Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri
Indir 0.98 Mb.
TitleÖğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri
Page18/21
Date conversion10.12.2012
Size0.98 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.memuruz.net/wp-content/uploads/2012/04/öğrenme-psikolojisi.doc
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

BİLİŞSEL ÖĞRENME TÜRLERİ

Bilişsel öğrenmeler düşünme ve kavrama sisteminde meydana gelen ve semboller kullanılarak gerçekleşen öğrenmelerdir.Bilişsel öğrenme ürünleri basitten karmaşığa doğru gelişen bir süreç izler.Bu ürünler:


1)Sözel Bilgileri Öğrenme:Sözel bilgileri öğrenmek için birkaç kez söylemek yada tekrarlamak yeterlidir.Çabuk unutulur çünkü birbirinden kopuktur ve ön bilgilerle ilişkilendirilmeleri zordur.(Haftanın 1.günü pazartesidir,Atatürk 1919’da samsun ‘a çıktı v.b.)


2)Kavram Öğrenme:Kavram öğrenme birbirine benzer özelliklere sahip olan,düşünce ve nesnelere isim vererek gruplandırma yapılmasıdır.(masa,kuş,insan)Kavram öğrenme bilişsel öğrenmede birinci derecede önemli etkinlik alanıdır.Kavramların öğretiminde kullanılan başlıca teknikler şunlardır.

* Kavram Analizi Yapmak:Kavramın adı,tanımı,kavramın örnekleri,kavrama örnek olmayanlar, kavramın kritik özellikleri

* Kavram Haritaları(ağı)kullanmak:Kavramın içerisinde olduğu diğer kavramlarla anlamlı bağlantılar kurularak (anlamlı öğrenme)bir şemada gösterilmesidir.Kavramın somut ve görsel anlamda öğrenilmesini sağlar.


Kavram Öğretiminin İlkeleri:

*Somuttan soyuta olmalı

*Bilinenden bilinmeyene doğru sunulmalı


*Basitten karmaşığa doğru sıralanmalı

*Örnek-zıt örnek verilerek açıklanmalı


3)İlke(kural)Öğrenme:Doğadaki ve toplumdaki olay,nesne ve fikirler arasında düzenli ilişkiler bulunur.İki yada daha fazla kavram arasındaki ilişkiyi belirten ifadelere ilke(kural)denir.İlkeler doğada ve toplumdaki genel yada özel belirtili düzenliliklerin anlatımıdır(ısınan hava genleşir)


İlke Öğretiminde Aşağıdaki İşlemler Yapılır

-İlkeyle ilgili problem durumu belirlenir

-Öğrencilerin problem durumu il ilgili çözüm önerileri(hipotez) geliştirmeleri istenir.

-İlkeye ilişkin hipotez test edilir

-İlkeye ulaşılır

-Öğretmen diğer örnekleri ister ve pekiştireç verilir


4)Problem Çözmeyi Öğrenme:Bilişsel öğrenmenin en üst düzeyidir.Problem bireyin karşılaştığı güçlük yaratan durumdur.Birey karşılaştığı güçlüklere çözüm arayarak bilgi ve becerisini kullanır ve geliştirir.Böylece kendisine güveni artar.Problem çözme aşamaları:

-Problemin Hissedilmesi

-Problemi tanımlama ve bilgi toplama

-Çözüm yolları üretme(hipotez geliştirme)

-Çözüm önerilerini test etme

-Uygulama üzerinde çalışma

-Sonuca ulaşma ve problemi çözme

SORU:Problem çözme, belli aşamaları takip etmeyi gerek-tiren zihinsel bir süreçtir. Aşağıda problem çözme sü-recinin basamakları karışık olarak verilmiştir.

  1. I. Çözüme ulaşma II. Çözümle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama

  2. III. Problemin farkına varma ve onu sınırlama IV. Problemin çözümü için denenceler kurma

  3. V. Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme VI. Denenceleri test etme

  4. Bu basamakların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 2007

  5. a) II – III – IV – V – VI – I b) III – II – IV – V – VI – I c) III – II – VI – IV – I – V

  6. d) IV – III – I – II – VI – V e) VI – V – IV – III – II – I

Bilişsel Öğrenme Kuramlarının Öğretim İlkeleri

-Öğretmen öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etmeli ve öğrencinin konuya ilgisini çekmelidir

-Önemli yerler vurgulanmalı öğrencilerin önemli ile önemsizi ayırtetmeleri sağlanmalıdır.

-Öğrencilere uygun strateji, yöntem ve teknik seçilmelidir.

