Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir
Indir 77.13 Kb.
TitleElementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir
Date conversion26.02.2013
Size77.13 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://eng.harran.edu.tr/moodle/moodledata/51/Ders_Notlari/Boeluem_4.doc
4. BÖLÜM

COULOMB KANUNU

4.1 Atomun Yapısı

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir.

Molekülleri daha küçük parçacıklara ayılabiliriz. Örneğin H2O molekülü parçalanarak iki ayrı gaz olan H2 ve O elde edilir. H2 ve O özellikleri H2O’dan farklıdır. H2 ve O’yu daha basit elementlere ayırtamayız. Bu elementlerin en küçük birimine atom diyoruz. Uzayda yer kaplayan her şeye madde denir.

Maddeler katı, sıvı, gaz halinde bulunurlar. Tabiatta 109 element vardır. Element ise aynı cins atomlardan oluşan (proton sayıları aynı) saf maddelerdir. Şekil.4.1 de görüldüğü gibi atomun çekirdeğinde proton ve nötron, yörüngelerinde ise elektronlar vardır.
Şekil 4.1 Atomun yapısı


Çekirdeğin çapı RÇ = 10-12 cm , Yörüngenin çapı Ry = 2 veya 3.10-8 cm

mN = mP = 1840 mE , mN = mP = 1,67.10-27 kg , mE = 9,11.10-31 kg

X A = Kütle no = proton +nötron = atom ağırlığı , Z = Atom no = proton sayısı

Cisim yüksüz iken proton sayısı elektron sayısına eşittir. Proton ( + ) yüklü Elektronlar (-) Yüklü, nötron ise yüksüzdür. Negatif yüklü cisimler elektron kazanmış, pozitif yüklü cisimler elektron kaybetmiştir. Deneyler neticesinde aynı yüklerin birbirini ittiğini ayrı yüklerin ise birbirini çektiğini görürüz.

Yüklü cisimler fazla elektrona veya fazla protona sahiptirler. Bir elementin atomundaki elektron veya nötron sayısı değişebilir. Nötron sayısı değişirse elementin izotopu oluşur. Elektron sayısı değişirse atomun yükü değişir. Aynı özellikleri taşıyan periyodik cetvelde aynı yeri işgal eden fakat farklı kütle numaralı elementlere izotop denir. 1H1 , 1H2, 1H3 Hidrojen, döteryum, trityum gibi.

Elektronların yörünge üzerindeki hareketi nedeniyle belli bir hızları ve enerjileri vardır. Yörünge çapı büyüdükçe enerjisi artar. Yörüngeler elektronların sahip olduğu enerji miktarlarını belirler. En dış yörüngedeki elektronlara Valans Elektronlar denir. Elektron sayısı 2n2 formülüyle bulunur.Şekil.4.2 NaCl un elde edilmesi


Şekil.4.2 de görüldüğü gibi, Cl’nin 7 valans, Na’nın 1 valans elektronu vardır. Cl, Na’nın 1 valans elektronunu alarak kararlı duruma geçer. -1 elektron durumdadır. Na 1 elektron kaybederek kararlılık kazanmış +1 yüküne sahiptir. Sonuçta Cl’un -1 yüklü iyonu Na’un +1 yüklü iyonunu çekecektir. Böylece Na ve Cl birbirine bağlanarak NaCl iyonunu meydana getirecektir.


4.2 Elektrik Yükleri

Milattan 600 yıl önceden eski Yunanlılar yün beze sürülen kehribarın hafif cisimleri çektiklerini biliyorlardı. Bugün bu özelliği anlatmak için kehribar elektriklenmiştir veya elektrik yükü almıştır veya sadece elektrikle yüklenmiştir denir.

Herhangi bir katı cismi başka bir cisme sürterek elektriklendirmek mümkündür. Elektriklendirmek; sürtme, değme ve tesirle olmak üzere üç şekilde meydana gelir.


