Sürekli Sistemlerin Dinamiği
Indir 47.54 Kb.
TitleSürekli Sistemlerin Dinamiği
Date conversion21.02.2013
Size47.54 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mkm.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/MAKİNE TEORİSİ VE KONTROL.doc

Dersin Kodu

Adı

D U K

065 6501

Sürekli Sistemlerin Dinamiği

3 0 3

065 6502

Sistem Dinamiği ve Kontrol

3 0 3

065 6503

Lineer Mühendislik Sistemleri

3 0 3

065 6504

Titreşim Analizi Metotları

3 0 3

065 6505

Non-Lineer Kontrol Teorisi

3 0 3

065 6506

Taşıt Titreşimlerinin Aktif Kontrolü

3 0 3

065 6507

Robotların Kinematiği ve Dinamiği

3 0 3

065 6508

Mekanizmaların Bilgisayarla Kinematik ve Dinamik Analizi

3 0 3

065 6509

İleri Endüstriyel Akustik ve Gürültü

3 0 3

065 6510

Mekanik Sistemlerde Modelleme ve Simülasyon

3 0 3

065 6511

Makine Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi Uygulamaları

3 0 3

065 6512

Akışkan Güç Kontrolü

3 0 3

065 6513

İleri Hidrolik ve Pnömatik Mekanizmalar

3 0 3

065 6514

Mühendislikte Optimizasyon Uygulamaları

3 0 3

065 6515

Mühendislik Matematiği

3 0 3

065 6516

Makine Mühendisliği İçin Temel Elektronik

3 0 3

065 6517

Mikroişlemci ve Makine Mühendisliğinde Uygulamaları

3 0 3

065 6518

Makinelerin Otomasyonu

3 0 3

065 6519

Uygulamalı Mekanikte Enerji Metotları

3 0 3

065 6520

Elastisite Teorisine Giriş

3 0 3

065 6521

Plak Titreşimlerinin Analizinde Nümerik ve Yaklaşık Yöntemler

3 0 3

065 6522

İleri Taşıt Dinamiği

3 0 3

065 6523

Modern Kontrol Yöntemleri

3 0 3

065 6524

Gerçek Zamanlı Sistemler ve Uygulamaları

3 0 3

065 6525

Titreşim Analizi ve Makine Performansı

3 0 3

065 6588

Seminer (Yüksek Lisans)

0 2 0

065 6589

Seminer (Doktora)

0 2 0

065 6598

Yüksek Lisans Tezi

0 0 0

065 6599

Doktora Tezi

0 0 0MAKİNE TEORİSİ VE KONTROL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

065 6501 Sürekli Sistemlerin Dinamiği (3 0) 3

Giriş; Sistemlerin ayrık ve sürekli modellenmesi/ Ayrık Modele Dayalı İncelemeler; Kütle ve katılık matrisleri, özdeğer analizi. Esneklik matrisi, özdeğer analizi probleminin alternatif formülasyonu. Dunkerley formülü ve Rayleigh yöntemi. Sönüm modelleri. Zorlanmış titreşimler ve modal analiz. Sürekli sistemlerin doğrudan ayrık modellenmesi./Sürekli Ortam Modeline Dayalı İncelemeler/Gergin tellerin titreşimleri. Sınır değer ve başlangıç değer problemleri ve çözümü. Prizmatik çubukların boyuna titreşimleri (basit teori). Klasik sınır koşullarında sınır değer problemi ve çözümü. Genel sınır koşulları. Ara noktalardaki tekilliklerin etkisi. Zorlanmış titreşimler. Sınırdan etkiyen kuvvet, aradan etkiyen tekil kuvvet ve yayılı kuvvet halleri. Modal analiz. Malzeme sönüm modelleri. Çubuklarda enerji ifadeleri. Rayleigh yöntemiyle yaklaşık frekans hesabı. Dairesel kesitli millerin burulma titreşimleri. Formülasyon. Prizmatik kirişlerin enine titreşimleri (Euler-Bernouilli kiriş teorisi). Klasik sınır koşullarında sınır değer problemi ve çözümü. Genel sınır koşulları. Ara noktalardaki tekilliklerin etkisi. Zorlanmış titreşimler. Sınırdan etkiyen kuvvet ve yayılı kuvvet halleri. Aradan etkiyen, sabit ve hareketli tekil kuvvet halleri. Modal analiz. Enerji ifadeleri. Rayleigh yöntemiyle yaklaşık frekans hesabı. Malzeme sönümü. Boyuna ve enine kuvvetler etkisindeki prizmatik kiriş probleminin genel formülasyonu ve uygulamaları: Boyuna kuvvetlerin etkisi. Hareketli kirişlerin titreşimleri. Plak titreşimlerine giriş./Sürekli Modellerin Ayrıklaştırılması; Galerkin yöntemi ve uygulamaları, Rayleigh-Ritz yöntemi ve uygulamaları

