T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Indir 1.79 Mb.
TitleT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Page45/45
Date conversion21.02.2013
Size1.79 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://otmg.meb.gov.tr/belgeler/otmg/OTMG_KILAVUZ.doc
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Veri Toplama Araçları


Sadece izlenimlere dayalı olarak elde edilen veriler, güvenli ve geçerli olmayabilir. Veri toplama araçlarının etkin kullanımı sistematik uygulamalarla mümkündür. Bu bölümde belirtilmiş olan her metot; veri toplamaya ilişkin becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Okulunuzda mevcut olan bilgi kaynaklarından mümkün olduğunca fazla yararlanınız.


Etkinlik: Okulunuzdaki bilgi kaynakları

Okulunuzda aşağıdaki bilgi kaynaklarından kaç tanesi mevcuttur?

Uygun olanların yanına bir işaret koyunuz. Erişebileceğiniz herhangi bir ek bilgi kaynağını ekleyiniz.1. Yazılı ya da kayıtlı belgeler

Kayıtlar (Öğrenci kütük defterleri, not defterleri, öğrenci gözlem dosyaları, vb.)

Toplantıların ve görüşmelerin kayıtları

Resmî yazılar

Öğrencilerin çalışmaları (Portfolyo, proje raporları…vb.)

Sınav sonuçları

Öğretmen yıllık / günlük planları…


2. Gözlem

Öğrenciler

Öğretmenler

Sınıf

Ders

Ders dışı faaliyetler

3. Görsel veriler

Çizimler

Fotoğraflar

Okul çevresi

Çekimler


4. Görüş alınacak kişiler

Öğrenciler

Okul personeli

Aileler

Ziyaretçiler

Bilgi toplamak için mevcut anketleri, kontrol listelerini ya da gözlem/görüşme araçlarını kullanabilirsiniz veya yenilerini geliştirebilirsiniz.6.1 Anketler

Anket; belirli bir konu hakkında görüş almak, algı belirlemek ya da bir durum ortaya koymak amacıyla oluşturulmuş sorulardan oluşan bir veri toplama aracıdır.
Etkinlik


(i) Karşılaştığınız sorunun kaynağını belirlemek amacıyla yararlı veriler sağlayabilecek anket geliştiriniz.


……………………..


(ii) Geliştirdiğiniz anketi uygulayınız.

………………………………………………………………………………………………


Anketlerin basit, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması işinizi kolaylaştıracaktır.

Aşağıda ölçme değerlendirme konusunda sıkıntı yaşayan bir öğretmen tarafından sorunun çözümüne ilişkin verileri toplamak amacıyla geliştirilmiş bir anket örneği sunulmuştur.


Ünite Sonu Değerlendirme Sınav Formu Tasarımı için analiz örneği

Evet

Hayır

Ünite sonu değerlendirme sınav formu;1- Ünite boyunca öğrenilen tüm kazanımları kapsıyor mu?2- Farklı soru tiplerini içeriyor mu?3- Açık bir biçimde ifade edilmiş mi?4- Çeşitli sınav tekniklerini kapsıyor mu?5- Çoktan seçmeli soruları içeriyor mu?6- Doğru/ yanlış sorularını içeriyor mu?7- Kısa cevaplı soruları içeriyor mu?8- Açık uçlu soruları içeriyor mu?9- Bireysel farklılıkları göz önüne alıyor mu?
Anketlerin basit, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için;

 • İncelemek istediğiniz konuyu sınırlandırın.

 • Mevcut duruma yönelik verileri belirlemek için, “Evet/Hayır” gibi net yanıtlar alabileceğiniz sorular kullanın.

 • Eğer kişilerin yorum ve görüşlerini de öğrenmek istiyorsanız, açık uçlu sorular kullanın.

 • Net ifadeler kullanın; uzun cümleler ve yönlendirici sorulardan kaçının.

 • Bir madde içerisinde iki farklı soru ifadesi kullanmayın.

 • Soruların duygusal etkilerini göz önünde bulundurun.


