HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ
Indir 37.98 Kb.
TitleHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ
Date conversion10.12.2012
Size37.98 Kb.
TypeDers içerikleri
Sourcehttp://web.beun.edu.tr/syo/files/2012/01/dersicerikleri0801.doc
EK-2

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ


HEL101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1)

Hemşireliğin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslar arası mesleki kuruluşlar.


HEL103 ANATOMİ VE HİSTOLOJİ (2 0 2 3)

Anatomiye Giriş –Kemik, kas, eklem ve genital bilgiler –Üst ekstremite, alt ekstremite –Toraks duvarı anatomisi ve diyafragma –Burun ve larynx –Traches, akciğerler ve pleura –Kalp, pericardium ve dolaşım sistemi –Cavum oris, pharynx,oesophagus ve mide-ince ve kalın barsaklar, karaciğer, pankreas, dalak –Böbrekler ve Üreterler –Mesane ve Ürethra – Kadın ve erkek genital organları –Merkezi sinir sistemi –Medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı –Cerebollum ve oranial sinirler –Otonom sinir sistemi –Dioncephalon ve teloncophalon –Endokrin sistem –Göz ve görme yolları –Kulak, işitme ve denge yolları.


HEL105 FİZYOLOJİ (4 0 2 5)

Hücre fizyolojisi –Kas fizyolojisi –Kan fizyolojisi –Sindirim fizyolojisi –Boşaltım fizyolojisi –Solunum fizyolojisi –Endokrin fizyolojisi –M.S.S. fizyolojisi.


HEL107 PSİKOLOJİ (2 0 0 2)

Psikoloji, tanımı ve alt dalları – Psikolojinin konusu amacı, diğer bilimler arasındaki yeri –Öğrenme ve türleri –Öğrenmeyi etkileyen faktörler –bellek ve algı –Davranışın gelişimi, fiziksel,bilişsel, sosyal ve ahlaksal –Kişilik tanımı, oluşumu ve kişilik kuramları –Başa çıkma davranışları –Psikolojik testler, zeka ve yetenek testleri, kişilik testleri –Davranış bozuklukları, psikotik ve nevrotik reaksiyonlar, kişilik bozuklukları –Davranış bozukluğunun psikolojik tedavisi –Grup kavramı ve grubun davranışa etkisi.


HEL109 MİKROBİYOLOJİ – PARAZİTOLOJİ (3 0 2 4)

Mikrobiyolojiye Giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel özellikleri –Bakteri metabolizması, beslenmesi, çoğalması –Normal mikrop florası, enfeksiyon ve bulaşma yolları –Sterilizasyon ve dezenfeksiyon –Antijen ve antikorlar, bağışıklık –Aşılar ve serumlar –Stafilokok, streptokok, pnömokok ve Neisserria –Mikobakteriler –Aerob ve anaorob gram pozitif basiller, gram negatif enterik bakteriler –Mikoplazma, rikotsiya ve klamidya –Mantarların genel özellikleri –Protozon ve helmintlerin genel özellikleri –Paraziter hastalıklar.


HEL113 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER (2 0 0 2)

Sosyal varlık olarak insan –İnsanın temel gereksinimleri –Kültür ve kültürel farklılıklar –Sağlık kavramı –Kişilik ve kendini tanıma –İletişim –Alışılagelmiş iletişim örüntüleri –Mesleki ilişki ve etkileşimler –Disiplinlerarası ilişkiler –Sağlık sorunu olan bireylerde duygusal davranışsal sorunlar –Kaygı ve stres.


