İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER
Indir 169.88 Kb.
TitleİZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER
Page1/2
Date conversion20.02.2013
Size169.88 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ifl.k12.tr/projedosyalar/tumevarim-diziler-seriler(2008-2009).doc
  1   2
İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER

ÇALIŞMA SORULARI


TÜME VARIM:

1. Aşağıdaki ifadelerden genel bir kural çıkarabilir misiniz?

a) p(n)=n+n+41 polinomunda n değişkenine 0, 1, 2, 3,… değerleri verdiğimizde elde edilen sayıların asal sayı olup olmadıklarını araştırın.Buradan bir sonuca gidilebilir mi?Bir de p(40) sayısına bakın bakalım o da asal mı?

b) a=+1 sayısında n değişkenine 0,1, 2, 3,… değerleri verdiğimizde elde edilen sayıların asal sayı olup olmadıklarını araştırın.Buradan bir sonuca gidilebilir mi?


(Ünlü matematikçi Fermat (1601-1655) bu şekildeki sayıların asal olduğunu tahmin etmiş fakat yine ünlü matematikçilerden Euler (1707-1783), n=5 için

+1==4294967297=641.6700417 olduğunu bularak, Fermat’ın tahmininin yanlış olduğunu göstermiştir)

c) “p(n): 1+2+3+…+n = “ önermesi veriliyor.

p(n) önermesinin p(n+1) önermesini gerektirdiğini gösteriniz.Buradan p(n) önermesinin doğru olduğu anlamı çıkar mı?


d) =

+ =

+ + =

+ + + =
e) 1.1! = 1

1.1!+2.2! = 5

1.1!+2.2!+3.3! = 23

1.1!+2.2!+3.3!+4.4! = 119

1.1!+2.2!+3.3!+4.4!+5.5! = 719
f) 1.2.3.4=24=5-1

2.3.4.5 = 120=11-1

3.4.5.6 = 360=19-1

4.5.6.7 = 840=29-1g) 1+4.11.5

1+4.22.5

1+4.33.5h) 1>

1+2>

1+2+3>
2. Bir önceki sorunun d,e,f,g,h şıkları için genel kurallar bularak bunları tüme varım yöntemiyle ispatlayınız.


3. Aşağıdaki eşitlikleri tümevarım yöntemiyle ispatlayınız.

a) 1+2+3+…+n =

b) 1+2+3+…+n=

c) 1+2+3+…+n==

d) 1+2+3+…+n=

e) 1+r+r+r+…+r =

f) Modülü r, argümenti (açısı)  olan kutupsal biçimde verilen z=r(co +isin ) karmaşık sayısının nN olmak üzere; z=r(cos n+isin n) dır. (De Moivre Formülü)

g)

(Binom formülü)


h) 1+3+5+…+(2n-1)=

ı) 1.2+2.3+3.4+…+n.(n+1) =

i) 1.2.3+2.3.4+3.4.5+…+n.(n+1).(n+2) =

j) + + + … + =

k) + + + … + = 1 -


l) + + + …+ =


m) x1 için

(1+x).(1+x).(1+x).(1+x) … (1+x) = 

n) sin x+sin 2x+sin 3x+…+sin nx =

o) cos x.cos 2x.cos 4x…cos 2x =


Not 1: Yukarıdaki eşitlikler ve benzerlerine ait formüllerin farklı çıkarılış yöntemleri vardır.

Örneğin; T=1+2+3+…+n biçimindeki toplamı bumak için;

(k+1)- k açılımına ait özdeşliği yazar,

k=1, 2, 3, …,n değerleri verir alt alta topladığımızda istenen eşitliği buluruz.

Örneğin T=1+2+3+…+n toplamını bulalım:

(k+1)- k=k+3k+3k+1- k=3k+3k+1

k=1 için 2-1=3.1+3.1+1

k=2 için 3-2=3.2+3.2+1

k=3 için 4-3=3.3+3.3+1k=n için (n+1)-n=3.n+3.n+1

Taraf tarafa topladığımızda sol tarafta ardışık götürmeler olur, sağ tarafta ise 3T+3T+n bulunur.


(n+1)-1=3T+3T+n

Burada T= yazılıp gerekli işlemler yapılırsa istenen formül elde edilir.


Örneğin;

+ + + … + ve benzeri kesirli toplamları bulmak için;

kesrini basit kesirlere ayırır, k=1,2,3,…,n değerleri verir taraf tarafa toplarsak istenen toplam formülünü elde ederiz.


