2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Indir 404.45 Kb.
Title2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Page2/5
Date conversion19.02.2013
Size404.45 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://akademik.mu.edu.tr/data/04010000/belgeler/okul uygulamaları-2012.doc
1   2   3   4   5

UYGULAMA OKULU DOSYASI

  Öğretmen adayının okullarda yaptığı bütün çalışmalarla ilgili kayıtları içeren dosya onun için çok önemli bir dokümandır. Dosyanın, istenmesi halinde, adayla birlikte çalışan uygulama öğretmenine ve fakülte öğretim elemanına gösterilmek üzere hazır bulundurulması gerekir. Öğretmen adayı okulda kendisiyle birlikte çalışan uygulama öğretmeninden başka bir öğretmenle de çalışma yapıyorsa o öğretmen de bu dosyayı görmek isteyebilir. Okullarda yapılan uygulama çalışmaları ile ilgili kayıtları ve bunlarla ilgili olarak öğretmen adayının kendi notlarını içeren dosya, adayın mesleki gelişmesinin bir kaydıdır. Dosya, fakülte öğretim elemanı ile öğretmen adayı arasındaki düzenli görüşmeler sırasında bir başvuru dokümanı olarak kullanılabilir; öğretmen adayının okullardaki uygulama çalışmalarında sağladığı başarının değerlendirilmesinde de önemli bir kanıt olabilir. Özellikle Öğretmenlik Uygulaması dersinde başarısız olma durumuyla karşı karşıya bulunan adaylar için dosyanın önemi büyüktür.

Aday öğretmenlerin uygulama okulu dosyası tutmaları çok önemlidir. Bu dosya, içindeki yaprakların kolayca eklenilip çıkarılmasına uygun olmalı ve şu bilgiler bulunmalıdır. 

 1. Tanıtım bilgileri: 

  1. Öğretmen adayının adı soyadı

  2. Fakülte no

  3. Bölümü

  4. Ana bilim dalı

  5. Öğretim yılı ve dönemi

  6. Uygulama okulunun adı

  7. Uygulama öğretmeninin adı soyadı

  8. Uygulama öğretim elemanının adı soyadı

 2. Okul Deneyimi ya da Öğretmenlik Uygulaması ile ilgili olarak dönem içinde okulda yapılacak bütün etkinlikleri gösteren bir zaman çizelgesi: Bu çizelge birlikte çalışılacak sınıfları ve bu çalışmaların yapılacağı tarihleri göstermelidir. Okul uygulama öğretmeni tarafından bu çizelge hazırlanarak öğretmen adayına verilecektir. 

 3. Okul Deneyimi için: 

  1. Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili detaylar: Her etkinlik için öğretmen adayına sorulan sorularla ilgili yanıtlar yazılmalıdır. Buna notlar, raporlar, değerlendirmeler, çizelgeler ya da diğer materyaller de dahil edilebilir. Yanıtların uygulama öğretim elemanı ya da uygulama öğretmeninin açıkça okuyup değerlendirebileceği şekilde yazılması ve her bir etkinlikle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

 4. Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin bilgiler: Bu bölümde ayraçlar kullanarak öğretmenlik yapılan her sınıfla ilgili bilgiler ayrı ayrı düzenlenir. Her sınıf için aşağıda belirtilen belgeleri dosyaya konur. 

 5. Önce her sınıf için öğrenci listesi konur.

 6. Sonra her bir ders planı ve o dersle ilgili ders notları konur.

 7. Hazırlanan ya da kullanılan öğrenci çalışma yaprakları, yapılan sınavlar ve bunlarla ilgili değerlendirmeler ve faydalı diğer materyaller de eklenir.

 8. Öğretilen her dersin sonunda öğretmen adayı kendi dersini değerlendirdiği bir bölüm ekler.

 9. Eğer ders bir başkası tarafından da izlendiyse bu bilgi de eklenir. 

 1. İzlediğiniz diğer derslerle ilgili gözlemleriniz: Ders Gözlem Formu ya da gördüklerinizi kaydedebilmeniz için kabul edilen başka bir kayıt yöntemi kullanınız. 

 2. Öğretmen adayının kendi alanıyla ilgili okul eğitim programı, kullanılan ders kitapları, yapılan sınavlar. 

 3. Okulda her gün edinilen deneyimlerle ve öğretme becerileri ile ilgili olarak tutulan uygulama günlüğü. 

 4. Öğretmen adayının katıldığı okul gezileri, çeşitli kuruluşlara yapılan ziyaretler, eğitsel kol çalışmaları, okulun düzenlediği özel eğitim programları gibi ders-dışı etkinliklere ilişkin doküman. 

 5. Dosyanın ayrı bir bölümünde aşağıda belirtilen ve ilgili diğer resmi belgeler bulundurulmalıdır. 

 • Uygulama okulunun düzeni ve yapısı

 • Okulda uyulması gereken kurallar, yönetmelikler ve talimatlar.

 • Atama ve tayin yönetmelikleri.

 • Öğrenci kayıt ve kabulü.

 • Fakülte-Okul işbirliği ile ilgili dokümanlar.

 • Laboratuarlar, kütüphane, vb. gibi özel odaların çalışma kurallarıyla ilgili belgeler.

 • Veli toplantıları, zümre toplantılarıyla ilgili belgeler.

 • Rehberlik hizmetleriyle ilgili belgeler.

 • Milli Eğitim Çalışma Takvimi.

 • İlgili diğer bütün dokümanlar (Eylem Planı, Disiplin Kurulu, Alan Öğretmenler Kurulu, Okul-Aile İşbirliği Derneği, vb.) 

Okuldaki uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, öğretmen adayının dosyasını dönem içinde belli zamanlarda incelemek isteyebilir. Okulda olunan zamanlarda dosyanın öğretmen adayının yanında bulunmalı ve sürekli güncelleştirilmelidir. O güne kadar yapılan derslerle ilgili etkinlikler, derslerde yapılan değerlendirmeler ve düşülen notlar tamamlanmış olarak dosyada bulunmalıdır.