-Öğrencilerin kendi cümlleri ile not almaları sağlanmalıdır.

-Öğrenmeler eski bilgilerle ilişkilendirme yapılarak sağlanmalıdır. Çünki yeni öğrenilenler önceki öğrenilenlerin üzerine eklenir

-Öğrenme,konun özünü kavrama,düşünerek öğrenme ve derinliğine düşünebilme özelliklerini kazandırmalıdır.

-Öğrenme sürecinde uygulama olanağı da sağlanmalıdır.

-Öğretmen öğrencilerin potansiyelini sonuna kadar kullanmada onlara rehberlik yapan klavuzdur.

-Öğrenmede öğretmen ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimi gerekir.

-Öğretmen, şekil, tablo, grafik gibi yollarla bilgiyi farkı şekillerde örgütlemeli öğrencilere model olmalıdır.

ÇIKMIŞ SORU !

1.Annenize yeni aldığınız telefon numaranızı verirken rakamları gruplar halinde söylemeniz aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırır ? 2005

a.Kavrayarak öğrenme b.Anlamlı öğrenme c.İç görü kazanma d.Hatırda tutma e.Anlam geliştirme

2.Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme kuramının ilkelerinden biri değildir?2005

a.Daha önce öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilenlerle ilişkilendirilmesi sürecidir

b.Uyarıcı ile davranış arasında bağ kurulması sonucunda gerçekleşmesi

c.Bilgi işleme tarzında bir değişmeyi içermesi

d.Zihinsel olayları odak noktası olarak kabul etmesi

e.Bilginin örgütlendiğini söylemesi

3.Aşağıdaki öğrenme model veya görüşlerinin hangisinde bilginin algılanması, işlenmesi, kodlanması ve geri getirilerek kullanılması üzerinde durulur?2006

a.Bilgi işlem modeli b.Tam öğrenme modeli c.Deneme-yanılma modeli d.Davranışçı öğrenme e.Yaparak-yaşayarak

4.Öğrenme kuramlarına göre bilgi; I. nesnel ve öğrenenden bağımsız, II. nesnel ve öğrenenin ön bilgileriyle ilişkili, III. öznel ve öğrenenin oluşturduğu bilgi olmak üzere üç grupta ele alınabilir. Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen kuramlar doğru tanımlanmıştır?2007

a.Davranışçı- Bilişsel-Yapılandırmacı b. Davranışçı -Yapılandırmacı- Bilişsel c.Bilişsel-Yapılandırmacı-Davranışçı

d.Bilişsel-Davranışçı- Yapılandırmacı e.Yapılandırmacı-Bilişsel-Davranışçı

5.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel (cognitive) öğrenme kuramlarının ilkelerinden biri değildir? 2007

  1. a) Öğrenci, verilen yeni bilgiyi daha önce öğrendikleriyle ilişkilendirerek zihninde anlamlı hâle getirir.

  2. b) Anlayarak, kavrayarak öğrenme, ezberleyerek öğrenmeden daha kalıcıdır.

  3. c) Öğrenci, öğreneceği bilgideki ilişkileri kendisi keşfederse öğrenilenler daha kalıcı olur.

  4. d) Bilgi, öğrenciye anlamlı bütünler hâlinde sunulmalıdır.

  5. e) Öğrenci, davranışının meydana getirdiği sonuçtan haz duyarsa uyarıcı-tepki bağı güçlenir.

6.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme yaklaşımının temel sayıltılarından birisi değildir? 2008

a) Öğrenme sürecine aktif olarak katılım zorunludur,öğrenme kendiliğinden ortaya çıkmaz.

b) Ön bilgiler ve bilişsel beceriler öğrenmeyi etkiler.

c) Birey, maruz kaldığı uyarıcılara kendisi anlam verir ve yorumlar.

d) Anlamlandırma ve yorumlama süreci öğrenmeyi etkiler.

e) Öğrenmenin ortaya çıkması için pekiştireç gereklidir

  1. 1

2

3

4

5

6

  1. D

  1. B

  1. A

  1. A

  1. E

  1. EGagne’nin Öğretim Durumları Modeli

Gagne öğrenmeyi çevreden gelen uyarıcıların algılanması,anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, bellekte depolanması,bilgilerin yeniden kullanılmak üzere yeniden getirilmesi ve gözlenen davranışlara dönüştürülmesi gibi bir dizi işlemi kapsayan bir süreç olarak açıklanmıştır.Gagne öğretme-öğrenme süreci sonunda kazanılan davranışları 5 kategoride düzenlemiştir.Bunlar:

-Zihinsel beceriler

-Sözel beceriler

-Psikomotor beceriler

-Tutumlar

-Bilişsel Stratejiler


Öğrenme Becerilerini Basitten Karmaşığa Doğru 8 Basamakta Sıralamıştır

1.İşaret Öğrenme:Öğrenme işarete verilen tepkidir.Örneğin yılan görünce korku tepkisi verilir.

