SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Indir 0.65 Mb.
TitleSORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Page1/15
Date conversion20.02.2013
Size0.65 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.necatierdem.av.tr/dokuman/spormetin.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


TÜRK SPOR FEDERASYONLARI YAPILANMASI
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Giriş :


Türk spor federasyonlarını , yapılanmaları bakımından , iki ana başlık altında gruplandırmak mümkündür . Bunlar ;


- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı federasyonlar ,

- Özerk Federasyon(lar).


Bu tezin konusu her ne kadar, “Türk Spor Federasyonları Yapılanması ...” ise de bu federasyonların yapılarını anlayabilmek için öncelikle, şu an için Türk sporuna ilişkin karar ve denetim yetkilerini genel olarak elinde bulunduran, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün (GSGM) yapılanmasını bilmek gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda, işbu çalışmamda , öncelikle, GSGM mevcut yapılanmasını kısa olarak incelemeye, sonra da yukarıda yaptığım ayırıma bağlı olarak, sırası ile, GSGM’ye bağlı federasyonları ve tam özerk bir yapıya sahip tek federasyon olan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) mevcut yapılanmalarını incelemeye çalışacağım.


Burada, GSGM’ye bağlı federasyonlar ve özerk federasyon(ların) yapılanmaları ayrı ayrı ele alınacağı için doğal olarak her iki grup arasındaki benzerlik ve farklılıklar da ortaya konmuş olacaktır.


En sonda da , halen taslak halinde olan, “Türk Spor Kurumu Kanunu” ile ilgili düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım.


Federasyonların yapılanmalarına ilişkin sorunları ortaya koyarken spor yönetimine ilişkin genel sorunlardan yola çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Zira bugün için federasyonların sorunları spor yönetimine ilişkin genel sorunların yansımasından başka bir şey değildir. Türk spor yönetimine ilişkin genel sorunlar çözüldüğü taktirde federasyonların sorunları da büyük ölçüde kendiliğinden çözülmüş olacaktır.

GSGM, kendisine bağlı federasyonları büyük bir hızla özerkleştirmiştir. Bugün için özerk olmayan sadece 3 federasyon vardır. Böyle olunca aslında GSGM ceza kurullarının fazla bir işlevinin kalmadığı düşünülebilir. Ancak , bu kurullar hala işlevlerini sürdürmektedir. Çünkü, GSGM dünyada ortalama olarak kabul edilen federasyon sayısı kadar federasyonu ülkemizde de kurma çalışmaları yapmaktadır. Yani GSGM bir yandan mevcut federasyonların özerkleşmelerini sağlarken diğer yandan yeni federasyonlar kurmakta ve bunların altyapılarını oluşturmaya çalışmaktadır. Bu nedenle ceza kurullarının işlevleri halen devam etmektedir.


Türk spor federasyonları, bana göre, spor teşkilatlanmasının mihenk taşlarıdır. Zira, sporun taşrada örgütlenmesi ve dolayısıyla yaygınlaştırılması sadece ve sadece federasyonlar sayesinde gerçekleşebilmektedir.


GSGM’e bağlı federasyonların hızla (yarı) özerk hale getirilmeye ve Türk Spor Kurumu Kanunu’nun çıkarılmaya çalışıldığı şu günlerde, böyle bir çalışmanın ilgili herkese faydalı olmasını umarım.


KISIM I

Bölüm I


GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YAPILANMASI


1. Teşkilat :


GSGM , Başbakanlığa bağlı , merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip taşrada ise özel bütçeli il ve ilçe müdürlüklerinden oluşan bir kamu kurumudur. Görüldüğü üzere , GSGM teşkilatı , merkez ve taşra teşkilatlarından oluşmaktadır (3289 s.k. m. 1-3). Bir de “Sürekli Kurullar” vardır.


