I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ
Indir 93.02 Kb.
TitleI. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ
Date conversion25.02.2013
Size93.02 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.cocukvakfi.org.tr/resource/docs/REHBER-Bildiri-Proje-Poster-Hazirlama-Rehberi.doc

I.TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ


ÇOCUK VE YETİŞKİN


BİLDİRİ

PROJE

POSTER


YAZIMI SUNUMU VE HAZIRLAMA

REHBERİ

REHBERİN İÇİNDEKİLER


Temel Ölçüt


Bildiri Proje Özeti


Bildiri ve Proje Yazım Kuralları


Kaynakların Gösterimi


Poster Hazırlama Koşulları

( Yetişkin Posterleri )


Elektronik Posterler


Poster Sunum İlkeleri

Amaç

Süre ve Yer


Çocuk Katılımcılar İçin Rehber


Örnek Proje Formu


Bildiri Proje Poster Gönderilmesi Takvimi


İletişim Bilgileri


I.TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ


BİLDİRİ PROJE

POSTER

YAZIMI SUNUMU


ve HAZIRLAMA KOŞULLARI


Ön Açıklama


Bildiri ve proje yazımında ve kaynakça belirtilmesinde bilimsel standartlara uygun olması kaydıyla farklı yöntemler kullanılabilir.


TEMEL ÖLÇÜT


Çocuk hakları kongrelerine sunulacak bildiri, proje ve posterlerin ana teması çocuk, çocuk hakları kültürü, çocuk hukuku ve çocuğun öncelikli yüksek yararı ölçütüne uygun olmalıdır.


BİLDİRİ_PROJE ÖZETİ


Bildiri ve proje özetlerinde başlık, konu, konunun açılımı, amaç, yöntem ( kullanılacak araçlar, teknikler, istatistiki yöntem ); tartışmaya açılacak bulgular ( umulan sonuçlar ), öneriler yer almalıdır… Bildiri ve proje özetleri 200 kelimeyi geçmemelidir. Çocukların hazırlayacağı bildiri ve proje özetleri için 100 kelime yeterlidir. Özetten sonra bir satır boş bırakılmalı ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.


Çocuk bildiri, proje ve poster özetlerinde çocuğun doğum tarihine yer verilmelidir.


Bildiri, proje ve posterler çocukların kendi anlatımları ve ifadeleri ile hazırlanmış olmalıdır.


BİLDİRİ ve PROJE YAZIMI KOŞULLARI


-Bildiri ve proje yazım ve sunum dili Türkçe ’dir.

-İlk sayfada; bildirinin adı (büyük harflerle), yazar(lar)ın ad ve soyadları( unvan belirtmeden), bağlı oldukları kuruluşların ad ve adresleri, telefon numaraları –varsa- belgegeçer numaraları ve elektronik posta adresleri-bildirinin 100 kelimeyi geçmeyen bir özeti ve bildirinin temel içeriğini yansıtan anahtar kelimeler (en fazla beş kelime) bulunmalıdır. Özet metninde konu kısaca özetlenmeli, özet içinde, çalışmanın amacı, varsayımları, yöntem ve bulgularına kısaca değinilmelidir. Ana metin içindeki paragraflar arasında boş satır bırakılmamalıdır.


-Bildiriler A4 kağıdı formunda, tek yüz ve tek satır aralıklı olarak MS WORD 2000 veya üstü bir sürüm ile yazılmalıdır.


-Yayımlanacak bildiriler en fazla 10 sayfa, sunumlar için metin 4 sayfayı aşmamalıdır.


-Tebliğ başlığı 12 punto ( bold ) dipnotlar 8 punto ( italik ) ve metin içerisindeki tüm yazılar için 11 punto büyüklüğünde Times New Roman font kullanılmalıdır.


-Bölüm başlıklarından önce 2 satır, sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklardan önce 1 satır boş bırakılmalıdır.


-Sayfanın üst sınırı 30 mm, alt sınır 30 mm, sol sınır 30 mm ve sağ sınır 30 mm olarak formatlanmalıdır.       


-Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.


-Metin içerisinde yer alan semboller ve kısaltmalar açık bir şekilde yazılmalı ve metin içinde ilk geçtikleri yerde tanımlanmalıdır. Eğer, daha önceden tanımlanmış olan bir  sembol kullanılıyor ise tekrar tanımlama yapılmasına gerek yoktur. Örn: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)


-Metin içinde yer alan her türlü görsel (fotoğraf, şekil ve grafik vb), isimlendirilmeli ve her şekle-grafiğe ardışık numara verilmelidir. Şekil-grafik açıklamaları şekillerin altında, çizelge açıklamaları çizelgelerin üstüne yerleştirilmelidir. Metin içerisinde yer alacak olan fotoğraf, şekil ve grafikler net ve temiz olmalıdır. Çizelgeler ve şekillerin üstünde metin ile şekil-çizelge arasında 2 satır,  çizelge ve şekillerden sonra da bir satır boşluk bırakılmalıdır. Çizelge ve şekillerin kendilerine ait açıklamaları yapılmalıdır. Çizelgeler ve şekiller metin içerisinde ilk geçtikleri yere mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Her şekil ve çizelgeye metin içersinde atıfta bulunulmalıdır.


-Gönderilen bildiriler ve projeler daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ve diğer kongrelerde sunulmamış özgün çalışma ürünü olmalıdır.


-Bildiri ve projeler Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun belirlemiş olduğu formata uygun olarak hazırlanarak elektronik posta ile gönderilmelidir. (cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr ,

cocukvakfi@hotmail.com , info@turkiyecocukhaklarikongresi.org )


Eğer yayın için gerekirse, yayının amacına göre bildiri özeti de istenebilir… Yayın için bildiri özeti 100 kelimeyi aşmayacak şekilde gönderilmelidir. Özetten sonra bir satır boş bırakmalı ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.


-Kaynakça, bildiri metninin sonuna eklenmeli ve aşağıda belirtilen kaynakların gösterimi kurallarına uyulmalıdır:


Kaynakça yazımında bilimsel standartlara uygun bir yöntem tercih edilmelidir.


KAYNAKLARIN GÖSTERİMİ


Kaynakça ile ilgili şu noktalara dikkat edilmelidir:

-Bildiride kaynaklara gönderme, yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde yazılarak yapılmalıdır. (Örnek: Tuna, 2005 s.117)

- Metinde gönderme yapılan kaynak, birden çok yazar tarafından yazılmış ise, yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” deyişi konulmalıdır. Ancak bu gösterim biçimi, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Kaynakça, yazarlar başta soyadı ve bunu izleyerek, adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.

- Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak ve her yazarın her bir eseri için ise kronolojik olarak hazırlanmalıdır.

- Bir yazarın adı hem tek başına yaptığı çalışmalardan hem de diğer yazarlarla birlikte yaptığı çalışmalardan ötürü kaynakçada yer alıyorsa, aşağıdaki sıralama kullanılmalıdır:

(i) Yazarın tek başına yaptığı yayınlar, kronolojik düzen içinde

(ii) Yazarın diğer yazarla birlikte yaptığı yayınlar, kronolojik düzen içinde

(iii) Yazarın birden çok ortak yazarla yaptığı yayınlar, kronolojik düzen içinde


Kaynakça Yazım Örnekleri:


Süreli Yayınlar / Dergiler:

Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). Services Marketing in the Lodging Industry: an Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.


Kitaplar:
Witt, E. S. ve Witt, C. A. (1992). Modelling and Forecasting in Tourism. Londra: Academic Press.

Kitap Bölümleri:

Uysal, M. ve Hagan, L. A. R. (1992). Motivations of Pleasure Travel and Tourism. İçinde M. Khan, M. Olsen ve T. Var (Editörler), VNR's Encyclopedia of Hospitality and Tourism (ss. 798-810). New York: Van Nostrand Reinhold.


Tez Çalışmaları:

Timur, A. (1978). Turizm, Fiyat, Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi.


