1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
Indir 86.89 Kb.
Title1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
Date conversion19.02.2013
Size86.89 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.angelfire.com/my/osshazirlik/test/tarih25.doc

Duraklama Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testleri Final Yayınları ÖSS Tarih


DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI TARİHİ

Konu Kavrama TestleriKONU KAVRAMA TESTİ 24


1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır.


Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?


 1. Toplumda ıslahat yapma düşüncesinin oluşması

 2. Saray ağalarının yönetime hakim olması

 3. Halkın devlete olan güven ve bağlılığının sarsılması

 4. İsyanların şiddet kullanılarak dağıtılması

 5. Dirlik vergilerinin iltizam yoluyla toplanması2- XVII. yüzyıldan itibaren, Osmanlı ülkesinde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:


 • Askeri ve ekonomik kurumların bozulması.

 • Halktan haksız ve aşırı vergilerin alınması.

 • Köylülerin çoğunun toprağını terk etmesi.

 • Paradaki altın oranının düşürülmesi.


Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?


 1. İç isyanların çıkması

 2. Halkın devlete güvenin sarsılması

 3. Maaşlı kesimin alım gücünün azalması

 4. Yerli sanayi ürünlerine talebin artması

 5. Tarım üretiminin düşmesi3- XVII. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nde, aşağıdaki alanlardan hangisinde meydana gelen bozulma, devlet ve toplum yapısı üzerinde en az etkili olmuştur?


 1. Dirlik sistemi

 2. İmar faaliyetleri

 3. Ekonomik ve mali yapı

 4. Devşirme sistemi

 5. Eğitim kurumları

4- İstanbul (Yeniçeri) isyanlarının bazı nedenleri şunlardır:


 • Maaşların zamanında ödenmemesi.

 • Paradaki altın oranının düşürülmesi.

 • Devlet adamları, saray kadınları ve ulemanın yeniçerileri kışkırtmaları.


Bu bilgilere dayanarak;


I. Devletin ekonomik gücü zayıflamıştır,

II. Karışıklıkların çıkmasında çıkar çevrelerinin rolü vardır,

III. Tımarlı asker sayısı artmıştır,

IV. Yeniçeriler bürokrasinin etkisinde kalmıştır,

V. Devletin gelirleri giderlerini karşılamıştır


yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I. ve II. B) II. ve III.

C) I., II. ve IV. D) II., III. ve V.

E) III., IV. ve V.


5- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde siyasal ve ekonomik alanlarda bozulmaların ortaya çıkmasıyla doğrudan ilgili değildir?


 1. Dirlik ve devşirme sistemlerinin bozulması

 2. Padişahların yönetimde etkisinin azalması

 3. Yeniçerilerin devlet idaresi üzerinde baskı kurması

 4. Devletin gelirlerinin giderleri karşılayamaz hale gelmesi

 5. Padişahların, yapılacak işlerin dine uygunluğu konusunda fetva almaları6- XVll. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde duraklama ve gerileme sürecinin başlamasında, aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?


 1. Saray masraflarının artması

 2. Merkezi otoritenin zayıflaması

 3. İran savaşlarının yeniden başlaması

 4. Gümrük gelirlerinin azalması

 5. Bağdat'ın elden çıkması

7- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde idari, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla ilgili bir gelişme değildir?


A) Devşirme ve tımar sistemlerinin bozulması

B) Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması

C) Merkezi otoritenin zayıflaması

D) Ayanların merkezi yönetime bağlanması

E) Yönetim deneyimi kazanmamış kişilerin başa geçmesi


8- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde gelirlerin azalmasının temel nedenlerinden biri değildir?


 1. Ticaret yollarının değişmesi

 2. Maaşlı asker sayısının artması

 3. Loncaların devlet desteğini yitirmesi

 4. Vergi ve ganimetlerin azalması

 5. Tarım üretiminin düşmesi9- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Anadolu'da çok sayıda Celali isyanının çıkmasına etki eden faktörlerden biri değildir?


 1. Avusturya ve Rusya'nın kışkırtmaları

 2. Savaş kaçaklarının eşkıyalığa yönelmesi

 3. Kadı ve subaşıların haksız vergiler toplaması

 4. Mahalli idarecilerin halka baskı yapması

 5. Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması10- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda yeniçerilerin devlet idaresinde etkinlik kazandığının göstergelerinden biri değildir?