1.1. Merkez Teşkilatı :


GSGM merkez teşkilatı ; Genel Müdürlük , Ana Hizmet Birimleri , Danışma ve

Denetim Birimi , Yardımcı Birimler ve Bağlı Birimler’den oluşur. Bunlar aşağıda ayrı ayrı

ve özetle ele alınacaktır (3289 s.k. m. 4-5)1 .


1.1.1. Genel Müdürlük :1.1.1.1. Genel Müdür :

Kuruluşun en üst amiridir. Genel müdürlük hizmetlerinin mevzuata ve planlara uygun yürütülmesini ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlar. Merkez ve taşra teşkilatlarının faaliyetlerini , işlerini ve hesaplarını , spor kulüplerini , spor kuruluşlarını ve spor amacı taşıyan teşekkülleri denetler.


1.1.1.2. Genel Müdür Yardımcıları :

Genel Müdür’e bağlı dört adet genel müdür yardımcısı vardır. Genel Müdür

tarafından kendilerine verilecek iş ve hizmetleri Genel Müdür adına düzenlemek ve yürütmekle görevlidirler.


Genel Müdürlük’teki 10 daire başkanlığından Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı (1 adet) bir genel müdür yardımcısına - Tesisler ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları (2 adet) bir genel müdür yardımcısına - Sağlık , Dış İlişkiler ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlıkları (3 adet) bir genel müdür yardımcısına, Spor eğitimi , Gençlik Hizmetleri , Spor Kuruluşları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlıkları (4 adet) bir genel müdür yardımcısına bağlıdır.


1.1.2. Ana Hizmet Birimleri :


Spor Federasyonları Başkanlıkları , Tesisler Dairesi Başkanlığı , Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı , Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı , Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı , Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı , Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’ndan oluşur.


1.1.3. Danışma Ve Denetim Birimi :


Teftiş Kurulu Başkanlığı , Hukuk Müşavirliği , Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı’ndan oluşur.


1.1.4. Yardımcı Birimler :


Personel ve Eğitim Dairesi başkanlığı , İdari ve Mali İşler dairesi Başkanlığı , Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı , Savunma Uzmanlığı’ndan oluşur.


1.1.5. Bağlı Birimler :


Sadece , Spor Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü vardır.


1.2. Taşra Teşkilatı :


GSGM Taşra Teşkilatı ise , İl ve İlçe Müdürlükleri’nden oluşur2 (3289 s.k. m. 6-7) .


1.2.1. İl Müdürlükleri :


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başkanı validir. Hizmetleri yürütmek amacıyla valiye karşı birinci derecede sorumlu bir il müdürü vardır. Bütçesi özeldir. İllerde uygulanmakta olan spor dallarının ilgili federasyonları ile uyumlu çalışabilecek ve federasyonların taşra ile bağlantılarını sağlayabilecek birer fahri spor dalı temsilcileri vardır. Bunlar , valinin sorumluluğu altındadır.


1.2.2. İlçe Müdürlükleri :Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü başkanı kaymakamdır. Hizmetleri yürütmek amacıyla kaymakama karşı birinci derecede sorumlu bir ilçe müdürü vardır. İl bütçesinden

ilçelere , İl danışma kurulunun teklifi ve valinin onayı ile ödenek tahsis edilir.


1.3. Sürekli Kurullar :


GSGM’nün bu kurulları , Gençlik ve Spor Şuraları , Merkez Danışma Kurulu ve Ceza Kurulları’ndan (Merkez Ceza Kurulu , Genel Müdürlük Ceza Kurulu ile İl ve İlçe Ceza Kurulları ) oluşur (3289 s.k. m. 8-9-10) .

1.3.1. Gençlik Ve Spor Şuraları :


Doğrudan doğruya Genel Müdür’e bağlıdır. Danışma organı niteliğindedir. Gençlik ve spor faaliyetleri konusunda olmak üzere Başbakanlıkça dört yılda bir toplanır.