4.3 Sürtme İle Elektriklenme

Şekil.4.3 de görüldüğü gibi sürtme ile elektriklenmeyi sağlamak için ebonit çubuk ile kedi postu kullanmak en iyi yoldur. Kedi postuna sürülmüş ebonit çubuğun ince kağıt parçalarını çektiklerini daha sonradan da ittiklerini görürüz. İki metal kürenin yan yana asıldığını ve elektriklenmiş bir ebonit çubuğu kürelere yaklaştırdığımız zaman kürelerin çubuk tarafından çekildiği ve daha sonradan da itildiğini görülecektir ve aynı zamanda kürelerinde birbirlerini ittiği görülür. İpek beze sürülmüş cam çubuklarla da benzer deneyler yapabiliriz.

Şimdi elektrikli ebonit çubuğa değerek yüklenen bir metal küre ile elektrikli cam çubuğa değerek yüklene ikinci bir metal küreyi yan yana getirdiğimizde birbirlerini çektiklerini görürüz. Yapılan bu deneylerden iki türlü elektrik yükü olduğunu görürüz.
Cam çubuk (+) Kedi postu ( + )

İpek Bez (-) Ebonit Çubuk (-)

Şekil.4.3 Sürtme ile elektriklenme
a) İki cam çubuk birbirini iter b) Cam ve ebonit çubuk birbirini çeker.

Şekil .4.4 Sürtme ile elektriklenme

Yapılan bu deneylerden iki türlü elektrik yükü elde edileceği görülmüştür. Şekil.4.4 (a)’ da yüklü iki ebonit çubuk veya iki cam çubuk birbirlerini iterler. Şekil.4.4 (b) de bir cam çubuk bir ebonit çubuk ise birbirlerini çekerler. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısındaki proton, elektron adlı parçacıklardır. Her cisimde proton ve elektron sayıları birbirine eşittir. Böyle cisimlere nötr (yüksüz) cisim denir. Bu cisimler bir işlem neticesinde yüklenecek olursa elektriklenmiş olur. Proton fazlalaşınca (+) elektron fazlalaşınca (–) olur. İpeğe sürülen cam çubuk elektron kaybederek proton fazlalaşacağından + yüklü, kürke sürülen ebonit elektron kazanarak – yüklü olur. Sürtünme işleminde cisimler atom yapılarına bağlı olarak elektron alabilmekte veya elektron vermektedir. Bu nedenle cam çubuğun kürke sürülmesi işleminde sağlıklı bir sonuç alınamaz. Yüklerin arasındaki bu itme ve çekmenin sebebi henüz belli değildir.

Ancak nelere bağlı olduğunu biliyoruz. Kısaca negatif yüklü cisimler bir şey kazanmış pozitif cisimler ise bir şeyler kayıp etmişlerdir. Deneyler neticesinde aynı yüklerinin birbirlerini ittikleri ayrı yüklerin ise birbirlerini çektiklerini görürüz.


4.4 Dokunma İle Elektriklenme
Şekil.4.5 Yapraklı Elektroskop

Şekil.4.5 de görüldüğü gibi yapraklı elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise elektrik miktarını ölçmeye yarar. Elektroskopun dışındaki düğmesine elektrikli bir cisim dokunursa aynı işaretli yükler kazandığından yapraklar birbirlerini iterler. Yaprakların açılma miktarı elektrik miktarını gösterir.

Yüklü iletken cisimde fazla yükler birbirini iterek dış yüzeye yerleşirler. Buna yüksüz bir cisim dokundurulursa yüklerin gidebileceği yüzeyler ortaya çıkar. Bu itme kuvveti sonucu yüklerin bir bölümü diğer iletkene geçer. Böylece diğer iletkende yüklenmiş olur. Dokunma ile elektriklenme bir yük bölüşümüdür. Örnekte küreler eşit yarıçaplı ise aynı tür ve eşit miktarda yüklenirler. Aşağıda değişik yük bölüşümünü gösteren üç örnek verilmiştir.


