliğe gidildiği taktirde tüm sınıflar yerine, kademeli bir geçiş uygulanır.

  3. Okulun görülen bir yerine, okul kıyafetlerinin özelliklerini gösteren çizimler ile “veliler kıyafetleri istediği yerden alabileceklerdir” ibaresi öğrenci kayıtları süresince asılı bulundurulur.

  4. Okulda eşofman satış ve dağıtımı yapılamaz.

  5. Okul ve eklentilerine herhangi bir kıyafet firması ile ilgili ilan, broşür ya da afiş asılamaz.
E- PERSONEL İŞLERİ

 1. Atama-Nakil İşlemleri:

  1. MEB TTK’nın 07/07/2009 tarih ve 80 Sayılı Kararı ekinde yer alan, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar”da belirtilen şartları taşıyanlar öğretmen olarak atanır. 10/08/1999 tarih ve 23782 Sayılı RG’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe dayalı olarak gönderilen genelgeler ve kılavuz (Norm Kadro Uygulaması Kılavuzu, Ağustos 1999 tarihli TD) hükümleri doğrultusunda görev yerleri belirlenir.

  2. Atama ve yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin işlem evrak en geç 10 gün içerisinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgililere tebliğ edilir. Atama evrakı tebliğ edilenler 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamak zorundadırlar (MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Madde: 51, 04/03/2006 tarih ve 26098 Sayılı RG).

 2. Norm Kadro Değişiklikleri; Okul ve kurumların norm kadro sayılarının norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında yeniden belirlenir. (MEB Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Madde 18).

 3. Personelin Görevleri ve Personel Arasında İş Bölümü Yapılması:

  1. Okul müdürü, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60, 61 ve 62. Maddeleri doğrultusunda yöneticiler arasında görev dağılımı yapar. Her yönetici, yapılan görev paylaşımındaki görevlerine göre iş takvimi ve yıllık çalışma programlarını hazırlar (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 8/1-e).

  2. Öğretmenlere, sosyal kulüp danışman öğretmenliği, sınıf/şube rehber öğretmenliği, okutacağı ders ve sınıflar, belirli gün ve haftalar, anma ve kutlama etkinlikleri, nöbet ile eğitim-öğretim kapsamındaki diğer görevler verilir. Öğretmenler, kendilerine verilen görevleri zamanında yerine getirebilmek amacıyla “Yıllık Çalışma Programı” hazırlar ve uygular (MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Madde 4; İKY, Madde: 64,71; MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 5).

  3. Müdür ve müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazıları yazmak, gelen-giden yazıları dosyalamak gibi iş ve işlemleri yürütecek memur sayısının birden fazla olması durumunda, okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır (İKY, Madde: 77).

  4. Ambar memuru, taşınır mal mutemetliğini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapar (İKY, Madde 79).

  5. Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Memuru: Taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, okulun bütün taşınırlarından sorumludur. Dayanıklı taşınır ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü işlerin, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. Ayrıca, müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yerine getirir (İKY, Madde 80).

  6. Okuldaki yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre görev yapar (İKY, Madde: 91).

  7. Okuldaki yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki personelin görevleri ile ilgili yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere asılır. Görev dağılımları yazılı olarak bildirilir. (İKY, Madde: 92).

  8. Yatılı ilköğretim kurumlarında bütün hafta çalışanların haftalık izinleri, görevlerini aksatmayacak şekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. (İKY, Madde: 93).

  9. Hizmetli sayısı üç ve daha fazla olan okullarda, bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlamak üzere hizmetliler “gece bekçiliği” yapmak üzere görevlendirilir (İKY, Madde: 89).

  10. Personel arasındaki iş bölümü ve görevlerin değişmesi durumunda, devir-teslim işlemleri yerine getirilir (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 17/e-5).

  11. Ders dağıtım çizelgeleri, Kasım ayı başında ve öğretim yılı içerisinde ders saatlerinde yapılan değişiklikler il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 17/e-3).

 4. Özlük İşlemleri:

  1. Her personel için “Personel Şahıs Dosyası” düzenlenir (İKY, Madde: 102/EK-14). Bu dosyada atama kararnamesi, izin, rapor, ödül, ceza vd. belgeler bulundurulur.