1.3.2. Merkez Danışma Kurulu :


Doğrudan doğruya Genel Müdür’e bağlı olup başkanlığını da Genel Müdür yapar. Başbakan’ın (ya da spordan sorumlu Devlet Bakanı’nın) atayacağı 3 kişi ile Milli Savunma , İç İşleri , Sağlık , TMOK , TSYD , Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun kendi üyeleri arasından belirleyecekleri birer temsilci ve üniversitelerin sporla ilgili en üst yetkililerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilciden oluşur.


Genel müdürlükçe hazırlanan bütçe ile yıllık çalışma programını tetkik ve kontrol eder ve kendisine havale edilen işlerde görüş bildirir. Federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları kontrol eder , özerk federasyonlar kapsam dışı kalmak şartıyla, teşkilatı ilgilendiren YÖNETMELİKLERİ hazırlar , federasyon kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirir , spor güvenliği ile ilgili konularda yönetmelikler düzenler ve görüş bildirir , spor , müsabaka , hakem , saha , tesis ve malze- meleri gibi sporla ilgili tüm konularda temel prensipleri tespit eder ve düzenleme yapar.


Genel müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programının tasdiki ile teşkilatı ilgilendiren yönetmeliklerin hazırlanmasına yönelik vereceği kararlar kesindir. Ancak bu kararlar başkan tarafından fesih veya tadil olunabilir.


1.3.3. Ceza Kurulları :


Merkez Ceza Kurulu , Genel Müdürlük Ceza Kurulu ile İl ve İlçe Ceza Kurulları’ndan oluşur.


Ceza Kurulları , görevlerinde bağımsızdır. Görev süresi içinde feshedilemez , üyeleri azil olunamaz. Boşalan üyelik yerine yedek üye atanır. Ceza kurulları , üye sayılarının üçten aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de üye sayısının üçe tamamlanamaması halinde , geriye kalan görev süresini tamamlamak üzere yeniden kurulurlar. GSGM’de maaşlı çalışanlar , fahri mensuplar , federasyonlarda , federasyonlara bağlı kurullarda , kulüplerde , faal görev alanlar kurullarda görev alamazlar. Ceza kurulları görevlerine dahil konularda bütün cezaları vermekle yetkilidir3.


1.3.3.1. Merkez Ceza Kurulu :

Doğrudan doğruya Genel Müdür’e bağlıdır.Yüksek okul mezunu olmak şartı ile Genel Müdür’ün teklifi ve Bakan’ın onayı ile ağustos ayının ilk haftasında iki yıllığına seçilen 5 kişiden oluşur. Bu üyelerden üçünün hukuk fakültesi mezunu , birinin genel müdür tarafından seçilen Danışma Kurulu üyesi diğerinin de Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu üyesinden oluşması ve hepsinin , spor bilgisi , ihtisası ve tarafsızlığı ile tanınmış olması şarttır.


GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ni4 uygulamakla yetkili kurullardan biri olup genel müdürlük ceza kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları inceler ve karar verir. Ceza kurullarının başkan ve üyeleri ile amatör spor dallarının federasyon başkan ve üyeleri hakkında tahkikatlar yapar. Ceza Kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözer. Merkez Ceza Kurulunun kararları kesindir. Ancak, Merkez Ceza Kurulu kararlarının Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren 10 gün içinde genel müdür verilen kararın yeniden incelenmesini gerekçeleri ile bildirmek suretiyle isteyebilir. Yeniden inceleme talebi, cezanın uygulanmasını etkilemez. Yeniden inceleme üzerine verilen karar hakkında yeni bir talepte bulunulamaz.(GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği m. 8/3-7-9/a-10/a)


1.3.3.2. Genel Müdürlük Ceza Kurulu :

Doğrudan doğruya Genel Müdür’e bağlıdır. Yüksek okul mezunu olmak şartıyla Genel Müdür’ün teklifi ve Bakan’ın onayı ile ağustos ayının ilk haftasında iki yıllığına seçilen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin en az ikisinin hukuk fakültesi mezunu olması şarttır.