4.5 Tesir İle ( Dokunmadan) Elektriklenme


Şekil.4.6’ nın (a) şıkında birbirine değen iki metal küre (yüksüz) görülmektedir. Negatif yüklü bir ebonit (b) de olduğu gibi kürelerden birinin yanına getirilecek olursa (dokunmadan) metal küredeki serbest yükler de bir ayrılma olacaktır. Şekil.4.6 nın (c) şıkında olduğu gibi çubuğa yakın uçtaki kürede pozitif yüklenme öteki kürede ise negatif yüklenme olacaktır. Şekil.4.6 nın (d) ve (e) şıkında ise yük bölüşümü ve kürelerin son yük durumu görülmektedir. Bu olaya tesirle (dokunmadan) yüklenme denir.Şekil 4.6: İki metal küre üzerinde tesirle eşit ve zıt yükler hasıl olur.

4.6 İletken ve Yalıtkanlar

Şekil.4.7 deki gibi bir bakır telin bir ucu elektroskopun düğmesine diğer ucu cam desteğe tutturalım.Yüklü bir ebonit çubuğu telin ucuna dokunduracak olursak elektroskopun yapraklarının açıldığını görürüz. Bu elektrik yüklerini tel içinde taşınmış olduğunu gösterir. Bu yüzden telin iletken olduğu söylenir. Bakır telin yerine lastik veya ipek bez kullanmış olsak yaprakların açılmadığı görürüz. Bu cisimlere de yalıtkan denir. Metaller (altın, gümüş, bakır.v.b.) iyi iletkendirler. Cam, lastik, kehribar, tahta, gaz, hava, ebonit, kağıt ise bilinen yalıtkanlardır.


Şekil 4.7 Bakır tel iletkendir

4.7 Coulomb Kanunu

Yüklü cisim (şarjlı cisim) fazla elektron veya fazla protonlara sahip olan bir cisimdir. Cismin sahip olduğu net yük büyüklüğü bir sayının verilmesi ile ifade edilir. Bir cismin sahip olduğu yük miktarı ( şarj) için q harfini kullanacağız.

Elektrik yüklü cisimler arasındaki itme ve çekme kuvvetleri üzerinde ilk araştırmalar Coulomb tarafından burulma terazisi ile bu kuvvetleri ölçmek suretiyle yapıldı. Coulomb iki nokta yük arasındaki çekme ve itme kuvvetlerinin aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu ortaya koydu. Nokta yük deyimi boyutları aradaki uzaklığa bakınca çok küçük olan yükler için kullanılır. Yükler arasındaki kuvvet her cisim üzerindeki yük miktarı ile orantılıdır.

Yapılan deneyler neticesinde, iki nokta yük arasındaki kuvvetin değeri her iki yükün çarpımlarıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bu itme ve çekme kuvvetleri için ;

yazabiliriz

Bu orantılığı k sabiti ile göstermek suretiyle bir eşitlik haline dönüştürebiliriz.

olur.

Buna Coulomb kanunu denir. q ve q1 yüklerinin işareti ne olursa olsun aynı kanun geçerlidir.


4.8 Yük Miktarı ve Birimleri

Elektrik ve manyetizma konularını incelerken uzunluk, kütle ve zaman büyüklüklerini M.K.S. birim sisteminde ifade edeceğiz. M.K.S birim sisteminde yük birimi Coulomb dur. Coulomb; kendisine eşit aynı işaretli bir yükten boşlukta 1m uzağa konulduğunda onu k.nt luk bir kuvvetle iten bir nokta yükün büyüklüğüdür.M.K.S sisteminde ; F = nt , r = m , q = coulomb , k = nt.m2 / coul2