HEL102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR (6 16 2 15)

Hasta ve hemşirelik bakım sistemi –Sağlık, hasta, hemşirelik kavramları –İletişim kavramı –Birey ve hastane ortamı –Asepsi kavramı –Hareket gereksiniminin karşılanması –Hijyen gereksinimi ve bu gereksinimin karşılanması –Yatağa bağımlı bireyin hijyenik gereksinimi –Yatak yapma yöntemleri –Yaşam belirtileri (Nabız, vücut ısısı, solunum, kan basıncı) –Sıcak ve soğuk uygulamalar – İlaçlar ve uygulama yöntemleri –Enjeksiyonlar –Temel fizyolojik gereksinimler –Beslenme gereksinimi (gavaj ve gastrostomi) –Boşaltım gereksinimi –Lavmanlar, rektal tüp uygulaması, kolostomi –Üriner boşalttım (mesane katerizasyonu) –Uyku ve dinlenme gereksinimi –Ölüm, ölümden sonra bakım –Ameliyat sonrası bakım


HEL108 FİZİK MUAYENE YÖNTEMLERİ (2 0 0 2)

Yeni doğan fizik muayenesi, Çocukta fizik muayene, solunum sistemi fizik muayenesi, Dolaşım sistemi fizik muayenesi, Üriner sistem fizik muayenesi, kas iskelet sistemi fizik muayenesi, Nörolojik muayene.


HEL201 PATOLOJİ (2 0 0 2)

Patolojinin ilgi alanları –Hastalık tanımı ve sebepleri –Doku zedelenmesi çeşitleri ve sebepleri (dejenerasyonlar, infiltrasyonlar, nekrozlar) –Büyüme ve gelişme bozuklukları (Hiportrofi, hiportlazi, atrofi, diğerleri) –Dolaşım bozuklukları (Hemoraji, hiperemi, trombozis, anbolizm, iskemi, infarktüs) –İltihap, tamir ve iyileşme, transplantasyon – Genel tümör bilgisi.


HEL203 HEMŞİRELİKTE ÖZEL FARMAKOLOJİ (2 0 0 2)

Farmakolojiye Giriş ve ilaçların veriliş yolları –İlaçların vücuttaki yazgıları, ilaçların etki mekanizmaları – İlaçların tesirini etkileyen faktörler –İlaçlar arasında etkileşme şekilleri –İlaçların toksisitesi –Komoterapatikler hakkında genel bilgi –Penisilinler ve sefalosporinler –Geniş spektrumlu antibiyotikler – Sulfonamidler ve antitüberküloz ilaçlar –Antiholmintik, antiprotozoer, antikanser ilaçlar –Otonom sinir sisteminin farmakolojik yönü –Otonom sinir sistemi ilaçları I ve II –Antihipertansif ilaçlar –Diğer kardiyovasküler ilaçlar –Endokrin sistemi ile ilgili ilaçlar –Analjezik ilaçlar I ve II –S.S.S.’nin farmakolojik yönü –S.S.S.ilaçları I ve II –Genel anestezikler –İlaç suistimali ve bağımlılığı.


HEL205 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (6 20 0 16)

Hemşirelik süreci –Yaşlı hasta bakımı –Yatağa bağımlı hasta bakımı –Sıvı elektrolit, asit-baz dengesi ve düzensizlikleri –Şok ve bakımı –Onkoloji hemşireliği – Allerjik hastalıklar ve hasta bakımı –Solunum sistemi hastalıkları ve hasta bakımı – Kalp hastalıkları ve hasta bakımı –Kan hastalıkları hasta bakımı – Sindirim sistemi hastalıkları ve hasta bakımı –Endokrin sistemi hastalıkları ve hasta bakımı –Eklem hastalıkları ve hasta bakımı –Böbrek hastalıkları ve hasta bakımı –Sinir sistemi hastalıkları ve hasta bakımı.


HEL211 BESLENMEYE GİRİŞ (2 0 0 2)

Beslenmenin tanımı ve önemi –Besin öğeleri –Besinlerin enerji değeri –Yiyecek grupları –Yemek planlama –Besin satın alma, saklama, hazırlama, pişirme kuralları –Özel durumlarda beslenme –Beslenme eğitimi.


