Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu
Indir 0.88 Mb.
TitleÖzel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu
Page2/23
Date conversion13.02.2013
Size0.88 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://strateji.balikesir.edu.tr/documents/say2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

GİRİŞSay2000i sistemine bağlanılması için aşağıdaki aşamalar sırasıyla geçilir.

 • Bilgisayar açıldıktan sonra masa üstündeki web tarayıcı Explorer açılır.

 • Muhasebat Genel Müdürlüğünün Internet adresi (www.muhasebat.gov.tr) yazılarak aşağıdaki ana sayfaya ulaşılır.

 • Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan “İntranet” başlığının altındaki “Özel Bütçeler” linkine tıklanarak aşağıdaki say2000i giriş penceresine ulaşılır.

 • Say2000i sisteminde çalışmaların güvenliği için muhasebe birimlerinde görev yapan kullanıcılara verilen Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi say2000i giriş penceresindeki alanlara yazılıp GİRİŞ butonuna tıklandığında say2000i modüllerinin olduğu pencere açılır.BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK SAY2000İ SİSTEMİNİN MUHASEBE MODÜLÜ


say2000i sistemi giriş penceresinde kullanıcı kod ve şifresi girildikten sonra açılan pencerede Muhasebe Modülü, Personel Modülü, Sağlık Harcamaları, Mevzuat ve On-Line Destekten oluşan ana modüllere ulaşılır. Aşağıda bu modüller ve modüllerde yer alan form ve raporlar genel olarak tanıtılacaktır.

Yukarıdaki resimde de görüleceği gibi, muhasebe modülüne çift tıklandığında bu modülde yer alan alt menülere ulaşılmaktadır. Bu modül içerisinde ön inceleme, raporlar, muhasebe kontrol raporları, devir işlemleri, muhasebe referans bilgileri, yıl sonu işlemleri, diğer işlemler ve raporlar ve fiş düzeltme işlemleri menüleri vardır.


I.Ön İnceleme


Ön inceleme menüsü; muhasebe dışında takip edilen bilgilere (kişilerden alacaklar, başka birimler adına izlenen alacaklar gibi) ilişkin dosya kayıtlarının oluşturulduğu, bu bilgilerle muhasebe kayıtları arasında bağlantının kurulduğu temel form ve raporları kapsar.


   1. Vergi Kimlik No:

Vergi kimlik no formu üzerine çift tıklandığında yukarıdaki form açılır. Muhasebe birimince yapılan tüm muhasebe işlemlerinde ( ödeme, tahsilat, emanet v.d.) ilgililerin vergi numarası kullanılmaktadır. Vergi kimlik numarasının bilinmemesi veya doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla yukarıdaki formdan sorgu yapılabilmektedir. Form üzerinde “Sorgu Gir” butonuna tıklandığında buton “Sorgu Çalıştır”durumuna geçer. Daha sonra sorgu yapılmak istenilen parametreler form üzerinde ilgili alanlara yazılıp “Sorgu Çalıştır” butonuna tıklandığında sorgu işlemi gerçekleştirilir. Aynı ad ve soyaddan birden fazla kayıt olması durumunda sağ ve sol ok butonları ile yapılan sorguların hepsinin görünmesi sağlanır.


   1. Vekalet Bilgi Girişi

Muhasebe birimlerinde hak sahipleri adına ödeme ve almaya yetkili kılınmış kişilerin kayıt altına alınması ve bu kişilerle ilgili muhasebe işlemlerinde sistemden otomatik verilen vekalet kayıt numarasının kullanılmasını sağlayan formdur. Ancak, şu anki uygulamada doğrudan vekil sıfatıyla ödeme ve almaya yetkili kılınmış kişilerin vergi numarası ile de muhasebe kayıt işlemleri yapılabildiğinden “vekalet kayıt numarası” uygulamasından vazgeçilmiştir. Söz konusu form, halen say2000i sistemi kapsamında olan ve 2006 yılında özel bütçeli idareler arasında yer alacak Üniversiteler, Yüksek Teknolojiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü muhasebe birimlerince daha önce girilmiş vekalet bilgilerinin sorgulanması amacıyla kullanılacaktır.