İl ve İlçe Ceza Kurulları’nın görevi dışında kalan konularda GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği kurallarını uygular. (GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği m. 7-9/b-10/b-13/2)


1.3.3.3. İl Ve İlçe Ceza Kuralları :

Yüksek okul mezunu olmak şartı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün teklifi ve valinin onayı ile ağustos ayının ilk haftasında iki yıl görev yapmak üzere atanan beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin en az ikisinin hukuk fakültesi mezunu olması gerekir.

İl ve ilçe ceza kurulları hakem , gözlemci , temsilci ve spor saha komiserlerinin suçları dışındaki aynı ile bağlı teşekkül ve kişilerin amatör spor yarışmalarına ilişkin fiillerini tahkik edip sonuçlandırır (GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği m. 7-9/c-10/c,d).


Bölüm II

GSGM’YE BAĞLI FEDERASYONLAR YAPILANMASI


Amatör federasyonların adedi ile profesyonel dallar , sürekli kurullardan olan , Merkez Danışma Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra , Genel Müdür’ün teklifi ve Başbakanın onayı ile kurulur5. Tüm spor dalları bir federasyona bağlıdır. Bir veya daha fazla spor dalı teknik ve idari bakımdan bir federasyona bağlanabilir6. GSGM’ye bağlı 58 federasyon vardır . Bu federasyonları ;


1. Özerk olmayan (bağlı) federasyonlar ve

2. Özerk federasyonlar


olarak ikiye ayırmak mümkündür. Aşağıda her iki grup federasyonun yapılanmaları ayrı ayrı incelenecektir 7.


1. Özerk Olmayan (Bağlı) Federasyonlar :


Bu federasyonlar , 3289 sayılı kanunun 19. maddesine dayanarak hazırlanmış , “GSGM Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma , Görev , Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği”8 hükümlerine göre teşkilatlanmışlardır.


Bu tür federasyonlar , yukarıda belirttiğim GSGM teşkilatlanması içinde , Ana Hizmet Birimleri arasında bir “Başkanlık” olarak örgütlenmiş olup ayrı bir tüzel kişilikleri yoktur. Her federasyon kendi yetki alanına giren konularda teknik ve idari açıdan karar almaya yetkilidir.


Bu yönetmelikler hükümlerine göre Federasyonlar ; YÖNETİM KURULU , YÜRÜTME ORGANI ve DANIŞMA ORGANLARI’ndan oluşur. Bir de federasyonların faaliyetlerini denetlemek ve başarılarını ölçmek amacıyla , SPORTİF DEĞERLENDİRME KURULU vardır ki bu kurul , federasyonlar dışında ve onlardan ayrı olarak faaliyet gösterir.


Halen 3 adet özerk olmayan federasyon vardır.


1.1. Organları :


1.1.1. Yönetim Kurulu :


Federasyonların karar organı YÖNETİM KURULUDUR. Yönetim Kurulu , BAŞKAN , yeteri kadar AS BAŞKAN , GENEL SEKRETER ve ÜYELERDEN oluşur.


Başkan, as başkanlar ve genel sekreter hariç , Yönetim Kurulu üyeliklerine , “GSGM Spor Federasyonlarının Teşkilatı , Çalışma , Görev , Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği’nin” 7. maddesinde aranan şartlara9 haiz kişiler arasından , bünyesinde bir spor dalı olan federasyonlarca 15 , daha fazla spor dalı olanlarca en çok 19 federasyon başkanının teklifi , genel müdürün uygun görüşü üzerine bakan tarafından atanabilir.!


Yönetim kurulunun görev süresi başkanın görev süresiyle sınırlıdır. Herhangi bir sebeple başkanın görevinin sona ermesi halinde yönetim kurulunun da görevi sona erer.


