YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ
Indir 215.1 Kb.
TitleYÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ
Page1/3
Date conversion24.02.2013
Size215.1 Kb.
TypeYönergesi
Sourcehttp://fbe.mehmetakif.edu.tr/yonergeler/tez_yazim_yonergesi.doc
  1   2   3


MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ


Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün çeşitli Anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerinin, tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin ve seminerlerin yazımında, biçim ve içerik bakımından bilimsel yazılı sunuş ilkelerine uygun bir standardı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


Ana Başlıklar

Madde 2 - Bu yönerge üç ana başlık halinde hazırlanmıştır

BİRİNCİ BÖLÜM

Tez Yazım Kuralları

1. Genel Yazım Kuralları

2. Tezin Bölümleri ve İçeriği ile İlgili Kurallar


İKİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seminer Hazırlama ve Sunumu


BİRİNCİ BÖLÜM

Tez Yazım Kuralları


1.Genel Yazım Kuralları

Basımda Kullanılacak Kağıdın Özelliği

Madde 3 - Tez yazımında kullanılacak kağıtlar “A4” (210X295 mm) standardında ve en az 70g, en fazla 100g 1. hamur beyaz kağıt olmalıdır. Ciltlenip kesim yapıldıktan sonra tezlerin son boyutları 205x290 mm olacaktır.


Yazım ve Basımın Özelliği

Madde 4 – Tezin tam metni oluşturulduktan sonra PDF dosyasına dönüştürülür. Ciltli baskı için kağıdın yalnız bir yüzü kullanılır. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır.

Yazım Özelliği


Madde 5 – Tez yazım işlemi bilgisayar ile yapılmalıdır. Yazıların bilgisayarda, 12 punto büyüklükte, "Times New Roman" yazı karakteri kullanarak, iki yana yaslanmış olarak yazılması gerekmektedir. Ancak geniş ve/veya uzun şekil/çizelge’lerin tek sayfaya sığdırılması istenildiğinde yalnız şekil/çizelgeler’de 8 veya 9 punto harfler kullanılabilir. Açıklamalar ve alıntılar daha küçük puntoda (örneğin 10 puntoda) yazılır.

Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır.

Yazımda noktalama işaretlerinden (. , ; : ? vb.) sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Noktalama işaretlerinden önce ara verilmemelidir.

Ondalık sayılar yazılması gerekiyorsa sayılar arasına nokta değil virgül kullanılmalıdır. Örneğin; bir buçuk rakamı 1,5 şeklinde yazılmalıdır, 1.5 şeklinde yazım şekli Türkçemiz açısından yanlıştır.

Kelimeler satır sonlarında bölünmemeli, bölünüyorsa kelime bir aşağı satıra alınıp, cümle devam etmelidir.


Kağıt Kullanım Alanı (Sayfa Düzeni)

Madde 6 - Metin, şekil ve tablolar, sol kenardan 3,5 cm, sağ kenardan 2,5 cm, üst ve alt kenardan 3,0 cm boşluk bırakılarak yerleştirilmelidir (Şekil 1). Paragraflar yazım sınırından 1 tab aralığında içeriden başlar.Şekil 1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni


Anlatım

Madde 7 - Tez, kolay anlaşılır bir Türkçe ile Türkçe yazım kurallarına ve imla kılavuzuna uygun bilimsel bir dille yazılmalıdır. Türkçe karşılığı olan sözcükler yerine yabancı sözcükler kullanılmaz. Anlatım, üçüncü şahıs ağzından kısa ve öz yapılmalıdır (edilgen anlatım biçimi şeklinde). Cümleler rakamla ve kısaltmalarla başlamaz.

İNTİHALDEN kaçınılmalı ve bunun bir bilimsel etik suç olduğu bilinmelidir. Alıntıların tümü için kaynak gösterilmelidir.


Satır Aralıkları

Madde 8 - Ana metin yazımında 1,5 satır aralığı kullanılır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar dizininin satır aralığı 1 olmak zorundadır. Metin içinde yer alan paragraflar arasında fazla aralık bırakılmaz. Paragraf aralıkları satır aralığı ile aynı, yani 1,5 satır olur.