 1. Genç Osman'ın öldürülmesi

 2. Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi

 3. Yeniçeriler arasında zorbalığın yayılması

 4. Vak'a-yı Vakvakiye isyanının çıkması

 5. Toprağını ekmeyen köylüden tazminat alınması11- Celali isyanlarının çıkmasında, aşağıdakilerin hangisindeki bozulmanın etkisi en azdır?


A) Ülke ekonomisi

B) Merkezi yönetim

C) Tımarların işletilmesi

D) Eğitim kurumları

E) Toprak sistemi

12- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde askeri, idari ve mali yapıların bozulmasının yol açtığı sonuçlardan biri değildir? 1. Rüşvet ve yolsuzlukların artması

 2. Yeniçerilerin yönetime müdahale etmeleri

 3. Kervansarayların eski önemini yitirmesi

 4. Merkezi otoritenin zayıflaması

 5. Celali İsyanları'nın çıkması13- Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulmanın sonuçlarından biri değildir?


 1. Askeri giderlerin artması

 2. Başarısız savaşların yapılması

 3. Yeniçerilerin yönetimde etkinliğinin artması

 4. Maaşlı asker sayısının azalması

 5. Toprak kayıplarının artması14- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından biri değildir?


A) Devşirme kanununun değiştirilmesi

B) Tarım üretiminin düşmesi

C) Göç hareketinin artması

D) Celali isyanlarının çıkması

E) Tımarlı asker sayısının azalması


15- Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti'nde çok sayıda yeniçeri isyanının çıkmasına etki eden faktörlerden biri değildir?


A) Devşirme sisteminin bozulması

B) Çıkar çevrelerinin kışkırtmaları

C) Ulufelerin zamanında ödenmemesi

D) Paradaki altın oranının düşürülmesi

E) Padişahın Divan'a başkanlık yapmayı terk etmesi


16- Aşağıdakilerden hangisi, Celali İsyanları'nın nedenlerinden biri değildir?


 1. Yeni vergilerin konması

 2. Dirlik ve düzenin bozulması

 3. Kapitülasyonların yaygınlaştırılması

 4. Anadolu'da otorite boşluğu oluşması

 5. Can ve mal güvenliğinin sarsılması

17- Aşağıdakilerden hangisi, Duraklama döneminde Osmanlı Devleti'nde merkezde ve taşrada çeşitli isyanların çıkmasına etki eden temel faktörlerden biri değildir?


A) Devlet otoritesinin zayıflaması

B) Toplumda ulusalcılık bilincinin oluşması

C) Çıkarcı çevrelerin kışkırtmaları

D) Halkın gelir düzeyinin düşmesi

E) Rüşvet ve iltimasın artması


18- Aşağıdakilerden hangisi, celali isyanları ile ilgili doğru bir ifade değildir?


 1. İsyanların temel nedeni ekonomik durumun zayıflamasıdır

 2. İsyanlar herhangi bir düşünce temeline dayanmaz

 3. İsyanlar halkın yeniliklere karşı tepkisinin bir ürünüdür

 4. İran ve Avusturya savaşları isyanların yayılmasına ortam hazırlamıştır

 5. İsyanlardan dolayı Anadolu'da can ve mal güvenliği sarsılmıştır19- Osmanlı Devleti’nde, XVll. yüzyıldan itibaren ekonomik yönden duraklama ve gerileme sürecinin başlamasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur? 1. Vergilerin toplanamaması

 2. Yeni tarım alanlarının açılmaması

 3. Maaşlı asker sayısının artması

 4. Gümrük gelirlerinin azalması

 5. Ganimetlerin azalması20- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin uzun süren savaşlara girmesinin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?


 1. Anadolu ve Rumeli'de tarım üretiminin düşmesi

 2. Anadolu'da Celali isyanlarının yaygınlaşması

 3. Ülkede can ve mal güvenliğinin sarsılması

 4. Şehzadeler arasında saltanat kavgalarının artması

 5. Üretken nüfusun uzun süre cepheye bağlı kalması

21- Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde Anadolu'da can ve mal güvenliğinin sarsılmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?


A) Gümrük gelirlerinin azalması

B) Kuşatmaların uzun sürmesi

C) Savaşların yenilgi ile sonuçlanması

D) Lüks ve israfın yaygınlaşması

E) Tımar sisteminin bozulması


22- Aşağıdakilerin hangisi, Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulmalarla ilgili doğru bir ifade değildir?