C.G.S sisteminde kuvvetler dyn, uzaklıklar cm orantı katsayısı 1 e eşit aldığımızda yük birimi statcoulomb olarak ifade edilir. Statcoulomb: aynı büyüklükte eşit bir yükten 1 cm uzağa konulduğunda bu yükü 1 dyn lik kuvvetle iten yük miktarıdır. 1 coul = 3.109 stat coul’dur. C.G.S . sisteminde F = dyn r = cm, q = statcoulomb , k = dyn.cm2 / s.coul2

k = 1 / 4π = 9.109 n.m2 / coul2 , 1 coul = 3.109 stat coul’dur


PROBLEMLER

PROB.1 Değerleri q olan pozitif iki nokta yük y ekeni üzerinde biri y = +a, diğeri y = -a koordinatlarında bulunmaktadır. Aynı büyüklükte üçüncü bir pozitif yük x ekseni üzerinde bir noktaya konuluyor.

a) Bu üçüncü yük koordinat eksenlerinin başlangıcında ise ne kadar bir kuvvetin etkisindedir?

b) Bu üçüncü yükün koordinatı x ise etkisi altında bulunduğu kuvvetin değeri ve doğrultusu ne olur?

c ) üçüncü yükün x = +4a x = -4a arasında değişme olursa F kuvvetinin x koordinatına bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren grafiğini çiziniz.


Çözüm : a) Bu üçüncü yük koordinat eksenlerinin başlangıcında ise etki eden bileşke kuvvet ;

y = + a konumundaki yükten dolayı ; ( itme aşağı doğru )

y = - a konumundaki yükten dolayı ; ( itme yukarı doğru )

Fbil = F1 - F2 = 0 olur.
b) Bu üçünçü yükün koordinatı x ise etkisi altında bulunduğu kuvvetin değeri ve doğrultusu;
y = + a konumundaki yükten dolayı ; (itme )

y = - a konumundaki yükten dolayı ; (itme)

Yükler ve uzaklıklar aynı olduğu için F3 = F4 olur. Kuvvet eşit olunca bileşenlerde eşit olur. Bu iki vektörün y ekseni üzerindeki bileşenler birbirini yok eder. Bu noktadaki bileşke kuvvet kuvvetlerin x ekseni üzerindeki bileşenlerinin toplamına eşit olur.


Fbil = F3x + F4x olur.

Fb = F3. cosα + F4 . cosα , Fb = 2.F3 . cosαr2 = x2 + a2 , , cosα = =

, (x ekseni,sağa doğru)


c) üçüncü yükün x = + 4a, x = - 4a arasında değişme olursa F kuvvetinin x koordinatına bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren grafiğini çiziniz.

denkleminin kökleri ekstremumları verir. 1 nci türev eğrinin kesim noktasını ikinci türev ise eğrinin dönüm noktalarını verir.payı sıfır yapan değer eğrinin kesim noktasını verir.


a 2 – 2 x 2 = 0 , x2 = ( 1 / 2 ) a2 , x = + 0.7 a , x = - 0.7 a

ikinci türev, payı sıfır yapan değer eğrinin dönüm noktasını verir.

3x ( 2x2- 3a2) = 0 , 3x = 0 , x = 0, ve 2x2- 3a2 = 0

x = + 1,22 a x = -1,22.a


X F

0 0

± 0,7.a Eğrinin Kesim Noktası

±1,22.a Eğrinin Dönüm Noktası

± 4a

x


PROB.2 Pozitif bir q yükü taşıyan küçük küre yalıtkan ipe asılmıştır. Negatif bir q2 = -q yükü taşıyan ikinci bir küre birincinin sağ tarafında a yatay uzunluğunda bir yere konmuştur. q3 = 2q1 kadar pozitif yük taşıyan üçüncü yük veriliyor. Bu kürenin konulabileceği en aşağı iki nokta bulunuz ki,bu iki nokta için ipe asılı kürecik düşey konumda kalsın.

Çözüm : r1 = ? , r2 = ?