Örneğin; T= + + + … +

Toplamının formülünü bulalım.

= + + =


k= 0 için A=1/2

k= -1 için B=-1

k= -2 için C=1/2 değerlerini yerine koyalım.

= - +


k=1 için = - +

k=2 için = - +

k=3 için = - +k=n-1 için = - +

k=n için = - +


Taraf-tarafa toplarsak (çizgi üzerindeki üçer sayının birbrini götürdüğüne dikkat edin)

T= + + + … + =

elde edilir.


Not 2: Bu ve buna benzer formülleri bilgisayarda bazı özel programlar yardımıyla da bulabiliriz.Bu programlardan en kullanışlılarından birisi Matlab dır.Örneğin son bulduğumuz formülü Matlab programını kullanarak bulalım, bakalım doğru hesaplayabilmiş miyiz.Bunun için Matlab’ın komut satırına aşağıdaki komutları yazdığımızda sonucun bizim hesapladığımız formülle aynısı olduğunu görürüz.
Not 3: Matlab programının kullanımıyla ilgili bilgi edinmek için; İzmir Fen Lisesi web sayfasının;

http://www.ifl.k12.tr/projedosyalar/dosyalar.htm adresindeki ilgili dosyaları indirebilirsiniz.


3. a bir doğal say olmak üzere, a ya eşit veya a dan büyük doğal sayılar kümesine N denir.Örneğin;

N={5,6,7, …}, N={1,2,3,…}=N dir.

Buna göre, aşağıdaki önermelerin sağlandığı N kümelerini bulup, doğruluğunu ispat ediniz.

a) 2 < n! b) 11n+73 c) 5 > 3+ 4

d) 2 (n!)  (2n)! e) ((n+1)!) 2!.4!.6!...(2n)!

f) n < 2 g) n! < n h) 1+ + +…+ < 3 -

4. Aşağıdaki eşitsizlikleri tüme varım yöntemiyle ispat ediniz.

a) Her a≥0 reel sayısı için;

a+ a+ a+…+ a ( a+ a+ a+…+ a) dir.


b) Her a>0 reel sayısı için;

1+ a+ a+ a+…+ a(1+ a)(1+ a)(1+ a)…(1+ a) dir.

Not: a= a= a=…= a=a özel durumunda;

1+n.a  (1+a) dir. (Bernouilli Eşitsizliği).


c) a≥0 ve nN için, 1+na +  (1+a) dir.

d) 0  a  1 ve nN için, (1-a)  1 - na + dir.

e) Her nN için;

dir.


İpucu: (1+x)=(1+x).(1+x)özdeşliğindeki xli terimlilerin katsayıları eşitliğinden faydalanabilirsiniz.


5) nN olmak üzere, aşağıdaki önermeleri;

i) Doğrudan ispat yöntemiyle

ii) Tüme varım yöntemiyle ispat ediniz.


a) 9-2 sayısı 7 ile bölünebilir.

b) 3-2 sayısı 35 ile bölünebilir.

c) 12-11 sayısı 133 ile bölünebilir.

d) 2+5 sayısı 27 ile bölünebilir.

e) n(2n+1)(7n+1) sayısı 6 ile bölünebilir.

f) 3.5+2 sayısı 17 ile bölünebilir.


6. “Çarpımları 1 olan n tane pozitif reel sayının toplamı n den büyük ya da n ye eşittir.”

Yani, “her a>0 reel sayısı için;

a. a. a… a=1 ise a+ a+ a+… +a  n dir.”

teoremini tüme varım yöntemiyle ispat ediniz.


7. n tane pozitif reel sayının,

toplamlarının n e bölümüne “Aritmetik Orta”,

çarpımlarının n. dereceden köküne “Geometrik Orta”,

n nin; sayıların çarpmaya göre tersleri toplamına
bölümüne de “Harmonik Orta” denir.


Yani;

AO = 

GO = 

HO=  dir.

Buna göre; HO GO AO olduğunu tüme varım yöntemiyle ispat ediniz.

Bu eşitsizlik sistemine “Aritmetik- Geometrik-Harmonik Orta Eşitsizliği” denir.


Not: Yukarıdaki teoremlerin ispatı ve uygulamaları için, İzmir Fen Lisesi web sayfasının; http://www.ifl.k12.tr/projedosyalar/dosyalar.htm

adresindeki “Tümevarım-Eşitsizlikler” adlı sunu (powerpoint) dosyasını indirerek inceleyebilirsiniz.


