EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli
Indir 196.51 Kb.
TitleEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli
Page1/6
Date conversion20.02.2013
Size196.51 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.euas.gov.tr/Lists/Ihaleler/Attachments/12246/18082008113657TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME.r
  1   2   3   4   5   6
TEKNİK ŞARTNAME


1- KONU:

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli yükleyicinin operatör ve yağcısıyla birlikte hizmet alım işidir.


2- TARAFLAR:

Bu şartname kapsamında işi veren EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü “İŞLETME”, işi yüklenici ise “FİRMA” olarak anılacaktır.


3- İSTEK VE ÖZELLİKLER:

3.1. Kepçenin Tipi : Lastik tekerlekli yükleyici

3.2. Kepçe kapasitesi : 4 - 6 yd³ (3,05 - 4,58 m³)

3.3. Motor gücü : Asgari 200 HP

3.4. Boşaltma yüksekliği : Asgari 3 metre

3.5. Makina yaşı : Azami 7 yıl.Mümkün olduğu kadar yeni makina getirilmesi tercih edilecektir.

3.6. Kepçenin işyerine getirilmesi Firma tarafından yapılacak bunun için ek bir ödeme yapılmayacaktır.

3.7. Operatör ve yağcı Firmanın kendi elemanı olacak ve bunların tüm giderleri Firma tarafından karşılanacaktır.

3.8. İş makinasının bakım onarım işleri, akaryakıt ve yağ giderleri Firmaya ait olacaktır.

3.9. Kepçe öncelikle kömür alma bunkerleri üzerindeki kömürün bunkerlere akışını temin edecek, bunun dışında İşletmenin ihtiyacı olan her noktada (curuf havuzları, kömür ve kül park sahaları, site, kül dağı, çevre temizliği v.s.)yükleme ve boşaltma işlerinde çalıştırılacaktır.

4- FİYAT:

4.1. Teklifte bulunacak Firma, YTL/saat bazında fiyat bildirecektir. KDV fiyatlara dahil edilmeyecektir.

4.2. Fiyatlar okunaklı ve silintisiz olarak hem rakamla hem de yazı ile yazılacaktır.

4.3. Herhangi bir nedenle (rayiç artışı, vergi, resim ve harçlardaki artışlar, işçilik vs, ücretlerin artışı, resmi fiyatların artışı) fiyatın artırılmasına ilişkin teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.4. Teklif verilmesinden sonra Hükümetçe akaryakıt fiyatlarında yapılacak değişiklikler -ayarlama tarihinden geçerli olmak üzere- aşağıdaki formüle göre birim fiyata yansıtılacaktır.

BFF=MG x 0.15 x MFF

BFF: KDV hariç birim fiyata yansıtılacak fark (YTL / saat)

MG : Yükleyicinin motor gücü (HP)

MFF: KDV hariç en düşük yerel motorin fiyat farkı (YTL / lt)

5- İŞİN SÜRESİ:

Şartname konusu işin süresi 12 ± 3 aydır.

6- ÖDEME İLE İLGİLİ SAATLERİN TESBİTİ:

6.1. Kepçe 3 vardiya halinde günde en az toplam 8 saat veya daha fazla çalıştırılabilir.

6. 2. Çalışılacak saatler İşletmemizce belirlenecektir.

6.3. Aylık hakediş döneminde, İŞLETME’ ce makinaya iş verilmemesi nedeniyle makinanın çalışma süresi günlük ortalama 8 saatin altında kalırsa, eksik olan her saat için kira ücreti ( O aya ait saat ücreti -eğer yakıt fiyatındaki değişiklik nedeniyle ay içinde farklı saat ücretleri oluşmuşsa bu saat ücretlerinin ağırlıklı ortalaması-) nin 1/3 ' ü ödenecektir. Ancak milli, dini bayram ve genel tatil günlerinde izin verilmesi halinde bu izinli günler ile Kepçenin arızalı kaldığı süreler ortalamaya katılmaz.

6.4. Kepçenin günlük çalışma saatleri İşletmemiz vardiya yetkilisi tarafından tesbit edilerek puantaja işlenir. Firma temsilcisine bilgi verilir.

6.5. Ödemeyi esas alan puantaj bir rapor halinde Ticaret Servisine verilecektir.


7- İŞE BAŞLAMA VE İŞİN YÜRÜTÜMÜ:

7.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 gün içinde Firma kepçeyi işyerinde çalışmaya hazır hale getirecektir.

7.2. Firma, işin aksamaması için kepçenin operatör ve yağcısını çalışma saatleri içinde çalışabilir şekilde emre amade tutacaktır.

7.3.Yüklenici İşletme emrindeki bu kepçeye 3 vardiyada da hizmet verecek şekilde en az 3 Operatör tahsis etmek zorundadır. Yine Yüklenici, elemanlarının çalışma saatleri, sigortaları ve ücretlerini iş kanununa uygun olarak düzenlemekle mükelleftir.