Formda T. Vergi No alanına vekalet verenin vergi numarası girilir ve diğer alanlar doldurulup “kabul” butonuna basıldığında sistem tarafından otomatik olarak Vekalet Kayıt No verilir ( önceki uygulamada bu numara muhasebe işlemlerinde kullanılıyordu. Şu anda doğrudan vekilin vergi numarası ile işlem yapılabilmektedir).


   1. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı menüsü; başka birimler adına izlenen alacaklara ilişkin dosya bilgilerinin oluşturulduğu form ve raporların bulunduğu menüdür. Bu menüde yer alan form ve raporlar aşağıda belirtilmiştir.

    1. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Dosya Girişi


Başka birimler adına izlenen alacaklara ilişkin dosya bilgileri yukarıdaki forma girilir. 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ekonomik kodlarına göre forma giriş yapılır.

Formun doldurulması;

Hesap Kodu: 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ilgili ekonomik kodu girilir.

İcra Dosya No/Alacak Dosya No: 962 nolu hesabın icra ekonomik kodlarında giriş yapıldığında, söz konusu icraya ilişkin dosya numarası girilir. İcra dışındaki diğer ekonomik kodlar girildiğinde bu alan boştur. Form doldurulup en sonunda “kabul” butonuna basıldığında sistem tarafından bu alana otomatik numara verilir. Bu alandaki icra dosya numarası veya alacak dosya numarası, 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabına ilişkin tahakkuk kaydı ve tahakkuktan düşüm yapılması sırasında muhasebe kayıt formuna girilir. Söz konusu dosya bilgileri ile muhasebe kayıtları arasında bu şekilde bağlantı kurulmaktadır (962 nolu hesaba ilişkin muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir).

İcra Dairesi Kodu: İcraya ilişkin işlemlerde, icra takibinde bulunan icra dairesinin kodu girilir. Kodun bilinmemesi halinde bu alana herhangi bir değer yazılıp enter tuşuna basıldığında icra dairelerinin listesinin bulunduğu arayüz açılır ve bu arayüzden ilgili icra dairesi seçilir. İcra dairelerinin kodlarına, muhasebe referans bilgileri menüsünün altında bulunan icra daireleri tablosundan da ulaşılabilinir.

İcra Yazışma Tarihi: İcra takibinde bulunan icra dairesinin gönderdiği yazının tarihi girilir.

Evrak Geliş Tarihi: İcra dairesinden gelen yazının geldiği tarih girilir.

Toplam Borç: İcraya ilişkin borç tutarı girilir.

Alacaklı Adı Soyadı: Alacaklıya ilişkin bilgiler girilir.

Açıklama: Lüzum görülen açıklayıcı bilgiler girilir.

Borçlu Tipi: Borçlunun memur, işçi, sözleşmeli personel, gerçek kişi veya tüzel kişi olması durumuna göre uygun olan seçenek girilir.

Personel Numarası/Vergi Numarası: Memur ve işçi seçeneği için personel numarası (personel modülünde maaş bilgi giriş işleminden sonra sistem tarafından otomatik olarak verilen numara), diğer kişilerin vergi numarası ilgili olanlara girilir.

Kurum Kodu: Memur ve işçi için otomatik olarak, diğer kişiler için muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.

Sabit Kesinti: Nafaka icraları için nafaka tutarı girilir.

İlgili alanlar doldurup “kabul” butonuna basıldığında başka birimler adına izlenen alacaklar dosya girişi tamamlanmış olur.

Bu işlemden sonra, muhasebe kayıt formundan 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı borç, 963- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı alacak kaydı yapılırken söz konusu dosya ile bağlantı kurulur ve tahakkuk işlemi gerçekleştirilir. Dosyaya ilişkin tahakkuk kaydının yevmiye tarih ve numarası ise, dosya üzerindeki ilgili alanlara otomatik yansır.

    1. Vergi Kimlik No.suna Göre İcra Bilgileri


Vergi Kimlik No. Suna Göre İcra Bilgileri formu; vergi numarasına veya personel numarasına göre bir kişi adına açılan başka birimler adına izlenen dosyaların tamamını gösterir.