8. Aşağıda istenenleri bulunuz.

a) Her x>0 için x +  2 olduğunu ispatlayınız.

b) x>0 için kesrinin minimum değeri kaçtır?

c) Pozitif a,b,c,d reel sayıları için;

(a+b+c)(a+b+d)(a+c+d)(b+c+d)  81abcd olduğunu ispatlayınız.


d) a,b pozitif reel sayıları için; (a+2b)  27ab olduğunu ispatlayınız.

e) a,b,c pozitif reelsayıları için;

a+b+c  3abc olduğunu ispatlayınız

f) a,b,c pozitif reelsayıları için;

ab+ac+bc  a b c


g) nN için; n 2.(n!)  (n+1) olduğunu ispatlayınız


TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ:


01.

1+2+3+...+n=x

6+7+8+...+n=y

x+y=167 olduğuna göre, x kaçtır?


02.

m ile n aralarında asal olduğuna göre, m-n kaçtır?


03.

n>5 tir.

olduğuna göre,

toplamının a cinsinden değeri hangisidir?


04.

kN dir.

x in birler basamağındaki rakam kaçtır?


05.

toplamı kaçtır?


06.

toplamı kaçtır?


07.

7 ile bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı sayılar toplamı kaçtır?


08.

olduğuna göre m kaçtır?


09.

toplamının değeri kaçtır?


10.

toplamının değeri kaçtır?


11.

1.3+2.4+3.5+...+24.26=?


12.

1.1!+2.2!+3.3!+...+49.49! toplamını eşit olan doğal sayının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır?


13.

Iki basamaklı sayıların aritmetik ortalaması kaçtır?


14.

ifadesinin değeri kaçtır?


15.

olduğuna göre a+b+c=?


16.

,


17.

olduğuna göre, n kaçtır?


18.

olduğuna göre, f(5)=?


19.

x²-x+m=0 denkleminin kökleri f(x+1)=2x-1 dir.

olduğuna göre, m kaçtır?


20.

eşitliğini gerçekleyen n sayısı kaçtır?


21.

nın değeri kaçtır?


22.

x²-4x-2=0 denkleminin gerçek iki kökü

olduğuna göre,

toplamının değeri kaçtır?


23.

= 8 eşitliğini sağlayan n doğal sayısı kaçtır?


24.

olduğuna göre, k=?


A) -3 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4


25.

olduğuna göre, f(4)=?


26.

Pozitif tamsayılarda

fonksiyonları tanımlandığına göre;

(fog)(3)=?


27.


28.

eşitliğini sağlayan n doğal sayısı kaçtır?


29.

ifadesinin sonucu kaçtır?


30.


31.


32.


toplamının değeri kaçtır?


33.

A=1²+2²+3²+...+n²

B=1+2+3+...+n toplamları veriliyor. A=17B olduğuna göre n=?


34.

Iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?


35.


36.


37.

olduğuna göre, a+b+c=?


38.


39.

Doğal sayılarda f ve g fonksiyonları

f:xbiçiminde tanımlanıyor.Buna göre, (gof)(3)=?


40.

x²-(m+2)x+n-1=0 denkleminin kökleri


olduğuna göre, m+n nin değerlerinden biri kaçtır?


41.

f(x)=x+1,


42.

eşitliğini gerçekleyen n doğal sayısı kaçtır?


43.

Her x doğal sayısı için, f(x-1)=x+2 olduğuna göre;


44.

α bir reel sayıdır.

P(x)=polinomları veriliyor.

olduğuna göre, 45.

olduğuna göre, n=?


46.


B= olduğuna göre,

A.B=?


47.

ifadesinin eşiti nedir?


48.

ifadesine eşit olan sayının sonunda kaç tane sıfır vardır?


49.

n pozitif bir doğal sayıdır.

olduğuna göre n=?


50.

işleminin sonucu nedir?


51.

olduğuna göre,

= ?


52.

sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda, 2 nin kuvveti kaç olur?


53.

= ?


54.

1+4+9+16+...+729 toplamını toplam sembolü kullanarak ifade ediniz.


55.

seri toplamını, toplam sembolü kullanarak ifade ediniz.


56.


57.

ise a=?


58.


59.


60.

1.2+2.3+3.4+...+98.99=?


61.

ise n=?


62.

ise n=?


63.

ise n=?


64.


ifadesinin sonucunu bulunuz.


65.

= ?


66.


67.

ise n=?


68.


69.


70.

ise a+b-c=?


71.işleminin sonucu kaçtır?


72.

a) T=1+2x+3x+4x+5x+ … +nx toplam formülünü bulunuz.


b) Bundan faydalanarak; (n+1)2 toplamını hesaplayınız.


c) (2n+1).3 toplamını hesaplayınız.