Ana başlıklar (Özet, Giriş, Kaynaklar gibi), bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında kullanılan aralığa göre ilave bir aralık; bir alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölümün başlığı arasında da kullanılan aralığa göre, ilave bir aralık boşluk bırakılmalıdır.

Şekilden önce, şekil yazısından sonra, çizelge yazısından önce, çizelgeden sonra, denklem yazımından önce ve sonra 3 satır aralığı boşluk bırakılır. Şekil ile şekil alt yazısı arasında ve çizelge ile çizelge üst yazısı arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılır.


Bölüm ve Alt Bölümler

Madde 9 - Tez bölümlendirilirken gereksiz ayrıntıya girilmemelidir. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harf ile yazılır. Alt bölüm başlıklarındaki sözcüklerin ilk harfleri büyük, bağlaç sözcükleri (ve, veya, ile gibi) küçük olur.

Bölüm başlıkları 14 punto, alt bölüm başlıkları 12 punto ile koyu yazılır.

Tüm bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı olarak numaralandırılmalıdır.

Bölümler daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır.


Sayfaların Numaralandırılması

Madde 10 - İç kapak ve onay sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler ve varsa Şekiller, Çizelgeler, Simgeler ve Kısaltmalar gibi tez ön sayfaları “i, ii, iii, iv, v, vii ……” şeklinde küçük harf Romen rakamları ile sayfanın alt ve ortasında numaralandırılmalıdır. Giriş bölümünden itibaren ise ilk sayfaya 1 rakamı verilmeden 2, 3, 4, ..... 300 şeklinde numaralandırılmalı ve sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesinde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralarının yanına parantez veya çizgi gibi işaretler konulmamalıdır.


Alıntılar

Madde 11 - Tez içinde, gerekli görüldüğünde bir başka araştırmacının yayınından bir bölüm tamamen alınabilir. Böyle durumlarda alıntı yapılan bölüm özgün kaynaktan hiç hata yapılmadan aktarılmalı ve alıntının kaynağı hem metinde sayfa numarası ile birlikte, hem de kaynakçada belirtilmelidir. Bir metin bir başka kaynaktan atıf yapılmadan aynen alınırsa bu durum aşırmacılık (plagiarism) kapsamına girer ve cezai takip gerektirebilir. Bu etik kurala özenle dikkat etmek gerekmektedir.


Örnekler:

a) Eğer alıntı 40 kelimeden kısaysa çift tırnak içinde ve metinle birlikte verilmelidir. Alıntı yapılan metinde çift tırnak varsa bu tek tırnağa dönüştürülmelidir.


Bilimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür, örneğin, Yıldırım (1991) bilimi “dünyamızda olup biten olguları ‘betimleme ve açıklama’ yoluyla anlama girişimidir” şeklinde tanımlıyor (s. 95).


b) Eğer alıntı yapılacak metin 40 kelimeyi geçiyorsa ayrı bir paragraf halinde, blok hizalama ve sol kenardan bir paragraf içeride verilmelidir. Eğer alıntı yapılan metinde aynı cümle içinde kelime atlanarak yazılıyorsa bu üç nokta (...) ile, eğer bazı cümleler atlanıyorsa bu altı nokta (......) ile belirtilmelidir.


Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri kapsar...... Bilimin açıklama yönüne gelince bu konu bizi çok daha geniş sorunlara götürecek niteliktedir...... Hipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır (Yıldırım, 1991, s. 95).


Dip Notlar

Madde 12 – Tezin herhangi bir sayfasında, metin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satırı geçmemek koşulu ile aynı sayfanın altına dip not olarak verilebilir.

Dip notlar, sayfa içindeki ana metinden, 2 tam aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa ilgili sayfanın sonu yarım satır uzunluğunda bir çizgi ile ayrılır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken 3 cm’lik boşluk kesinlikle aşılmamalıdır.