OKUL DENEYİMİ

ÖRNEK ETKİNLİK 1

Öğretmenin okuldaki bir günü

Bir gününüzü, alanınızda çalışan bir öğretmenin okuldaki bir günlük zamanını nelere ve nasıl harcadığını öğrenmeye ayırınız. Bu bir gün içinde, öğretmenin mesleği ile ilgili olarak yaptığı bütün işleri, bunlara harcadığı zamanı not etmeye çalışınız.

 • Okuldaki bir günü boyunca öğretmenin sınıf içinde ve dışında yaptığı bütün işlerin bir listesini yapınız. Listeye yazdığınız işlerden her biri için harcanan zamanı da tahmin etmeye çalışınız. Bu size, okuldaki bir günde öğretmenin yaptığı işlerin çeşitleri ve bunların günlük işler arasındaki ağırlığı hakkında bilgi sağlayacaktır. Topladığınız bu bilgiler size, öğretmenliğe ve diğer görevlere harcanan zaman konusunda da bir fikir verecektir.

 • Elde ettiğiniz sonuçları dosyanıza not ediniz. Günün sonunda bu notları, izlediğiniz öğretmenle birlikte gözden geçiriniz.

 • İzlediğiniz öğretmene, bu günün onun okulda geçirdiği günleri temsil eden iyi bir örnek olup olmadığını sorunuz. Öğretmene ayrıca, okuldaki görevi ile ilgili olarak akşamları veya hafta sonlarında yaptığı başka işler bulunup bulunmadığını da sorunuz ve böyle işler varsa onları da not alınız.

Öğretmenlerin yaptıkları işlerden bazı örnekler:

Öğrencilerin öğrenmelerini sağlamaya çalışma, öğrencilerle bireysel olarak veya küçük gruplar halinde görüşme, velilerle görüşme, öğretmen toplantıları, eğitsel kol çalışmaları, araç gereç bulma ve bunları kontrol etme, özel araç gereç hazırlama, derse hazırlanma, okul yönetiminin verdiği görevleri yapma, öğrenci çalışmalarını değerlendirme.

Öğretmenin okulda geçen bir günlük çalışmaları hakkındaki düşüncelerinizi kısa kısa not ediniz. Bunlar, sizin görmeyi umduğunuz çalışmalara ne kadar benziyor?


ÖRNEK ETKİNLİK 2

Öğrencinin okuldaki bir günü

Sınıfın rehber öğretmenine ve ders öğretmenlerine danışarak, okuldaki bir günlük çalışmalarını incelemek amacıyla bir öğrenci seçiniz. Çalışmalarına hiçbir müdahalede bulunmadan, bu öğrenciyi sınıfta bir gün boyunca gözleyiniz.

Gözlemleriniz sırasında dikkatinizi aşağıdaki konular üzerinde toplayınız.

 • Ayni gün içinde öğrencinin devam ettiği dersler nelerdir?

 • Her bir derste gerçekleştirilen başlıca etkinlikler nelerdir? Özellikle öğrencinin katıldığı etkinliklerin neler olduğunu, bunların şayisini ve çeşitlerini not almalısınız. Olanaklar ölçüsünde, öğrencinin bu etkinliklerden her birine harcadığı zamanı tahmin etmeye çalışmalısınız. Örneğin, öğrenci okuldaki bir günü içinde ne kadar zamanını oturup öğretmeni dinlemeye, öğretmenin ne yapmakta olduğuna bakmaya, öğretmenle etkileşimde bulunmaya, kendi başına veya diğer öğrencilerle çalışmaya, bunlardan daha başka bir iş yapmaya harcamaktadır?

Öğretme-öğrenme etkinliği örneklerinden bazıları şunlardır: Öğretmenin ders anlatması, soru-cevap, uygulama çalışması, gösteri (demonstrasyon), öğretme-öğrenme araç gereçlerinin kullanılması, öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları, öğrencilerin bireysel olarak çalışması.

 • Günlük çalışmanızın sonunda, izlediğiniz öğrencinin ok uldaki o günü ile ilgili izlenimlerini de öğrenmeye çalışınız.

 • Öğrencinin okuldaki bir günü ile ilgili izlenimlerinizi kısaca not ediniz. Bu notlarınızı, başka öğrencileri gözlemiş olan sınıf arkadaşlarınızın notları ile karşılaştırınız.

 • Dersinizi planlarken bu çalışmadan sağladığınız bilgilerden nasıl yararlanabilirsiniz? Öğrencilerin gereksinmelerini dikkate almaya çalışırken neleri unutmamanız gerekir? Bu ve benzeri konularda hatırlayabildiğiniz noktaları not alınız.

ÖRNEK ETKİNLİK 3

Öğretim yöntemleri

Olanak varsa ayni gün içinde, kendi alanınızdan birkaç öğretmenin dersini gözlemeye ve bu yolla, çeşitli öğretme-öğrenme etkinliklerini görmeye çalışınız.

Gözlediğiniz öğretme-öğrenme etkinliklerinin bir listesini yapınız. Bu amaçla, aşağıda verilen örneğe benzer bir formdan yararlanabilirsiniz. Derste bu etkinliklere ayrılan süreleri de gösteriniz. Etkinlikler sırasında öğretmen ve öğrencilerin neler yapmakta olduklarını belirtiniz.

Öğretme-öğrenme etkinlikleri ile ilgili bazı örnekler

Öğretmenin açıklama yapması, öğretmenin soru sorması, ders kitaplarının kullanılması, öğretmenin bir görsel-işitsel araç kullanması (hangi araç olduğu belirtilecek), öğretmenin bir gösteri (demonstrasyon) yapması, öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları, öğrencilerin bireysel olarak çalışmaları, öğrencilerin yazılı bir metni okumaları, çalışma yaprakları üzerinde çalışılması, yazı yazılması, çizim yapılması. ayrıca, öğrencilerin hiçbir öğretme-öğrenme etkinliğine katılmadan sınıfta geçirdikleri zaman ile sınıfta kontrolün sağlanması için harcanan zamanı da not ediniz.