HEL213 BİYOKİMYA (2 0 0 2)

Karbonhidratlar –Aminiasitler –Proteinler –Enzimler –Nükleik asitler –Lipidler –Hormonlar –Vitaminler –Su ve mineraller –Asit baz dengesi –Sindirim sistemi biyokimyası –Karaciğerin fonksiyonları –Karaciğer hastalıklarında biyokimyasal testler –Kardiyovasküler sistem hastalıklarında biyokimyasal testler –Endokrin sistem hastalıklarında biyokimyasal testler –Kan hastalıklarında biyokimyasal testler –Kas ve iskelet sistemi hastalıklarında biyokimyasal testler –Beyin omurilik sıvısında biyokimyasal testler.


HEL202 SOSYOLOJİ-ANTROPOLOJİ (2 0 0 2)

İnsan kültürlerini tanımak ve yaşadıkları çevrede de değerlendirilmelerini, kültür, adetler gelenekler ve bunların sağlık üzerindeki etkisini incelemek. Hemşire-İnsan ve ilişkileri, toplum bilim genel kavramları, toplumsal kuramların özellikleri, toplumsal değişimin sağlığı etkilemesi.


HEL204 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (6 20 0 16)

Asepsi, aseptik yöntemler –Hastane enfeksiyonlarının kontrolü –Cerrahinin tanımı –İnflamasyon –Yara tipleri ve bakımı –Cerrahide sıvı elektrolit denge ve düzensizliği –Ameliyat öncesi ve sonrası bakım –Sindirim sistemi cerrahi hastalıkları hemşirelik ve bakımı –Böbrek, idrar yolları ve erkek üreme organlarının cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı –Meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı –Solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı –Kalp damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı –Kalp damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı –Ortopedi hastalıkları ve hemşirelik bakımı –Göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı – KBB hastalıkları ve hemşirelik bakımı –Ameliyathane – Endokrin sistemin cerrahi hastalıkları –Transplantasyon ve yanık tedavisinde genel ilkeler –Sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı.


HEL206 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (2 0 0 2)

Ülkemiz için önemli olan bulaşıcı hastalıkların klinik özellikleri, kontrol önlemleri, bakım ilkeleri.


HEL301DOĞUM - KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (6 20 0 16)

Kadın ve erkek üreme organları –Meme bezleri –Üreme sisteminin fizyolojisi –İnsan embriyolojisi –Gebelik ve hemşirelik bakımı –Gebelikte kadında görülen değişiklikler –Gebelik belirtileri –Aile planlaması –Doğum olayı ve hemşirelik bakımı –Doğum eyleminde hemşire yaklaşımı – Doğum sonu dönem ve hemşire yaklaşımı –Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde riskli durumlar – Doğum sonu sorunlar –Jinekolojik muayene, testler – Üreme organları anomalileri –Genital organların iyi ve kötü huylu tümörleri ve hemşire bakımı yaklaşımı –Üreme organlarının cerrahisi.


HEL303 HEMŞİRELİK KAVRAMLARI (2 0 0 2)

Hemşirelik bakım bilgisinin, değerlerinin, tutumlarının, kavramlarının, ideolojilerinin gelişimi ve modellerinin tanıtılmasını içerir.


HEL309 BİLGİSAYAR UYGULAMA ( 0 2 0 1)

Bilgisayar ve İşlevi –Bilgisayar çalışma prensipleri –Programlama dilleri -Algoritma -Değişkenler –Değişmezler –Aritmetik İşlemler –Basit giriş işlemleri –Basit çıkıl işlemleri.
HEL302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BAKIMI (6 20 0 16)

-Çocuğun özellikleri, gereksinimleri, çocuk sorunları – Çocuğun büyüme ve gelişmesine etki eden etmenler – Yaşlara göre büyüme gelişme –Çocuğu ve ailesini etkileyen krizli durumlar –Hasta çocuk, aile ve hemşire –Ülkemizde çocuk ölümleri ve sakatlıklarına neden olan önemli sağlık sorunları –Yüksek riskli yeni doğan –Çocukta ilaç uygulamaları –Solunum sistemi sorunu olan çocuk –Genito Üriner sistem sorunu olan çocuk –Kan elementlerine yönelik sorunu olan çocuk –Gastrointestinal sistem sorunu olan çocuk –Nörolojik sorunu olan çocuk – Kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk –Endokrin sistem sorunu olan çocuk –Konjenital kalp hastalığı olan çocuk –Onkolojik sorunu olan çocuk –Kollajen doku hastalığı olan çocuk – Klinik uygulamaya uyum, hemşirelik planı geliştirme ve uygulama.