Dip not çizgisinden sonra 1 tam satır aralığı bırakılmalı, dip not numarası üst indis (superscript) olarak yazılmalıdır. Dip notun yazımında 1 tam satır aralığı kullanılmalı ve karakter büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Zorunlu durumlarda birden fazla dip notun aynı sayfada kullanılması gerekiyorsa, ardışık dipnotlar satır başından başlamalıdır. Aynı sayfada birden fazla dip not kullanılırsa bunlar, belirtme sırasına göre (her sayfa için) 1’ den başlayarak numaralandırılır.


Örnek:

Endositoz, alınan maddelerin sıvı ya da katı oluşuna göre ikiye ayrılırlar: pinositoz1 ve fagositoz2.…………………………………………………………………………………………………… (metnin devamı)


1Pinein: İçmek

2Phagein: Yemek


Metin İçerisinde Kaynak Gösterme

Madde 13 - Tez içinde verilen her kaynak, tezin kaynaklar bölümünde mutlaka yer almalıdır. Kaynak eserin yazarının soyadı (ilk harf büyük, diğerleri küçük harf olarak) ve yayın yılı belirtilerek yazılmalıdır. Yazar soyadından sonra virgül konulmalıdır. Yazarı olmayan (bir kurum tarafından hazırlanmış rapor, standart vb.) kaynaklar anonim ve yıl olarak belirtilir. Anonim kaynaklar, Kaynaklar bölümünde yıl sırasına göre verilir.


Örnek:

 • .............................. (Anonim, 1976).


İki yazarlı yayınlar kaynak olarak kullanıldığında, soyadları arasına “ve” bağlacı yazılmalıdır.

İkiden fazla yazarlı yayınlar kaynak olarak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen “ve diğ.” kısaltması kullanılmalıdır. Ancak kaynaklar listesinde yazarların hepsinin adı yazılır.

Birden fazla kaynak gösterilecekse en eski tarihli yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve tarihlerden sonra noktalı virgül konulmalıdır.


Örnekler:

 1. Öner (2006), yaptığı çalışmada, ……………………..

 2. Benzer bir araştırmada, ………………………………… bulunmuştur (Öner, 2006).

 3. Öner ve Ozan (2002), yaptıkları çalışmada, …………..

 4. Benzer bir araştırmada, …………………. (Öner ve Ozan, 2002)

 5. Öner ve diğ. (2006), yaptığı çalışmada, ………………………

 6. Benzer bir araştırmada, …………………. (Öner ve diğ., 2006)

 7. Vücut sıvısında bulunan eriyik halindeki maddelerin çoğunu elektrolitler oluşturur (Öner, 1998; Öner ve Ozan, 2000; Öner ve diğ., 2006).Yazarların soyadlarına takılacak olan "e", "a" takıları tarihe göre değil, soyada göre olmalıdır.


Örnek:

 • “Öner (2007)’ye göre” değil; “Öner (2007)’e göre” biçiminde olmalıdır.

Atıf, bir başka yayın içinde atıf şeklinde bulunuyorsa, önce asıl yayına atıfta bulunup, sonra parantez içinde bu atfı yapan yazar belirtilir.


Örnekler:

 1. Öner (2000)'e göre, .......................................................... (Ozan, 2003).

ya da,

 1. Ozan (2003)'a göre Öner (2000) ..........................................................

Burada asıl yayın Öner (2000)'e aittir.


Bir yazarın aynı yılda birden çok yayınına atıf yapılıyorsa, farklı yayınları belirtmek için harflendirilir.

Eğer birden fazla çok yazarlı yayın aynı ilk isim ile kısaltılıyorsa ve/veya aynı yılda yayınlanmışsa, birinci yazarın soyadı, "ve diğ." yazılır, yayın yılından sonra a,b,c gibi harflerle ayrılır.


Örnekler:

a) Öner (2000a,)

b) Öner ve diğ. (2003a, b)


Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınları aynı anda kaynak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru aralarına “;” konarak ayrılmalıdır.