065 6502 Sistem Dinamiği ve Kontrol (3 0) 3

Dinamik sistemler ve matematik modellerin çıkarılması /Modellerin matlap ortamında çözümü/ kontrol metodlarınn incelenmesi ve sistemlere uygulanması/ kontrol sistemlerinde kullanılan sensörler motorlar, zaman roleleri, Dsp ve mikroişlemciler.

065 6503 Lineer Mühendislik Sistemleri (3 0) 3

Lineer sistem / Gerçek sistem ve lineerleştirme / Lineer model ve matematik formülasyon / Lineer diferansiyel denklemlerin çözümü / Lineer sistemlerin kararlılık analizi / Durum uzayı formülasyonu / Frekans cevabı / Bode diyagramı.

065 6504 Titreşim Analizi Metodları (3 0) 3

Dinamiğin prensipleri / Lagrange denklemleri / Çok serbestlik dereceli sistemler / Doğal frekans kavramı ve modal analiz / Kararlılık durumunun incelenmesi

065 6505 Non-Lineer Kontrol Teorisi (3 0) 3

Lineer ve lineer olmayan sistemlerin farklılıkları/ Non-lineer titreşimlere giriş/ Non-lineer sistemlerin gerçek çözümü/ faz planı analizi/ faz diagramları/ Lipschit Sürekliliği/ Çözümlerin varlık ve teklikleri/ kararlılık kriterleri/ Lyapunov kararlılık kriteri/ Lasalle Invariance Prensibi/ giriş çıkış kararlılığı/ nonlineer sistemlerde pasiflik/ nonlineer sistemlerin pasif tabanlı kontrolü/ nonlineer sistemlere geometrik yaklaşımlar/ nonlineer sistemleri geri besleme ile kararlı kılma/ nonlineer sistemleri geri besleme ile doğrusallaştırma/ tarif fonksiyonu analizi/ Backstepping Yöntemi/ singular Perturbation/ kayan kip kontrol.

065 6506 Taşıt Titreşimlerinin Aktif Kontrolü (3 0) 3

Taşıt titreşimlerinin sebepleri ve sonuçlarının incelenmesi/ pasif süspansiyon sistemleri, yarı aktif ve aktif süspansiyon sistemlerinin incelenmesi/ taşıt titreşimlerinin değerlendirilmesi(konfor, konstrüksiyon ve dinamik tekerlek basıncı)/ süspansiyon sistemlerine muhtelif kontrol yöntemlerinin uygulanması ( PID, Sling mode control, LQR, LQG vs).

065 6507 Robotların Kinematiği ve Dinamiği (3 0) 3

Giriş/ Kinematik analiz/ düz kinematik analiz, ters knematik analiz/ dinamik analiz/ düz dinamik analiz, ters dinamik analiz/ esnek robot kol kinematiği/ esnekrobpt kol dinamiği/ yörünge palnlaması.

065 6508 Mekanizmaların Bilgisayarla Kinematik ve Dinamik Analiz (3 0) 3

Genel tanımlamalar / Bilgisayar destekli mekanizma problemlerinin çözümü / Tek serbestlik dereceli mekanizmalar / Çok serbestlik dereceli mekanizmalar / Statik, virtüel işler prensibi / Tek serbestlik dereceli makinelerin dinamiği / Çok serbestlik dereceli makinelerin dinamiği / Lagrange hareket denklemi.

