Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri
Indir 0.98 Mb.
TitleÖğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri
Page2/21
Date conversion10.12.2012
Size0.98 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.memuruz.net/wp-content/uploads/2012/04/öğrenme-psikolojisi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Hazırbulunuşluk:Hazırbulunuşluk; bireyin sadece olgunlaşma düzeyini değil aynı zamanda , bireyin önceki öğrenmelerini, ilgilerini,tutumlarını,güdülenmişlik düzeyini,yeteneklerini ve genel sağlık durumunu da kapsar. Örneğin; bisiklet kullanmak için gerekli hazırbulunuşluk düzeyine sahip bir çocuk, bisiklet kullanmaya isteklidir, bisikleti kullanmak için gerekli kaslar ve diğer organları yeterli olgunluğa erişmiştir, bisikletin nasıl kullanılacağı ile ilgili gerekli ön koşul öğrenmelere sahiptir, genel sağlık durumu bisiklete binmeye uygundur. Kısaca hazırbulunuşluk, belli bir seviyedeki görevlerin öğrenilmesi için gerekli olgunlaşmaya ve gerekli temel yaşantılara sahip olmaktır. Hazırbulunuşluk; bireyin, zihinsel, sosyal ve bedenen öğrenemeye hazır dönemde olması demektir.


SORU:İlköğretim ikinci sınıfta okuyan bir öğrenci, bölme işlemini öğrenmede güçlük çekmektedir. Bu durumda öğretmenin bölme işlemini öğretebilmesi için yapacağı en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir? 2007

    1. a) Öğrencinin daha fazla tekrar yapmasını sağlayacak bir kurs önermek

    2. b) Ailesine, çocuklarını evde nasıl çalıştıracakları konusunda bilgi vermek

    3. c) Okul rehberlik servisini haberdar ederek öğrencinin öğrenememe nedeninin araştırılmasını sağlamak

    4. d) Bölme işlemi için öğrencinin sahip olması gereken koşulları inceleyip bunlarda eksikler varsa onlardan başlamak

    5. e) Bölme işleminden sonraki konuya geçip öğrencinin başarısızlıkla karşı karşıya kalmasını önlemek

Öğrenme için hazırbulunuşluk düzeyinin yeterli olması gerekir, eğer konu öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin üstünde ise, konu öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine indirgenmelidir.


2).ÖĞRENME MALZEMESİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

* Algısal Ayırt Edilebilirlik:Algı;zihne gelen bir uyaranı anlama,tanıma ve özümleme sürecidir.Öğrenme malzemesinin etrafındaki uyarıcılardan farklılaştırılması,algısal olarak ayırt edilebilir bir şekilde sunulması öğrenmeyi kolaylaştırır.Etrafındaki uyarıcılardan ayırt edilemeyen uyarıcılar herhangi bir uyarıcı olarak görülür,fark edilip dikkat çekmez ve bu yüzden öğrenilmeleri zor olur.Çevredeki hareketli nesneler ,farklı(zıt) renkler kolay algılanır.Bu yüzden öğretmenler önemli noktaların altını çizerler.

* Anlamsal Çağrışım:Öğrenme malzemesi organizmanın zihninde bir takım çağrışımlara yol açmalıdır.Çağrışıma yol açmayan bilgilerin öğrenilmesi zordur.Bu konu aktarma konusu ile bağlantılıdır.Önceden edinilmiş bazı bilgiler varsa yeni edinilen bilgiler onlara eklenir.Böylelikle hatırlanmaları ve ulaşılmaları kolay olur.İnsanların zihinlerinde bilgiler birbiriyle bağlantılı olarak bulunur.Eğer yeni edinilen bilgiler eskiler ile bağlantılandırılabiliyorsa,anlamlı ilişkiler kuruluyorsa bir süre sonra hatırlanması da kolay olacak demektir.Eğer bağlantı kurulamazsa yeni bilgi kaybolur gider. Zıtlıklar,eş zamanlı olaylar,ardışık olaylar arasında çağrışım daha kolay kurulur.


* Kavramsal Gruplandırma:Öğrenme konuları grup halinde birleştirildiğinde daha kolay algılanır.Gruplandırılan uyarıcılar birbirlerinin hatırlanmalarını kolaylaştırırlar.Kavram haritaları bilginin gruplanarak yapılandırılmasını sağlar.