Örnekler:

 • (Öner 2000; 2003)


Mektuplar, iç yazışmalar, telefon konuşmaları ve benzeri iletişimlere metin içinde atıf yapılabilir ama bunlar kaynakçada verilmez. İletişimde bulunulan kişinin/kişilerin adının/adlarının ilk harfi ve soyadı/soyadları, bağlı bulunduğu kurum veya adresi mümkün olduğunca net tarih ile birlikte verilir.


Örnek:

- ……………………… (E. Ozan, kişisel iletişim, Fırat Üniversitesi, 1 Haziran 2004).


Eğer ilk yayın (örneğin Ozan 1960) bilinmiyorsa, değinme bir sonraki yayından aşağıdaki örneğe uygun biçimde yapılmalıdır.


Örnek:

 • …………….. Ozan’ın ………………….. gösterdiği kabul edilir (Öner, 2000).

Bir başka yayından aynen alınan bir şekil ve çizelgeye yapılacak değinme ise; şekil veya çizelge açıklamasından sonra, parantez içerisinde değinilen yayının yazarının soyadı yazılıp ‘den’ ya da ‘dan’ takılarından yazar soyadına uyumlu olanı yazılmalı, sonra yayın tarihi yazılmalıdır.


Örnek:

 • Şekil 1. Molekül ağırlık diyagramları (Ozan’dan, 1970)


Simgeler, Kısaltmalar ve Birimler

Madde 14 - Tezde, standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak çok gerekli durumlarda gidilmelidir. Çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma veya kullanılan simge, ilk geçtiği yerde parantez içerisinde, yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Kısaltma ve simgelerde TSE’ce belirlenenler temel alınmalıdır.


Örnek:

…………… Orta Anadolu Sismoloji İstasyonları Ağı (O.A.S.İ.A.)


Bu tür kısaltmalar ve kullanılan simgeler (Örn., a, b, t, ?, c.b.) ‘Simgeler ve Kısaltmalar Dizini’ alt başlığı altında, alfabetik sırayla sunulmalıdır.

Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda (Örn., K.A.F., A.G.İ. gibi) her sözcüğün baş harfinden sonra nokta konulmalıdır. Ancak ODTÜ, TÜBİTAK, NATO, UNESCO, AET vb. yerleşmiş standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır.

Coğrafi yönlerin kısaltmaları için yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır (K, G, D, B, KD gibi).

Tez yazımında “ Uluslararası Birim Sistemi” (SI) kullanılır. Birimi anlatan sözcük veya kısaltmadan sonra nokta konulmamalıdır (cm, m, km, 1/s, vb. gibi yazılmalıdır). Niceliği anlatan sayı ve birimi arasında boşluk bırakılır ( 1m değil 1 m olarak yazılır ).


Ara Notlar

Madde 15 - Ara notlar, biçim olarak aşağıdakilere uygun olarak verilebilir:


 1. İki virgül arasında, ………….,

 2. Ayıraç içinde (……….)

 3. Kesme içinde ‘……….’

 4. Tire arasında -………..-


Denklemler

Madde 16 - Denklemler sayfanın sol kenarından 1,25 cm içeride yazılmalıdır. Denklemlere ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralar (1.1), (2.1), (2.2) olarak satırın en sağ kenarına yazılır.


Örnek:


DENKLEM veya FORMÜL (1.1)


Şekiller ve Çizelgeler

Madde 17 - Tez içerisinde anlatıma yardımcı olan şekil, çizelge, grafik, resim/fotoğraf gibi anlatım araçları ile bu araçlar üzerinde yer alacak tüm çizgi, işaret, sembol, rakam ve yazılarda, bilgisayar yazıcısı, rapido ya da çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır. Bu tür çizgi, işaret, sembol rakam ve yazılar, çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. Fotoğraflar, bilgisayar aracılığı ile basılır.