Internetteki Makaleler:

Elektronic Reference Formats Recommended by the American Psychologica Association. (19 Kasım 1999). Washington, DC: American Psychological Association http://www.apa.org/journals/webref.html adresinden alınmıştır.


Internetten diğer tür doküman ve bilgilere atıfta bulunulması durumunda “http://www.cocukvakfi.org.tr/default2.htm" adresinde yer alan "100 Temel Eser Raporu”ndan alınmıştır ifadesi kullanılmalıdır.


POSTER HAZIRLAMA KOŞULLARI


YETİŞKİN POSTERLERİ


-Posterler 70x100 boyutlarında -1 karton/pano olmalıdır.


-Posterler uzaktan okunabilmeli. Mümkünse çok yazı içermemelidir.

-Poster konu, amaç, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.


-Posterin başlık (title) yazısı, en üstte yer almalı ve en fazla 90 punto (alt-başlıklar 72 punto) karakter boyutunda olmalıdır. Posterin öteki alt- başlıkları 40 punto (en fazla 60 punto); metin yazısı ve yazar adları 18 punto (14 puntodan az olmamalı) önerilir. Metin yazısı tek aralıklı (single spaced) ve kalın (bold) yazılmalıdır. Posterdeki şekiller (grafikler), 120mmx180mm boyutlarından küçük olmamalıdır. Şekiller, makale metnindeki gibi numaralandırılmalı ve adlandırılmalıdır, ancak şekillerin üzerine kısa bir başlık yerleştirilmelidir.


-Kongrede posterleri sergilenecek kişiler en fazla bir posterle katılabilir.


-Poster sahibi sunucu, çay aralarında veya yemek aralarında araştırmasını katılımcılara anlatmak üzere posteri önünde hazır beklemelidir.


-Poster bildirilerin çok olması durumunda, bildiriler konularına göre sıralanır ve belirli sürelerle sunulur. Süre sonunda diğer posterin sunumuna geçilir.


-Posterler A4 kâğıdı boyutunda da hazırlanabilir. Ancak çarpıcı, renkli bir sunum isteniyorsa yukarıdaki yol tercih edilmelidir… A4 kâğıdı formatında poster kullanma avantajı gerektiğinde print edilmiş hali de ilgililere verilmelidir.


ELEKTRONİK POSTER


-Kongre için hazırlanacak posterler elektronik poster biçiminde de hazırlanabilir.


-Posterler sergilenebilirler, Kongre mekanlarından hazırlanacak elektronik ekranda sürekli sunulabilirler. Kongre web sitesinde ve Kongrenin paydaş kurumlarının web sitelerinde yayınlanabilirler.


-Posterlerin elektronik ekrana veya perdeye yansıtılması için pdf formatında CD’lere yüklenmiş olarak gönderilmesi veya teslim edilmesi gerekir.


POSTER SUNUM İLKELERİ


AMAÇ


Poster sunumu, sözlü olarak bildiri sunma süresinin kısıtlı olması nedeniyle, konusu, yöntemi ve bulguları itibariyle daha fazla zamana ihtiyaç gösteren bildirilerin, katılımcı ile birebir iletişime imkan verecek, konu ile ilgili katılımcıları ortaya çıkaracak ve konuşma / tartışmaların zaman baskısından kurtulmuş olarak yapılmasını sağlayacak bir tarzda sunulmasına imkan vermektir.


SÜRE VE YER


Poster sunumu; Kongre Programı’nda ilgili konunun tartışıldığı günde, belirlenecek ayrı bir mekanda, posterlerin yarım gün askıda kalması yöntemiyle yapılacaktır. Mekanın uygun olması durumunda, posterler, Kongre süresince askıda kalabilecektir.


I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Çocuk Katılımcılar için Kolaylaştırıcı RehberNeden bu rehber?