DİZİLER


1. dizisi veriliyor.

a) Dizinin kaç terimi 3 ten büyüktür?

b) Kaç terimi 2 ile 5 arasındadır?

c) Kaçıncı terimleri tamsayıdır ve kaç tanedir?

d) EKÜS( kaçtır?

e) EBAS( kaçtır?


f) Kaç terimi 4 ün 1/100 komşuluğu dışındadır?

g) Kaç terimi 5 in 1/100 komşuluğundadır?


2. a) dizisi için

kaçtır?


b) dizisi için

i) EBAS( ii) EKÜS( iii) lim ( değerlerini bulunuz.


3. Aşağıdaki dizilerin monoton dizi olup olmadıklarını araştırınız.


a) (= ( ) b) (b)=() c) (c)=(n-6n+11)

d) (d)=( ) e) (e) = (1+ ) f) (f)=( )

g) (g)=( ) h) (h)=( ) ı) (ı) = ( )

i) (i)=() j) (j) = () k) (k)=()


4) (= ( ) dizisinin monoton artan olmasını sağlayan en küçük tam sayıyı bulunuz.


5) (a) = () ise (a) dizisinin 5. Terimi kaçtır?


6) (a)=(2n+4), (b)=(n+3) olduğuna göre;

(c)=(b biçiminde tanımlanan (c) için; ilk üç terimi toplamı kaçtır?


6.

i) Monoton artan ve üstten sınırlı bir dizinin limiti vardır

( yakınsaktır) ve limiti dizinin EKÜS’üdür.

ii) Monoton azalan ve alttan sınırlı bir dizi yakınsaktır ve limiti dizinin EBAS’ıdır.

iii) Monoton ve sınırlı bir dizi yakınsaktır.

iv) Bir dizinin limiti varsa tektir.

Teorem ve özelliklerinden uygun olanlarını kullanarak aşağıdaki istenenleri bulunuz.

a) a=1, (a) = olan dizinin monotonluğunu sınırlılığını ve varsa limitini bulunuz.

b) (a)=1, n ≥ 2 için, a = a dizinin monotonluğunu, a genel teriminin n e bağlı ifadesini, sınırlılığını ve varsa limitini bulunuz.

c) Her nN için a≠3/2 olmak üzere (a) dizisinde;

a=1/3, a= bağıntısı vardır. Dizinin monotonluğunu sınırlılığını ve varsa limitini bulunuz.


7. “Pozitif terimli bir (a) dizisi için;

i) lim =lim dir.

ii) lim a=a ise; dizinin aritmetik ortalamalar dizisi ve geometrik ortalamalar dizisinin de limiti a dır.

Yani; lim a=a ise

lim  =lim = a dır.”

Aşağıdaki limitleri bu özelliklerden uygun olanlarını kullanarak bulunuz.


a) lim b) lim c) lim

d) lim e) lim

f) lim g) lim


8. “a≠0 ve lim a=0 ise

lim =lim = lim =lim =1 dir.

Aşağıdaki limitleri bu özelliklerden uygun olanlarını kullanarak bulunuz.

a) lim n.sin b) lim 2n.tan
c) lim (n²+n+1).sin

9. “lim a=0, lim b= ve lim a.b= k ise

lim (1+ a ) = edir”.

Aşağıdaki limitleri bu özelliği kullanarak bulunuz.


a) lim ) b) lim ) c) lim )

d) lim ) e) lim )

f) lim )


9. ise

lim ( ) kaçtır?


10.a) Pozitif terimli yakınsak bir () dizisinde;

 n için 2 olduğuna göre;

lim kaçtır?


b) olmak üzere; lim kaçtır?


c) lim

d) lim = ?


11. ax²+bx+c=0 denkleminde kökler toplamı -2 dir.a, b, c katsayıları bir aritmetik dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre; kökler çarpımını bulunuz.


12. İlk n teriminin toplamı 2n²+n olan bir aritmetik dizinin 3. terimi kaçtır?


13. Artan bir aritmetik dizinin; ilk 13 terim toplamı 143 dür.Uçtaki terimler farkı 30 ise dizinin ilk terimi kaçtır?

14. (n-1). terimi 4 olan bir aritmetik dizinin ilk terimi n² ise ikinci terimi kaçtır?


15. a, 3-b, c, 5+b, d sayıları bir aritmetik dizinin ardışık terimleridir.ac+cd toplamı kaçtır?