Her dersten sonra, gözlemlerinizi öğretmen ile gözden geçiriniz ve bu görüşme ile ilgili düşüncelerinizi not ediniz.

Derste her bir etkinlik türü için ne kadar zaman harcanmakta olduğunu, yüzdeler şeklinde ifade ediniz.

Bulgularınızı değerlendiriniz ve değerlendirme sonuçlarını not ediniz.

Elde ettiğiniz sonuçları, ayni etkinliği tamamlamış olan diğer arkadaşlarınızla tartışınız. Aşağıdaki noktalarla ilgili ortak görüşlerinizi not ediniz.

 • Öğrencilerin gözlenen etkinliklerle ilgili tepkileri

 • Öğrencilerin ilgilerinin ve katılımlarının sürdürülebilmesi için etkinliklerin uzunluklarının ne kadar olması gerektiği

 • Etkinliklerin genellikle belli bir sıra ile yapılıp yapılmadığı

 • Farklı öğretmenlerin değişik yaklaşımlardan, değişik yöntemlerden yararlanıp yararlanmadıkları, zamanı farklı biçimlerde kullanıp kullanmadıkları

 • Öğretmenlerin, öğretmekte oldukları sınıf ne olursa olsun kendilerine özgü birer öğretme stillerinin olup olmadığı

 • Farklı konu alanlarında değişik yöntemlerden yararlanılıp yararlanılmadığı

Gözlemleriniz, bunlar üzerindeki çalışmalarınız ve arkadaşlarınızla yaptığınız tartışmalardan, öğretim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin olarak çıkardığınız sonuçları yazınız.

Daha sonra öğretmenliğini yapacağınız bir konu ile ilgili bir ders planı hazırlayınız. Bu planda, olabildiği kadar çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanmaya çalışınız. Bu yöntemlerle yapacağınız çalışmaları, hem konunun kendi yapısına uygun bir şekilde öğrenilmesini hem de ders süresince çeşitli etkinliklerden yararlanılmasını sağlayacak bir sıra ve düzene sokunuz. Çıkardığınız sonuçları ve hazırladığınız ders planını, uygulama çalışmalarınızdan sorumlu fakülte öğretim elemanı ve birlikte çalıştığınız uygulama öğretmeni ile tartışınız.

ETKİNLİK 4

Soru sorma

Öğretmenin 10 dakika veya daha uzun bir süreyle soru-cevap tekniğinden yararlanacağı bir ders seçiniz. Aşağıdaki önerilerden yararlanarak öğretmenin soru sormadaki becerisini gözlemek ve gerekli notları almak için hazırlıklarınızı yapınız.

Dersten önce, sınıftaki öğrencilerin oturma düzenini gösteren bir plan hazırlayınız. Ders başlarken, öğrencilerin ayni düzende oturup oturmadıklarını kontrol etmeyi unutmayınız.

Öğretmenin öğrencilere sorduğu soruları bir listeye yazınız. Bu liste ve plandan yararlanarak, sorulan her sorunun kaçıncı soru olduğunu, hangi öğrenciye yöneltilen sorudan sonra sorulduğunu ve sorulma amacını belirleyiniz.

 • Öğretmenin sorularını hangi öğrencilerin cevapladığını oturma planı üzerinde işaretleyiniz.

 • Derste, sınıftaki öğrencilerin tümüne soru sorulmuş olup olmadığını, sınıftaki erkeklere ve kızlara yaklaşık olarak ayni sayıda soru sorulmuş olup olmadığını, sınıfın değişik yerlerinde oturmakta olan öğrencilere yaklaşık ayni sayıda soru sorulmuş olup olmadığını inceleyiniz.

Aşağıdakilere ilişkin gözlemlerinizi not ediniz.

 • Öğrencilere, sorunun cevabini düşünmeleri için zaman verilmesi

 • Soruların öğrencilere yöneltilmesi ve öğrencilerin isimleriyle çağrılmaları

 • Öğrenciler soruyu beklenen şekilde cevaplayamadığında, sorunun farklı bir ifadeyle sorulması veya cevabi bulduracak ipuçları verilmesi

 • Övgü ve cesaretlendirmelerden yararlanılması

 • Cevapların tümüyle reddedilmesinden kaçınılması

 • Öğrencilerin dildeki gelişme düzeylerine uygun bir anlatımdan yararlanılması

 • Öğrencilerin cevaplamaya katılımını sağlamak ve onları cesaretlendirmek için göz temasından, jest ve mimiklerden yararlanılması

Dersten sonra, gözlemlerinizi öğretmenle birlikte gözden geçiriniz.

Soru sorma ile ilgili notlarınızı bir yere yazınız.

Yukarıdaki noktaları göz önünde tutarak, gözlem yapmakta olduğunuz sınıftaki çalışmaların bir bölümü ile ilgili bir soru-cevapla öğretim planı hazırlayınız. Bu planınızı sınıfta uygulayınız ve ders öğretmeni veya öğretmen adayı bir arkadaşınızdan sizi gözleyerek soru sorma becerinize ilişkin olarak size dönüt sağlamasını rica ediniz.

ÖRNEK ETKİNLİK 5

Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü

Gözlem yaparak, sınıfta olup bitenlerin kontrol altında tutulmasını ve öğrenciler için etkili bir öğretme-öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlayan becerileri öğrenmeye çalışınız. Sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin etkili ve verimli bir biçimde işletilmesini sağlayan bu becerilerin öğretmenlik rolünün özünü oluşturduğunu unutmayınız.

Bir dersin tümünü izleyerek, sınıf yönetimine ve sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin işletilmesine ilişkin önlemleri ve bunların nasıl gerçekleştirildiğini gözleyiniz. Bu gözlemde, aşağıdaki örneğe benzer bir formdan yararlanabilirsiniz. Gözlem yapacağınız dersten önce öğretmenle bir görüşme yapmayı unutmayınız. Bu görüşme sırasında öğretmene, kullanacağınız gözlem formunu gösterebilir ve gözlem sırasında neleri görmeye çalışacağınızı anlatabilirsiniz.

Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü ile ilgili gözlemde dikkat edilecek noktalar

Dersin başlangıcında

Öğrencilerin sınıfa girişlerinde kontrol nasıl sağlanıyor? Derse başlamadan önce sınıftaki öğrencilerin yerlerine yerleşmeleri ve dikkatlerini konu üzerine toplamaları için neler yapılıyor? Derse açık ve net bir şekilde başlanması nasıl sağlanıyor? Başka şeylerle ilgilenen ve sınıfa geç giren öğrencilere zaman kaybetmeden müdahale etme amacıyla neler yapılıyor?

Ders sırasında

Öğrencilere nasıl hitap ediliyor? (adları kullanılarak mı?) Yönergelerin açık ve anlaşılır olması nasıl sağlanıyor? Öğrencilerle konuşurken nasıl davranılıyor? (Yüzlerine bakılıyor mu?) sınıfın tümü nasıl görüş alanı içinde tutuluyor; sınıfın her köşesinde olup bitenden nasıl haberdar olunuyor?

Stratejiler

Yüzünü sınıfa dönük tutma, hareketli olma ve sınıf içinde dolaşma ve benzeri önlemler nasıl kullanılıyor? Etkinlikler arasındaki geçişler nasıl sağlanıyor? Sınıftaki bütün öğrencilerin derse katılımını sağlamak için sorulardan nasıl yararlanılıyor? Övgü ve cesaretlendirmeler nasıl kullanılıyor?

Yukarda sözü edilen noktalar, aşağıdaki formda öneriler biçiminde sıralanmıştır. Bu liste, ilgili davranışlar gözlendikçe onların karşılarına çetele konarak işaretlenmesi için de kullanılabilir. Böyle bir yola gidilecekse listenin başına, gözlenen sınıf, tarih ve saat de yazılmalıdır.

Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü ile ilgili bazı öneriler

Dersten önce

 • Dersinize iyi hazırlanın; her şeyi açık seçik planlayın.

 • Çeşitli etkinliklerden yararlanmaya hazırlanın.

 • Planladığınız çalışmanın öğrenci düzeyine uygunluğunu denetleyin.

 • Hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler için ek etkinlikler hazırlayın.

 • Dersten önce, araç gereç ve gösterilerin kullanıma hazır olup olmadığını denetleyin.

 • Olanak varsa, dersten önce sınıfın düzenini gözden geçirin.

 • Sınıfa, öğrencilerden önce girin.

Derse başlarken

 • Öğrencilerin sınıfa girişlerini kontrol edin.

 • Başlamadan önce, öğrencilerin sınıfa yerleşmelerini sağlayın, dikkatlerini derse çekin.

 • Kesintiler ve derse geç gelmeler ile ilgili işlemleri çabucak tamamlayın.

Ders sırasında

 • Öğrencilerin adlarını öğrenerek onları adları ile çağırın.

 • Yönergelerinizi açık bir biçimde ifade edin.

 • Öğrencilere konuşurken onların yüzlerine bakin.

 • Sınıfı görüş alanında tutarak her köşesinde ne olup bittiğinden haberdar olun.

 • Etkinlikleri, öğrencilerin dikkat sürelerine uygun olacak şekilde planlayın.

Hareketlerinizde

 • Sınıfa arkanızı dönmeyin.

 • Hareketli olun, sınıfın önünde kalmayın, her yanında dolaşın.

 • Bir etkinlikten diğerine geçişi dikkatle düzenleyin.

 • Öğrencilere soru sorarak sık sık onlardan dönüt alin.

 • Sorularınızı sınıfın tümüne yöneltin, bütün öğrencilere soru sorulmuş olmasını sağlayın.

 • Övgü ve yüreklendirmelerden yararlanın.

 • Öğrenciler için bir yardımcı ve destek olun.

Sorun çıktığında

 • Ne yapılması gerekiyorsa uzatmadan yapın.

 • Kazanamayacağınız bir tartışmaya girmekten kaçının.

 • Kişi üzerinde değil, davranış üzerinde durun.

 • Ölçütlerinizi açık bir biçimde ortaya koyun ve ödün vermeyin.

 • Gerektiğinde uygun cezaların verilmesinde kararlı ve işlemlerinizde tutarlı olun.

Dersin sonunda

 • Dersi bitirmeden önce öğrencilere, toparlanmaları için zaman verin.

 • Öğrencilerin ayrılmalarına izin vermeden, sınıfın düzenli olmasını sağlamak için etrafa göz atin.

 • Öğrencilerin sınıftan çıkmalarına izin vermeden önce sessizlik ve düzeni sağlayın.

Dersten sonra

 • Dersin bir değerlendirmesini yazarak dosyanızda, ders planının arkasına koyun. yaptığınız yanlışları ve gelecek derste düzeltebileceğiniz eksiklerinizi ayrı ayrı not etmeyi unutmayın.

ÖRNEK ETKİNLİK 6

Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması

Bir çalışma yaprağı tasarlayarak derste kullanınız.

Adına bazen işlem yaprakları, alıştırma yaprakları veya çalışma kâğıtları da denen çalışma yaprakları, belli bir konu veya özel bir öğrenci grubu için kullanılmakta olabilir. Genellikle bir dosya kâğıdının bir veya iki yüzünü kaplar. Çalışma yaprakları öğrencilerin, öğretmenin hazırladığı planı izlemeleri ve sınıftaki bütün öğrencilerin etkinliğe katılımının sağlanması için yararlanılabilecek iyi bir araçtır.

Çalışma yapraklarında şunların bulunması gerekir:

 • Konuya ilişkin bilgi

 • Bu bilgilerden yararlanarak yapılacak görevler

Çalışma yaprakları, öğrencilerin çok az bir öğretmen yardımı ile kullanabileceği nitelikte olmalıdır.