Şekil, çizim, grafik ve resimlerin/fotoğrafların hepsi şekil olarak isimlendirilir. Şekil ve çizelgeler tez metni içinde değinildikleri sayfa veya hemen sonrasındaki sayfada yer alır. Yerleştirildikleri alan metin bloğunun sınırlarından taşmaz. Aynı sayfada bu anlatım araçlarından birkaçı beraber olabilir.

Büyük bir çizelge, birkaç sayfa devam ediyorsa, aynı çizelge numarası, aynı başlık yazılır ve çizelge numarasından sonra devam sözcüğü yazılır.

Tezlerde çizelge ve şekillerin kâğıdın kullanım alanı içine uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Çizelge numara ve açıklayıcı bilgileri çizelgenin sol üst kısmında; şekil numara ve açıklayıcı bilgileri şeklin altında verilmelidir. Şekil ve çizelgelerin açıklayıcı bilgilerinde ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük harfle başlamalıdır.

Şekil ve çizelge açıklamalarının bir satırı aşması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır başı ile aynı sütundan başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Çizelge ve şekil açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır.

Çizelge ve şekillerin eni minimum 9 cm olmalı ve şekil ve çizelge altı yazıları 1 satır aralığında 10 punto büyüklüğünde, şeklin ve çizelgenin enine uygun olarak sayfanın ortasında gösterilmelidir.

İstatistiki değerler (Örn., p < 0,05 gibi) çizelge alt sınırı ile değerler arasında 1 satır aralık boşluk bırakılarak çizelgenin altında çizelgenin enine gore 1 ya da 2 tab içeride gösterilmelidir


Örnek:

Çizelge 1. Araştırma sahasında tespit edilen karasal gastropod türlerine ait morfometrik karakterlere ait istatistiki veriler (Yükseklik ve genişlik ölçümleri mm cinsinden verilmiştir; * Dalyan-Muğla, ** Yedikule Zindanları, İstanbul, *** Silyon Antik Kenti, Antalya)Tür Adı

İstasyon Kodu

Örnek Sayısı

 

Ortalama Değer

Standard Sapma

Minimum Değer

Maksimum Değer

Albinaria basalifera

BA43*

21

Kabuk Yüksekliği

18,25

2

18

21,4

 Kabuk Genişliği

3,89

0,29

3,7

4,4

Sarmal Sayısı

10,26

0,58

10

12

Papillifera papillaris

BA44**

69

Kabuk Yüksekliği

12,75

0,63

11,1

14,7

 Kabuk Genişliği

2,95

0,21

2,7

3,2

Sarmal Sayısı

10,25

0,35

9,5

11

Sprattia sillyonensis

BA45***

28

Kabuk Yüksekliği

20,5

0,7

19,2

24,2

 

 

 

Kabuk Genişliği

4,8

0,21

4,7

5,5

Sarmal Sayısı

11

0

11

12,5
Şekil 1. Deney türleri ve laboratuar yaklaşımları


Çizelge uzunluğu verilen sayfa düzeni içerisine sığmayacak kadar büyük ise, tablo bir sonraki sayfada devam edebilir. Çizelge genişliği verilen sayfa düzeni içerisine sığmayacak kadar büyük ise, tablo yatay olarak sunulabilir. Buna rağmen, tablo büyüklüğü verilen sayfa düzeni içerisine sığdırılamamış ise, bu durumda tablo içerisindeki yazılar ve rakamlar 8 veya 9 puntoya indirgenebilir.

Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır.


Örnek:

Şekil 1., Şekil 1.1., Şekil 1.2, Şekil 2., Şekil 2.1, ……..

Tablo 1., Tablo 1.1., Tablo 1.2., Tablo 2., Tablo 2.1., Tablo 2.2., …………….


Metin içinde Şekillere ve Çizelgelere değinmeler aşağıdaki gibi olmalıdır.

 1. Çalışma alanı Bursa H29c1 paftası içinde, Bursa’nın 0 km GD’sunda yer almaktadır (Şekil 1. veya Çizelge 1.)