065 6509 İleri Endüstriyel Akustik ve Gürültü (3 0) 3

Ses ve gürültünün özellikleri / Gürültünün insan üzerindeki etkileri/ses seviyesinin hesaplanması/gürültünün zaman ve frekans cevapları/ oktav bantları/ Gürültü ölçümleri ve ilgili standartlar/ İşyeri ve çevre gürültüsünün değerlendirilmesi/ Endüstriyel gürültü kaynakları/ makinelerin ses gücü seviyelerinin hesaplanması/ gürültü kontrol yöntemleri/ kaynakta gürültü kontrolü / yayılma alanında gürültü kontrolü/ alıcıda gürültü kontrolü/ gürültü izolasyon malzemeleri/ endüstriyel gürültü kontrolü uygulamaları.

065 6510 Mekanik Sistemlerde Modelleme ve Simülasyon (3 0) 3

Sistem kavramı ve sistem tasarımı / Model kavramı / Fiziksel model kavramı / Matematik model kavramı ve matematik model yaklaşımları / Bond Graph yöntemi / Fiziksel model oluşturma / Fiziksel modelden Bond Graph modeline geçiş / Bond Graph modelde nedensellik çalışması / Bond Graph modelden blok diyagramlarına ve durum denklemelerine geçiş / Simülasyon çalışması ve sistem analizi / Bond Graph yönteminin farklı enerji domenlerindeki uygulamaları.

065 6511 Makine Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi Uygulamaları (3 0) 3

Giriş; Sonlu elemanlar metodunda temel düşünce, Sonlu elemanların tarihi , Basit yapıların sonlu elemanlara uygun hale getirilmesi / Sonlu eleman tiplerinin tanıtılması/ boyuna eleman için enerji ifadelerinin elde edilmesi; rijitlik ve kütle matrislerinin elde edilmesi, uygulama/ analiz Teknikleri; Modal analiz, hormanik analiz, transient analiz, uygulamalr/ burulma ve eğilme elemanları için enerji ifadelerinin elde edilmesi; rijitlik ve kütle matrislerinin elde edilmesi, uygulamalar/ sonlu elemanlar program tanıtımı; program uygulamaları/ iki boyutlu problemler; membran elemanlar, kabuk elemanlar/ uygulamalar.


065 6512 Akışkan Güç Kontrolü (3 0) 3

Servo ve oransal valflerle hidrolik güç iletiminde, kontrol sistemlerinin tasarımı ve teknolojik uygulamalar.

065 6513 İleri Hidrolik ve Pnömatik Mekanizmalar (3 0) 3

Hidrolik ve pnömatik güç iletiminde kullanılan mekanizmaların tanıtımı, modellenmesi ve bilgisayar ortamında benzetim çalışmaları, endüstriyel uygulamalar.

065 6514 Mühendislikte Optimizasyon Uygulamaları (3 0) 3

Giriş;Optimizasyon ve mühendislikteki yeri. Terminoloji, temel kavram ve tanımlar./Parametre Optimizasyonu;Maksimum ve Minimumlar Kuramı: Tek ve çok boyutlu problemlerde gerek ve yeter koşullar. Eşitlik kısıtları. Yok etme yöntemi ve Lagrange çarpanları. Eşitsizlik kısıtları. Değişken dönüşümü ve Kuhn-Tucker koşulları. İntegrallerin ekstremumunun bulunması.Lineer olmayan programlama: Tek boyutlu problemlerde arama teknikleri. Newton ve sekant yöntemleri. Aralık yarılama, altın oranlı arama, Fibonacci araması ve eğri uydurma. Çok boyutlu problemlerde arama teknikleri. Newton Yöntemi, en dik iniş yöntemi, Simpleks Yöntemi, Hooke ve Jeeves yöntemi, vb. Kısıtlı optimizasyon. Lagrange çarpanları, ceza fonksiyonları, bariyer fonksiyonları. Bilgisayar uygulamaları.Lineer programlama: Problemin formülasyonu, temel özellikleri ve çözümü. Simpleks yöntemi. Bilgisayar uygulamaları./ Fonksiyon Optimizasyonu;Varyasyonlar hesabı. Temel problem. Çok sayıda bilinmeyen fonksiyon, çok sayıda bağımsız parametre ve yüksek türevler içeren problemler. Sınır koşulları belirsiz problemler. Kısıtlı problemler. Varyasyonlar hesabı probleminin parametre optimizasyonu problemine dönüştürülerek çözülmesi. Ritz yöntemi.