2.Uyarıcı-Davranım Öğrenme:Belli bir uyarıcıya tepki vermedir.Örneğin;otur dendiğinde öğrencinin oturması

3.Zincirleme Öğrenme:Öğrendiği uyaran tepki bağını zincirleme (peşpeşe) ve doğru yaptığında kişinin pekiştirilmesidir. Uyarıcılara ardı ardına tepki vermektir.Örneğin;arabayı doğru kullandığında kesintisiz sürüş yaptığında kişinin pekiştireç alması, yada ilk hareketten başlayarak basketi atana kadar her hareketi doğru yapan basketçinin ödüllendirilmesi.

4.Sözel Bağlaşım Öğrenme:Daha karmaşık bir beceri edindirmek amacı ile iki yada daha fazla sözlü uyaran tepki birimini birleştirmeyi öğrenmektir. Örneğin yabancı dili öğrenmek.

5.Çoklu Ayırtetmeyi Öğrenme:Belli bir kümenin farklı maddelerine farklı tepkiler vermektir.Belli bir gruptaki farklı maddeleri öğrenmektir. Örneğin çim ve ağacı ayırt edebilmektir.

6.Kavram Öğrenme:Uyarıcıya soyut bir karşılık verme.Soğuk,sıcak,insan v.b.

7.İlke Öğrenme:İki yada fazla kavramı ilişkilendirme.Örneğin;Yazın Hava ısınır,Su ısıtılınca kaynar.

8.Problem Çözme:Bildiği kural ve ilkeleri kullanarak yeni bir problemi çözmeyi öğrenme.Örneğin bir çemberin alanını bulma,iki kenarı verilen bir üçgenin alanını bulmak.


SORU ! 1.Öğrenme türleri arasında bir aşamalılık (öğrenme hiyerarşisi) vardır. Aşağıdakilerden hangisi en basit düzeydeki bir öğrenmedir? 2007

a) Dil öğrenme b) İlke öğrenme c) Problem çözme d) Ayırt etmeyi öğrenme e) Sembolik öğrenme

2.Gagne’nin öğrenme yaklaşımında öngörülen bilgi işleme sürecinin basamakları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? 2007

a) Dikkat – geri bildirim – depolama – kodlama b) Geri getirme – depolama – kodlama – devir

c) Kodlama – devir – dikkat – depolama d) Dikkat – kodlama – depolama – geri bildirim

  1. e) Davranış düzenleme – kodlama – depolama – geri bildirim


Gagne’nin Öğrenme Aşamaları

 1. Dikkat çekme

 2. Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme

 3. Ön bilgilerin hatırlatılması

 4. Uyarıcı materyalin sunulması

 5. Öğrenciye rehberlik etme

 6. Davranışı ortaya çıkarma

 7. Dönüt-düzeltme verme

 8. Kalıcılığı ve transferi sağlama
UNUTMA

Unutma duyusal kayıt ve kısa süreli bellekte meydana gelir. Duyusal kayda gelen bilgi eğer dikkati çekmeyen bir bilgi ise çok çabuk unutulur. Geri getirilemeyecek şekilde kaybolur yani bellek izi silinir. Unutma gereksiz bilginin uzun süreli belleğe gönderilmemesi,uzun üreli belleğin bilgi çöplüğü haline dönmemesi için gereklidir. Kısa süreli bellekte ise unutma biraz farklılık gösterir. Kısa süreli bellekte bilgi algılanmıştır,birey bilginin farkındadır, onunla bilinçli olarak çalışır. Burada bilgi tekrar edilmezse ya da uzun süreli belleğe aktarılmazsa 20-30 sn sonra unutulur.

Nörofizyologlara göre unutma nöronlar arası etkileşim örüntülerinin zaman içinde zayıflayarak sönmesidir. Buna göre önce öğrenilenler eski şemalarla ilişkilendirilmediği ve yeni örgütlenmeler yapılmadığı takdirde unutma kaçınılmazdır. Bilgi uzun süreli belleğe yeterince tekrar edilerek ya da kodlanarak yerleştirilmişse unutulmaz. Bazen bilgi diğer bilgilerle karıştırılır. Bu; bir bilgi edinildikten sonra yeterince tekrar edilmeden ikinci bir bilgi edinildiğinde ortaya çıkar. Burada bilgi yanlış yere konulmuştur ya da başka bir bilginin yanına itilmiştir. O nedenle başarılı olarak geri getirilemez çünkü yanlış yere konmuştur.

