2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Indir 320.15 Kb.
Title2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Page1/9
Date conversion26.02.2013
Size320.15 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/evsel/5.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
İÇİNDEKİLER SAYFA

1 GİRİŞ 2

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 3

3 Yasal, düzenleyİcİ ve polİtİk yönler 12

4 Tıbbi atık yönetİm planlaması 15

4 .1 Planlama İhtiyacı 15

6. TIBBİ atıkları İşleme ve bertaraf etme teknolojİlerİ 24

7. TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MaLİYETLER 43

Künye 48
ek 1 BERTARAF İşlemlerİNİN mukayesesi

50

1 GİRİŞ


Bu rapor ‘Katı Atık Yönetimi Stratejisinin Uygulanması Amacı ile Kurumsal Güçlendirme Konusunda Teknik Asistanlık’ projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Tıbbi atıkların işlenmesinde ki seçenekleri anlatmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından Ağustos 1999’da yayınlanmış olan “Tıbbi Faaliyetler Sırasında Oluşan Atıkların Güvenli Yönetimi” raporunda (ISBN 92 4 154525 9) bahsedilen Tıbbi Atıkların İşlenmesindeki uluslararası temel unsurları özetlemektedir.


Raporun yapısı


2. Bölümde tıbbı faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların özellikleri açıklanmıştır. 3.Bölümde bu konu ile ilgili yasal, yönlendirici ve politik yönler incelenmiştir. 4.Bölümde tıbbi faaliyetler esnasında ortaya çıkan atıkların yönetiminde ulusal bir planın nasıl geliştirilebileceği ortaya konulmuştur. Bu tür atıkların teknik olarak işlenmesi ile ilgili imkanlar 5. Bölümde açıklanmıştır. Son olarak, 6.Bölümde tıbbi faaliyetler esnasında ortaya çıkan atıkların yönetimi için gerekli maliyetler incelenmiştir.


Bu raporun ekinde bu atıkların yerel ve merkezi yöntemlerle işlenmesine ait bir karşılaştırma yapılmıştır.


 Tıbbi atıklar: tanımlama ve sınıflandırma

 Yasal, düzenleyici ve politik yönler

 Tıbbi Atıkları yönetim planlaması

 Tıbbi Atıkları işleme ve bertaraf etme teknolojileri

 Tıbbi Atıkları yönetim maliyetleri

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

2.1Tıbbi Atıkları: tanım ve sınıflama

2.1.1 Tanım


Tıbbi Atıklar; tıbbi tesislerde(hastaneler ,sağlık ocakları...), araştırma birimlerinde ve laboratuarlarda oluşan tüm atıkları içermektedir. Bunlara ilave olarak, ”küçük” veya “dağılmış” kaynaklar olarak görülen, örneğin evlerdeki tıbbi faaliyetler sonrasında oluşan atıkları da (diyaliz, insulin iğneleri, vb.) kapsamaktadır.


Tibbi Tesislerde ortaya çıkan atıkların %75 - %90 kadarı , evsel atıklarla mukayese edildiğinde, risk taşımayan, diğer bir deyimle “genel” tıbbi atıklarıdır. Bunlar genelde tıbbi kuruluşlarının yönetimsel/idari işlevlerinden kaynaklanmakta olup tıbbi tesislerin; bina ve müştemilatlarının bakımları esnasında açığa çıkan atıkları içermektedir. Geriye kalan % 10-25 oranındaki tıbbi atıklar ise tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir ve bunlar sağlık için çeşitli riskler yaratmaktadır. Bu klavuz özellikle tehlikeli tıbbi atıklar konusunda hazırlanmıştır (bunlar aynı zamanda “tıbbi tesislerin riskli atıkları” olarak da adlandırılmaktadır). Bu kuruluşlarda çıkan diğer (genel) atıklar evsel atık kategorisinde ve belediye atık imha yöntemleri içinde değerlendirilmelidir.


Tehlikeli tıbbi atıklarının sınıflandırılması tablo 2.1’de özetlenmiş ve 2.1.2 den itibaren başlayan bölümlerde detaylı olarak izah edilmiştir.