Okul Deneyimi dersinde, farklı öğrenci grupları ile kullanılmak üzere, değişik konularla ilgili iki ya da üç çalışma yaprağı hazırlamanız gerekmektedir.

Çalışma yaprağı hazırlarken atılacak adımların başlıcaları şunlardır:

 • Çalışma yaprağından yararlanılarak öğretilecek davranışın belirlenmesi.

 • Davranışı öğrenmek için öğrencinin yapması gereken çalışmaların belirlenmesi. Bireysel, eşli ve grupla çalışmaların hangisinden yararlanılacağına karar verilmesi.

 • Çeşitli etkinliklerden yararlanılmış, öğrencilerin hazır oluş düzeylerine uygunluk sağlanmış, bütün öğrencilerin yapacağı ortak ve sadece çalışmasını erken bitirenlerin yapacağı ek etkinliklere yer verilmiş olup olmadığının denetlenmesi; bunlara uygunluğun sağlanması.

 • Çalışma yaprağı tasarımının kâğıt üzerine aktarılması ve yeterli sayıda çoğaltılması.

 • Hazırlanan çalışma yaprağının bir sınıfta denenmesi; öğrencilerin deneme sırasındaki davranışlarının, sordukları soruların, çektikleri güçlüklerin not alınması.

 • Deneme sonuçlarının değerlendirilmesi; örneğin,

Çalışmalar öğrencilere ilginç geldi mi?

Çalışmada izlenen sıra uygun muydu?

Çalışmanın uzunluğu iyi miydi?

Öğrencilerden neler istendiği açık mıydı?

Yukarıdaki gibi sorulara cevap aranması; çalışma yaprağında bu cevapların gerekli olduğunu gösterdiği değişikliklerin yapılması.

Aşağıda bir çalışma yaprağı hazırlama formu örneği verilmiştir. Çalışma yaprağı hazırlarken bu örnekteki önerilerden yararlanabilirsiniz.

Çalışma yaprağı hazırlama ile ilgili öneriler

Yazılar

 • Çalışma yaprağını kullanacak olan öğrencilerin düzeylerine uygun sözcük ve cümlelerden yararlanınız.

 • Cümlelerinizi kısa tutunuz.

 • Öğrencilerin öğrenmelerini istediğiniz yeni sözcüklerin altını çiziniz.

Yönergeler

 • Yönergeleri, kullanını˛ sırasına göre veriniz.

 • Bir defada, sadece bir yönerge veriniz.

 • Soruların veya yapılacak işlemlerin kolayca görülebilmesini sağlayınız. Sorularla ilgili cevapların çalışma yapraklarının üzerine mi, yoksa deftere mi yazılacağını açıkça belirtiniz.

 • Önemli noktaların altını çizerek göze çarpmasını sağlayınız.

Çizelge, grafik ve diğer gösterimler

 • Gösterimlerin basit olmasını sağlayınız.

 • Gösterime bir başlık yazınız ve kısımlarını açık bir biçimde adlandırınız.

 • Olanak varsa renkten yararlanınız.

Sayfa düzeni

 • Okumayı kolaylaştıracak şekilde başlıklar kullanınız.

 • Birden fazla başlık varsa veya birden çok sayfa kullanılmışsa bunları numaralayınız.

 • Çalışma yaprağını hazırlamaya başlamadan önce bir sayfa düzeni tasarlayınız.

 • Yapraktaki bölümlerin açık bir şekilde görülmesini sağlayınız.

 • Olanak varsa bir kelime işlem (elektronik dizgi) aracından yararlanınız.

 • Vurgulama ve etkiyi artırma amacıyla değişik yazı karakterlerinden yararlanınız.

 • çalışma yaprağına çekici bir görünüm kazandırınız; onu, okunmak istenecek bir hale getiriniz.

Ön deneme

Çalışma yaprağınıza son şeklini vermeden önce onu, bir veya iki öğrenci üzerinde deneyiniz. Yaprakta anlaşılmayan yerler

ÖRNEK ETKİNLİK 7

Mikro öğretim teknikleri

Her öğretmen adayından, bir konu veya davranışı fakültedeki sınıf arkadaşlarından oluşan bir gruba, beş dakikalık bir süre içinde öğretmesi istenecektir. Öğretim, videoya kaydedilecektir. Gruptaki öğretmen adayları, öğretim yapan arkadaşlarının yaptıklarını, bu amaçla hazırlanmış bir form üzerinde değerlendireceklerdir. Video kayıtları bütün gruba gösterilecek ve öğretmenlik yapan adayların durumları birlikte değerlendirilecektir.

Mikro öğretim teknikleri ile yapılacak ilk çalışmalarda açıklama yapma becerisinin geliştirilmesi beklenir. Çünkü bu, öğretmenlikte sıkça yararlanılan bir beceridir. Bu nedenle aşağıda, mikro öğretim teknikleri ile açıklama yapma becerisinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Diğer öğretmenlik becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili mikro öğretim çalışmalarının da buna benzer bir şekilde düzenlenebileceği açıktır.

Bir iletişim becerisi olan açıklama yapma, bilgi aktarma ve anlayış kazandırmada etkili bir araçtır. Ancak, istenen sonuçları verebilecek bir açıklama için çok iyi bir hazırlık yapılmış olması gerekir.

Mikro öğretimden önce yapılacak işler

1. Yapacağınız açıklama ile ilgili hazırlıklar:

 • İyi bildiğiniz ve açıklayabileceğinizi düşündüğünüz bir konu seçiniz. Bu amaçla, sizin alanınızdan bir konuyu, çalışmalarınızdan edindiğiniz bir deneyimi, ilginizi çeken bir şeyi seçmiş olabilirsiniz. Açıklamanızı öğretmen adayı arkadaşlarınıza yapacaksanız, onların bilmedikleri ve ilgilerini çekecek bir konu seçmeniz iyi olur.