7.4. Kepçe operatörü, çalışma esnasında İşletme yetkilisinin talimatına uymakla yükümlüdür.

7.5.İşletmenin işini aksatan, İşletme yetkilisini dinlemeyen operatörler İşletme tarafından değiştirilmesi talep edildiğinde Firma bunu derhal yerine getirecektir.

7.6. Firma; kepçesini çalışmaya elverişli bir halde bulundurmak, operatörlerini "G sınıfı" yükleyici ehliyete haiz olan kimseler arasından seçmek ve çalışma emniyetini teminle mükelleftir.

7.7. Kepçenin ehil olmayan kişi tarafından kullandırıldığı tesbit edildiğinde, İşletme yetkilisi kepçeyi çalıştırtmayabilir bu durumda çalışılmayan saatler de kepçenin arızalı hallerinden sayılır.

7.8. Müteahhidin işyerinde bulunmadığı zamanlarda çalışma yönünden operatöre, müteahhidin temsilcisi olarak itibar edilir.

7.9. Operatör hatasından dolayı yükleme yapılan kamyon ve tumbalarda meydana gelebilecek hasar tutarı Firmanın ilk istihkakından tahsil edilecektir.

7.10. Firma çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak tüm iş yasası ve iş güvenliği mevzuatına uymak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun önlemlerin alınmasından Firma sorumludur. Bu önlemlerin alınmamasından dolayı ortaya çıkacak iş kazalarının sorumluluğu – uzuv kaybı, ölüm dahil - Firmaya aittir. Firma her türlü iş güvenliği ve tüzüğü gereği olan tüm sorumlulukları kabul ve taahhüt eder.

7.11. Firma çalışanlarının neden olduğu kazalarda 3. kişilere veya EÜAŞ' a zarar verildiğinde doğacak hukuki ve cezai sorumluluk Firmaya aittir. Firma her türlü hukuki sorumluluğu kabul ve taahhüt eder.

7.12.Firma, yukarıdaki maddelere uymadığı takdirde, yükleniciye yazılı olarak ikazda bulunulacaktır.

-Aynı ay içersinde;

-Bir defa uyarı yapılmışsa aylık istihkakının %1’ i(Yüzde biri)

-ikinci defa uyarı yapılmışsa aylık istihkakının %3’ü (Yüzde üçü)

-Üçüncü defa uyarı yapılmışsa aylık istihkakının %5’i (Yüzde beşi) oranında ceza kesilir.

Yukarıda belirtilen durumlar 1 aylık süre içerisinde 4 defa tekrarlanırsa EÜAŞ sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.


8- BAYRAM VE TATİL GÜNLERİ:

Milli, dini bayram ve genel tatil günlerinde iş yerinde genellikle tatil yapılmaz. Bu günlerde iş yerinde tamamen veya kısmen tatil yaptırılması gerekirse Yükleniciye veya temsilcisine (operatöre) bir gün önceden haber verilir. Aksi halde çalışılacaktır.

9- ARIZALARIN GİDERİLMESİ:

Kepçenin çalışma esnasında arızalanması halinde, arızanın süratle ve bulunduğu yerde giderilmesi ile her türlü tamir bakımı Firma ya aittir.


10- GECİKME CEZASI:

Aylık hakediş döneminde kepçenin Firmadan kaynaklanan nedenlerle (arıza, operatör problemi vs) çalışmadığı ilk 20 saat, ceza uygulaması dışında tutulacaktır. Yukarıda belirtilen 20 saati aşan çalışılmayan beher saat için kira ücretinin %40' ı oranında ceza kesilecektir.

Gecikme cezası tutarı, kesin teminatı aştığı veya 2 (iki) ödeme devresinde çalışılmayan saatlerin toplamı 250 saati aştığı takdirde EÜAŞ sözleşmeyi yürürlükte tutmakta veya tek taraflı fesh ederek kesin teminatı irad kaydetmekte serbesttir.


  1   2   3   4   5   6

Add document to your blog or website

Similar:

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı işletme Müdürlüğü Kömür Park Makineleri sağ sol dönüş sistemleri için ihtiyaç duyulan 7 adet dişlinin Teknik Şartname

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kimya Servisi Laboratuarında su analizlerinde titratör olarak kullanılmak üzere 1 adet Potansiyometrik

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ve Ünitelerinde kullanılmak üzere 2(iki) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu Pompasının teknik şartname

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kimya Servisi Su Tasfiyehanesinde Asit ve Kostik Transferlerinde kullanılmak üzere 2 adet Asit, 2 adet Kostik

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconEÜAŞ Tuçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 adet aracın kiralanması suretiyle hizmet alımı işidir. II. SÜRÜCÜ

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconA Adı: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet İki Hareketli Çift Hızlı Çelik halatlı Vinç’ in temin edilerek çalışır vaziyette teslim

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconA Tekliflerin sunulacağı yer: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli iconBu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firma kısaca “yüklenici” olarak ve alıcı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü olup, “İşletme” olarak isimlendirilecektir. YAPILACAK İŞLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page