2.1.2 Bulaşıcı Atıklar


Bulaşıcı atıkların yeterli miktarlarda veya konsantrasyonlarda patojenler (bakteri, virüs, parazit veya mantar) ihtiva etmesinden kuşkulanılır. Bunlar pek çok hastalığın nedeni olabilirler. Bu sınıf aşağıdaki atık sınıfları ihtiva eder:

 • laboratuar çalışmalarında oluşan bulaşıcı numuneler veya kültürler;

 • bulaşıcı hastalığa yakalanmış olan hastalara uygulanan ameliyat veya otopsi atıkları (ör: temizlik bezleri ve kan veya vücudun diğer sıvılarına temas etmiş olan malzeme veya ekipman);

 • karantinadaki hastaların atıkları (ör: sidik, dışkı, ter, ameliyat edilmiş yaralılar veya bulaşıcı hastalıklı şahısların elbiseleri, kan veya diğer vücut sıvıları ile aşırı miktarda kirlenmiş elbiseler);

 • diyaliz makinasına bağlı bulaşıcı hastalıklı kişilerin atıkları (ör: diyaliz ekipmanları, tüpler, filtreler, bir kullanımdan sonra atılan havlular, gömlekler, önlükler, eldivenler ve laboratuar giysileri);

 • laboratuarlarda bulaşıcı hastalığa yakalanmış hayvanlar;

 • bulaşıcı hastalığa yakalanmış olan insan veya hayvana temas etmiş olan diğer her çeşit malzeme veya ekipman.


Not : Hastalık bulaştırıcı “kesiciler” bulaşıcı atıkların bir alt sınıfını oluştururlar ancak onlar bu el kitabında ayrıca incelenmiştir. (bkz. bölüm 2.2.2).

2.2 Tıbbi Atık Sınıflandırması


Tablo 2.1 Tıbbi atık sınıfları

Atık sınıfı Açıklama ve örnekler


Bulaşıcı atıklar Patojen içerdiğinden kuşku duyulan atıklar

Ör : laboratuar kültürleri; karantinalardan oluşan atıklar; bulaşıcı hastalık taşıyan kişilere temas etmiş olan peçeteler (temizlik bezleri), malzeme veya ekipmanlar; dışkı, ürin vb.

Patolojik atıklar İnsan dokusu veya sıvısı

Ör : vücut parçaları; kan ve diğer vücut sıvıları; ceninler

Kesiciler Kesici atıklar

Ör : iğneler; aşı setleri; bistüriler; bıçaklar; jiletler; kırık camlar

Ecza atıkları Ecza içeren atıklar

Ör : günü geçmiş ilaçlar; eczanelerde kirlenmiş eşyalar (şişeler,)

Genotoksik atıklar Genotoksik özellikli malzemeler içeren atıklar

Ör : sitostatik ilaçlar içeren atıklar (sıkça kanser korumasında kullanılır); genotoksik kimyasallar

Kimyasal atıklar Kimyasal malzeme içeren atıklar

Ör : laboratuar ayıraçları; film banyoları; vakti geçmiş veya kullanılmayan dezenfektanlar; çözücüler

Yüksek miktarda ağır Piller; kırık termometreler; tansiyon ölçme aletleri; vb.

metaller içeren atıklar

Basınçlı konteynerler Gaz silindirleri; gaz kartuşları; aerosol kutuları

Radyoaktif atıklar Radyoaktif malzeme içeren atıklar

Ör : radyoterapi veya laboratuar araştırmalarından arta kalan (kullanılmamış) sıvılar; kirlenmiş cam eşyalar, ambalajlar veya emici kağıtlar; korunması (ambalajı) olmayan radyo aktif kaynaklar veya hastalardan alınan ve korumalı (ambalajlı) saklanan ürin/dışkı türü atıklar, benzeri diğer kaynaklar


Kültürler ve yüksek bulaşıcılık riski taşıyan maddeler, otopsilerden oluşan atıklar, hayvan leşleri ve bulaşıcılık veya bu ortamlarla temas etmiş olan diğer atıklar yüksek oranda bulaşıcı atıklar olarak nitelendirilir.