Bildiriniz, projeniz ya da posteriniz ile I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne katılıyorsunuz! Çok güzel bir haber bu! Birçok yetişkin, sen ve senin gibi çocuklarla birlikte Türkiye’nin çocuk hakları alanında gelişmesine katkıda bulunmak için beraber çalışacağız demek.


Değişik konularda eğitim almış uzman yetişkinler alanlarındaki bilgilerini bizlerle paylaşacak. Biz çocuklar da yaşadığımız güzellikleri ve zorlukları, bu zorluklara bulduğumuz çözümleri, yaratıcılığımızı, yeteneklerimizi, resimlerimizi, şarkılarımızı, özgün bakış açımızı özgürce onlarla ve birbirimizle paylaşacağız.


Birbirimizden öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki! Öğrenirken eğlenmeyi, yaratıcılığımızı ve özgünlüğümüzü unutmamalıyız. Bizi özel kılan, her birimizi biricik yapan da bu zaten. I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, bizim kongremiz ve bize bu olanağı sunuyor. Düşüncelerimizi açıkça anlatarak, yazarak, çizerek, tiyatroda sahneleyerek, şarkı söyleyerek, bulunduğumuz çevreyi etkileyecek projeler ile kendimizi ifade edebilir ve haklarımızı koruyabiliriz…


Yetişkinlerden yardım alabiliriz ancak bizi ilgilendiren konularda söz sahibi olmak bizim en temel hakkımız. Yetişkinler en önemsiz gibi görünen konudan en önemli siyasi kararların alınmasına kadar kendilerini ve biz çocukları etkileyen kararlarda düşüncelerini çok az engele takılarak dile getiriyorlar ya da oy kullanıyorlar. Biz çocuklar için durum biraz daha zor. Bilgiye ulaşmada, düşüncelerimizi korkmadan açıkça ifade etmede zorluklar ve engellerle karşılaşabiliyoruz. Bazen çok küçük olduğumuz için, büyüklere saygılı olmamız gerektiği gibi gerekçelerle istediğimiz gibi haklarımızı, yaşadıklarımızı ve çözümlerimizi yeterince ifade edemiyoruz. Görüşlerimizi ifade ederken anne-babalarımızın, öğretmenlerimizin ve bütün yetişkinlerin bize güvenmelerini istiyoruz. Biz çocuklar adına kimsenin konuşma ve görüş açıklama hakkı yok çünkü.


I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi bizim kongremiz, çocukların kongresi, özgürce ve özgünce hazırlayacağımız bildiri, proje ve posterlerimizi sunmak için en güzel ortam. Bu rehber, bildirilerimizi, projelerimizi, posterlerimizi hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bize yol göstermek için hazırlandı.

Bildiri


Tanım: Bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı

Sizin bildirilerinizden bilimsel tutarlılık beklemiyoruz. Bildirilerinizin doğru bilgi içermesi yeterli.

Bildirinizi istediğiniz biçimde sunabilirsiniz; bildirinizin sunuluş biçimi yalnızca yaratıcılığınız ile sınırlı!


Unutmayın, bildirinizde açıkladığınız görüşler, arkadaşlarınızın görüşleriyle birlikte bir kitap halinde yayınlanacak! Sizden ricamız, bildirinizi kendi duygu ve düşüncelerinize göre yazmanız. Hiçbir yetişkinin yardımını almadan metni sonuçlandırmanız. Çünkü amacımız görüşlerinizi ifade etmenize ortam hazırlamaktır. Bu nedenle bildirinizin ilk bölümünde, aşağıdaki bilgilere yer vermelisiniz. Böylece, bildirinizi okuyanlar daha kolay anlayabilecek söylemek istediklerinizi.

 • Adınız ve Soyadınız:

 • Yaşınız:

 • Okulunuz:

 • Adresiniz:

 • Geldiğiniz köy, ilçe, şehir:

 • Neden bu bildiriyi yazdınız? :

 • Nasıl yazdınız? :

 • Bildirinizin konusu ana düşüncesi:

Proje


Tanım:

Girişilen, toplu ve uyumlu çaba gerektiren iş


Örnek

Proje Formu’na bakınız!