16. 2/3 ile 68/3 sayıları arasına 15 tane sayı yerleştirilerek bir aritmetik dizinin ardışık 17 terimi elde ediliyor.Bu dizinin 19. terimi kaçtır?


17. bir aritmetik dizidir.

ise x kaçtır?


18. Bir aritmetik dizide ilk n terim toplamı olmak üzere;

ve ilk terimi 2 ise ortak farkı kaçtır?


19. Bir geometrik dizinin ilk terimi a-2, ortak çarpanı 2 ve n. terimi a+1 dir.Bu dizinin ilk n terim toplamının a cinsinden değeri nedir?


20. Sıfırdan farklı a, b, c sayıları bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir.İlk terim 1 arttırıldığında veya üçüncü terim 2 arttırıldığında birer geometrik dizi oluşmaktadır.Buna göre b kaçtır?


21. bir geometrik dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre x kaçtır?

22. Bir geometrik dizinin ilk terimi a, ortak çarpanı 2, n. terimi b dir.Bu dizinin ilk n terimi toplamının a ve b cinsinden değeri nedir?


23. a+d, 2ad, ad² terimleri hem bir aritmetik dizi hem de bir geometrik dizinin ardışık üç terimi ise a kaçtır?


24. Bir geometrik dizinin ardışık üç terimi x-2, x+1, x+5 olduğuna göre x kaçtır?


25.(an)=(n2+4n-5) dizisinin ilk 3 teriminin toplamını bulunuz.
26. (an) = n+3, n asal ise

n2-3, n asal değil ise

dizisinin ilk dört terimi toplamı kaçtır?


27.İlk terimi 3 olan bir (an) dizisinde, an+1=2n+ an bağıntısı vardır. Buna göre a5 kaçtır?


28.Genel terimi an olan bir dizide, a1=1 ve n>1 için,

an= an-1+2n-3 olduğuna göre,bu dizinin genel terimi nedir?


29.Genel terimi an olan bir dizide, a1=1 ve n>1 için

an=() bağıntıları varsa bu dizinin genel terimi nedir?


30.Genel terimi, an=4+8+16+32+…+2n+2 olan dizinin 12. terimi kaçtır?


n+1, n≡0 (mod3) ise

31.(an) = n-1, n≡1 (mod3) ise

2n, n≡2 (mod3) ise


dizisine göre, a5+a9+a16 toplamı kaçtır?


32. (an)=() dizisinin kaç tamsayı değeri vardır?


33. (an)=( ) dizisinin kaç tamsayı değeri vardır?


34. (an)=((2x-y)n2+(3x+y-10)n-7) dizisi sabit dizi olduğuna göre x+y+a5 kaçtır?


35.(bn)=(2n-5)/(3n+k) sabit dizisinin değeri kaçtır?


36. (an+3) dizisi (an)=() dizisinin alt dizisidir.Buna göre (an+3) dizisinin 5. terimi kaçtır?


37.(an) dizisinin alt dizileri (an+1)=( ) ve (a3n) dir.Buna göre (a3n) dizisinin 2. terimi kaçtır?


38. (an)=(3n-4) aritmetik dizi olduğunu gösteriniz.


39. İlk terimi 5 ve ortak farkı 3 olan aritmetik dizinin 20. terimi kaçtır?


40.Bir aritmetik dizinin terimleri arasında a9+a10=57 a6+a8=27

Bağıntıları olduğuna göre, ortak fark kaçtır?


41.Bir aritmetik dizide, a3=4 ve a8=24 olduğuna göre,a12 kaçtır?


42.(an)=(-5,7,19,…) şeklinde verilen aritmetik dizinin 11. terimi kaçtır?


43.(an)=(-1/5,1/5,3/5,…) aritmetik dizisinin genel terimi nedir?


44.(an) aritmetik dizisinde, a20=18 olduğuna göre,a8+a12+a28+a32 toplamı kaçtır?


45. x-2,2x+3,3x+a,… aritmetik dizisinde a kaçtır?


46.Bir aritmetik dizide a5=12 a15-a8=45 olduğuna göre,a12 kaçtır?


47.18 ile 24 sayıları arasına aritmetik dizi olmak şartıyla 7 terim yerleştirildiğinde bu dokuz terimli aritmetik dizinin 3. terimi kaçtır?


48.12. terimi 64 ve ortak farkı 6 olan bir aritmetik dizinin ilk 12 terimi toplamı kaçtır?


49.(an)=(-4,4,12,…) aritmetik dizisinin ilk 21 teriminin toplamı kaçtır?