ÇIKMIŞ SORU:Kavram haritaları, öğretme-öğrenme sürecinde sadece öğrenenlerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir araç değil, öğretmenlerin de farklı amaçlarla kullanabilecekleri etkili bir araçtır. Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenlerin kavram haritalarını etkin olarak kullanabilecekleri bir durum söz konusu değildir? 2007

a) Öğrencilere öğretilecek yeni bir ünitenin kapsamını tanıtmada

b) Öğrencilerin konuya hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etmede

c) Öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemede

d) Öğrencilerin bir konuya yönelik tutum ve becerilerini ortaya çıkarmada

e) Öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ortaya çıkarmada


* Telaffuz Edilebilirlik:Öğrenme malzemesinin, yalın ve kolay aktarılabilen bir konu olması öğrenmeyi olumlu yönde etkileyip öğrenme zamanını kısaltırken, tersi durumda yani karmaşık konularda öğrenme güçlükleri ve öğrenme için harcanan emek artmaktadır.

3).ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

* Konunun Yapısı: Konuyu bütün olarak ya da parçalara bölerek öğrenmemiz mümkündür.Konu özelliğine göre parçalara bölünebilir,eğer bölünemiyorsa bütün olarak işlenir. Konu parçalara anlamlı şekilde bölünmeli ve birleştirme için çok zaman gerekmemelidir.Eğer konu anlamlı ve kısa ise bütün olarak, uzun ve karmaşık ise parçalara bölerek yapılan öğrenme daha etkili olur.

* Öğrenmeye ayrılan zaman:Öğrenenin öğrenmeye her evrede (günde,haftada vb.) belli bir süre ayırıp ayırmadığıdır.Eğer her gün ya da her hafta belli bir süre ayrılırsa bu “aralıklı öğrenme ” belli bir zaman ayrılmayıp ihtiyaç duyulan tüm öğrenme malzemesi aynı anda öğrenmeye çalışılırsa buna “toplu öğrenme” denir. Konuyu uygun çalışma aralıklarına bölerek yapılan öğrenmeler kalıcı olur.(40 dakika ders çalışıp 10 dakika arar vermek)Aralıklı çalışma,yaşam boyu gerekli olacak bilgilerin öğreniminde kullanılmalıdır.Toplu çalışma(yazılı öncesine yığarak çalışma)belli bir yüksek not almayı sağlar ancak bilgi kolay unutulur ve kalıcı olmaz.

* Geri Bildirim:Öğrencinin ne düzeyde öğrendiğinin hemen kendisine bildirilmesidir. Geri bildirim anında yapılmalıdır. Geribildirim güdülenme sağlar. Ancak etkinlik ardından geçen zaman fazla olursa öğrenme güdüsü zayıflar. Geribildirim öğrenmeyi olumlu etkiler. Örnek:Her gün sınava tutulan iki farklı sınıftan, sınavları hemen okunan sınıftaki öğrencilerin, sınavları daha sonra topluca okunan sınıftakilerden daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Bu ve benzeri bir durum verilip etkili faktör nedir diye sorulduğunda doğru cevap geri bildirim olacaktır.

* Öğrenci Aktivitesi:En etkili öğrenme tüm duyu organlarının öğrenme sürecinde etkin olduğu,öğrenenin aktif olduğu öğrenmedir.Yaparak yaşayarak öğrenme durumudur.Buna göre dinleme en düşük,okuma biraz düşük,yazma orta,anlatma yüksek,yapıp anlatma en yüksek öğrenme etkinliğidir. Öğrenen ne kadar etkin (faal ) olursa öğrenmenin meydana gelme olasılığı da o kadar artmaktadır.

Bu sebepledir ki; dersini dinleyen, ardından tekrar eden, yazan, başka birine anlatan kişiler bunları yapmayanlara göre daha iyi ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirirler. KPSS öğrencileri için de önerdiğimiz etkin çalışma yöntemi budur....


B.ÖĞRENMEYİ DOLAYLI OLARAK ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu başlık altında; öğreten ve öğrenme ortamından kaynaklanan her tür etken sayılabilir. Örneğin öğretene ait her tür faktör yani; konu hakimiyeti, anlatım tarzı, anlatım şekli v.b sayılabilir. Öğrenme ortamı ise; ısısı, ışığı, fiziki ortamı, düzenleniş şekli, havalandırması, teknolojik donanımı v.b. her yönü ile öğrenmeyi etkiler.


ÇIKMIŞ SORU !