Dikkat Edilecek Hususlar

 • Uygulamaya katılanlar isimleri kâğıtların üzerinde yer alacaksa yanıt vermek istemeyebilirler

 • Anketi ne zaman ve nasıl uygulayacağınıza karar verin.

 • Anket sorularının nasıl yanıtlanacağını kısaca açıklayınız.

 • Anketi değerlendirme biçiminizi belirleyin.

 • Sonuçları ilgililerle paylaşın.


6.2 Kontrol Listeleri

Kontrol listelerinde ankette olduğu gibi sorular yöneltilmektedir. Ancak yanıtlar belli bir ifadenin onaylanma ya da onaylanmama derecesini belirlemektedir. Aşağıda öğretme ve öğrenme sürecindeki mevcut kaynakların kullanımına ilişkin bir kontrol listesi örneği bulunmaktadır:

1 – Kesinlikle katılmıyorum; 2 - Katılmıyorum; 3– Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5– Kesinlikle katılıyorum;

Okulumuzda:

1

2

3

4

5

1. Öğrenciler mevcut olan tüm kaynakların farkındadırlar.


x
2. Çevreyle olumlu bir ilişki vardır.
x


3. Okul çevresindeki farklı kaynaklardan faydalanılmaktadır.
x


4. Öğrencilerimiz aktif öğrenme için çeşitli kaynaklardan faydalanmaktadır.x5. Öğrenci çalışmaları sergilenmektedir.


x
Etkinlik

Okulunuzda ailelerin; çocukların öğrenme ve okul faaliyetlerine katılımlarına ilişkin görüşlerini almaya yönelik bir kontrol listesi hazırlayın.6.3 Görüşmeler

Bazı durumlarda ve koşullarda gerekli bilgileri elde etmek için görüşme yöntemini kullanmak gerekebilir. Meslektaşlarınızla, öğrencilerinizle veya ailelerle daha detaylı bilgiler edinmek için görüşmek isteyebilirsiniz. Kayıt cihazı veya çeşitli kayıt çizelgeleri kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır.


Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Görüşme yapılacak kişiye görüşmenin zamanı, yeri ve içeriğe ilişkin bilgi verin.

 2. Görüşmenin amacını açıklayın ve mantıksal sıralamada bir dizi soru hazırlayın. Böylece görüşme yapılan kişi konular hakkında net bilgi sahibi olabilir.

 3. Söylenenlerin bir kaydını tutunuz. Görüşme yaptığınız kişiye ana noktaları okuyun. Böylece söz konusu kişi notlarınızı onaylama ya da onaylamama olasılığına sahip olsun.

 4. Görüşme sonuçlarını amaç dışı kullanmayın ve görüşme yapılan kişiye bunu açıklayın.

 5. Çelişkili olmayan, herkesin bir fikir üretebileceği sorularla başlayın.


Olası sorunlar:

 • Görüşme yapılacak olan kişi, müdür, öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından dışlanma olasılığına karşı görüşme için isteksiz olabilir.

 • Öğretmenler, öğrencinin ya da ailelerin fikirlerinin kendi otoriteleri karşısında bir tehdit oluşturduğunu hissedebilirler.

 • Aileler “okul sorunlarıyla” ilgilenmek istemeyebilirler.
Etkinlik


1. Sınıfınızda olumlu ve olumsuz davranış gösteren birkaç öğrencinizle görüşme yapın.

Öğrencilere aşağıda sıralanmış olan soruları sorun.

 • Hangi konunun zor olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

 • Hangi etkinlikleri daha çok seviyorsunuz? Neden?

 • Hangi etkinlikleri daha zor buluyorsunuz? Neden?

 • Bireysel veya grup çalışmasından hangisini tercih ediyorsunuz? Neden?

 • Okul dışında dersleriniz için ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

2. Bulgular

 • Öğrencilerinizden aldığınız yanıtları karşılaştırınız.