50. 5. terimi 42 ve 17. terimi 6 olan azalan bir aritmetik dizide ilk 10 terimi toplamı kaçtır?


51.İlk 16 terimi toplamı 560 ve 3. terimi 10 olan aritmetik dizinin 1. terimi kaçtır?


52.Bir aritmetik dizinin,ilk 20 terimi toplamı 200 ve ilk 8 terimi toplamı 32 olduğuna göre genel terimi nedir?


53.İlk n terimi toplamı Sn olan bir aritmetik dizide

S12-S11=18 ve S18-S17=24 olduğuna göre,a1 kaçtır?


54.Bir aritmetik dizide, Sn=3n2-2n olduğuna göre,bu dizinin genel terimi nedir?


55.(an)=((-1)n) dizisinin geometrik dizi olduğunu gösteriniz.


56.3-a,1,3+a sayıları bir geometrik dizinin ardışık üç terimi ise a kaç olabilir?


57.İlk terimi 4,ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizinin 10. terimi kaçtır?


58.Bir geometrik dizinin terimleri arasında a3+a7=48 ve a5+a9=12 bağıntıları olduğuna göre ortak çarpan kaçtır?


59.Bir geometrik dizinin 3. terimi ve ortak çarpanı 1/2 olduğuna göre,10. terimi kaçtır?


60.Bir geometrik dizinin 5. terimi 2 ve 12. terimi 256 olduğuna göre,17. terimi kaçtır?


61.(an)=(9/16,27/64,81/256,…) dizisinin genel terimini bulunuz.


62. n-3,n+2,n+6 sayıları geometrik bir dizinin ilk 3 terimi olduğuna göre 56.a9 kaçtır?


63.x+y,2x+y,3x+4 üç terimi hem aritmetik ve hem de geometrik dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre x2+y2 kaçtır?


64.(an)=(3,a,b,c,27) sonlu geometrik dizisine göre, logb(a.c) kaçtır?


65.12 ile 48 terimleri arasına geometrik olacak şekilde üç terim yerleştirildiğinde bu dizinin üçüncü terimi kaçtır?


66.Üçüncü terimi 1/3 ve ortak çarpanı3 olan bir geometrik dizinin ilk 15 terimi toplamını bulunuz.


67.(an)=(a1,a2,…,1/8,1/2,…an) geometrik dizisinde a8=2 olduğuna göre,ilk 10 terimi toplamı kaçtır?


68.Bir geometrik dizinin ilk sekiz terimi toplamının ilk 4 terimi toplamına oranı 17 olduğuna göre,bu dizinin ortak oranı kaçtır?


69.Bir geometrik dizinin ilk terimi x,n. terimi y,ortak oranı 2 dir.Bu dizinin ilk n terimi toplamının x ve y cinsinden ifadesi nedir?


70.Bir geometrik dizide, a1=2 ve a20=10 olduğuna göre,bu dizinin ilk 20 terimi çarpımı kaç basamaklıdır?


71.a=4 sayısının =1 komşuluğu nedir?


72. (2,8) açık aralığı hangi sayının kaç komşuluğundadır?


73.(an)=() dizisinin 2 nin 1/10 komşuluğu dışında kaç terimi vardır?


74.(an)=(3n+2)/n dizisinin 3 ün 1/20 komşuluğu dışında kalan terimleri hangi aralığın dışındadır?


75.(an)=(2/n) dizisinin sınırlı olduğunu gösteriniz.


76.(an)=(3n-5) dizisinin EBAS ve EKÜS ünü bulunuz.


77.(an)=(3n2-20n+7) dizisinin EBAS ve EKÜS ünü bulunuz.


78 .(an)=(-2n2+8n-1) dizisinin EBAS ve EKÜS ünü bulunuz.


79.(an)=() dizisinin EBAS ve EKÜS ünü bulunuz.


80. (an)=() dizisinin sınırlı olmadığını gösteriniz.


81.Genel terimi, an=3n.n! olan bir dizide a10,a8 in kaç katıdır?


82.Genel terimi, an=12+22+32+…+n2 olan dizinin 10. terimi kaçtır?


83. (an)=( ) dizisinin kaç terimi 2 den büyüktür?


84.Ortak çarpanı 5 ve 4. terimi 2.54 olan geometrik dizinin 7. terimi kaçtır?


85.İlk terimi 6 ve ilk 3 teriminin toplamı 42 olan pozitif terimli geometrik dizinin 3. terimi kaçtır?


86. (an+1)=(2an+3)/2 ve a1=3 ise a29’u bulunuz.