 2. Polar optik fotonlar için m’nün T’ye göre davranışı Şekil 2.’de veye Çizelge 2.’de gösterilmektedir.

 3. Fıskiyelerin pek çok çeşitleri ve her çeşidinde değişik türleri olmakla birlikte (Şekil 1. veya Çizelge 1.) genel tasarım dört tipe ayrılır.

 4. Şekil 1. veya Çizelge 1.’de gösterildiği gibi, …………….


Eğer tezin herhangi bir sayfasında, daha önceki sayfalarda yer alan, daha önce değinilmiş şekil veya tablolara yeniden değinmek gerekiyorsa; bu durumda değinme, parantez içinde ve ‘Bakınız’ anlamına gelen ‘Bkz.’ Kısaltması kullanılarak, aşağıdaki örneklerdeki kalıba uygun biçimde yapılmalıdır.


Örnek:

(Bkz. Şekil 1.1), (Bkz. Çizelge 1.1.)


Tez Dış Kapağı

Madde 18 - Yüksek Lisans ve Doktora tezleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden sağlanacak tez kapakları ile ciltlenmelidir. Tezlerin ciltlenme işlemleri, Enstitü tarafından biçimsel inceleme yapılmasını takiben, jürilerin olumlu rapor vermeleri sonrası yapılmalıdır. Dış kapak örneği Ek-1’de gösterildiği gibi hazırlanacaktır.


Tez İç Kapağı

Madde 19 - İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek-2 (Yüksek Lisans/Doktora Tezi) ve Ek-3 (Eş Danışmanlı Yüksek Lisans/Doktora Tezi için)’deki örneklerde gösterildiği gibi hazırlanmalıdır.

Tez adı büyük harflerle, “Times New Roman” yazı tipi kullanılarak 18 punto karakter büyüklüğünde koyu olarak ve tez adı için bırakılan alan düşey yönde ortalanarak yazılır. Tez adı yazımında bir buçuk satır aralığı kullanılır. Bununla birlikte, tez adının belirlenen boşluğa sığmaması durumunda satır aralığı bir satır aralığına, bu da yeterli olmadığı takdirde yazışta kullanılan karakter büyüklüğü 16 ya da 14 puntoya indirilebilir.

Tezin hazırlandığı üniversite, anabilim dalı ve tez türü adları Ek-2 ve Ek-3’de gösterildiği şekilde yazılır. Bu bölümün yazımında bir satır aralığı uygulanır. Uygulanması gereken yazı karakteri “Times New Roman” 12 punto büyüklüğünde, koyu olarak yazılır.

Yazar ve Danışman adı “Times New Roman” 14 punto büyüklüğünde, koyu olarak ve düşey yönde ortalanarak yazılır. Yazar ve Danışman soyadı büyük harflerle yazılmalıdır.

Tarih ve basım yeri “Times New Roman” 12 punto büyüklüğünde, koyu yazılmalı ve basım yer yazımında büyük harfler kullanılmalıdır.


Kabul ve Onay Sayfası

Madde 20 - Tez jürisi ve Enstitü Müdürünün imzalarının bulunduğu bu sayfa Ek-4deki gibi düzenlenmelidir.

Tez savunmasından sonra başarılı olan adaylar başkan ile jüri üyelerinin unvan, isim ve kurumlarını (kısaltma yapmadan) yazmalı ve bu sayfadan çoğaltarak jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatmalıdır.


Önsöz ve/veya Teşekkür Sayfası

Madde 21 - Bu sayfada, çalışmanın yapılmasına olumlu veya olumsuz katkıları bulunan etkenlerden söz edilebilir. Tez çalışmasında, tezin hazırlanmasında, doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadıkları halde, olağan görevleri dışında katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilir.

Tez çalışması, bir proje kapsamında gerçekleştirilmişse projenin ve ilgili kurumun adı da bu bölümde belirtilir.

Teşekkür edilen kişilerin varsa ünvanı, adı ve soyadı, görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı çok kısa ve öz biçimde yazılır.