 • Seçtiğiniz konuda bildiklerinizi gözden geçiriniz. Bu konuda gerçekten çok zem biliyor musunuz? Bildiklerinizi, yeni ve ilgi çekici bilgilerle zenginleştirmeye çalışınız.

 • Beş dakikadan daha uzun olmayacak bir açıklama hazırlayınız. Üzerinde duracağınız düşüncelerin bir listesini yapınız. Bu düşüncelerden her biri üzerinde iyice düşününüz. Sorulabilecek sorular üzerinde durunuz. Açıklamanızın her bölümünü nasıl sunacağınızı, hangi sözcükleri kullanacağınızı, hangi öğretme-öğrenme araç gereçlerinden yararlanacağınızı kararlaştırınız. Açıklamanın her bölümü ile diğerleri arasında nasıl bir ilişki kuracağınızı belirleyiniz. Açıklamanızın bir özetini yapınız.

 • Başlangıcın çok önemli olduğunu, sınıfı öğrenmeye güdülmediğini ve öğrenmeye uygun bir ortam hazırladığını unutmayınız.

 • Kullanacağınız yazılı kaynakları ve tepegöz saydamları gibi öğretme-öğrenme araç gereçlerini hazırlayınız.

 • Öğretme sırasında yararlanabileceğiniz kısa notlar hazırlamayı unutmayınız. Ancak, açıklama yaparken sakin bu notları okuma yoluna gitmeyiniz.

 • Açıklamanızı sunarken, dili kullanma, ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerden yararlanma, hareketleriniz ve görünümünüz, grupla ilişkileriniz ile ilgili olarak neler yapacağınızı iyice düşününüz.

 • Açıklama (sunuş) üzerinde yeterince alıştırma, yani prova yapınız.

 • Zamanlamanın iyi olup olmadığını kontrol ediniz.

 • Gereksinme duyabileceğiniz her şeyin hazır, istediğiniz yerlerde, uygun bir sırada olmasını sağlayınız.

 • Hazırlıklarınızı, aşağıda bir örneği verilen formdan yararlanarak kontrol ediniz.

2. Diğer öğretmen adaylarının yapacakları açıklamalar ile ilgili hazırlıklar:

 • 6-10 kişilik gruplar oluşturunuz.

 • Her grupta yapılacak çekimleri, bu çekimlerin her birinde açıklamayı yapacak, video kamerasını kullanacak, zamanı tutacak kişileri belirleyiniz. Gruptaki her çekimde bu rolleri üstlenen kişilerin değişmesi gerektiğini unutmayınız.

 • Her gruptaki video çekimlerinde, yukarıdaki üç rolü üstlenenlerin dışında kalanların dinleyici grubunu oluşturmaları ve açıklama hakkında notlar almaları için gerekli hazırlıkları yapınız.

Mikro öğretim sırasında yapılacak işler

 • Sıradaki ilk kişinin açıklamasını yapması ve çalışmanın video kaydının yapılması

 • Çalışma ve kayıt sırasında, zamanı tutan üyenin, dört dakika dolduğunda masaya vurarak bir dakikalık zaman kaldığını haber vermesi; beş dakika dolduğunda masaya iki kere vurması.

Zamanı ayarlama, çok önemli bir öğretmenlik becerisidir. Onun için, beş dakika dolduğunda açıklama yapan kişi, açıklamasını bitirememiş olsa bile durmalıdır. Hiçbir öğretmen adayının açıklamasına, beş dakika dolduktan sonra da devam etmesine izin verilmemelidir.

 • Dinleyici rolünde olanların, notlarına bakarak gözlem formunu doldurmaları.

Açıklama yapan öğretmen adayı da, kendi açıklaması ile ilgili izlenimlerine dayanarak bir form doldurmalıdır.

 • Sıradaki ikinci kişinin açıklamasına ve bu çalışmanın video kaydına geçilmesi; gruptaki bütün adayların açıklamaları ve bunlarla ilgili kayıt, değerlendirme vb. işlemlerinin ayni şekilde tamamlanması.

 • Okul Deneyimi dersini yürüten fakülte öğretim elemanının, beş dakikalık kayıtları öğretmen adaylarına birer birer izletmesi. Her kaydın izlenmesinden sonra öğretim elemanının, tartışma ve değerlendirme çalışmalarını başlatması ve ilk sözü açıklamayı yapan öğretmen adayına vermesi.

tartışma ve değerlendirme sırasında öğretmen adayı, kendi açıklaması ile ilgili görüş ve önerileri dikkatle not almalıdır. Sonra da kendi açıklamasının, bunları özetleyen bir değerlendirmesini yapmalıdır.

 • Bütün öğretmen adaylarının açıklamaları bu şekilde gözden geçirildikten sonra fakülte öğretim elemanının, üzerinde durulmuş olan noktaları özetlemesi ve daha sonra yapılacak olan mikro öğretim çalışmasını tanıtması.

 • Öğretmen adaylarının, tamamladıkları çalışmadaki deneyimlerinden yararlanarak, ayni amaçla yararlanabilecekleri beş dakikalık yeni bir mikro öğretim hazırlığı daha yapmaları.

 • Mikro öğretim çalışmasının, yeni hazırlıkların görülmesi için bir-iki hafta içinde tekrarlanması; öğretmen adaylarının üzerinde çalışılmakta olan becerilerini en son şekliyle ortaya koymaya çalışmaları.

ÖRNEK ETKİNLİK 8

Ders kitaplarından yararlanma

Öğrenciler ders kitabini, bu kitap hakkında çok az bir bilgi ile kullanmakta olabilirler. Ders kitabında anlatılan bir konuyu anlayabilmeleri için öğrencilere bu kitabi nasıl kullanmaları gerektiği öğretilmelidir. Öğrencilere uygun Zekilide yardım edilirse onlar, kendilerine böyle bir güç sağlayabilecek çalışma becerilerini ve stratejileri öğrenebilirler. Vereceğiniz görevleri yerine getirebilmeleri için öğrencilerin, ders kitabındaki metin, grafik, tablo, akış diyagramı, harita vb.ni anlayabilmeleri gerekir. Aksi halde bu görevleri yerine getiremezler.