,

q yükünün dengede olması için ; F = F'.cos α olmalıdır.

,

r2 = a2.cosα.2 , r = a √2cosα

1 yer θ = 0 için r1 = a√2 = 1,44.a

2 yer θ = 450 için r2 = a√2.0,7 = 1,189.a

PROB.3 Her birinin kütlesi 10 gr olan iki küre 1 metre uzunluğunda birer ipek iple aynı noktadan asılmışlardır. Küreleri eşit miktarda negatif yükler verildiği vakit askı ipleri düşeyle 40 açı yapmak üzere açılıyorlar. Küreleri etkiyen kuvvetleri gösterin ve her küre üzerindeki yükü bulun.
Çözüm : L = 1 m , m = 10 gr , α = 40 q = ?

, , L2 = x2 + a2

x = ,

(a uzaklığı L nin yanında çok küçük olduğundan ihmal edilir.)

, ,

,

, a = L.tgα , a3 = L3.tg3

, ( tgα)3/2 =1,85.10-2PROB.4 1 gram monoatomik hidrojen içinde 6,02.1023 tane H atomu vardır. Bu atomların her birinde yükü -1,6.10-19 coulomb olan elektron ve yükü 1,6.10-19 coulomb olan proton vardır.

a) 1 gr’lık madde içinde bulunan elektronların hepsi kuzey, protonların hepsinin güney kutbunda biriktiğini kabul edin. Bir yükün diğer yüke etkisini nt olarak hesaplayın.

b) Bu yüklere eşit 3.ncü bir pozitif yük ekvator üzerinde bir noktada bulunacak olursa bunların etkilendiği kuvvetin değeri ve doğrultusu ne olur?


Çözüm : a) na = 6,02.1023 , e = 1,6.10-19 coul , 2Ry = 1,28.107 m

F = ? , q = na. e (Her kutupta yük)

q = 6,02.1023.1,6.10-19 c ,

= 5.105 n

b) Bu yüklere eşit 3.ncü bir yük ekvator üzerinde bir noktada bulunacak olursa bunların etkilendiği kuvvetin değeri ve doğrultusu ;


Ry= 0,64.107 m , x 2 = 2.Ry2 , x = Ry √2
Fbil = F1.sinα + F1.sinα = 2F1.sin α = 2.1,02.106.0,7

Fbil = 1,44.106 nt olur.


PROB.5 Şekilde verilen karenin sol alt köşesinde bulunan yük üzerine etki eden bileşke kuvveti bulunuz. q = 10-7 C , a = 5 cmÇözüm : q = 10-7 C , a = 5 cm , Fbil = ?

,

,

F3 + F2x = 0,144 + 0,025 = 0,169 nt

Fy = F2y - F1 = 0,025 - 0,072 = - 0,047 ntF2 = (0,169)2 + (0,047)2 Fbil = 0,17 nt

tg α = -0,047 / 0,169 = -0,278 α = 15,50


PROB.6 Şekildeki 4 noktasal yük sisteminde q2 = 0,5 microcolumb ve q4’e etkiyen bileşke kuvvet sıfır ise q1 ve q3 ü bulunuz. q2 = 0,5 μC 1 C = 106 μC
Çözüm : q1 = ? , q2 = ?

,

, ,

F1 = F2x

,

F3 = F2

q3 = 256.10-9 C = 0,256Μc
PROB.7 +q yükü üzerine etkiyen bileşke kuvvetin y ekseni üzerinde olması için a ) q3 yükü ne olmalıdır ? b ) Bileşke kuvvetin değerini ve yönünü bulunuz. k = 9.109 nt.m2 / coul2


Çözüm : Bileşke kuvvetin y ekseni üzerinde olması için ;


F1X = F3 olmalıdır.