2.2.1 Patolojik atıklar


Patolojik atıklar, doku, organ, vücut parçaları, insan cenini ve hayvan leşi, kan ve vücut sıvılarından. oluşur. Bu sınıf içerisinde, belirgin insan ve hayvan vücut parçaları da anotomik atıklar olarak adlandırılır. Bu kategori içindeki atıklar sağlıklı vücut parçalarını da kapsamasına rağmen bulaşıcı atıkların bir alt sınıfı gözüyle bakılabilir.

2.2.2 Kesici aletler


Kesici aletler sıyrıklara veya delinme şeklinde yaralanmalara yol açabilecek olan ve iğneler, hipodermik iğneler, bistüriler ve diğer jiletler, bıçaklar, aşı setleri, testereler, kırık camlar ve çivilerin dahil olduğu malzemelerdir. Bunlara her hangi bir şey bulaşmış olsun ya da olmasın, genellikle bu tip malzemeler yüksek derecede tehlikeli tıbbi atıklar olarak bilinmektedir.

2.2.3 Ecza atıkları


Ecza atıkları, kullanma günü geçmiş, kullanılmayan, dökülmüş ve kirlenmiş ecza ürünlerini, ilaçları, artık kullanılamayacak durumda ve neredeyse atılması gereken aşıları ve serumları içerir. Bu sınıfta, eczaların taşınmasında kullanılıp ıskartaya çıkarılan eşyalar, içlerinde atık bulunan şişeler ve kutular, eldivenler, maskeler, bağlantı tüpleri/hortumları ve ilaç viyalleri (taşıma /aktarma tüpleri) de yer alır.

2.2.4 Jenotoksik atıklar


Jenotoksik atıklar, yüksek derecede zehirli olup mutajenik, teratojenik veya karsinojenik özellikler ihtiva edebilirler. Bunlar hem hastanelerde, hem de atıldıktan sonra ciddi güvenlik problemleri taşırlar ve bunların bertarafı /yönetimi için özel dikkat gerekir. Jenotoksik atıklar, sitostatik ilaçlar, benzen gibi kimyasal maddeler ve radyoaktif malzeme ile bakım gören hastalara ait kusmuk, sidik veya dışkı yoluyla bazı sitostatik ilaçları da içerebilir (aşağıya bkz.).


Sitotoksik (veya antineoplastik) kategorosindeki ilaç ve malzemeler belirli canlı hücrelerin gelişmelerini durdurmaya ya da tamamen öldürme yeteneklerine sahiptir ve kemoterapik yöntemle kanserli hücreleri ortadan kaldırmak gayesi ile kullanılırlar. Bunlar neoplastik durumların terapisinde de önemli bir rol oynarlar ve organ nakillerinde immüno-süpresif ve immünolojik bazda ortaya çıkarlar. Ayrıca bunların pek çok değişik hastalığın iyileştirilmesi için kullanımları da oldukça geniştir. Sitozehirli ilaçlar, onkoloji ve radyoterapi üniteleri gibi çok özellik gösteren ve ana işlevleri kanseri yok etmek olan departmanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bunların hastanelerin diğer bölümlerinde de kullanımları gittikçe artmakta olduğu gibi hastane ortamı dışında da kullanılmaya başlamışlarıdır.


Sağlık sektöründe en çok kullanılan jenotoksik maddeler

Kanserojen sınıfı

Kimyasallar:

Benzen

Sitotoksik ve diğer ilaçlar:

Azathioprine, chiorambucil, chiornaphazine, ciciosporin, cyclophosphamide, melphalan, semustine, tamoxifen, thiotepa, treosuifan

Radyoaktif maddeler:

(bu kaynakta radyoaktif maddeler farklı bir kategori olarak belirlenmiştir)


Olası kanserojen sınıfı

Sitotoksik ve diğer ilaçlar:

Azacitidine, bleomycin, carmustine, chioramphenicol, chiorozotocin, cisplatin, dacarbazine, daunorubicin, dihydroxymethyifuratrizine (örneğin Panfuran S artık kullanılmıyor), doxorubicine, lomustine, methyithiouracil, metronidazoie, mito – mycin, nafenopin, niridazoie, oxazepam, phenacetin, phenobarbital, phenitoin, procarbazin hydrochioride, progesterone, sarcolysin, streptozocin, trichlormethine


Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer IARC) çalışmaları ışığında hazırlanmıştır2.2.5 Kimyasal atıklar


Kimyasal atıklar, ıskartaya çıkan katı, sıvı ve gaz fazında olan kimyasalları içerir. (örneğin diagnostik ve testlerden ve temizlik, evsel atık ve dezenfektasyon işlemleri sonrası). Tıbbi faaliyetler esnasında oluşan kimyasal atıklar koruma (bakım) kapsamına göre tehlikeli veya tehlikelisız olabilirler. Bunlar aşağıdaki özelliklerden her hangi birine sahip olurlarsa tehlikeli atık olarak nitelendirilirler:

 • zehirleyici (toksik);

 • korozif (ör : pH < 2 olan asitler ve pH > 12 olan bazlar);

 • kolay tutuşabilen (alevlenebilir);

 • reaktif (patlayıcı, suyla reaksiyona girebilen, darbeye hassas);

 • gen zehirleyici özellk taşıyan (ör : sitostatik ilaçlar).


Tehlikeli olmayan kimyasal atıklar yukarıdaki özelliklerin hiç birine sahip olmayan şeker, amino asit ve bazı organik ve inorganik tuzlar gibi kimyasalları içerirler.


Tehlikeli kimyasalların aşağıdaki paragraflarda açıklanan türdekileri tıbbi tesis merkezlerinin bakımı/temizliği amacıyla kullanılır.


Formaldehit

Formaldehit tibbi tesisler için önemli bir kimyasal atıktır. Cihazları (ör : hemodiyaliz cihazı veya ameliyat ekipmanları) temizlemekte ve bunların dezenfeksiyonunda, numuneleri muhafaza etmede, sıvı haldeki bulaşıcı atıkları dezenfekte etmede ve patalojide, otopside, dializde, mumyalama ünitelerinde kullanılır.


Fotografik kimyasallar

Fotografik amaçlı solüsyonlar X-ışını röntgen departmanlarında kullanılır. Bu solüsyonlarda sabitleştirici olarak kullanılan (fixer) kimyasallar genellikle %5-10 hidrokinon, % 1-5 potasyum hidroksit ve % 1’den az miktarda gümüş içerir. Röntgen filimlerinin banyo sıvıları yaklaşık % 45 glütar aldehit içerir. Ayrıca banyo yapılan sıvılarda ve fixer çözeltileri içinde asetik asit de diğer bir kimyasal madde olarak kullanılmaktadır.


Çözücüler

Çözücü içeren atıklar, pataloji ve histoloji laboratuarları ve hastane bakım (mühendislik) departmanlarının da içinde bulunduğu değişik hastane birimlerinde ortaya çıkmaktadır.Tıbbi tesislerde kullanılan çözücüler, metilen klorid, kloroform, trikloretilen ve soğutucular gibi halojenli bileşiklerle, ksilen, metanol, aseton, isopropanol, toluen, etilasetat ve asetonitril gibi halojensiz bileşikler içermektedir.


Organik kimyasallar

Tıbbi tesisllerde oluşan ,organik kimyasal atıklar aşağıda özetlenmiştir:

 • yerlerin temizlenmesinde kullanılan dezenfektan ve temizlik çözeltileri bulunan fenol-bazlı kimyasallar ile çamaşırhane ve atölyelerde kullanılan etilen (perkloretilenler) bileşikleri;

 • vakum pompa yağları ve araçlardan çıkan kullanılmış motor yağları (özellikle eğer tıbbi tesis sahası içinde bir araç bakım/servis istasyonu varsa);

 • böcek ve kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlar.