Bu sayfada önsöz veya teşekkür başlığı metin bloğunun üst sınırından 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra büyük harfle, koyu ve ortalı olarak; metin ise teşekkür başlığından 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra 1,5 satır aralıkla yazılır (Ek-5).


İçindekiler Dizini

Madde 22 - İçindekiler dizini, Ek-6deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) İçindekiler Dizininde uygun sayfa numaraları da belirtilerek verilmelidir.

İçindekiler dizininde her başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılır. İçindekiler başlığı; metin bloğu üst sınırından 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra ortalanarak yazılır. Tezden ayrı olarak sunulması gereken video kaseti, ses bandı vb gibi ekler var ise, bunlar da dizinin sonunda gösterilir.


Şekiller Dizini

Madde 23 - İlgili sayfada “Şekiller Dizini” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır.

Örnekteki (Ek-7) yazım kuralları, büyük/küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır.

Şekiller dizininde tek satıra sığmayan metnin 2. satırı (varsa devamındaki satırlar) sol kenardan 1,25 cm içeride yazılmalıdır.

Şekil numaraları (Örn, Şekil 1.1., Şekil 2.4., gibi) koyu yazılmalıdır.


Çizelgeler Dizini

Madde 24 - Çizelgeler dizininde her bir çizelgenin numarası, çizelge üstü açıklaması ve çizelgenin metin içinde bulunduğu sayfanın numarası tez metni içindekinin aynı olur ve şekiller dizini ile aynı formatta yazılır.


Simgeler ve Kısaltmalar Dizini

Madde 25 - Bunlar metindeki kullanım sırasına göre dizilmelidir. Dizin başlığı, metin bloğu üst sınırında 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra ortalanarak yazılır. Bunlar hakkında açıklama gerekiyorsa bu açıklama çok kısa ve öz olur.

Simgeler Dizini içerisinde önce simge/kısaltma daha sonra anlamı verilmelidir. Simge/kısaltma sola dayalı ve koyu olarak yazılmalı, simge/kısaltma’nın açıklamasının sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmamalıdır. Bu dizin 1 satır aralığı ile yazılmalı ve her simge ve açıklamasından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır (Ek-8).

Kısaltmalarda TSE vb. standart kısaltma kurallarına uyulmalıdır.


2. Tezin Bölümleri ve İçeriği ile İlgili Kurallar

Tezin Bölümleri

Madde 26 - Bir tez aşağıda sıralanan altı ana bölümden oluşur:


I. Ön Sayfalar

DIŞ KAPAK

İÇ KAPAK

KABUL ve ONAY SAYFASI

ÖNSÖZ ve/veya TEŞEKKÜR

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER DİZİNİ

ÇİZELGELER DİZİNİ

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ


II. Özet Sayfaları

ÖZET

ABSTRACT


III. Tez Metni

GİRİŞ

MATERYAL VE YÖNTEM

ARAŞTIRMA BULGULARI

TARTIŞMA ve SONUÇ

KAYNAKLAR


V. Ekler

EK-1

EK-2

VI. Özgeçmiş


Özet Sayfaları

Madde 27 - Tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak belirtilir. Özet/Abstract’de “amaç”, “yöntem”, “sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmaz. ‘Özet/Abstract’ başlığı büyük harfle ve metin bloğu üst sınır çizgisinden 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra ortalanarak yazılır. Yine 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra, tezin türü, daha sonra yine 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra tezin adı tam olarak her sözcüğün baş harfleri büyük seçilerek yazılır. Başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılarak, sola dayalı olarak araştırmacının adı, üniversitesinin, enstitüsünün ve anabilim dalının isimleri 1’er satır aralığı ile alt alta gelecek şekilde yazılır. Sonra 2 satır boşluk bırakılarak, özete ait metin 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde, 1 satır aralıkla, ana metinde kullanılan puntoda (12 punto) olacak şekilde yazılır.