I.İlaç gibi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkma II.Belirli bir yaşantıdan sonra görülme

III.Kalıcı olmama IV.Bedensel bir değişikliğe bağlı olmadan ortaya çıkma

1.Bir davranışın “öğrenilmiş davranış” olarak nitelenebilmesi yukarıdakilerden hangisine sahip olması gereklidir? 2002

a.Yalnız III b.Yalnız II c.II, III ve IV d.I ve IV e.I, II ve III


2.Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşmayan bir davranıştır? 2002

a.Postacının girdiği sokağın ismini levhaya bakmadan söylemesi b.Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kırpması c.Bireyin 2x5 in 10 ettiğini söylemesi d.Sürücünün kırmızı ışığı gördüğünde frene basması e.Bireyin yemekten sonra dişlerini fırçalaması

3.Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde rol oynayan dış etkenlerden biridir? 2002

a.Ders kitabı b.İlgi-tutum c.Zeka Düzeyi d.Psikolojik Özellikler e.Öğrenme güdüsü


4.Bir uzman velilere, çocukların ödevlerini uzanarak, yatarak yapmalarına izin verilmemesini, iyi aydınlatılmış bir ortamda masa başında ödev yapmalarının sağlanmasını önermektedirler. Bu uyarıların temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? 2002

a.İyi ışık almayan bir odada çalışmak görme bozukluklarına neden olur

b.Öğrencilerin hepsi aynı çalışma alışkanlıklarını edinmelidirler

c.Okul ve evdeki çalışma biçimleri birbirine benzemelidir

d.Hareketsizliğin fiziksel gelişimi olumsuz etkilemesi

e.Yatarak ödev yapmanın genel uyarılmışlık düzeyini düşürebileceği


5.Bir öğrenci yabancı dil dersinde bazı kelimeleri iyi telaffuz edebilmekte bazı kelimeleri ise telaffuz ederken güçlük çekmektedir. Bu öğrenciye yabancı dil öğretmeninin yapacağı aşağıdaki yardımların hangisi en etkili olanıdır?2002

a.Yabancı dil öğrenmenin önemini anlatmak

b.Her telaffuzun ardından doğruya ne kadar yaklaştığını belirtmek

c.Ağız yapısı ile ilgili bir sorun olup olmadığını araştırmak

d.Daha fazla çalışma ve pratik yapmasını istemek

e.Telaffuzda neler yapması gerektiğini tekrar anlatmak


6.Sınıf içinde motivasyonun yetersiz olduğu durumlarda öğrenme güçlükleri kolaylıkla aşılamamakta ; bu gibi güçlüklerin olumsuz etkileri artmaktadır. Bu tür durumlarda ne yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirirken aşağıdaki alanların en çok hangisinden yararlanılabilir? 2002

a.Öğrenme Psikolojisi b.Gelişim Psikolojisi c.Eğitim Sosyolojisi d.Eğitim Ekonomisi e.Eğitim Yönetimi


7.Bir banka reklamı için köpekler ve rakunlardan yararlanılmıştır. Bu hayvanlara bozuk paraları kumbaraya atmak öğretilmeye çalışılmıştır. Köpekler kısa sürede bu beceriyi kazanmışlar bozuk paraları kısa sürede ağızlarıyla kumbaraya atmışlardır. Rakunlar ise bozuk paraları kumbaraya atmak yerine ön ayakları arasında tutmuşlardır. Pek çok deneme yapılmasına rağmen hiç bir rakuna bu beceri öğretilememiştir. Köpekler ile rakunlar arasında gözlenen bu farkın aşağıdakilerden hangisinden kaynaklandığı söylenebilir? 2003

a.Güdülenme b.Olgunlaşma c.Türe özgü hazır oluş d.Genel uyarılmışlık hali e.Önceki öğrenmelerin aktarımı


8.İlköğretim ikinci sınıfa devam eden bir öğrenci sayısal derslerde yeralan konuları öğrenirken arkadaşlarına göre çok fazla güçlük yaşamaktadır. Bu güçlüğün nedeni aşağıdakilerden hangisinden dolayı olamaz ? 2003

a.Öğrenme isteği b.Öğretme yöntemi c.Zeka düzeyi d.Geçmişteki öğrenmelerin aktarımı e.Derse ilişkin tutum