  2. Herhangi bir özrü nedeniyle görevine gelemeyenler, özürlerini 2 gün içinde haber vermek ve 7 gün içinde belgelemek zorundadır (İKY, Madde: 66).

  3. Öğretmenler, yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden izinsiz ayrılamazlar. Dönem ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul yönetimine bildirirler (İKY, Madde: 67).

  4. İş Kanununa tabi personel çalıştırılması durumunda, “Yıllık Ücretli İzin Kaydı” tutulur (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Madde: 20/Ek-1).

 5. Sicil ve Disiplin İşlemleri:

  1. Personelin sicilleri, Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur ve ilgili birime zamanında (31 Aralık’a kadar) gönderilir (Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, Madde: 12, R.G 25/07/2001-24473). Sicil verme süresini doldurmuş sicil amirleri ayrılırken personelin sicilini doldurur.

  2. Olumlu sicil almış personelin terfileri zamanında sonuçlandırılır.

  3. Personelin yazılı istekleri mevzuatına uygun olarak yerine getirilir veya ilgili birimlere zamanında gönderilir.

  4. Çalışan personelin kıyafetleri, ilgili yönetmeliklere uygun olur (MEB İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetine İlişkin Yönetmelik; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik).

  5. Personelin disiplin ve ödül işlemleri gerektiğinde ödül ve ceza mevzuatına uygun sonuçlandırılır.

 6. Nöbet İşlemleri:

  1. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez (İKY, Madde: 71).

  2. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez (İKY, Madde: 71).

  3. Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer (İKY, Madde: 71).

  4. Nöbetin bitiminde nöbetçiler tarafından Nöbet Defteri (İKY, Madde: 102/EK-14/a-2) doldurularak imzalanır. Bu defter, okulda 3 yıl saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7)

 7. Belletici Öğretmen (İKY, Madde 74):

  1. Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir.

  2. Belletici öğretmen ihtiyacı; a) Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından, b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından, c) Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından kura ile, yeterli sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır.

  3. İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim bölge okullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir.

  4. 4/B kapsamındaki sözleşmeli öğretmenlere ve asker öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir ancak asker öğretmenlere ek ders ücreti ödenmez (17.12.2007 tarih ve 2007/91 nolu, “Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi” konulu genelge).

 8. Genel Denetim İşlemleri:

  1. Okulda teftiş için Teftiş Dosyası (İKY, Madde: 102/EK-14) tutulur. Genel teftişten sonra gönderilen rapora ve teftiş tebliğine uygun işlemler yerine getirilir.

  2. Müdür tarafından sınıf ziyaretleri yapılarak, belirlenen hususlar için gerekli rehberlikte bulunulur, varsa ihtiyaçları giderilir. Personelin çalışmalarını izleme defteri tutulur (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 17/e-7).

  3. Kadroları ortaöğretim kurumlarında olup geçici görevlendirme onayı ile ilköğretim ve benzeri kurumlarda görevlendirilen branş öğretmenlerinin, görevlendirildikleri kurumların bünyesindeki tüm hizmetler ilköğretim müfettişlerince teftiş ve değerlendirmeye tabi tutulur (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 21/10/1999 tarih ve 11008 sayılı yazısı).

 9. Aday Personelin Yetiştirilmesi (Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik; MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik; Adaylık Eğitimi Konulu Genelge ve MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Yönelik Hazırlayıcı Eğitim Programı; 2423 ve 2436 sayılı T.D.; Personel Genel Müdürlüğünün 25/11/2004–86638 sayılı yazısı, 1997/102 nolu Genelgesi):

  1. Aday öğretmenler için rehber öğretmen görevlendirilir. Rehber öğretmen, aday öğretmenin çalışmalarını kontrol edip, gerekli yardımları yaparak aday hakkında aylık raporlar düzenler.

  2. Adaylık eğitimleri mesai saatleri dışında yapılarak, derslerin açık geçmesi önlenir, aday öğretmene -öğrenmesi amacıyla- boş zamanlarında bir idarecinin yanında, idarî iş ve işlemlerde çalışma görevi de verilir.