Aşağıda bir örneği verilen formu inceleyiniz. Az sonra ele alınacak noktaları da göz önünde tutarak ders kitabından, formda ele alınan her bir çalışma stratejisinin uygulanabileceği bir metin belirleyiniz. Metinlerin, dersin olabildiğince değişik bölümleriyle ilgili kısımlardan seçilmiş ve ayni zamanda, derste yapılmakta olan çalışmalarla ilgili olmasını sağlamaya çalışınız.

Ders kitabı üzerinde yapılacak çalışma ile geliştirmek istediğiniz çalışma stratejisini belirleyiniz. Diğer bir deyişle formdaki stratejilerden, üzerinde çalışma yapmak istediğiniz bir tanesini seçiniz.

Seçilen strateji ile ilgili olarak sınıfta yararlanacağınız işlem yolunu, aşağıdaki sorulara cevap verecek şekilde planlayınız.

 • Giriş nasıl yapılacak?

 • Öğrenciler bireysel olarak mı, eşli olarak mı, yoksa gruplar halinde mi çalışacaklar?

Ders kitabından verilen kısmin, örneğin metnin analiz edilmesi sırasında öğrenciler birlikte çalışarak düşüncelerini birbiriyle tartışabilecekleri için eşli çalışma diğerlerinden daha iyi olabilir.

 • Süreç boyunca çalışmalar nasıl izlenecek ve kontrol edilecek?

 • Ders sonunda, grupların sınıf tartışmasına katkıları nasıl sağlanacak?

Öğrencilere verdiğiniz görevleri değerlendiriniz. Özellikle öğrencilere zor gelen kısımları not alınız. Bu görevi geliştirmek için ne gibi değişiklikler gerektiğini yazınız?

ÖRNEK ETKİNLİK 9

Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma

Bir konu ile ilgili olarak bir dizi öğretme-öğrenme etkinliği tasarladıktan sonra bir ders planı yapınız. Bu planı bir sınıfta uygulayınız.

Bir konuyu öğretmeye başlamadan önce, öğretim programı ve ders kitabına ek olarak çeşitli kaynak kitapları ve diğer bilgi kaynaklarını incelemiş, aşağıdakilerle ilgili notlar tutmuş olmalısınız.

 • Konunun başlıca bölümleri

 • Temel ve zenginleştirici nitelikteki öğretme-öğrenme materyalleri

 • Görsel araç ve gereçler

 • Ev ödevleri ile ilgili öneriler

 • İlgili diğer etkinlikler

Konu ile ilgili bu notlarınızı bir dosyada saklayabilirsiniz. Yıldan yıla bunları güncelleştirebilirsiniz. Yeni malzemeler buldukça bunlara eklemeler yapabilirsiniz. Bu konuyu her ele alışınızda, oluşturduğunuz dosyadan yararlanabilirsiniz.

Seçtiğiniz konunun başından sonuna kadar yararlanacağınız öğretme-öğrenme etkinliklerini tasarlayınız. Tasarladığınız etkinlikleri konunun yapısına ve öğrenilme şekline uygun bir sıraya ve düzene koyunuz. Etkinlikler düzenini, her biri öğretmen için tatmin edici bir öğretme, öğrenciler için de tatmin edici bir öğrenme çabası olacak şekilde bölümlere ayırınız.

Konunun bölümlerini birer ders saatinde öğrenilecek şekle getiriniz. Öğretimde yararlanacağınız öğretme-öğrenme araç gereçlerini sağlayınız ve bunları, sınıftaki koşullarda ve derse ayrılan zaman içinde kullanılabilecek şekilde düzenleyiniz.

Ders planınızı hazırlayınız. Planınızın, size derste kılavuzluk edecek kadar ayrıntıya sahip olması gerektiğini unutmayınız. Ancak planın, ayrıntılara takılıp kalmanıza veya ayrıntılar içinde kaybolmanıza neden olacak kadar uzun olması da iyi değildir. Planınızda, sizin yapacağınız ve öğrencilerinizin yapacakları çalışmalar üzerinde durmuş olmalısınız. Bir dosya yaprağının bir veya iki yüzüne yazılmış olan bir planın yeterli olacağı düşünülmektedir. Planınızda, aşağıdaki noktaların açıkça belirtilmiş olmasını sağlayınız.

 • Başlık: Konunun adi

 • Tarih ve saat: Dersin hangi gün ve saatte yapılacağı

 • Hedefler: Bunlar konuya özel ifadeler olabileceği gibi, öğrencilerin davranışları, beceriler, öğrenme yaklaşımları şeklinde de olabilir.

 • Araç gereç ve kaynaklar: Kullanılacak öğretme-öğrenme araç gereçleri, özel kırtasiye ya da cihaz.

 • Etkinlikler: Dersteki basamakların açıkça belirtilmesi; her bir basamağın gerçekleşmesi için tahmini süre.

Etkinlikler arasında şunlardan bir bölümüne yer verilmiş olabilir: açıklama, soru sorma, gösteri yapma, görsel araçlar üzerinde çalışma, bireysel çalışma veya grup çalışması, okuma, yazma, şema hazırlama, test sorularını cevaplama, oyunlar, bilgisayarla çalışma.

Herhangi bir zamanda, beş dakikadan daha uzun sürecek bir öğretmen konuşmasından kaçınınız. Büyük ölçüde, öğrencileri etkin kılan ve onların öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımlarını gerektiren etkinliklere yer veriniz. Etkinliklerin nasıl gerçekleştirileceğini tam olarak belirleyiniz.

Dersten önce, kullanacağınız bilgi kaynaklarını ve tepegöz, gösteri deneyi, bilgisayar gibi öğretme-öğrenme araçlarını kontrol ediniz. Onların kullanıma hazır durumda olduklarından emin olunuz. Onlarla çalışmak için gerekli zamanı tahmin ediniz. Grup üyelerinin onlarla nasıl çalışacaklarını belirleyiniz. Diğer bütün hazırlıkları yapınız.