İnorganik kimyasallar

İnorganik kimyasal atıklar esas olarak asit ve alkalilerden (bazlardan) oluşurlar. (ör : sülfürik, hidroklorik, nitrik ve kromik asitler, sodyum hidroksit ve amonyak çözeltileri gibi). Bunlar potasyum permanganat (KMnO4) ve potasyum bikromat (K2Cr2O7) gibi oksidantları ve sodyum bisülfit NaHSO3 ve sodyum sülfit Na2SO3 gibi indirgeyici kimyasal maddeleri de içerirler.

2.2.6 Yüksek miktarda ağır metaller içeren atıklar


Yüksek miktarda ağır metaller içeren atıklar, tehlikeli kimyasal atıkların alt sınıfını oluşturmaktadır ve bunlar genellikle yüksek derecede zehirlidirler. Civalı atıklar, tipik olarak, kırılan klinik ekipmanlardan (dükülmelerden) oluşmaktadır ancak katı-hal elektronik algılama cihazlarının (termometre, tansiyon ölçme aletleri vb. ) gittikçe bunların yerini almaları ile bunların miktarları giderek azalmaktadır. Mümkün olduğunca dükülen civa damlaları hemen toplanmalıdır. Diş bakınmları sırasında da ortaya çıkan artıklarda yüksek miktarlarda civa bulunabilir. Kadmiyum içeren atıklar genelde bitmiş/ıskartaya çıkmış pillerden oluşur. İçinde kurşun içeren “takviyeli paneller” halen X-ışınlarının radyasyonlarından korunmada ve teşhis/tanı bölümlerinde kullanılmaktadır. Bazı ilaçlar da arsenik içermektedir, ancak bunlar da ilaç atıkları olarak ele alınmaktadır.

2.2.7 Basınçlı konteynerler


Günümüzde pek çok değişik tip ve bileşimdeki gaz tıbbi faaliyetler için kullanılmaktadır. Bunlar genellikle basınçlı silolarda, kartuşlarda ve aerosol kutularda depolanmakta ve saklanmaktadır. Yine bunların pek çoğu, bir kez boşaldığında veya daha fazla kullanılamadığı durumlarda (hala artık/kalıntı içerebilirler) yeniden doldurularak kullanım yoluna gidilebilmektedir. Ancak -belirli tipteki aerosol kutuları kesinlikle bertaraf edilmelidir.


İnert veya potansiyel olarak tehlikeli olaqmalarına bakılmaksızın basınçlı konteynerlerdeki gazlara daima özen ve dikkatle müdahale edilmelidir, çünkü bu konteynerler, alev almaları veya kazara delinmeleri halinde patlayabilirler.


Sağlık konularında en çok kullanılan gazlar


Anestezik gazlar:

Diazot monoksit, uçucu halojenli hidrokarbonlar (halothane, isofurane, enfurane gibi)

Uygulamalar: ameliyathanelerde, hastanelerde doğum sırasında, ambulanslarda, hastanelerde acı veren işlemler yapılırken, diş tedavilerinde

Etilen oksit

Uygulamalar:tıbbi aletlerin ve ameliyathanelerin sterile edilmesinde

Oksijen

Gaz veya sıvı halde, tank veya silindir tüplerde veya merkezi boru sistemi ile sağlanır.

Uygulama: hastalara solunum için oksijen sağlanmasında

Sıkıştırılmış hava

Uygulama: laboratuar çalışmalarında, solnum yolları tedavilerinde, bakım ekipmanında ve çevresel koruma sistemlerinde2.2.8 Radyoaktif atıklar


Radyoaktivite

İyonlar halindeki radyasyonlar hiçbir duyu ile hissedilemezler. Bunlara maruz kalan bölgelerde oluşan yanıklardan başka- genellikle çok yüksek dozda radyasyona maruz kalınmadıkça- ani etkileri yoktur. Tıbbın ilgilendiği iyonlaşmış radyasyon, radyoaktif malzemelerden yayılan X-ışınları, - ve -partiküllerini ve -ışınlarını içerir. Bu tip radyasyonlardaki en önemli pratik fark X-ışınlarının X-ışıması tüplerinden ancak bu cihazların açık olmaları zamanlarda yayılabilir olaması, oysa radyonükloidlerden yayılan diğer ışınımların hiçbir şekilde durmaması ve bunlardan ancak bir siperle korunulabilmesidir.