87.(an)=( ) dizisi veriliyor.oranını bulunuz.

88. a+3,6+log464,2a+3 terimleri bir aritmetik dizinin ardışık üçterimi ise a’nın değeri kaçtır?


89.Bir aritmetik dizide a8=10 olduğuna göre,ikinci ve dördüncü terimleri toplamı kaçtır?


90.Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı 2an2 ve ilk terimi 2a ise ortak farkını bulunuz. (n>1)


91.3 ile 25 arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde 43 tane terim yerleştirilirse oluşan yeni dizinin tüm terimler toplamı kaçtır?


92. S11-S10=43 ise S15-S14=87 olduğuna göre bu dizinin ortak farkı kaçtır?


93. Bir geometrik dizide birinci terim 32 ve ikinci terimle dokuzuncu terim çarpımı 2 olduğuna göre,onuncu terim kaçtır?


94. İlk terimi 3 ve ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizinin kaç teriminin toplamı 381 dir?


95.(an) pozitif terimli bir geometrik dizi ve bu dizinin terimleri arasında a3.a6=72 bağıntısı varsa a5 kaçtır?


96.(an) bir geometrik dizi olmak üzere a1+a5=30 a3+a7=120 ise a1=?


97. İlk n terim toplamı2n2 olan bir aritmetik dizinin 15. terimi kaçtır?


98. 2x3+6x2-x+m=0 denkleminin kökleri bir aritmetik dizi teşkil ediyorsa m’nin değeri kaçtır?


99. 2x3-px2+2qx-16=0 denkleminin kökleri bir geometrik dizi teşkil ediyorsa p ve q arasında nasıl bir bağıntı vardır?


100.İlk n teriminin toplamı n2+2n olan bir dizinin genel terimi nedir?


101. (an) = ( ) dizisinin kaç terimi pozitiftir?


102.(an)=( ) (bn)=( ) olmak üzere,(bn) dizisi (an) dizisinin bir alt dizisi olduğuna göre, m kaçtır?


103. (an)=() dizisinin (1/9,1/2) aralığında kaç terimi vardır?


104.x≠0 olmak üzere, x+y,x2+1,2y-1 üçlüsü hem aritmetik,hem de geometrik bir dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre,x-y farkı kaçtır?


105.Bir geometrik dizinin ardışık üç terimi sırasıyla,

2x-2,2x+1,2x-6 olduğuna göre,x kaçtır?


106. Bir aritmetik dizide ilk n terimin toplamı; Sn=2n2-n olduğuna göre,bu dizinin onuncu terimi kaçtır?


107.Bir aritmetik dizinin ardışık beş terimi sırasıyla,log4,logx,logy,logz,log36 olduğuna göre,x.z/y?kaçtır?


108.İlk terimi 1 olan pozitif terimli bir (an) geometrik dizisi için, = bağıntısı olduğuna göre,a4 kaçtır?


109. (an) aritmetik dizisinin ilk n terim toplamı Sn dir. a2/a4=7/9 ve S4=60 olduğuna göre, a2 kaçtır?


110. 7. terimi a-b ve 15. terimi a+b olan bir aritmetik dizinin 23. terimi nedir?


111.İlk n terim toplamı Sn olan bir dizide ,Sn=n3+n2 olduğuna göre, a3 kaçtır?


112. Bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi, 2k+1,3k+2,5k+1 olduğuna göre,bu dizinin 5. terimi kaçtır?


113. Bir dizide;herhangi bir terim,kendisinden bir önceki terim ile bir sonraki terimin çarpımına eşit olarak veriliyor. a2=2 ve a3=3 olduğuna göre,a6 kaçtır?


114. a1=-1, an+1=an+2n ise,a50 kaçtır?


115.a1=1, an=n.an-1 ise (an) dizisinin genel terimini bulunuz.


116. Aşağıdaki limitleri bulunuz.

a) lim (1+ ) b) lim ( ) c) lim ( )

d) lim ( ) d) lim ( )


117..Birler basamağı 4 olan 4 basamaklı bütün tamsayıları toplamını bulunuz.


118. İlk 7 terimin çarpımı 128 olan bir (an) geometrik dizisinde a3.a5 değerini bulunuz.


119. İlk n teriminin çarpımı Pn olan bir geometrik dizi için,P10/P9=96 ve P5/P4=3 eşitlikleri sağlanıyor.Buna göre,geometrik dizinin genel terimini bulunuz.