 1. Ocak zamanla bir çıkar kaynağı haline geldi

 2. Askeri disiplinin bozulması, savaşların yenilgiyle sonuçlanmasına etki etti

 3. Yeniçeriler, “Ocak devlet içindir” anlayışıyla hareket ettiler

 4. Yeniçeri isyanları, yeniliklerin sonuçsuz kalmasına neden oldu

 5. Ocağın güçlenmesi, padişahların yönetim üzerindeki otoritesini zayıflattı23- Aşağıdakilerden hangisi, Celali İsyanları'nın çıkmasına ve yaygınlaşmasına etki eden faktörlerden biri değildir?


 1. Savaş kaçaklarının eşkıyalığa yönelmesi

 2. Devşirme kanununun yeniden uygulanması

 3. Tımarlı Sipahiler'in ihmal edilmesi

 4. Halkın devlete olan güveninin sarsılması

 5. Üretken nüfusun uzun süre cepheye bağlı kalması24- Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin zayıfladığının bir göstergesi değildir?


A) Merkezde ve taşrada birçok isyanın çıkması

B) Ayanların siyasal ve askeri güç kazanması

C) Venedik ve Fransa’ya imtiyazlar verilmesi

D) Uzak eyaletlerde yarı bağımsız idarelerin kurulması

E) Mahalli idarecilerin keyfi tutum ve davranışlarda bulunması


KONU KAVRAMA TESTİ 25


1- Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerilemesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:


I. Gümrük gelirlerinin azalması.

II. Hammadde kaynaklarının dışarıya satılması.

III. Medrese eğitiminin bozulması.

IV. Savaşların yenilgiyle sonuçlanması.


Bunların hangisinde dış gelişmeler doğrudan etkili olmamıştır?


A) Yalnız l. B) l. ve ll.

C) Yalnız lll. D) l. ve lll.

E) l. ve lV.


2- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ekonomisinin Batı karşısında geri kalmasına etki eden faktörlerden biri değildir?


A) Sermaye birikimi sağlanamaması

B) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi

C) Dışarıdan bol miktarda ucuz ürün alınması

D) Hammadde kaynaklarının yetersiz olması

E) Tarım teknolojisinin geliştirilmemesi


3- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerilemesine etki eden iç faktörlerden biridir?


 1. Savaş teknolojisinin değişmesi

 2. Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi

 3. Yeteneksiz idarecilerin başa geçmesi

 4. Güçlü devletlerle mücadele edilmesi

 5. Ticaret yollarının değişmesi4- Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde "gümüş", yükselme döneminde "altın", duraklama döneminde ise "bakır" paranın kullanılması, en çok aşağıdakilerden hangisindeki değişimi göstermektedir?


A) Coğrafi sınırlar B) Ekonomik güç

C) Siyasi üstünlük D) Ticari faaliyetler

E) Kültürel yapı

5- Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatoruk Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:


I. Taraflar birbirinin toprağına saldırmayacak.

II. Avusturya’nın her yıl ödediği yıllık vergi kaldırılacak.

III. Avusturya savaş tazminatı ödeyecek.

IV. Eğri, Estergon ve Kanije Osmanlı’da kalacak.

V. Avusturya arşidükü protokol yönünden Osmanlı padişahına denk sayılacak.


Bu hükümlerden hangileri, Osmanlı’nın Avusturya üzerindeki siyasal üstünlüğünü kaybettiğinin bir kanıtı sayılamaz?


A) Yalnız l. B) Yalnız lll.

C) ll. ve lV. D) lll. ve V

E) I, lll. ve IV.


6- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde duraklama sürecinin başlamasına etki eden dış faktörlerden biri değildir?


A) Ticaret yollarının değişmesi

B) Savaş teknolojisinin ilerlemesi

C) Güçlü devletlerle komşu olunması

D) Dirlik sisteminin bozulması

E) Doğal sınırlara ulaşılması


7- Aşağıdakilerin hangisinde meydana gelen değişim, Osmanlı'nın duraklama ve gerileme sürecine girmesine yol açan iç faktörlerden biri değildir?


A) İdari yapı B) Toprak sistemi

C) Askeri disiplin D) Eğitim sistemi

E) Savaş teknolojisi


8- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadeleye etki eden temel faktörlerden biri değildir?