Federasyon başkanları ve yönetim kurulu üyeleri , kendi spor dallarındaki müsabakalarda hakemlik ve antrenörlük yapamazlar. Başkan veya üyeler hakkında , devletin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet’in niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerden dolayı savcılıkça soruşturma açılması halinde geçici olarak , bu faaliyetlerin mahkumiyetle sonuçlaması halinde de daimi olarak görevden alınırlar10.


1.1.1.1. Başkan :

Federasyon başkanı, yönetim kurulunun başkanıdır. Başkanın bulunmadığı toplantılarda yönetim kuruluna as başkan vekalet eder.


“GSGM Federasyon Başkanlıkları Seçim Yönetmeliği”11 5. maddesinde sayılan şartlara haiz kişiler ilgili federasyon başkanlığına aday olabilirler12. Başkanlık seçimleri dört yılda bir branşına göre Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nın bitim tarihlerinden itibaren dört ay içerisinde yapılır. Olimpik olmayan spor federasyonlarının başkanlık seçimi ise Yaz Olimpiyat Oyunlarını takiben dört ay içinde yapılır.

Başkanlık seçim işlemlerini Merkez Seçim Kurulu , İl Seçim Kurulu ile koordineli olarak yürütür. Merkez Seçim Kurulu üyeleri Genel Müdür’ün onayı ile Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında bir hukukçu , bir müfettiş ve en az şube müdürü seviyesinde iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.


Yapılan seçim sonunda en çok oyu alan aday Genel Müdür’ün teklifi , Bakan’ın onayı ile federasyon başkanı olarak göreve başlatılır!. Oyların eşit olması halinde başkan kura çekilerek belirlenir. Başkan adayı çıkmaması , başkanın görevinden alınması , başkanın istifa etmesi veya yeni bir federasyon kurulması hallerinde MDK üyeleri , Genel Müdür Yardımcıları , Kurul Başkanları , 1. Hukuk Müşaviri , Daire Başkanları ve Spor Toto Teşkilat Müdürü’nden oluşan kişiler arasından en geç bir ay içinde seçilir. İlgili branşta bir tek aday çıkması halinde adayın , o branşta kullanılması gereken oyların en az 1/3 ünü alması şarttır. Başkanın istifa etmesi veya görevinden alınması halinde seçilecek başkan dört yıllık sürenin sonuna kadar görev yapar. Federasyon başkanlarının görev süreleri dört yıldır.


Federasyon başkanları kendileri diledikleri zaman görevlerinden ayrılabilecekleri gibi ; Genel Müdür’ün teklifi ve Bakan’ın onayı ile , seçilme şartlarını kaybetmeleri , yapılan incelemeler sonucunda görevde kalmalarında sakınca görülmesi , Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından sportif olarak başarısız olduklarının tespiti13 veya hedef ve programlarını gerçekleştirememesi hallerinde görevden alınabilirler.! Başkanın her ne sebeple olursa olsun görevden ayrılması ile ona bağlı tüm kurulların da görevi sona erer.Yeni başkan seçilinceye kadar mevcut kurullar görevlerine devam eder.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Add document to your blog or website

Similar:

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconHASTANELERDE TIBBİ MALZEME ve İLAÇ TEMİNİ: Güncel sorunlar, Olası sorunlar ve Çözüm önerileri-II

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconKURUMSAL AĞ YAPILARINDA KARŞILAŞILABİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconİNTERNET KAYNAKLI TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconMEVCUT YASAL DÜZENLEMELER, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconBelediye Atıklarının Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconVAN İLİNDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ icon2- İhracat yaparken karşılaşılan sorunlar ile sektörün sorunları karşısındaki çözüm önerileri; 1

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BİYOTEKNOLOJİK AR-GE FAALİYETLERİ AÇISINDAN BİYOGÜVENLİK KANUNU : SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ iconSOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ, YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HAKKINDA R A P O R

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ icon"Mülki idare Amirleri açısından Organize Sanayi Bölgelerinin kurulusu, yürütülmesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm Önerileri."

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page