HEL304 BİYOİSTATİSTİK (2 0 0 2)

İstatistikte kullanılan temel yöntemler, araştırma konularına uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve hemşire bakımında en çok kullanılan istatistiksel testler.


HEL306 GELİŞİM VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ (2 0 0 2)

Bireyin doğumundan ölümüne kadar insan gelişimini ve normal yaşam etkinliklerini inceler.


HEL310 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ (2 0 1 3)

Aniden hastalanan ve yaralanan bireye en yakındaki kişi olarak anında ve yerinde yaşamı kurtarıcı acil bakım vermeyi, afetlerde kurtarma ve acil bakımı nasıl yapacağını inceler.


HEL312 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ (2 0 0 2)

İlk çağda hemşirelik kavramı –Orta çağda hemşirelik kavramı –Yeni çağda hemşirelik kavramı Hemşire bakımını ve gelişimini etkileyen faktörler –Hemşire eğitiminin gelişimi ve bugünkü durumu –Meslek nedir? Bir meslek olarak Hemşirelik nedir?-Hemşirelik mesleğinde ahlak kavramı hemşirelik mesleği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlar –Görünüm ve davranış olarak hemşirelik görüntüsü –Hemşirelik mesleği sorunları, nedenleri ve çözüm yolları –Ulusal ve Uluslar arası hemşirelik Organizasyonları.


HEL316 HEMŞİRELİKTE ÖZEL EPİDEMİYOLOJİ (2 0 0 2)

Epidemiyolojinin genel ilkeleri, bu ilkeler ışığında ülkemiz için önemli sağlık sorunları ve bunlarla savaşta hemşirenin işlevleri.


HEL401 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( 6 20 0 16)

Ruh sağlığı korunması kavramı –Kaygı sorunu ve başetme mekanizmaları –Toplumsal ve sosyal değişmeler ve ruh sağlığı –Ruh sağlığı bozukluklarının ele alınmasında hemşireliğin duyarlılık sağlayıcı, toplumu harekete geçirici rolü –Ruh sağlığı bozukluklarının erken dönemde tanınması –Hemşirelik tanıları –Acil ruhsal sorunlarda hemşire sorumlulukları –Hastane sonrası bakımın hastaneye yatıştan başlayarak planlanması ve ev ziyaretleri –Rehabilitasyonda hemşirenin sorumlulukları –Ruh sağlığı, alanında Yasal-Etik konulara hemşirenin duyarlılığının önemi – Hastayı koruma sorumluluğu.


HEL403 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM (4 4 0 6)

Hemşirelikte öğrenimde genel ilkeleri, öğrenimin amaçları, felsefesi, eğitici, eğitilenlerin özellikleri öğrenim sistemleri yanısıra öğrenim aktivitelerinin planlanması, organizasyonu ve yönetilmesi, öğretim ve öğrenimde değerlendirme konuları.


HEL407 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I (2 0 0 2)

Hemşirelikte, toplumdaki problemlerin çözümü için araştırma sürecinin aktif olarak uygulanması.


HEL409 MESLEKİ İNGİLİZCE (3 0 0 3)

Mesleğe yönelik terimleri öğrenebilmesi, okuduğunu anlayabilme ve çeviri yapabilecek düzeyde bilgilendirme.