 • Değerlendirme: Değerlendirme işlemini dersten sonra yapabilirsiniz. Öğrencilerin tepkileri ve davranışları, öğretmede karşılaşılan sorunlar ve kendi güçlü ve zayıf taraflarınız ile ilgili düşüncelerinizi not ediniz.

Bir ders planı yaptığınızda, hazırlıklarınızın tamam olup olmadığını denetlemek için aşağıdaki listeden yararlanabilirsiniz.

 • Sınıfı nasıl düzenleyeceğimi belirledim mi?

 • İyi bir başlangıç hazırladım mı?

 • Dersteki her etkinlik sırasında öğretmenin ne yapacağını, öğrencinin ne yapacağını ve etkinliğe ne kadar zaman ayrılacağını belirttim mi?

 • Bir etkinlikten diğerine geçişlerin nasıl yapılacağını düşündüm mü?

 • Çabuk ve yavaş öğrenen öğrenciler için ek çalışmalar buldum mu?

 • Yararlanacağım araç gereç, gösteri vb.nin kullanıma hazır olup olmadığına baktım mı?

 • Yönergelerimi gözden geçirdim mi?

 • Dersi toparlama ve özet kısmi için hazırlandım mı?

Hazırlıklarınızı bir sınıfta uygulamaya çalışınız. Sınıfta sizi gözlemek, gözlemlerini bu kitabin ekler kısmında verilene benzer bir forma işlemek ve ders sonunda sizinle tartışmak üzere bir arkadaşınızın yardımını isteyiniz. Dersinizde ne olup bittiğini unutmadan, ders planınızın sonuna gerekli notları alınız. Bu notlar, daha sonraki planlama çalışmalarınızda sizce yardımcı olacaktır. Sınıfınızdaki öğrencilerle daha sonra bireysel olarak yapacağınız çalışmalar varsa bunları da not almayı unutmayınız.

Okul Deneyimi dersinde yer alan etkinlikler aşağıdaki formda belirtilmiştir. İdeal olarak, öğretmen adayları Okul Deneyimi için uygulama okulunda bulundukları süre boyunca her hafta Okul Deneyiminden bir etkinlik yapmalıdırlar. Bu mümkün olmazsa, uygulama öğretim elemanı hangi etkinliklerin öğretmen adayı tarafından hazırlanacak raporla birlikte resmi olarak değerlendirileceğine, hangilerinin değerlendirme yapılmaksızın tamamlanacağına karar verecektir. Öğretmen adaylarına gözlem sonuçlarını nasıl sunacakları açıklanmalıdır. Bunlardan hangilerinin değerlendirmeye tabi tutulacağı ve uygulama okulu dosyasında çalışmalarını nasıl gösterecekleri öğretmen adaylarına açıklanmalıdır. 

Her etkinliğin tamamlanmasının ardından öğretmen adayları etkinlik hakkında ayrıntılı bir rapor yazmalıdırlar. Bunu yapmak için, etkinlikte verilen açıklamalara göre hareket etmelidirler: sorulara cevap verme, not alma, değerlendirme ya da sonuçlar, program çizelgelerinin doldurulması ve gerekli diğer çalışmalar. Bunu sırayla ve düzenli olarak yapmalıdırlar. Verdikleri cevaplar ile etkinlik arasındaki bağlar dikkatle belirtilmiş olmalıdır, böylece fakülte öğretim elemanı öğretmen adayı tarafından yapılan çalışmaları kolaylıkla takip eder. 

Her etkinlikten sonra uygulama öğretim elemanına, açıklanan şekilde rapor verilir. Dersin teorik bölümünde uygulama öğretim elemanının her hafta öğretmen adayları ile görüştüğünde yapacağı üç iş vardır. 

 • Her etkinliğe gruptan gelen tepkileri özetlemek; 

 • Bu deneyimi onlarla tartışmak, tartışmaları teorik çalışma bağlamına dahil etmek; uygulama okullarındaki uygulama çalışmaları ile öğretmen adaylarının sınıfta öğrenecekleri temel prensip ve kavramlar arasında bağ kurmak; 

 • Öğretmen adaylarına bir sonraki etkinlik ve söz konusu etkinlikle ilgili olarak hazırlanacak raporda bulunması gerekenler hakkında yol göstermek ve bilgi vermek. 

Her etkinlik için öğretmen adayı Okul Deneyimi Formunu doldurarak etkinliğin yapıldığı tarihi gösterir. Uygulama öğretim elemanı formu doldurarak etkinlik hakkında raporun yazıldığını ve üzerinde tartışma yapıldığını gösterir. Yorumlarını ve verdiği notu ekler. 

Uygulama öğretim elemanı yazılı çalışmaların okunması ve değerlendirilmesinde her zaman olduğu gibi, rapor hakkında da dönüt verir ve yapıcı yorumlar yapar.  Okul Deneyimi I’in sonunda öğretmen adayları uygulama okulu dosyalarını uygulama öğretim elemanlarına sunarlar. Dosyada tüm etkinlik raporları ve gerekli tüm diğer bilgiler yer alır.
1   2   3   4   5

Similar:

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconT. C MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconMuğla Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunun adının Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu olarak değiştirilmesi; Milli Eğitim

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconMuğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 48000 Merkez/Muğla

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconMuğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 48000 Kötekli, MUĞLA

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconMUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ icon* Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/MUĞLA Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ELAZIĞ Giriş

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconİLİ : MUĞLA AY-YIL : EKİM-2012 TARİH : 19. 10. 2012 HAFTA)

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconİLİ : MUĞLA AY-YIL : EKİM-2012 TARİH : 12. 10. 2012 HAFTA)

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconİLİ : MUĞLA AY-YIL : MART-2012

2012 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ iconİLİ : MUĞLA AY/ YIL : ŞUBAT-2012

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page