  3. Adaylık sürecinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim sonuçlarına göre işlem yapılır, belgeleri ilgili birimlere gönderilip, sonuçlar özlük dosyasında saklanır.

  4. 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken mesleki eğitim adı altında katıldıkları temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim süreçlerinde başarılı olanlar, kadrolu öğretmenliğe atandıklarında aynı eğitimlere yeniden tabi tutulmazlar, kadrolu olarak göreve başladıkları tarih itibarıyla 1 yıllık görev süresi sonunda adaylıklarının kaldırılmasına engel bir hâl bulunmadığı tespit edilenlerin Devlet memuriyetinde adaylıkları kaldırılır (Personel Genel Müdürlüğün 18.10.2007 gün ve 66503 sayılı yazısı).

  5. Öğretmenler dışındaki aday personelin yetiştirilmesi için de rehber eğitici görevlendirilir ve gerekli çalışmalar yapılır.

 1. Personelin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimi: Personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konuları iş başında belirlenir yetiştirilmesi için gerekli hizmetler yerine getirilir (657 Sayılı Kanun, Madde:10, MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği, Madde 6).

 2. Sendikal Faaliyetler: Yöneticiler tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla, Bakanlığımız çalışanlarının üye olabilecekleri hizmet kolunda kurulmuş olan sendikalar arasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin çalışmalarında kolaylık sağlanır. (Personel Genel Müdürlüğünün 2004/73 sayılı Genelgesi).F. HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ

 1. Kurulması Gereken Komisyonlar:

  1. Satın Alma Komisyonu (İKY, Madde: 100):

   1. Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere öğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan oluşturulur. Komisyon çalışmalarının aksamaması için aynı usulle asil üye sayısınca yedek üye de belirlenir. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir.

   2. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda satın alma komisyonuna müdürün görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder.

   3. Okullarda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek kişilerden satın alma komisyonu oluşturulur.

   4. Satın alma komisyonu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Her türlü harcama, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili defterler zamanında tutulur ve belgeler dosyalanır.

   5. İlköğretim kurumlarının ana sınıfları ile ilgili satın alma iş ve işlemleri, satın alma komisyonunca, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütülür.

  2. Muayene ve Kabul Komisyonu (İKY, Madde: 101):

   1. Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu komisyon, müdür başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir.

   2. Muayene ve kabul komisyonu gerektiğinde toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

   3. Bu komisyon, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi ile aynı madde uyarınca çıkarılan muayene ve kabul işlemlerine dair mevzuat hükümlerine göre şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Yatılı okullarda, satın alınan yiyecek ve diğer maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur.

   4. Ayrıca, bu komisyon, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır mal, yarı mamul ve mamul maddeler, malzemeler, kullanılmayan eşya ile gerecin sayım ve denetlenmesiyle ilgili işleri yapar.

   5. Bu komisyonun muayene, kabul ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

   6. Bu komisyonun oluşturulamadığı okullarda, komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen öğretmenler birlikte yapar.

   7. Bu komisyon, ilköğretim kurumlarında ana sınıfları ile ilgili muayene ve kabul işlemlerini Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütür.
1   2   3   4   5   6

Similar:

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconREHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconREHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconMEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-6

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconMEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-6

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconGÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI REHBERLİK VE TEFTİŞ YÖNERGESİ

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconİlköğretim okulları II. kademe (branş) öğretmenlerinin, ilköğretim müfettişlerinin rehberlik ve işbaşında yetiştirme ile teftiş ve değerlendirme alanlarına

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconBu araştırmanın amacı, ilköğretim II. kademe branş öğretmenlerinin, İlköğretim müfettişleri tarafından yapılmakta olan teftiş ve rehberlik etkinlikleri

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU iconPROJENİN ADI: İçi şleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişlerinin İnsan Hakları Eğitimine Destek & Teftiş Tekniklerinin Artırılması Projesi

REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU icon[Sesonline] TC. Başbakanlığı 13. 08. 1997 tarih, TEFTİŞ. M: 139 sayılı onayı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafında hazırlanan "SUSURLUK RAPORU"nu tam metin olarak yayınlıyoruz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page