Örneğin bir kitaplıkta kitap aradığınızı ve bulamadığınızı düşünün. Bunun pek çok sebebi olabilir.

1).Aradığınız kitap kitaplıkta yok

2).Kitap var fakat yanlış yere konulmuş

3).Kitabın fişi kaybolmuş kitabın nerede olduğuna ilişkin ipucu yok. Aradığınız kitapla ilgili bu olasılıklar uzun süreli bellekte aradığımız bir bilgi için de geçerlidir.

Hatırlayabilmemiz için bazı koşulların yerine getirilmesi gereklidir.

* Hatırlamak istediğimiz bilginin belekte depolanmış olması

*Depolanmış bilgiye bizi götüren ipuçlarının var olması gerekir.

*İp uçları ne kadar fazlaysa o bilgi o kadar kolay hatırlanır.

*Örgütlenen bilgi daha kolay hatırlanır.

* Öğrenmeler hoşa gider bir hale getirilmelidir

*Zihinsel örgütlenmelere izin verilmeli teşvik edilmelidir

*İki öğrenme birbirnden farklı hale getirilmelidir

*Zamanla meydana gelen öğrenmeyi engellemek için tekrar yapılmalıdır.

Bağlam;Ayrıca bilginin kodlanması sırasında bulunulan ortamın (bağlamın), hatırlama sırasında da aynı olması hatırlamayı kolaylaştırır. Öğrenme anındaki ortam ile hatırlama anındaki ortam aynı olursa hatırlama düzeyi artar. Ders çalışılan ortam ile sınava girilen ortamın aynı olması mümkün olsaydı daha çok bilgiyi kolaylıkla geri getirebilirdiniz.

İç bağlam; yani kodlama sırasında içinde bulunduğunuz ruh hali de hatırlama üzerinde etkilidir.O anki duygu hangisi ise daha sonraki bir zamanda bu bilgi aynı ruh halinde daha kolay geri getirilir.

Bigilerin Geri Getirilmesini Zorlaştıran Sebepler:

 • Kulanılmayan bilgilerin zamanla bozulması

 • Farklılıklar ve benzerliklerin ortaya konularak öğrenme sağlanmaması nedeniyle bilgilerin karışması

 • Yanlış algılanana bilgilerin zihinde yanlış şemalara yerleştirilmesi

 • Yeni depolanan bilgilerin daha sık kullanılması sonucu eski bilgilerle olan bağların zayıflamasıdır.

Hatırda kalan bilgiler 3 yolla ölçülebilir:

1.Hatırlama: Öğrencilere doğru cevap sorulur ve yazmaları beklenir.

2.Tanıma: Öğrencilere soru ile beraber seçenekler verilir ve doğru cevabı tanımaları beklenir

3.Tasarruf: Bir süre sonra yeniden öğretilmek istendiğinde daha çabuk öğrenimesi beklenir.


GERİYE KET VURMA:Yeni öğrenilen bilginin, daha önceki eski bilgi ile bazı yönlerden karıştırılarak eski bilgiyi bozmasına denir. Bu ise eski bilgiyi hatırlamayı zorlaştırır ya da engeller.

ÖRNEK: Yeni bir araba alan ahmet, bir süre sonra eski arabasına bindiğinde koltuk ayar düğmesinin yerini karıştırır. Düğmeyi yeni arabasında olan yerinde arar. Burada yeni bilgi yüzünden eski bilgi yani gerideki bilgi kaybolmaya başlamıştır. Yani unutulmaya başlanan hatırlanamayan bilgi gerideki,eski geçmişteki bilgidir.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Similar:

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconBu araştırmada, üniversitelerin eğitim fakültelerinde formasyon dersi olarak okutulan Eğitim Psikolojisi dersinde, farklı öğrenme stratejileri kullanmanın

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconGELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconGELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖğrenme Psikolojisi Kavramlar

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖğrenme Psikolojisi Yaprak Testi 1

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖğrenme,bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa bireyin bilgi kazanırken güçlük yaşamasıyla ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlükleri denebilir.Öğrenme

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconDikkat: adını index olarak vererek ve kayıt türü olarak web sayfası seçilerek yeniden kaydedelim. (Resim3)

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri icon1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRENME ALANLARI VE ALT ÖĞRENME ALANLARININ SÜRELERİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconGELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page