Formda; borçlu tipi seçilip vergi numarası/personel numarası girilir. Enter tuşuna basıldığında söz konusu kişiye ait tüm dosyalar alt kısımda sıralanır. “Rapor Al” butonuna tıklandığında formdaki bilgiler yazdırmaya hazır şekilde raporlanır.

    1. Dosya Giriş İşlemleri Kontrol Raporları


Dosya giriş işlemleri kontrol raporları formu, başka birimler adına izlenen alacaklara ilişkin girilen dosya bilgilerinin değişik formatlarda raporlanmasını sağlamaktadır. Aşağıda form üzerindeki seçenek durumlarına göre alınmış raporlardan örnekler verilmiştir.
Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu, 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ekonomik kodlarındaki sıralamaya uygun olarak girilmiş tüm dosyaları ve bu dosyalara borç ve tahsilat durumlarını gösterir.
Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu (Genel); Kurum ve birim kodu bazında 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ekonomik kodlarındaki sıralamaya uygun olarak girilmiş tüm dosyaları ve bu dosyalara borç ve tahsilat durumlarını gösterir.

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu (Detay); Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu (Genel)nun kişi bazında raporlanmış halidir.


    1. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Kesinti Listesi


Başka birimler adına izlenen alacaklar kesinti listesi; kurum ve birim bazında belli bir tarih aralığında tahakkuk kaydı verilmiş dosyalardan yapılmış olan tahsilat (kesinti) listesini gösteren rapordur.    1. İcra Dairelerine Aktarılacak Tahsilatlar Raporu


İcra dairelerine aktarılacak tahsilatlar raporu; belli bir tarih aralığında icra daireleri adına yapılmış olan tahsilatların icra dairesi bazında raporlanmasıdır. Formda ilgili alanlar doldurulup “Rapor Al” butonuna tıklandığında aşağıdaki formatta rapor alınır.

    1. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Dosya)


Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Dosya); icra dosya numarası veya alacak numarasına göre alınan rapordur. Dosya ilişkin borç ve tahsilatlar yevmiye tarih ve numarası bazında raporlanır.
    1. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Tarih)

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Tarih); Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Dosya) nun belli bir tarih aralığında raporlanmış halidir.


   1. Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri

Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri; 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına ilişkin muhasebe işlemlerinde gereken dosyaların oluşturulması, bu dosyalara ilişkin işlemlerin raporlanmasını sağlayan formlardan oluşur.

 1. Kişilerden Alacaklar Hesabı Bilgi Girişi


Kişilerden alacaklar hesabı bilgi giriş formu; kişilerden alacaklara ilişkin dosya bilgilerinin girildiği formdur. 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına ilişkin muhasebe kayıt formunda yapılacak muhasebe işlemlerinde bu form ile bağlantı sağlanır (Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir).

Formun doldurulması;

Evrak geliş tarihi: Kişilerden alacaklar dosya açılması ve tahakkuk kaydına esas belgenin tarihi girilir.

İlam yılı: Sayıştay ilamından kaynaklanan kişilerden alacaklarda ilamın yılı girilir.

İlam no. su: Sayıştay ilamının no. su girilir.

İlamın Kesinleştiği Yıl: Sayıştay ilamının kesinleştiği yıl girilir.

(Sayıştay ilamına dayanmayan kişilerden alacaklarda bu alanlar boş geçilir).

Açıklama: Lüzum görülen açıklayıcı bilgiler girilir.

Ödeme Adet No: 140 hesabın ekonomik kodları bazında “1” den başlayıp artarak sistem tarafından otomatik olarak numara verilir. Faiz başlangıç tarihi girildikten sonra sistem tarafından numara bu alana yazılır.

T.Vergi No: Borçlunun vergi numarası girilir.

Ekod1/Ekod2: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabının borcun türüne uygun olan ekonomik kodları girilir.

Borç: Tahakkuk yapılacak borç tutarı girilir.

Faiz tipi: Borca uygulanacak olan faiz tipi seçilir.

Faiz başlangıç tarihi: Faiz hesaplamaya esas tarih girilir.


Yukarıda belirtilen alanlar doldurulup, “kabul” butonuna tıklandığında sistem tarafından otomatik olarak dosya no alanına numara verilir. Kişilerden alacaklara ilişkin tahakkuk ve tahsilat kayıtları sırasında söz konusu kişilerden alacaklar dosya numarası ile bağlantı kurulur.