120. Bir hastaya saat 8 de 2000 mg ilaç verilmiştir.Hastaya her saat başında,bir önceki saat başındaki miktarın %30 u kadar ilaç verilmektedir.Saat 13 te hastaya ne kadar ilaç verilmelidir?


121. 20 metre yükseklikten serbest bırakılan bir top yerde her sekmesinden bir önceki yüksekliğin 6/7 si kadar yükseliyor.Top 9. sekmede kaç metre yükseğe çıkar?


122. Başlangıçta a tane olan ekmek küfü bakterisi her 3 saatte bir iki katına ulaşıyor.24 saat sonra ortamdaki toplam bakteri miktarı a cinsinden ne kadardır?


123.Bir aritmetik dizide ardışık 3 terimin toplamı 18 dir.Bu terimlerden 1. si bir azalır,3. terimin iki katı alınırsa terimler geometrik bir dizi özelliği gösteriyor.Bu şartları sağlayan aritmetik dizileri bulunuz.


124. (an)= dizisinde,

a6=2k olduğuna göre, x kaçtır?


125.(an)= dizisinin limiti 81 olduğuna göre, k kaçtır?


126. (an)= dizisinin limiti kaçtır?


127.(an)=(2n+3n)4/n dizisinin limiti kaçtır?


128.a1= , an+1= n>1 olduğuna göre,(an) dizisinin limiti kaçtır?


SERİLER:


1. Aşağıdaki sonsuz toplamın değerlerini bulunuz.

a)

b)

c) olmak üzere;


d) x bir dar açı olmak üzere;

sonsuz toplamının x e bağlı ifadesini bulunuz.


2. Bir lastik top n metre yükseklikten bırakılıyor ve her seferinde bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yükseliyor.Top duruncaya kadar 15m yol aldığı bilindiğine göre n yüksekliği kaç metredir?


3. Kenar uzunlukları 8 cm ve 6 cm olan bir dikdörtgenin kenarlerının orta noktaları birleştirilerek bir eşkenar dörtgen ve bu eşkenar dörtgenin de orta noktaları birleştirilerek yeni bir dikdörtgen elde ediliyor.Bu işlem sonsuz defa tekrar edildiği varsayılıyor.

a) Tüm dikdörtgenlerin alanları toplamını;

b) Tüm eşkenar dörtgenlerin alanları toplamını;

c) Tüm dikdörtgenlerin çevreleri toplamını;

d) Tüm eşkenar dörtgenlerin çevreleri toplamını bulunuz.


4. Aynı merkezli sonsuz tane çemberlerden en dıştakinin yarıçapı r, bir içtekinin yarıçapı 3r/4, daha içtekinin yarıçapı 9r/16, ... biçimindedir.Bu sonsuz sayıdaki çemberlerin;

a) Çevreleri toplamını

b) Alanları toplamını bulunuz.


5. Bir kenar uzunluğu a birim olan küpün içine yüzeylerine teğet olan bir küre; kürenin içine köşeleri küre yüzeyinde olan bir küp; küpün içine yüzeylerine teğet olan bir küre yerleştiriliyor ve bu biçimde işlem sonsuz defa tekrarlandığı varsayılıyor.

a) Tüm küplerin yüzey alanları toplamını;

b) Tüm küplerin hacimleri toplamını;

c) Tüm kürelerin yüzey alanları toplamını;

d) Tüm kürelerin hacimleri toplamını bulunuz.

  1   2

Add document to your blog or website

Similar:

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER icon6 DİZİLER VE SERİLER

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconARİTMETİK ve GEOMETRİK DİZİLER, SERİLER Aritmetik Dizi TANIM

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconDiziler benzer tür verilerin oluşturduğu bir gruptur. Diziler önemli bir programlama aracıdır

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER icon15 Haziran 1925 tarihinde Menemen (İzmir)' de doğdu. İzmir'de Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu' ve Karşıyaka Ortaokulu'nu bitirdi. İzmir Atatürk Lisesi'nde

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconTÜMEVARIM  Tümevarım Nedir?

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconSel Ozcan was born in Izmir on February 27, 1985. She graduated from Izmir Bornova Anadolu Lisesi. Then, she completed her B. Sc degree in Industrial

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconKarşıyaka Ortaokulu’nda ve İzmir Atatürk Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi’nde tamamlayan Atilla İlhan,İstanbul Üniversitesi Hukuk

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconSERİLER A. SERİLER

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconİZMİR FEN LİSESİ 10 MATEMATİK

İZMİR FEN LİSESİ TÜMEVARIM-DİZİLER-SERİLER iconİZMİR FEN LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page