9.İlköğretim birinci sınıfa başlayan bir öğrenci öğretim yılının başında iyi bir başarı göstermiş ilerleyen aylarda ise başarısı düşmüştür.Aşağıdakilerden hangisi bu çocuğun başarısındaki düşmenin nedeni olamaz? 2003

a.Öğrenme yeteneğinin giderek azalması b.Okulöncesi öğretimde aldığı bilgilerin başlangıçtaki öğrenmelere katkı sağlaması c.Öğrenme isteğinin ilk aylarda daha güçlü olması d.Olgunlaşma düzeyinin ancak ilk aylarda ele alınan konular için yeterli olması e.Öğrenme yaklaşımının ancak ilk aylarda ele alınan konular için uygun olması


10.Sekiz aylıktan beri lazımlığa alıştırılmak istenen çocuk, bu alışkanlığı bir buçuk yaşında edinebilmiştir. Bu durum hareket gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin önemini yansıtmaktadır? 2003

a.Devresel tepkinin b.Geribildirimin c.Zekanın d.Olgunlaşmanın e. Çevrenin


11.Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranışların bir özelliği olamaz? 2004

a.Olgunlaşma ile ortaya çıkma b.Süreklilik gösterme c.Önceki davranışlardan farklı olma

d.Kalıcı izli olma e.Yaşantı sonucunda oluşma


12.Girdiği ehliyet sınavında başarılı olamayan bir kişi kendisini “aslında araba kullanmayı çok iyi biliyorum ama heyecandan yapamadım” diyerek savunmuştur. Bu savunma karşısında söylenebilecek aşağıdaki sözlerden hangisi öğrenme psikolojisi açısından doğru olmaz ? 2004

a.Araba kullanmayla ilgili yaşantılarınız arttıkça daha az hata yapmaya başlayacaksınız

b.Araba kullanmayı ne kadar iyi öğrenirseniz heyecanlanma olasılığınız o kadar azalır

c.Sınavda heyecanlanacak bir şey yok, heyecanınızı kontrol edin

d.Biraz daha alıştırma yaparsanız gelecek sınavda başarılı olma şansınız artar

e.İyi araba kullanıp kullanamadığınıza ancak buradaki performansınıza bakarak karar verebiliriz


13.Bireyin bir konuyu tam olarak öğrenebilmesi için o konunun gerektirdiği gelişim ve güdülenme düzeyine ulaşmış olması gerekir. Bu açıklama, öğrenme ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişkiyi göstermektedir?2004

a.Hazırbulunuşluk b.Pozitif transfer c.Zeka düzeyi d.Genelleme e.Eğitim düzeyi


14.Çalışma sistemi eski telefonundan çok farklı olan yeni bir cep telefonu alan Taşkın, sistem farklılığına rağmen, yeni telefonu kullanmayı öğrendiğinden çok daha kısa sürede öğrenmiştir. Taşkın’ın yeni telefonu kullanmayı daha kısa sürede öğrenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 2004

a.Uyarıcı genellemesi b.Algısal değişmezlik c.Öğrenmenin aktarılması d.Alışkanlık e.Uyarıcı kontrolü


15,öğrenme, geniş anlamıyla yaşantı ürünü olarak davranışlarda meydana gelen az ya da çok kalıcı izli davranış değişikliğidir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki davranış değişikliklerinden hangisi öğrenme değildir ?2005

a.Sakin ve uyumlu bir ilköğretim öğrencisinin hastalandığında ağlayıp huysuzlanması

b.Emziğe alıştırılan bir bebeğin önceleri emziği görünce tepki vermezken bir süre sonra emziği görünce sevinmesi

c.Sürekli olarak kardeşini itip kakarak oyuncaklarını elinden alan bir çocuğun babası azarlayınca bundan vazgeçmesi

d.Terliyken su içtiği için hastalanan bir bireyin artık terliyken su içmemeye gayret etmesi

e.Bir sokak köpeği tarafından ısırılan bir çocuğun bundan sonra köpek gördüğünde korkması