 1. Sınır ihlalleri

 2. Anadolu'nun hakimiyeti

 3. Baharat Yolu’nun denetimi

 4. Siyasal çekişmeler

 5. Kışkırtmalar

9- Aşağıdakilerden hangisi, ll. Viyana Kuşatması’ndan sonra, Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?


A) Rusya'nın ilk kez Karadeniz'de üs kazanması

B) Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurmaya başlaması

C) Rusya'nın Osmanlı'nın içişlerine karışmaya çalışması

D) Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı'na seçtirilmesi

E) Kırım Tatarlarının Rus tehdidi ile karşı karşıya gelmesi


10- Kasr-ı Şirin Antlaşması'nı, İran'la yapılan diğer antlaşmalardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Toprak kazancıyla sonuçlanması

B) İran'la yapılan ilk resmi antlaşma olması

C) Şii sorununu ortadan kaldırması

D) Celali isyanlarını yaygınlaştırması

E) Belirlenen sınırın uzun süre geçerliliğini koruması


11- XVII. yüzyılın sonlarında, batılı devletlerin Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak kurmalarına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A) Osmanlı ordusunun Viyana önünde bozguna uğraması

B) Girit'in kuşatma altında tutulması

C) Anadolu'da Celali isyanlarının çıkması

D) Ekonomik ve mali yapının bozulması

E) Podolya ve Ukrayna'nın alınması


12- XVII. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin dış politikada ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Batılı devletler arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanmak

 2. Denge politikası yürüterek varlığını sürdürmek

 3. Batı karşısında askeri ve siyasi üstünlüğünü korumak

 4. Büyük Avrupa devletleriyle görüş birliği içinde hareket etmek

 5. Rus tehlikesi karşısında Avrupa devletlerinin desteğini sağlamak

13- ll. Viyana Kuşatması'ndan sonra Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Azak Kalesi Rusya'ya bırakılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun yol açtığı sonuçlardan biridir?


A) İpek Yolu ticaretinin önemini yitirmesi

B) Kırım Türklerinin Rus tehdidi altına girmesi

C) Rusya'nın Avusturya ile komşu olması

D) Osmanlı donanmasının Sinop'ta yakılması

E) Rus tehlikesi karşısında Osmanlı-İngiliz yakınlaşmasının başlaması


14- Aşağıdakilerden hangisi, II. Viyana Kuşatması'nın sonuçlarından biri değildir?


A) Avrupa'da haçlı zihniyetinin canlanması

B) Avrupa'dan geri çekilme sürecinin başlaması

C) Protestan Macarların, Katolik Avusturya'ya karşı Osmanlı'dan yardım istemesi

D) Osmanlı’da sadrazam değişikliği yapılması

E) Osmanlı'nın Kutsal İttifak devletleriyle karşı karşıya gelmesi


15- Aşağıdakilerden hangisi, Karlofça Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?


 1. İlk kez büyük çapta toprak kaybedilmesi

 2. Devletin gerileme sürecine girmesi

 3. Batı karşısında askeri üstünlüğün yitirilmesi

 4. Orta Avrupa'da Avusturya'nın etkinliğinin artması

 5. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi16- Aşağıdakilerden hangisi, ll. Viyana Kuşatması'ndan sonra yapılan Osmanlı - Avrupa savaşının sonuçlarından biri değildir?


 1. Kutsal İttifak karşısında Osmanlı'nın yenilgiye uğraması

 2. Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'ya toprak verilmesi

 3. Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının imzalanması

 4. Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların resmen Rusya'nın himayesine girmesi

 5. Batı karşısında taarruz üstünlüğünün yitirilmesi

17- II. Osman'ın (Genç) isyanla tahttan indirilerek öldürülmesine etki eden temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmesi

 2. Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırması

 3. Savaş kaçaklarının maaşlarını kesmesi

 4. Atamalarda, Türk kökenli devlet adamlarına öncelik vermesi

 5. Sarayla halk arasındaki kopukluğu gidermek istemesi18- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda, Osmanlı Devleti'ndeki ekonomik sorunları çözümlemek üzere alınan tedbirlerden biri değildir?