    1. Kişi Borcu Düzeltme (Faiz Tipi)


Tahakkuk kaydı veya tahsilat kaydı yapılmış kişilerden alacaklar dosyaları üzerinde yanlış girilmiş faiz tipi bilgilerinin düzeltilmesini sağlayan formdur. “sorgu gir” butonuna tıklandığında buton, “sorgu çalıştır” durumuna geçer. Düzeltme yapılacak dosyanın numarası ilgili alana girilerek “sorgu çalıştır” butonuna tıklanır ve ilgili dosyanın ekrana gelmesi sağlanır. Daha sonra borçlu bilgilerinin bulunduğu satırda faiz tipi alanına tıklanarak gerekli düzeltme yapılır ve “kabul” butonuna tıklanır.

    1. Kişilerden Alacaklar Faiz Hesaplama


Kişilerden alacaklar faiz hesaplama formu; tahakkuk kaydı yapılmış kişilerden alacaklar dosyaları ile ilgili olarak faiz başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan faizi gösterir.

Formda Dosya no alanına kişilerden alacaklar dosya numarası girilir ve enter tuşuna basılır. Ekrana dosyaya ilişkin arayüz açılır. Açılan arayüzde “Tamam” butonuna tıklandığında dosya bilgileri formda hesaplanan faiz bilgisi ile birlikte ilgili alanlarda gösterilir.
Kişi borcu için ödenmek istenilen tutar “yatırılan para” alanına girilip, “yatırılan para için faiz hesapla” butonuna tıklandığında, yatırılan paranın bir kısmı ana para ödemesi bir kısmı da faiz için sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.
    1. Kişilerden Alacaklar Hesabı Genel Dökümü

Kişilerden Alacaklar Genel Dökümü; Belli bir tarih aralığında ve dosya numarası bazında kişilerden alacaklar hesabına ilişkin muhasebe işlemlerinin detaylı şekilde gösterildiği rapordur.


   1. Hakedişler

Bu menü, muhasebe birimlerince tutulması gereken taahhüt kartlarının say2000i sistemine girilmesi ve taahhütlere ilişkin ödeme, teminat alma, avans verme ve diğer işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları ile taahhüt kartları arasında bağlantı kurulmasını sağlayan form ve raporları kapsamaktadır.

 1. Taahhüt Kartı


Taahhüt kartı formu; girişilen taahhütlere ilişkin temel bilgilerin girildiği ve muhasebe kayıt formunda söz konusu taahhütlerle ilgili olarak yapılan muhasebe işlemlerinin gösterildiği formdur.

Formun doldurulması;

1- Taahhüde Ait Bilgiler

Kart No: Girişilen taahhüde ilişkin oluşturulan taahhüt dosyasının numarası girilir.

Proje No: Taahhüdün proje numarası girilir.

D.P.T. Onaylı Proje Sıra No: DPT onayından geçmiş taahhütlerin proje numarası girilir.

Kurum Kodu: Taahhüde girişen kurumun ve birimin kodu girilir.

Mük. No:Taahhütte bulunan yüklenicinin vergi numarası girilir.

Taah. Konusu: Taahhüdün konusu (alım, yapım vs.) girilir.

Keşif Bedeli: Taahhüde ilişkin keşif bedeli girilir.

İndirim Oranı: İndirim oranı girilir.

İhale Bedeli: İndirim oranına göre otomatik hesaplanır. İndirim oranı alanının boş geçilmesi halinde manuel giriş yapılır.

Gerçekleşen Taah. Tutarı (KDV Dahil): Sisteme giriş yapılacak taahhüt kartlarından şimdiye kadar geçekleşmiş taahhütlerin tutarı girilir.

İhale Kararına Ait Damga Vergisi Alındısının Tarih ve Nosu: İlgili alana girilir.

Söz. Tarihi: Sözleşme tarihi girilir.

İ. Başlama Tarihi: İşe başlama tarihi girilir.

Geç. Kab. Tarihi: Geçici kabul tarihi girilir.

İ. Bitiş Tarihi: İşin bitiş tarihi girilir.