065 6515 Mühendislik Matematiği (3 0) 3

Giriş ve Temel Kavramlar; sayıla, analitik çözüm ve sayısal çözüm, sayısal çözümlerde oluşan hatalar, seriler, sayısal çözümleme yazılımları( Matlab, Mathematica)/ vektörler; tanımlar, vektör normları, gradient, diverjans/ matrisler; temel tanımlar, matris cebri, özdeğer, özvektör, matrislerin normları/ lineer denklemler/ lineer olmayan denklemler/ diferansiyel denklemler/ ; temel tanımlar, convolution integrali/ laplace dönüşümü; laplace dönüşümü ile diferansiyel denklemlerin çözümü/ fourier dönüşümü/ sonlu farklar, sayısal türev, sayısal integral/ diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü/ kısmı türevli denklemler; temel ilkeler, değişkenlerin ayrılması, tel titreşimleri problemleri.

065 6516 Makine Mühendisliği İçin Temel Elektronik (3 0) 3

Yarı iletken malzeme ve diyotlar / Transistörler / Transistörlü devrelerin DC analizi tasarımı / Operasyonel amplifikatörler / Dijital elektronik / Modülasyon ve haberleşme tekniği.

065 6517 Mikroişlemci ve Makine Mühendisliğinde Uygulamaları (3 0) 3

Mikroişlemci yapıları ve komut setleri / Mikroişlemcilerin programlanması ve programlama teknikleri / Mikroişlemci CPU modül dizaynı ve hatlar / Mikroişlemci ana bellek dizaynı / Seri I /O ve paralel I /O yöntemleri / Mikro işlemci kontrol uygulamaları / Arabirim devreleri data haberleşmesi ve standartları / Gerçek zaman kontrolü / Çevre birimleri ve geliştirme sistemleri / Uygulamalar.

065 6518 Makinelerin Otomasyonu (3 0) 3

Roleli kontrol sistemleri ve uygulamaları / Programlanabilir lojik denetleyiciler ve uygulamaları / Endüstriyel bilgisayarlar / Programlama dilleri.

065 6519 Uygulamalı Mekanikte Enerji Metotları (3 0) 3

Gerilme enerjisi / Virtüel iş prensibi / Betty-Maxwell karşıt teoremi / Tesir katsayıları / Castigliano teoremleri / Toplam potansiyel enerji yöntemi / Komple monter enerji yöntemi / Statikçe belirsiz kiriş problemleri / Statikçe belirli kiriş problemleri.

065 6520 Elastisite Teorisine Giriş (3 0) 3

Dengenin diferansiyel denklemeleri / Uygunluk denklemleri / Polinomlar ile düzlem gerilme probleminin çözümü / Polar koordinatlarda düzlem gerilme probleminin genel denklemleri / Tekil kuvvet etkisi / Polar koordinatlarda düzlem gerilme probleminin çözümü / Düzlem şekil değiştirme problemleri / Dairesel plak probleminin çözümü./ Genelleştirilmiş Hooke Kanunu

065 6521 Plak Titreşimlerinin Analizinde Nümerik ve Yaklaşık Yöntemler (3 0) 3

Doğal frekansların belirlenmesinde kullanılan enerji yöntemleri / Sonlu farklar yöntemiyle hareketin diferansiyel denkleminin çözümü / Plakların dinamik analizinde sonlu eleman yöntemi / Kütle matrisi / Ayrık sistemlerin Çözümü / Statik yer değiştirmelerden doğal frekansların eldesi.

065 6522 İleri Taşıt Dinamiği (3 0) 3

Taşıt dinamiğine Giriş; eksen Sistemleri, sistemde oluşan kuvvet ve momentler/Performans ve doğrusal dinamik; ivmelenme performansa, frenleme performansı, taşıt hareket denklemleri, taşıt kafa vurma hareketi/Sü-spansiyon sistemleri ve düşey dinamik; süspansiyon sistemi karakteristikleri, süspansiyon yük transferi, taşıt yük transferi, yalpa hareketi, çeyrek, yarım taşıt seyir modelleri/ yanal dinamik; dönemeç kuvvetleri, taşıt dönemeç sertliği, lineer ve non-Lineer lastik modelleri ile kararlı hal viraj dengesi, yönlendirme karakteristikleri: aşırı nötral ve zayıf yönlendirme, kararsız hal yol tutuş dinamiği/ tam taşıt modeli/ kontrol yöntemleri; aktif ve yarı aktif süspansiyon kontrolü, ön-arka ve dört tekerden doğrultu kontrolü, direk ve aktif yanal sapma kontrolü.