Poster
Tanım:


Bir konuyu-sorunu daha az yazı daha çok resim, şekil, fotoğrafla karton ya da panoya yansıtmak amacıyla kullanılan ve uzaktan okunabilen karton / pano.


Bir konuyu amaç, tartışma ve sonuç bölümleriyle postere yansıtmalısınız. Posterin başında hangi sorunu nasıl açıkladığınızı sözlü olarak anlatmaya hazır olmalısınız.

Öneri

50*70 cm boyutunda karton kullanmanızı öneririz.


Posterlerinizi tarayarak elektronik ortamda da hazırlayabilirsiniz. Elektronik posterleri pdf formatında gönderebilirsiniz.
Projenin Adı

(Örnek: Okullarda Çocuk

Hakları Eğitimi v.b.)


Süresi (Kaç Gün/Ay/Yıl)

Köy/Belde/İlçe/İl… (Örnek: …………..)Proje

Konu:

(Örnek: çocuk katılımı, çocuk işgücü, yoksul çocuklar, ihmal ve istismar, medya, şiddet, v.b.)


Projenin adı:Sorumlu (çocuk ve/veya yetişkin):


Proje ortakları (dernekler, okulunuz, Çocuk Vakfı, Uluslarası Çocuk Merkezi/ Icc, Unicef, SHÇEK vb):


Proje süresi: ( 3 ay, 1 yıl… )

Proje ile çözülmek istenen sorun
Buraya iki ya da üç cümle ile projenin hangi soruna çözüm ürettiğini açıklayınız


Projenin amacı ve işlevi
Bu bölüme kısa cümleler halinde ulaşmak istediğiniz amaçlarınızı yazın. Amaçlarınızı oluştururken aşağıdaki özellikleri gözönünde bulundurmayı unutmayın:


 • Düşünce birliği içinde oluşturulmuş,

 • Ayrıntılı tanımlanmış ve herkesin anlayabileceği açıklıkta,

 • Ulaşılabilir ve neyin başarılıp başarılmadığını ölçebileceğimiz,

 • Kaynaklarımızın, bilgimizin ve zamanımızın yettiği ölçüde,

 • Bir zaman dilimi içinde gerçekleşecek (zaman sınırı olan).


Yöntem ve stratejiler:
Projenin uygulanmasında izlediğiniz çalışma yöntemini tanımlayınız.

Örneğin, İl Halkının Bilgilendirilmesi: deyip kısaca (iki cümle ile) ne ve nerede? şeklinde açıklayınız ya da Toplantılar Düzenlenmesi: diye yazarak bir ya da iki cümle ile toplantının hedef kitlesi ve toplantı sonunda elde edilen sonuçlar hakkında bilgi veriniz.


Sonuçlar:
Elde etmek istediğiniz sonuçları açıklayınız ve faaliyet planınızda (örnek faaliyet planı için sayfa 4’e bakınız) yazdığınız hedef ve amaçlar ile karşılaştırınız. Projeniz süresince projede hangi aşamaya geldiğinizi gösteren bir Ara Rapor ile faaliyet/proje sonunda bir Son Rapor yazmak faaliyetlerinizin değerlendirmesini yaparken size kolaylık sağlayacaktır. Ara Rapor başlangıcından itibaren projenin nasıl uygulandığını açıklamalıdır. Tamamlanan faaliyetler, karşılaşılan sorunlar, bu güne kadar proje parasının nasıl harcandığı ve faaliyet planınız ile faaliyetin uygulanmasındaki değişiklikler raporlanmalıdır. Son Rapor’da projenin amaçlarına ulaşmadaki başarısını açıklayınız. Bu raporda tamamlananlar, projenin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar, il halkı ile paylaşmak istenen bilgiler ve faaliyetin/projenin başka yerlerde de uygulanabilecek bir model olarak değeri açıklanmalıdır.