HEL402 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (6 20 0 16)

Hemşireliğin evrimi –Halk sağlığında hemşireliğin tarihçesi –Temel sağlık hizmetleri –Çevre sağlığı –Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığında hemşireliğin rolü –Sağlık ocağı hemşireliği hizmetlerinde kullanılan kayıt ve istatistikler –Hemşirelikte araştırma ve önemi –Nüfus ve sağlık –Yaşlılık sorunları ve kronik hastalıklar –İş sağlığı ve meslek hastalıkları –Sosyal hizmetler –Türkiye’de ana ve çocuk sağlığı sorunları –Evde doğum öncesi bakım –Evde doğum, doğum sonrası bakım –Evde yeni doğanın bakımı –0-6 yaş çocuk izlemi –Okul sağlığı –Adölesan çağı sorunları –Ev ziyareti ve bakım denetim hizmetleri –Halk sağlığı hemşirelik bakım süreci.


HEL404 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM (4 4 0 6)

-Hemşirelik mesleğinin sorumlulukları –Hemşirelik hizmetleri yönetiminin felsefesi –Hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevzuat –Görev analizi, görev tanımı –Personel sayısının hesaplanması –Personelin işe alınması –Personelin denetlenmesi –Personelin değerlendirilmesi –Personelin motivasyonu –Personelin doyumu –Sorun çözme ve karar verme –Değişme olgusu –Toplantı –Raporlar –Ekip çalışması.


HEL408 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II (0 0 2 1)

Hemşirelikte, toplumdaki problemlerin çözümü için araştırma sürecinin aktif olarak uygulanması.


TBT181 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANIMI ( 1 2 0 2 )

(Kredisiz, bir dönemlik ders haftada bir saat ders, iki saat uygulama)

-Temel bilgiler,DOS WİNDOWS-Kelime işleme-Veri tabanı kullanma-Prezentasyon Hazırlama-Grafik uygulamaları(CAD)-Bilgi ağları kullanma:Internet,E-Mail,WWW.HTML Programlama,JAVA


TBT182 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2 2 0 3 )

(Kredili bir yada iki ders olabilir, iki saat ders ,iki saat uygulama)

-Bilgisayar Organizasyonu- Algoritmalar- Programlama dilleri ve veri yapıları: Bir Programlama dili (Pascal/C/C++) –UNİX İşletim sistemi- Bilgisayar ağları


TÜR181 TÜRK DİLİ I ( 2 0 0 2 )

-Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti

-Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri -Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri -Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları – Türkçe de sesler ve sınıflandırılması – Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar- Hece bilgisi,imla kuralları ve uygulaması – Noktalama işaretleri ve uygulaması


TÜR182 TÜRK DİLİ II ( 2 0 0 2 )

-Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması – Kompozisyonla ilgili genel bilgiler – Kelime türleri – Cümlenin unsurları cümle tahlili uygulaması – Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi – Dilekçe,tutanak mektup ve çeşitleri – Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar


YDL183 YABANCI DİL I ( 2 0 0 2 )

-To be Fiilli –Selamlaşmada kullanılan yapılar:Hello, How do you do ? –Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar; Kipler: “wil” , “woul”, “might” ,shall” – Adıllar:Kişi adılları,iyelik adılları – Sayılar –Yardım teklif etme ve isteme kalıpları – Yol/yön sormave tarif etmede kullanılan yapılar – Soru kelimesi ile sorulan sorular – Olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları-Zamanlar: Geniş zaman ,geçmiş zaman – Sıklık zarfları:”often”,”always”,”never”- Karşılaştırma sıfatları- Edatlar;Yer belirten edatlar “in”,”on”,”at”,”between”,above”,”over”,”below”