A) Gelir-gider dengesinin kurulmaya çalışılması

B) Saray masraflarının kısılması

C) Yeni vergilerin konması

D) Gümrük vergilerinin artırılması

E) İç Hazine'den Dış Hazine'ye kaynak aktarılması


19- XVll. yüzyılda Osmanlı ülkesinde yapılan yeniliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Kuvvet ve şiddete dayanır

B) Askeri ve mali alanları kapsar

C) En çok hukuk ve yönetim alanına yöneliktir

D) Devlet adamları öncülüğünde yapılmıştır

E) Merkezi otoriteyi sağlamaya yöneliktir


20- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, bozulan ekonomik ve mali durumu düzeltmek amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?


 1. Rüşvet ve iltimasın yasaklanması

 2. Batılı devletlerden borç para alınması

 3. Tımar düzeninin korunmaya çalışılması

 4. Gelir - gider dengesinin gözetilmesi

 5. Saray masraflarının kısılması21- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatlarla ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir?


 1. Yönetime canlılık getirme

 2. Merkezi otoriteyi güçlendirme

 3. Ekonomik ve mali bozulmayı önleme

 4. Eğitim anlayışını değiştirme

 5. Bütçe açıklarını kapatma

22- XVII. yüzyılda, Katip Çelebi ve Koçi Bey gibi devlet adamlarının, ülkedeki gelişmeler üzerine bazı raporlar (risaleler) hazırlamaktaki amaçları aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tarihçilik mesleğini geliştirmek

B) Duraklamanın nedenlerini açıklamak

C) Dirliklerin sayısını arttırmak

D) Bayındırlık faaliyetlerini canlandırmak

E) Dış ilişkilerde takip edilecek politikayı belirlemek


23- XVII. yüzyılda, bozulan devlet düzenini yeniden kurmak üzere, Osmanlı devlet adamlarının başvurdukları temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dış yardımlarla ekonomik sorunları çözmek

B) Batı ile diplomatik ilişkileri geliştirmek

C) İsyanları kuvvet ve şiddetle bastırmak

D) Islahatlarda kültürel alana ağırlık vermek

E) Batıdaki teknik gelişmeleri ülkeye getirmek


24- XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlarla ulaşılmak istenen en temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?


A) Maaşlı asker sayısını azaltmak

B) Yeniçeri Ocağı'nda disiplin sağlamak

C) Devlet bünyesindeki bozulmayı önlemek

D) Tarım üretimini canlandırmak

E) Saray masraflarını kısmak


25- Osmanlı Devleti’nde askeri alanda yapılan yeniliklerin sonuçsuz kalmasına yol açan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


A) Batılı uzmanların halkın tepkisini çekmesi

B) Batıdaki gelişmelerin örnek alınmaması

C) Devletin ekonomik yükünün artması

D) İsyanların yenilikleri kesintiye uğraması

E) Padişahın ıslahat yapmada isteksiz davranması


26- Osmanlı askeri sisteminin bozulmasının, XVII. ve XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlara başlıca etkisi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Egemenlik anlayışında değişiklik yapılması

B) Islahatlarda askeri alana ağırlık verilmesi

C) Kültürel alanda yenilik yapılmaması

D) Islahatlarla Yeniçeri Ocağı'nın güçlenmesi

E) Islahat çalışmalarında şiddete başvurulması

Add document to your blog or website

Similar:

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? icon1- Selçuklular, kendi soydaşları olan göçmen Oğuzlardan ziyade, Karluk, Kıpçak ve Çiğil gibi diğer Türk boylarına mensup kölemenlerden oluşan hassa ordularına dayanmışlardı. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? icon1- İstanbul,İzmir,Ankara gibi büyük şehirlerde konut açığı her geçen gün artmaktadır Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde etkili olan en önemli

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? icon1- İstanbul'un değişik dönemlerde bir çok devlet tarafından kuşatılmasında, şehrin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin en çok etkili olduğu savunulabilir?

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? iconParagrafa göre Atatürk’ün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? iconTüzük ve yönetmeliklerin Türk Ticaret Kanununa ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır, aykırı hükümleri ise usulüne uygun şekilde değiştirilip uygulanabilir

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? iconİngiltere'nin politikasının değişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? icon1-Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? (5 p.)

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? icon1. Aşağıdakilerden hangisinde, matematik ve özel konumun birlikte etkili olduğu

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? iconİş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacak, halen

1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? icon1- Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş, millete karşı görevlerini yerine getiremez olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page