F1 . cosα = F3

,
q3 = -4,8.10-9 C olur.


b ) Bileşke kuvvet ; R = F2 – F1 .sinα

R = k. ,

R =

R = 5.10-3 nt ( yukarı doğru )


PROB.8 Şekildeki +q yükü üzerine etki eden bileşke kuvveti bulunuz.

k = 9.109 nt.m2 / coul2.


Ç
özüm :F1 = 9.109.

F2 = 9.109.


F3 = 9.109.

cosα =1/2 , sinα = 10,4 / 12 = 0,86 , cosθ =3 / 5 = 0,6 , sinθ = 4 / 5 = 0,81,875.10-2.0,5 + 3,6.10-2 0,6 – 1,25.10-2 = 1,85.10-2 nt
F2 = (Fx)2 + (Fy )2 , F2 = ( 1,85.10-2 )2 + ( - 1,28.10-2 )2

F = 2,25.10-2 nt (4. bölge)

PROB.9 q1 , q2 , q3 yüklerinin A noktasında meydana getirdikleri bileşke kuvvetin sıfır olabilmesi için ;

a) q3 yükü nereye konmalıdır.

b) B noktasına etki eden bileşke kuvvetin değerini bulunuz.


Çözüm : F1 = F2 , F1x = F2x , F1y =F2y (yükler ve uzaklıklar aynı ) olur.

F1 = F2 = (itme ) ,

r1 = r2 = 5 cm , cosα = 4/ 5 = 0,8 , sinα = 3 / 5 = 0,6

A noktasında bileşke kuvvetin sıfır olması için ; F1x + F2x - F3 = 0 F1x + F2x = F3 olmalıdır. F1. cosα + F2. cosα = F3

k.0,8.10-6 + 0,8.10-6 = , r32 = 25.10-4 , r3 = 5.10-2 m = 5 cm

b
) F = , sinα = 3 / 5 = 0,8 , cosα = 4 / 5 = 0,8


F2 = cosθ = (1 / 3,16 ) = 0,3 , sinθ= 0,95


F3 =


Fx = F. cosα + F3 .cosθ = 9.10-6 .0,8 + 90.10-6 0,3 = 34,2.10-6 nt

Fy = F2 + F. sinα – F3. sinθ = 15,6.10-6 + 9.10-6 0,6 – 90.10-6 0,95 = -64,5.10-6 nt

F2 = Fx2 + Fy2 F = ( 34,2.10-6 )2 + ( -64,5.10-6 )2 F = 73,5.10-6 nt olur.


Add document to your blog or website

Similar:

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconATOM: Maddenin en küçük ve temel yapi tasidir. Atom, içinde organize tanecikler bulunan ve bunlara bölünebilen yine de maddenin temel yapi tasi olarak bilinen

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconMaddenin en kücük yapı taşının atom oldugu insanoglu tarafından çok uzun süreler düşünüldü ve söylendi. Ancak Bilimsel olarak ilk atom modeli John Dalton

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconMaddenin en kücük yapı taşının atom oldugu insanoglu tarafından çok uzun süreler düşünüldü ve söylendi. Ancak Bilimsel olarak ilk atom modeli John Dalton

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconCanlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconCanlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı birimine Hücre denir

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconMaddelerin, gözle görülemeyecek kadar küçük olan yapı taşlarına “atom” denir. Atom kelimesi Yunanca “bölünemez” anlamına gelen “atomos” kelimesinden gelir

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconBir kelimenin en küçük anlamlı parçasına kök denir. Kökler tek başına manalı en küçük birimlerdir. Kökler tek başlarına ya da eklerle birlikte kullanılırlar

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconMaddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski yunanlılara kadar uzanır. Milattan önce yüzyılda Leucippus ve Democritus

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconBütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücreler, genelde gözle görülemeyecek

Elementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir iconBir atomdan yaklaşık 100. 000 kez daha küçük olan ve atomun merkezinde bulunan zerreye atom çekirdeği denir. Çekirdek, kütlesiyle, hatta ondan daha önemlisi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page