Süre Uzatımı: Taahhüde ilişkin süre uzatımında bulunulmuş ise bu süreler girilir.

Taahhüt İşine Ait Ödeneğin: Tertip bilgileri girilir.

2- Taahhütler

Bu bölümde ilk taahhüt, ilave taahhütler ve fiyat farkları tutarları yıl bazında girilir.

Edinilen Maddi Duran Varlığın/Geçici Kabulden Sonra Edinilen Maddi Duran Varlığın hesap ve tertip bilgileri girilir.

Taahhüt bilgileri girildikten sonra “kabul” butonuna tıklanarak girilen taahhüt kartı kabul edilir.

Muhasebe kayıt formunda kabul edilen taahhüt kartına ilişkin işlemler yapılırken taahhüt kart numarası girilir ve muhasebe kayıt bilgilerinin karta yansıması sağlanır. “Taahhüt Göster” butonuna tıklandığında, formun alt kısmında yevmiye tarih ve numarası bazında taahhüt işlemine ilişkin alınan teminatlar, verilen avanslar ve mahsuplar ile temlik bilgileri görünür.

“Ödeme/Kesinti” butonuna tıklandığında ise taahhüde ilişkin yapılan ödeme ve kesintiler görünür.
    1. Hakediş Ödeme Planı


Bu rapor ile nakit yetersizliği nedeniyle bütçe emanetine alınan hakedişlere mahsuben hak sahiplerine sınırlı nakit tutara göre ne miktarda ödeme yapılabileceğine ilişkin adil bir ödeme planı çıkartılmaktadır. Bütçe Emanetleri hesabında kayıtlı tutarlardan mevcut nakit durumuna oranlanan bir planı say2000i sistemi üretmektedir.

Nakit mevcudu Ödenecek Nakit Miktarı alanına, Bütçe Emanetleri hesabında kayıtlı tutarlar toplamı ise Ödeme Alt Limiti alanına girilip RAPOR AL butonuna basıldığında, Hakediş Ödeme Planı uygulanmak üzere muhasebe yetkililerinin önüne gelecektir.

    1. Taahhüt BilgileriMuhasebe birimi bazında, tahakkuk dairelerince girişilmiş olan taahhütlerin ne kadarının tamamlanmış olduğunu gösteren yardımcı bir rapordur. Herhangi bir parametre formu girilmeksizin menüden iki kez tıklandığında açılır.


   1. Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosusay2000i sistemi ile birden fazla muhasebe birimi olan idarelerin muhasebe birimlerinin, birbirleri adına yaptıkları işlemlerin (ödeme, tahsil, mahsup vs.) adına işlem yapılan muhasebe birimin “Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosu” na otomatik yansıması sağlanmaktadır. Böylece, adına işlem yapılan muhasebe birimleri, işlemi başlatan muhasebe birimlerinden evraklar gelmeden aynı anda adına ne tür işlem yapıldığını öğrenmekte, varsa yanlışlıklar zaman kaybedilmeden düzeltilmektedir. Bu uygulama ile idarelerin işlem akışını elektronik hesaplaşma şeklinde kararlaştırmaları halinde gereksiz evrak akışı da engellenebilecektir.


Uygulama kısaca şöyledir (511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına ilişkin muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir):


İşlemi başlatan (A) Muhasebe Birimi, (B) Muhasebe Birimi adına tahsilat veya ödeme işlemi yaptığında muhasebe kayıt formunda (B) Muhasebe Biriminin kodunu girmektedir. Böylece muhasebe işlemi, adına işlem yapılan muhasebe biriminin söz konusu tablosuna yansımaktadır. Adına işlem yapılan muhasebe birimi sisteme bağlandığında başka bir muhasebe birimi tarafından adına işlem başlatıldığı mesaj olarak kendisine bildirilmektedir. Mesajı alan muhasebe birimi söz konusu tabloya girerek adına yapılan işlemi kontrol edip, “SİF” butonuna tıklayarak işlemi başlatan muhasebe biriminin söz konusu kaydına ilişkin muhasebe işlem fişinin dökümünü alır. Daha sonra muhasebe kayıt formunda 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabının adına işlem yapılan ekonomik kodunu seçip detay alanında işlemi başlatan muhasebe biriminin kodu ile işlemi başlatma kaydının yevmiye tarih ve numarasını girdiğinde kayda ilişkin tutar, tutar alanına otomatik olarak gelir. Kapatma kaydı onaylandıktan sonra Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosundan işlemi başlatan muhasebe biriminin kaydı otomatik olarak silinir.