16.Aşağıdaki örneklerin hangisinde, öğrenmeyle ilgili bir olgu sözkonusu değildir?2006

a.Bisiklete binmeyi bir kez öğrenen bir çocuğunu bunu hiç unutmaması

b.Daktiloda yazı yazan birinin bilgisayarda yazı yazmayı daha kolay öğrenmesi

c.Çarpım tablosunu ezbere bilen bir çocuğun çarpma işleminde başarılı olması

d.Bisikletten düşen bir çocuğun ayağını incitip pedal çevirememesi

e.Yemek pişirme dersleri alan bir annenin lezzetli yemekler yapması


17.Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımın temel görüşlerinden biri değildir? 2006

a.Bütün davranışlar öğrenilmiştir

b.İnsan davranışları çevresel uyarıcılar tarafından başlatılır

c.İnsan davranışlarını anlamak için gözlenemeyen etkenleri incelemek yersizdir

d.Davranışların mekanizmasını anladıktan sonra onları kontrol etmek mümkündür

e.Her insan, doğuştan kendini gerçekleştirme gizil gücüyle dünyaya gelir


18.Öğrencileri derse güdülemede aşağıdakilerden hangisi en etkili olanıdır? 2002

a.Dersi anlatırken öğrencilerin sessiz olarak dersi dinlemelerini sağlamak

b.Dersi anlattıktan sonra öğrencilere konu ile ilgili ödev vermek

c.Öğrencilerin derste anlatılacak konu ile ilgili bilgilerini yoklama

d. Derste işlenecek konuların ne işe yarayacağını söyleme

e.Derste işlenecek konunun başlığını söyleme


19.Öğrenmede önemli rol oynayan güdülenme içten güdülenme ya da dıştan güdülenme şeklinde olabilir. Aşağıdakilerden hangisi içten güdülenmeye örnektir? 2003

a.Bir gencin, eleştirmenler tavsiye ettiği için bir filmi izlemesi

b.Bir öğrencinin, öğretmenin vereceği ödülü kazanmak için sınavda başarılı olmak istemesi

c.Bir gencin sağlığına önem verdiği için dengeli beslenmeyle ilgili konuları öğrenmek istemesi

d.Bir gencin, arkadaşları ısrar ettiği için onlarla birlikte resim sergisine gitmeyi kabul etmesi

e.Bir gencin, ceza almak istemediği için sınıfta disiplin sorunu çıkarmaktan çekinmesi


20.Aşağıdakilerden hangisi bireyin öğrenmeye güdülendiğinin en güçlü işaretidir?2003

a.Başkalarına bir şeyler öğretmek isteme

b.Derse katılmaya istekli olduğunu yansıtan davranışlarda bulunma

c.Kendisine görev ve sorumluluk verilirse yerine getirme

d. Konu ile ilgili soru sorulduğunda cevap verme

e.Öğretmenin söz ve hareketlerini kurallara uymaya özen göstererek izleme


21.Aşağıdakilerden hangisi başarı güdüsü düşük bir öğrencide gözlenebilecek bir durumdur?2005

a.Dışsal faktörlere yükleme yapması b.Zorlukları aşmaya çalışması c.Çok fazla çaba göstermesi

d.Üst düzeyde amaçlar belirlemesi e.Yeterlilik duygusunun gelişmiş olması


22. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin en uygun tanımıdır? 2007

a) Bireyin içerisinde yaşadığı kültürün değerlerini kazanma süreci

b) Bireyin çevresiyle etkileşiminde meydana gelen değişme

c) Yeni ve kalıcı bilgilerin edinilmesi için yararlanılan yöntem

d) Yaşantılar yoluyla meydana gelen nispeten kalıcı davranış değişikliği

e) İstenilen davranış değişikliğini oluşturmak ama-cıyla bireyin gösterdiği bilinçli çaba


23. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış değildir? 2007

a) Limon kelimesini duyan bir kişinin ağzının sulanması b) Yoldan geçmekte olan bir yayanın klakson sesiyle irkilmesi

c) Bir çocuğun salıncak kurup küçük kardeşini sallaması d) Bir kişinin zehirli olduğunu düşünerek böcekler-den korkması e) Acıkan birinin mutfağa yönelmesi

24. Bir hafta sonra gireceği sınava hazırlanan öğrencisine “Her gün yarım saatini ayırıp çalışman sınavdan bir gün önce 15 saat çalışmandan daha yararlı olur.” biçiminde öneride bulunan bir öğretmen, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki etkenlerden hangisine vurgu yapmaktadır? 2008

a) Aralıklı ya da toplu öğrenme b) Parçalara bölerek ya da bütün hâlinde öğrenme c) Öncelik etkisi

d) Genel uyarılmışlık durumu e) Tekrar

25. Bir öğretmen, uyguladığı ilk sınavın sonuçlarını, öğrencilere yaptıkları hataları da göstererek açıkladığında,

öğrencilerin ikinci sınavdaki başarılarının arttığını gözlemlemiştir. Öğretmenin öğrencilerine sınav sonuçlarını yaptıkları hatalarla birlikte açıklaması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına örnek olabilir? 2008