Özet/Abstract’ın ardından Anahtar Kelimeler/Key Words mutlaka yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı 10’u geçmemelidir.

Eğer hazırlanan çalışma bir projeden desteklenmiş ise (TUBİTAK, BAP, DPT, vb.), destekleyen kurum ve proje numarası mutlaka 14 punto ile sayfanın altına yazılmalıdır.

Özet/Abstract metni ve Anahtar Kelimeler dışında başlıklar koyu yazılır (Ek-9 ve 10).


Tez Metni

Madde 28 – Tez; Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma ve Sonuç ve Kaynaklar olmak üzere 5 (beş) ana bölümden oluşmaktadır.

 1. GİRİŞ

Okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Tez konusu ile ilişkili olan önceki çalışmaları içerir. Yeterli bilgi verildikten sonra, tezin amacı, bu konuyu çalışma nedenleri, çalışma yeri, bilime katkı ve yöntem açısından ne gibi yenilikleri hedeflediği, çalışmayı zorunlu kılan nedenler çok açık ve kısa olarak yazılır.

 1. MATERYAL ve YÖNTEM

Materyal, üzerinde çalışılan ya da çalışmada kullanılan objedir. Materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır.

Yöntem ise araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir.

Eğer kullanılan yöntem uluslar arası düzeyde standartlaşmış bir yöntemse, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmışsa ayrıntılı olarak verilmelidir.

 1. ARAŞTIRMA BULGULARI

Konu ile ilgili elde edilen tüm bulgular ve ayrıntılar bu bölümde verilir. Bulgular; çizelge, grafik, şekil, resim gibi anlatım araçlarından yararlanılarak sunulur.

 1. TARTIŞMA ve SONUÇ

Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Araştırmadan elde edilen sonuç(lar), bu bölümün en son paragrafını oluşturmalıdır.


Kaynaklar

Madde 29 - Kaynaklar dizini metin bloğu üst sınırından 3 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra büyük harflerle ve ortalı olarak yazılan “KAYNAKLAR” başlığı ile başlamalı, başlatıldıktan sonra 2 satır aralık boşluk bırakılarak dizine geçilir. Tez içeriğinde kullanılan kaynaklar, yazar soyadına göre dizini hazırlanarak, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. Kaynaklar dizini, 10 punto büyüklüğünde küçük harflerle 1 satır aralıkla yazılır ve iki kaynak arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılır.

Soyadı dizinine göre: aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları veriliyorsa, önce yaptığı yayından başlanarak sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapmış olduğu yayınlar metin içerisindeki değinmeye uygun olarak yılın yanında harfle alfabetik sıralama yapılmalıdır.

Kaynaklarda kullanılan periyodiklerin orijinal isimleri yazılmalıdır.

Kaynaklar dizininin düzenlenmesinde, ilk satır asılı paragraf şekliyle verilmeli, 2. ve 3. v.s. satırların sol girintisi 1,25 cm olmalıdır.
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconYÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ icon2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz I.Öğretim Yüksek Lisans, Tezsiz II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Yedek

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconBu kılavuzda, daha kısa ve kolay anlatım için Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Derse Yönelik Araştırma Raporları ve Seminer Çalışmaları için “tez” sözcüğü kullanılacaktır

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconYÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM KURALLARI

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconYÜKSEK LİSANS,DOKTORA, SANATTA YETERLİK VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ icon6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Yüksek Lisans Tezleri

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconDPT, BAP (Genel amaçlı proje, Yüksek Lisans ve Doktora Projeleri), TÜBİTAK, BOREN Projeleri için satın alma prosedürü

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconBu tez yazım kılavuzu, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde içerik, şekil ve yazım olarak bütünlüğün sağlanması amacıyla uyulması gereken kuralları içerir

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconYardımcı Doçent, Maden Yüksek Mühendisliği, İnşaat Yüksek Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi,1995 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ ve SEMİNERLER İÇİN YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGESİ iconDÖNEM PROJESİ, SEMİNER DERSİ, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ YÖNERGESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page