3. Hangi sonuçlara ulaştınız?

 1. Bu sonuçları, örneğin öğrenciyi güdülemek ve tekniklerinizi farklılaştırmak için nasıl kullanabilirsiniz?

6.4 Gözlem

Öğretmenlerin çoğu sınıflarında olup bitenler ile ilgili sürekli olarak gözlem yapmaktadır. Gözlem, bir sorunu çözmeye yardımcı olabilecek bilgileri toplamak, karşılaştırma yapmak ya da yeni bir öğrenme metodunun başarısını değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, öğretmen meslektaşının öğretim yöntemlerini ya da öğrenme sürecini değerlendirme yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını sınıf içinde gözlemleyebilir. Bunun yanı sıra öğrencileri sınıf faaliyetlerine katılımlarına ya da ürettikleri çalışmaların kalitesine bakarak değerlendirebilirsiniz.Etkinlik

Öğretmenlerin aşağıdakileri daha iyi anlamasına yardımcı olacak bir gözlem sürecini yapılandırınız.

(a) Öğrencilerin sınıfta olumsuz davranışlar gösterme nedenleri,

(b) Öğrencilerin gruplar halinde çalışmasının yolları.

6.5 Bulguların Analizi ve Yorumlanması

Bireysel Mesleki Gelişim Planı oluştururken veri toplama süreci boyunca elde edilen bilgilerin bir araya getirip ve analiz edilmesi size çalışmanızda sitematik bir yaklaşım kazandıracaktır. Bu çalışma, karmaşık analiz yöntemlerini içermemelidir.


Ünite Sonu Değerlendirme Sınav Formu Tasarımı için analiz örneği

Ünite sonu değerlendirme sınav formu;

Evet

Hayır

1-Ünite boyunca öğrenilen tüm kazanımları kapsıyor mu?

X
2-Öğrencilerin ne öğrendiklerini göstermelerine olanak sağlayacak farklı soru tiplerini içeriyor mu?
X

3-Açık bir biçimde ifade edilmiş mi?

X
4-Çeşitli sınav tekniklerini kapsıyor mu?
X

5-Çoktan seçmeli soruları içeriyor mu?
X

6-Doğru/ yanlış sorularını içeriyor mu?
X

7-Kısa cevaplı soruları içeriyor mu?

X
8-Açık uçlu soruları içeriyor mu?

X
9-Bireysel farklılıkları göz önüne alıyor mu?
XEtkinlik

Bu bulguları nasıl yorumluyorsunuz?

 • Verilen yanıtlarda hangi soru tiplerini görebiliyorsunuz?

 • Hangi test teknikleri kullanılmamıştır?

 • Ölçme tekniklerinin geliştirilmesi için bu anket sonucunda elde edilecek bilgilerden yararlanarak neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?


Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini etkin şekilde kullanamıyorum.

Okulumda ihtiyaç duyduğum araç gereçleri bulamıyorum.


Eğitim ile ilgili gelişmeleri takip edemiyorum.


Teknolojik araçları yeterince kullanamıyorum.


Programda yer alan etkinlikleri yetiştiremiyorum.


Bireysel farklılıklara göre farklı öğretim yöntemlerini kullanamıyorum.

Kaynaştırma öğrencimle ne gibi çalışmalar yapacağımı bilemiyorum.


Derslerde teknolojik araçlardan yararlanmıyorum.


Kazanımlara yönelik geziler planlayamıyorum.

Orta derecede önemli olan yönler

.

Konuya uygun ölçme aracını seçemiyorum.


Bireysel farklılıklara göre ölçme yöntemleri kullanamıyorum.

Sınıflar çok kalabalık.


Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanamıyorum.

Bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip değilim.


Ölçme ve değerlendirme ile ilgili klavuzları yeniden inceleyebilirim.


Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini yeterli kullanabilecek bilgi ve donanıma sahip değilim.


Kaynak taraması yapabilir, üniversitelerin kütüphanelerinden yararlanabilirim.


Zümre öğretmenlerinden yararlanabilirim.


İnternetten daha fazla yararlanabilirim.

NEDEN


NEDEN


NEDEN


SORUN


NEDEN


ÇÖZÜM


ÇÖZÜM


ÇÖZÜM


ÇÖZÜM


NEDENviii


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Similar:

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page