065 6523 Modern Kontrol Yöntemleri (3 0) 3

Klasik Kontrol Yöntemleri/ zamana cevabı/ frekans cevabı/ PID kontrol yöntemi/ kök yer eğrisi/ bode diagramı/ kararlılık/ lypanov kararlılık analizi/ dinamik sistemlerin durum uzayı gösterimi/ kontrol edilebilirlik// gözlenebilirlilik/ tam durum değişkeni geri beslemeli kontrol/ azaltılmış durum değişkeni geri beslemeli kontrol/ luenberger gözlemleyicisi/ tam durum değişkeni gözlemleyici tasarımı/ azaltılmış durum değişkeni gözlemleyici tasarımı/ kayan kipli kon rolcü tasarımı/ LQR kontrolcü tasarımı/ LQC konrolcü tasarımı/ dayanıklılık.


065 6524 Gerçek Zamanlı Sistemlerin ve Uygulamaları (3 0) 3

Gerçek zamanlı sistemlere giriş (dijital kontrol, sinyal işleme) / Gerçek zamanlı sistemlerin zamana kısıtlarına göre değerlendirilmesi (iş ve işlemciler, iş başlama ve bitirme sürelerinin kısıtları, zamanlamanın önemli olduğu sistemler, zamanlamanın arka planda olduğu sistemler) / Gerçek zamanlı sistemler için referans modeli (sistemi oluşturan kaynaklar, periyodik iş modeli, veri öncelikli kısıtlamaları ve veri bağımlılığı, fonksiyonel parametreler ve sisteme etkileri) / Gerçek zamanlı sistemlerin uygulanan genel iş çalıştırma yöntemleri (zamana bağlı iş çalıştırma, önceliğe bağlı iş çalıştırma, dinamik ve statik sistemler, iş çalıştırma algoritmalarının karşılaştırmalı incelenmesi) / Gerçek zamanlı sistemlerde kaynaklar ve kaynaklara erişim kontrolü (kaynak tipleri ve kaynak kullanımı, kaynaklara erişimde oluşabilecek çakışmalar, kaynaklara eş zamanlı erişim kontrolü) / Gerçek zamanlı haberleşme (gerçek zamanlı haberleşme modeli, gerçek zamanlı haberleşmeye uygun altyapı ve protokoller).

065 6525 Titreşim Analizi ve Makine Performansı (3 0) 3

Giriş; Titreşim analizine giriş, titreşim analizine genel bakış ve uygulamaları, titreşim kaynakları/ titreşim teorisi ve makine dinamiği/ titreşim ve veri tipleri ve toplanması/analiz teknikleri/makine kompleks izlemem parametrelerive veri toplanması / veri tabanlı oluşturma/ hasar-mod analizi(failure-mode analysis/referans analizi.

Add document to your blog or website

Similar:

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconBulundugunuz yer her zaman sizie dar gelir. Surekli yeniliklere acilmak, surekli kosmak, surekli farkli seylerle tanismak isteriz. Bazan buyuk hedefler vardir

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconBilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişme ve gelişmeler bütün sektörlerde çalışan insangücünün sürekli eğitimini zorunlu kılmaktadır. Sürekli eğitimin

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconSon iki yılın gazete ve dergi başlıklarında sürekli olarak okuduğumuz cümlelerde devekuşu derisi sürekli soruluyor. Deve kuşu eti son haykırış ve buna benzer

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconKendimi sürekli geliştirip, bu gelişimi ve kazandığım tecrübeleri uygulayabileceğim, paylaşabileceğim, vizyon sahibi, kurumsal ve sürekli gelişimi kendine

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconSürekli Gelişmek; Sürekli Geliştirmek

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconTeorem X üzerinde bir yarı norm p olsun. Bu takdirde p nin X üzerinde sürekli olması için gerek ve yeter koşul orijinde sürekli olmasıdır. Hatta bu p nin

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconA. Sürdürülemez İç Borç Dinamiği

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconİleri Akışkanlar Dinamiği

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconVücut Sıvıları ve Dinamiği (S)

Sürekli Sistemlerin Dinamiği iconMakine Dinamiği ve Mekanizma Tekniği

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page