a) Kavramsal basamaklar dizini b) Aralıklı ya da toplu öğrenme c) Programlanmış öğrenme

d) Olumlu aktarma e) Olumlu pekiştirme

26. Okula yeni başlayan öğrencilerine okuma yazmayı öğretmek isteyen bir anaokulu öğretmeni bunda başarılı olamaz. Ancak bu öğretmen, aynı grupla bir yıl sonra yapılan çalışmalarda öğrencilerin büyük bir bölümünün okuma ve yazmayı öğrenebildiklerine tanık olur. Yukarıda verilen örnekten hareketle varılabilecek en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 2008

a) Anaokulu öğretmeni öğrencilerin dikkatini çekmede başarılı olamamıştır.

b) Davranışın ortaya çıkması için belli bir olgunluk düzeyine ulaşmak gerekir.

c) Bireyin kapasitesinin üstünde davranışlara zorlanması, başarısını düşürür.

d) Yeterince büyümeden yapılan çalışmalar çocuğu yorar.

e) Büyüme, olgunlaşma sonucunu doğurur.


27. Yabancı dil dersinde sözcük bilgilerini ölçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilerinden belirli bir konuda kompozisyon yazmalarını ister. Bu çalışmadan düşük not alan bir öğrenci “Sözcüklerin anlamlarını çok iyi biliyordum.” diyerek notuna itiraz eder. Bunun üzerine öğretmen, “Ben sözcüklerin anlamını öğrenip öğrenmediğine

yazdıklarına bakarak karar verebilirim.” yanıtını verir. Öğretmenin öğrencisine verdiği yanıt özellikle aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır? 2008

a) Hatırlanamayan bir bilgi öğrenilmemiştir.

b) Davranışta gözlenen her değişme öğrenme olarak nitelendirilemez.

c) Öğrenme doğrudan gözlenemeyen, ancak davranıştan vardanabilen içsel bir süreçtir.

d) Başarılı olmak için çok çalışmak yetmez, etkili çalışmak gereklidir.

e) Performansta olumlu yönde değişme olması öğrenmenin gerçekleştiğini gösterir.


28. İlköğretim okuluna yeni başlayan Mehmet önlüğünü kendisi giyebilmekte, ancak annesi defalarca göstermesine

karşın, önlüğünün yakasını bir türlü ilikleyememektedir. Mehmet’in önlük yakasını bir türlü ilikleyememesi,

aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir? 2008

a) Yaka kullanmaya yeni başladığı için Mehmet deneyim eksikliği yaşamaktadır.

b) Annesinin aşırı koruyucu tutumu nedeniyle Mehmet iliklemeyi öğrenememiştir.

c) Mehmet yakasının düğmelerini ilikleyebileceği kritik döneme henüz ulaşmamıştır.

d) Mehmet’in el kasları yakasını ilikleyebilecek olgunluğa erişmemiştir.

e) Mehmet’in parmakları yakasını ilikleyebilecek kadar büyümemiştir.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

B

A

E

B

A

C

B

A

D

A

E

A

C

A

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28D

E

D

C

B

A

D

B

A

C

B

C

D


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Similar:

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconBu araştırmada, üniversitelerin eğitim fakültelerinde formasyon dersi olarak okutulan Eğitim Psikolojisi dersinde, farklı öğrenme stratejileri kullanmanın

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconGELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconGELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖğrenme Psikolojisi Kavramlar

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖğrenme Psikolojisi Yaprak Testi 1

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconÖğrenme,bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa bireyin bilgi kazanırken güçlük yaşamasıyla ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlükleri denebilir.Öğrenme

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconDikkat: adını index olarak vererek ve kayıt türü olarak web sayfası seçilerek yeniden kaydedelim. (Resim3)

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri icon1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRENME ALANLARI VE ALT ÖĞRENME ALANLARININ SÜRELERİ

Öğrenme Psikolojisi dersi içinde sıkça adını duyacağınız kuramcıların, ağırlıklı olarak ilgilendikleri iconAlçı eldesinde kullanılan, kimyasal bileşiminde ağırlıklı olarak kalsiyum sülfat bulunan mineraller doğal alçıtaşları ve sentetik alçıtaşları olarak iki grupta

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page