   1. Bütçe Ödenek Hareketleri Formu
BYES Formu; Bütçe Kanunundaki başlangıç ödenekleri ile kesin hesabın çıkarılmasına esas ödenek hareketlerinin BYES tarafından muhasebe birimlerine otomatik aktarılmaması halinde merkez muhasebe birimlerince kullanılacak formdur.

Form, merkez muhasebe birimlerince merkezde kullanılacak ödenek hesaplarına ilişkin (900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı, 901- Bütçe Ödenekleri Hesabı, 902- Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı) kayıtların ve taşra muhasebe birimlerine ödenek gönderilmesine ilişkin işlemlerin ve kayıtların otomatik oluşturulmasını sağlamaktadır. Aşağıda kısaca form tanıtılacak olup, ödeneklere ilişkin muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir.

Formun doldurulması;

Saymanlık Kodu: Merkez muhasebe biriminin kodu girilir.

Yıl: Ödenek işlemlerinin ilgili olduğu yıl girilir.

Belge Tür.:Ödenek işlemlerinin türünü gösterir. Başlangıç ödenekleri için “1”, taşraya ödenek göndermek için “26”, taşraya gönderilen ödeneklerin tenkisi için “27” gibi (Belge türünün kodları ve hangi tür ödenek işlemini ifade ettiği konusunda ilgili bölümde detaylı bilgi verilecektir).

Maliye No (Ödeme Emri No): Ödeme emri numarası girilir.

Kurum kodu/Birim Kodu/Fonksiyon kodu/finans kodu/Ekod1-Ekod2: Ödenek işlemlerinin ilgili olduğu tertip girilir.

Giriş Tarihi: Ödenek işlemlerinin forma girildiği tarih girilir.

Tutar: Ödeneğe ilişkin tutar girilir.

Taşra Saym.: Taşra muhasebe biriminin kodu girilir. Bu alana belge türü “26” ve “27” kodları girildiğinde giriş yapılabilir.


Formda ilgili alanlar doldurulup “kaydet” butonuna tıklandığında girilen ödenek işlemi kayıt altına alınır ve anında merkez muhasebe birimi ve taşra muhasebe biriminin “Ödeme Emri Fişi Oluşturma” tablosuna yansır.   1. Bütçe Ödenek Hs. Muhasebeleştirme Formu

Merkez muhasebe birimince BYES formundan girilen ödenek işlemleri, hem merkez muhasebe biriminin hem de taşra muhasebe biriminin “Ödeme Emri Fişi Oluşturma” tablosuna otomatik olarak yansır.

Merkez muhasebe birimi söz konusu tabloda ilgili satırı seçip “SİF OLUŞTUR” butonuna tıkladığında merkez muhasebe biriminin yapması gereken ödenek kayıtları otomatik olarak ve onaylı bir şekilde oluşur ve ekrana gelen mesajla kullanıcıya bildirilir.

Taşra muhasebe birimi de aynı tabloya girerek, merkez muhasebe birimi tarafından adına yapılmış ödenek işlemini seçip “SİF OLUŞTUR” butonuna tıkladığında muhasebe biriminde yapması gereken ödenek kayıtları otomatik olarak ve onaylı bir şekilde oluşur ve ekrana gelen mesajla kullanıcıya bildirilir (Ödenek işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Similar:

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu iconMERKEZİ SİSTEM SINAVLARINDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ LER İÇİN UYGULAMA KILAVUZU

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu icon8 GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 8

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu iconA) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu icon… HUSUSİ İDARELER (ÖZEL İDARELER)

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu iconPERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG) İÇİN UYGULAMA KILAVUZU

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu icon2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu iconPersonel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu iconPersonel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ İÇİN)

Özel Bütçeli İdareler İçin say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu iconEK – 1: ÖZEL İDARELER TASNİF CETVELLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page