-İngilizce alfabe ,Telaffuz çalışmaları-Nesneler,sınıftaki eşyalar-Adıllar:Kişi adılları,iyelik adılları- Tümceler:olumlu ve olumsuz tümce yapıları-Emir tümceleri-Tekil-çoğul ilşikisi-Zamanlar:Geniş zaman,şimdiki zaman,geçmiş zaman-To be filli-Sorular:Yardımcı fiille sorulan sorular,soru kelimesi ile sorulan sorular-İsimler:Sayılabilen ve sayılamayan isimler-Temel Kipler:”can”,”must”,have to”-Kipler:”should”,”ought to”,”had better”,may”,”might”,could”,can”-Yazılı anlatım:Fikirlerin organizasyonu-Pragraf yazma- Okuma becerisi:Okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme-Bağlam içinde sözcük çalışması:Sözcükleri kullanımlarına göre anlamlandırma-Eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler- Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/were+V ing) geçmiş zaman yapıları-Sorular:Olumlu ve olumsuz sorular- Aktarma yapıları: Edilgen çatı: ( am/is/are+V3), (was/were++V3)-Ettirgen yapı:Tümcecikler:İsim tümceleri,sıfat tümceleri


YDL184YABANCI DİL II ( 2 0 0 2 )

-Zamanlar: ” will “,ve “ going to “ içeren gelecek zamanlar- Future Perfect (will have+V3)-Future Continuous Tense(will be V+ing)- Geleceğe yönelik tahminlerde bulunma: Gelecek planları hakkında konuşma- Sorular:Tag Questions, Choice Questions(or)- Edatlar:Zaman belirten edatlar (for,since)- Karşılaştırma yapıları:”more than”,”..er than”- Olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları:”Ilike”,Idon’t like”-Günlük konuşma:Deyimler- Edilgen ÇATI(have/has/had been+V3)-Okuma becerisi:Okuduğunu anlama, sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlayabilme- Özne/Yüklem uyumluluğu-Yazılı anlatım:Kompozisyon yazma-Koşul ve sonuç tümceleri:”if”,”whether”,”unless”,”wishes”,”hopes”-Bağlaçlar: Zıtlık bildiren bağlaçlar “although”,even”,though”,”in spite of”,”but...anyway”- İsim tümcecikleri: Ortaçlarla kurulan tümceler- Karşılaştırma yapıları: En üstünlük derecesi (the most...,the...-est)- Sıfat tümceleri: Defining,Non-defining Clauses- PHRASAL Verbs:Separable,Inseparable phrasal verbs- Sözlük çalışmaları:Ettirgen yarı(have/get/make something done),(have/get/make somebody to do something)


AİT281 ATATÜRK İ.İ.TARİHİ I ( 2 0 0 2 )

-İnkılap Tarihinin anlamı- Türk İnkılabının önemi – Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış - Birinci dünya savaşı- Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması – İşgaller karşısında memleketin durumu – Mustafa Kemal Paşa’nın tutumu – Kurtuluş için ilk adım – Kongreler yolu ile teşkilatlanma – Cemiyetler, Kuvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meçlisinin açılışı- Ulusal ordunun kurulması – İki önemli olay: Sevres ve Gümrü Barışı- Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi- Sakarya Savaşı- Büyük Taarruz ,Mudanya’dan Lozan’a siyasal alanda iki büyük inkılap- “Takrir-i Sükün “ dönemine geçiş.


AİT282 ATATÜRK İ.İ.TARİHİ II ( 2 0 0 2 )

-Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler- Hukuk sisteminin kurulması- Eğitim sisteminin kurulması- Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar- Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler – Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti- Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti – Ünite Eki: Atatürk’ün ölümü,Atatürk’ün döneminden sonra Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış siyaseti- Atatürk ilkeleri genel olarak- Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik

-Atatürk ilkeleri ,Milliyetçilik- Atatürk ilkeleri ,Halkçılık ve Devletçilik- Atatürk ilkeleri, Laiklik- Atatürk ilkeleri ,İnkılapçılık- Genel değerlendirme.

Add document to your blog or website

Similar:

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ECTS DERS DAĞILIMI

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconHEMŞİRELİK Bölümü Ders Bilgi Formu

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconEskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ders Bilgi Formu

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconEskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ders Bilgi Formu

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconEskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ders Bilgi Formu

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconEskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ders Bilgi Formu

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ(0801) DERS İÇERİKLERİ iconEskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ders Bilgi Formu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page