İktisata Giriş
Indir 190.36 Kb.
Titleİktisata Giriş
Page5/8
Date conversion21.02.2013
Size190.36 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kpssrehber.com/Kutuphane/Dosyalar/1 iktisat agiris.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

A-Üzerindeki Her Noktada Esnekliğin Aynı Olduğu Arz eğrileri
B-Arz Esnekliğini Etkileyen Faktörler: Talep koşullarına göre üretim artırılabiliyorsa o malların arzı esnektir. Stoklanma imkanı yüksek, stoklanma maliyeti düşükse o malın arzı esnektir. Çok kısa dönemde (Pazar-piyasa dönemi) arz esnekliği sıfırdır. Kısa dönemde arz biraz esnektir. Uzun dönemde arz esnektir.


10-TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU(KISMİ DENGE)

1-Piyasa Kavramı: Piyasa alıcı ve satıcıların oluşturduğu mübadele ağıdır.

2-Tam Rekabet Piyasası: Alıcı ve satıcıların belli koşullar altında hiçbir engel olmadan mübadele yaptıkları bir ortamı ifade eder. 4 koşulu vardır: Alıcı ve satıcılar piyasa fiyatına etki edemeyecek kadar çok sayıdadır(atomisite), alış-verişe konu olan mallar birbirinin aynıdır(homojenlik), haberleşme tamdır(açıklık), alıcı, satıcı ve üretim faktörleri tam hareket serbestisine sahiptir(mobilite).

3-Denge Fiyatı (Piyasa Fiyatı): Arz edilen miktarla, talep edilen miktarı birbirine eşit kılan fiyat piyasa(denge) fiyatıdır. Arz ve talep eğrisinin kesiştiği yerde oluşur. Bu denge kararlı dengedir. Herhangi bir sapmada arz yada talep fazlası nedeniyle fiyat eski haline döner.


4-Kısmi Denge Analizi: Kısmi denge analizinde bazı ekonomik olayların değişmediği varsayılarak amaliz dışı bırakılır. Denge fiyatının oluşmasında da talebin ve arzın sadece fiyata bağlı olduğunu varsaydık ve arz ve talep eğrilerinin kesiştiği yerde denge fiyatı oluştu.

5-Tüketici Rantı(Artığı): Tüketicilerin yüksek fiyattan satın almaya razı olacakları malı, daha düşük olan piyasa fiyatından alırken sağladıkları kazanca tüketici rantı denir.

6-Arz ve Talep Değişmelerinin Piyasa Fiyatına Etkisi: Bir malın arzı sabitken talebi arttığında piyasa fiyatı yükselir, talebi azaldığında piyasa fiyatı düşer. Talep sabitken arz arttığında piyasa fiyatı düşer arz azalırsa fiyat yükselir. Arz ve talep aynı anda değişirse fiyat değişebilir ya da aynı kalabilir.

7-Piyasa Fiyatının Oluşmaması Hali: Bazı durumlarda arz ve talep eğrisi kesişmeyebilir. Bunlar serbest mallar ve üretimi mümkün olmayan aşırı lüks mallardır.

8-Analizde Zaman Faktörü

Statik Analiz: Belirli bir andaki ilişkileri inceler

Mukayeseli Statik Analiz: Farklı zaman kesiti içinde yapılmış olan çeşitli denge durumlarının sonuçları karşılaştırılır.

Dinamik Analiz: Olaylar zaman içinde incelenmekte ve bir dengeden diğerine geçişteki değişiklikler göz önüne alınır.

9-Piyasa Dengesi ve Zaman

A-Çok Kısa Dönem ve Muhafaza Fiyatı: Piyasa döneminde üretim yoktur, mal pazara gelmiştir. Piyasa fiyatı talebe bağlıdır. Satıcı bu fiyatı düşük bulursa kendi bir fiyat belirler buna “muhafaza fiyatı” denir. Bu fiyattan satabileceğini satar, kalanını imha eder.

B-Kısa Dönem: Bu dönemde üretim sınırlı olarak artabilir. Piyasa fiyatının oluşmasında arz ve talep etkilidir.

C-Uzun Dönem: Üretim istenildiği gibi artar. Arz esnekliği çok fazladır. Yeni fiyatın oluşmasında arzın rolü daha fazladır.


11-ARZI VE TALEBİ ETKİLEYEN O MALIN FİYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLER

1-Talep Kaydırıcı Faktörler:

A-Tüketici Geliri: Tüketici geliri artarsa talep artar.

-Engel Eğrisi

Mtx=f(G)

Bunu grafikle gösterirsek engel eğrisini elde ederiz (Gelir-Tüketim eğrisi)

-Gelir arttıkça toplam harcama içinde besin mallarının payı azalır(e<1)

-Giyim ve lojman harcamaları gelirle aynı oranda artar(e=1)

-Gelir arttıkça kültür, eğlence, sağlık, ulaşım harcamaları artar(e>1)


-Talebin Gelir Esnekliği
B-İkame ve Tamamlayıcı Mallar: İkame olan malın fiyatı artarsa asıl malın talebi artar. Tamamlayıcı malın fiyatı artarsa asıl malın talebi düşer.


-Talebin çapraz esnekliği:

C-Zevk ve Alışkanlıklar: Bir mala olan ilgi artarsa talep artar(malın moda olması)

2-Arz Kaydırıcı Faktörler

A-Üretim Faktörlerinin Fiyatı: Üretim faktörleri fiyatı artarsa maliyetler artar, arz azalır.