Geliştirmek istediğiniz materyaller (yazılı, görsel, işitsel...):
Proje uygulanırken geliştirmek istediğiniz materyaller/ürünleri sıralayanız. Projenin uygulanması sırasında geliştirilen tüm materyalleri Son Rapor’a ekleyiniz; örneğin faaliyetlerin fotoğrafları, değerlendirme raporları, katılımcı listeleri, posterler, yaprakçıklar, gazete haberleri, radyo ve televizyon programlarına ait bant kayıtları gibi.


Örnek Planlama Tablosu

Yapacaklarımız/Yapmamız gerekli işler

Ne zamana kadar?

Kim yapacak?

Nasıl kaynaklar gerekli?

Hedefimiz

Faaliyetler

Engelli çocukların il altyapısı ile ilgili kararlara katılımını arttırmak

 1. İlde kaç engelli çocuk olduğunun araştırılması

 2. İldeki belediyeler ile görüşme 1. Nisan sonuna kadar

 2. Mart ortasına kadar 1. Ahmet

 2. Nihal 1. Araştırma nasıl yapılır konusunda bilgili bir uzman

 2. Yol parası

 3. Kağıt kalem
ÇOCUK ve YETİŞKİN


BİLDİRİ PROJE POSTER

GÖNDERİLMESİ TAKVİMİ


1. Bildiri Proje Poster Özetleri Son Kabul Tarihi: 15 Temmuz 2010

2. Bildiri Proje Poster Özetleri Geri Bildirim Tarihi: 15 Ağustos 2010

3. Bildiri Proje Poster Son Kabul Tarihi: 1 Aralık 2010

4. Çocuk ve Yetişkin Bildiri Proje Kitapları Yayın Tarihi: 25 Şubat 2011

5. Kongre Tarihi: 25-27 Şubat 2011

6. Kongre Yeri: Haliç Kongre Merkezi

Haliç-İstanbul


Açıklama:

І. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin çocuk ve yetişkin bildiri-proje kitapları 25 Şubat 2011’de yayımlanmış olacaktır. Gecikmeli gönderilen bildiri-proje metinlerinin yayını kongre tarafından taahhüt edilmez…


KONGREDE SUNULACAK BİLDİRİ PROJE ve POSTERLERİN


GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER ve İLETİŞİM BİLGİLERİ


I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Çocuk Vakfı Kültür Evi

Zafer Sokağı No:17 34371

Nişantaşı / İstanbul


Telefon 0 212 240 41 96 – 240 23 83

Belgegeçer 0 212 230 01 25

Elektronik Posta cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr

cocukvakfi@hotmail.com

info@turkiyecocukhaklarikongresi.org


Web Sitesi www.cocukvakfi.org.tr

www.turkiyecocukhaklarikongresi.org


Umut Var… Ve Hep Olacak ! …

Add document to your blog or website

Similar:

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconI. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconI. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ icon1. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ’NE DELEGE OLARAK ÇAĞRILAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ icon”nde Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen biz il Çocuk Hakları Komitesi üyesi 162 çocuk (her ilden bir kız, bir erkek) 13. Ulusal Çocuk Forumunu

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconBM Çocuk Hakları Komitesi Otuz ikinci oturum (2003) 3 No'lu Genel Yorum: HIV/AIDS ve çocuk hakları

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconÇocuk Haklarının belirlendiği Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirlenen hakları kullandığınızı düşünüyor musunuz?

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconÇocuk Haklarının belirlendiği Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirlenen hakları kullandığınızı düşünüyor musunuz?

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconBM Çocuk Hakları Komitesi Otuz birinci oturum (2002) 2 No'lu Genel Yorum: Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinde bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının rolü

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconTÜRKİYE’NİN ÇOCUK HAKLARI KARNESİ

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ iconBabalık davaları bünyesinde çocuk ve ananın hak ve menfaatlerini koruma fonksiyonunu da taşıdığından salt bir aile hukuku problemi olmayıp, çocuk ve kadın hakları yönünden aynı zamanda insan hakları görüntüsüyle de karşımıza çıkarlar. TARİHÇE

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page