B-Öteki Mal ve Hizmetlerin Fiyatı: Fiyatı artan malı üretmek cazip hale gelir fiyatı sabit olan malın arzı azalır.

C-Üretim Teknolojisi: Teknolojik artış verimliliği artırıp maliyetleri düşürür bu da arzı artırır.


12-ARZ, TALEP ve ESNEKLİK ANALİZLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

1-Bolluk Paradoksu(King Kanunu): Tarımda ürünün bol olduğu yıllarda tarımcıların geliri, normal ürün alınan yıldan düşük olur. Tarımsal ürünlerin talebi esnek değildir. Ürün bol olursa fiyatlar düşer fakat tüketiciler fazla tüketemezler. Ürün az olursa fiyat yükselir talep kısılamaz üretim artırılamaz.

1.yılda denge fiyatı F0 dır. 2. yılda hava koşulları iyi gidip arz artarsa arz eğrisi sağa kayar. Fiyat F1 e düşer, talep M1 e yükselir. 2. yılda gelir 1. yıla göre daha düşük olur.


2-Örümcek Ağı Teoremi: Tarımsal ürünlerde talep değişikliğine arzın uyabilmesi için bir üretim döneminin geçmesi gerekir. Tarımcı her yıl ne kadar üretim yapacağına geçen yılın fiyatlarına bakarak karar verir. Bu da dalgalanmalara neden olur. Bunu açıklayan şekiller örümcek ağına benzer(Cobweb)

A-Sürekli Dalgalanma:

1.yıl üretim M0 kadardır. Fiyat F0 olmuştur. 2.yıl üretim M0 kadardır fakat talep fazla olduğundan fiyat F1 olur. 3. yıl F1 fiyatına bakarak M1 kadar üretim yapılır fakat talep M0 düzeyindedir. Fiyat tekrar F0 a düşer.

Arz ve talep eğrilerinin eğimleri eşitse bu böyle devam eder.

B-Dengeye Yönelik Dalgalanma: Tarımsal ürünün talep eğrisi arz eğrisine oranla daha yatıksa yani eğimi daha azsa cari fiyat denge fiyatından ayrılırsa malın fiyatı giderek dengeye yönelir.

C-Dengeden Uzaklaşan Dalgalanma: Tarımsal ürünün talep eğrisinin eğimi arz eğrisinden daha büyükse herhangi bir talep artışında fiyat giderek denge fiyatından uzaklaşır.

3-Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi

A-Üreticiyi Koruma Amaçlı:

-Taban Fiyatı Politikası; üreticiyi korumak için piyasa fiyatının belirli bir düzeyin altına düşmemesini garanti eder. Bunu için devlet alıcı olarak piyasaya girer. Üretici ilan edilen fiyata göre üretim yapar. Arz fazlasını alıp fiyatı yükseltir.

-Mali Yardım(Prim); hem üreticiyi hem tüketiciyi korur. Devlet yine belli bir fiyat garanti eder fakat piyasayı serbest bırakır. Aradaki farkı ürün başına üreticiye öder.

B-Tüketiciyi Koruma Amaçlı: Arzın kıt olduğu durumlarda devlet fiyatlara müdahale eder ve piyasa fiyatının altında, maliyetin biraz üstünde bir fiyat belirler. Buna “Tavan Fiyat” denir. Karaborsaya neden olur.

4-Kira Kontrolleri: Konut kiralarının aşırı yükselmesi halinde devlet tavan fiyat belirleyebilir fakat bu da büyük çoğunluğun evsiz kalmasına neden olur.

5-Esneklik ve Verginin Yansıması

-Talep esnek değil, arz esnekse, mala vergi konduğunda satıcı vergiyi fiyata yansıtır. Verginin tümünü alıcı öder.

-Talep tam esnekse, herhangi bir fiyat artışında talep sıfıra düşeceğinden satıcı vergiyi fiyata yansıtmaz kendi öder.

-Arz ve Talep eğrileri bir miktar esnekse verginin bir kısmını alıcı bir kısmını satıcı öder.

1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

İktisata Giriş icon1. Giriş [Dokümanın amacını ve projeye genel bakışı anlatan bir giriş yapabilirsiniz.] Tanımlar

İktisata Giriş iconDAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 1SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM

İktisata Giriş iconSQL'E GİRİŞ SQL'E (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) GİRİŞ

İktisata Giriş icon1 Giriş; Tarih ve Kaynak Bilgisine Giriş 2

İktisata Giriş iconÖdevleriniz bir giriş, parçalara ayrılmış bir gelişme ve bir sonuç bölümünden oluşmalıdır. Özellikle giriş ve sonuç bölümlerinde önemli olan şeyler sizin

İktisata Giriş iconİKİNCİ BÖLÜM Mesleğe Giriş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Mesleğe Giriş

İktisata Giriş iconHukuka Giriş ve Medeni Hukukun Temel Kavramları I. Bölüm Hukuka Giriş

İktisata Giriş iconDöndürme momenti rotor giriş gücü üe doğru orantılı olduğu için rotor giriş gücünü bulmamıza yarıyan ARG doğrusuna moment doğru­su da denir

İktisata Giriş iconDERS 1: GİRİŞ Ders sonunda yapabilecekleriniz: Delphi ile programlamanın temelleri. Yeni bir uygulama ve form oluşturmak. I. DELPHI'ye GİRİŞ

İktisata Giriş iconFlip floplar ardışıl olarak(sıralı olarak) giriş çıkış derlerini hesaplayan çıkış değerlerini giriş değeri olarak kullanabilen, bellek özelliği olan lojik

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page