Tıbbi faaliyetler amaçlı kullanılan ve atık oluşturan radyoaktif malzemeler

Radyoaktif atıklar radyonükleidlerle kirlenmiş katı, sıvı ve gaz malzemeler içerir. Bunlar birtakım işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadırlar. Örneğin, vücut dokularının ve sıvılarının in-vitro analizi, in-vivo organ görüntüleme, tümör lokalizasyonu, çeşitli araştırma ve terapatik çalışmalara yönelik işlemler gibi faaliyetler sırasında oluşurlar.


Tıbbi Faaliyetlerde kullanılan radyonükleidler, "açık" veya "kapalı" olarak muhafaza edilirler. Açıkta muhafaza edilen kaynaklar genel olarak tıbbi faaliyet sırasında doğrudan uygulanan sıvılardır ve kullanımları esnasında bunları muhafaza eden (çevreleyen) bir kapsül yoktur. Kapalı olarak muhafaza edilen kaynaklar ise bir ekipman veya bir aparatın içinde muhafaza edilir veya kırılmaz / su geçirmez nesnelerle korunurlar.


Tablo 2.2 Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Temel Radyonükleitler


Radyonükleit Emisyon Format Yarı – ömür Uygulama alanı


3H beta Mühürsüz 12.3 yıl Araştırma

14C beta Mühürsüz 5730 yıl Araştırma

32P beta Mühürsüz 14.3 gün Teşhis(diyagnostik), terapi

51Cr gama Mühürsüz 27.8 gün in-vitro teşhis (diyagnostik)

57Co beta Mühürsüz 271 gün in-vitro teşhis (diyagnostik)

60Co beta Mühürlü 5.3 yıl teşhis, terapi, araştırma

59Fe beta Mühürsüz 45 gün in-vitro teşhis

67Ga gama Mühürsüz 78 saat teşhis, tanı

75Se gama Mühürsüz 119 gün teşhis, tanı

85Kr beta Mühürsüz 10.7 yıl teşhis, tanı, araştırma

89Tc gama Mühürsüz 6 saat teşhis, tanı

125I gama Mühürsüz 13.1 saat teşhis, terapi

123I gama Mühürsüz 60 gün teşhis, tanı

131I beta Mühürsüz 8 gün terapi

133Xe beta Mühürsüz 5.3 gün teşhis, tanı

137Cs beta Mühürlü 30 yıl terapi, araştırma

191Ir beta Mühürlü (bağlı)74 günl terapi

198Au beta Mühürlü (tohumlar)2.3 gün terapi

222Rd alfa Mühürlü (tohumlar)3.8 gün terapi

226Ra alfa Mühürlü 1600 yıl terapi


WHO (1985) den adapte edilmiştir

3H ve 14C tıpta en çok üretilen atık miktarını oluşturur


Radyoaktif tıbbi faaliyet atıkları genellikle yarı ömürleri kısa olan radyonükleidleri içerirler. Bunlar aktif güçlerini oldukça çabuk - kısa zamanda- kaybederler (bkz. Tablo 2.2). Ancak belirli terapatik çalışmalarda, yarı ömürleri uzun olan radyonükleidler de kullanılmaktadır. Bunlar genellikle iğneler halinde muhafaza edilirler ve bunlar sterilize edildikten sonra diğer hastalara da kullanılabilirler.


Tıbbi faaliyetler sırasında yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda kullanılan radyonüklidelerle ilgili kaynaklar ve oluşan atıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir.

 • Kapalı olarak muhafaza edilen kaynaklar;

 • Kullanım dışı kalmış radyonükleid üreteçleri (jeneratörler);

 • Uygulamalar sırasında ortaya çıkan katı düşük miktardaki atıklar, örneğin: emici kağıtlar, temizlik bezleri, cam eşyalar, şırıngalar, küçük şişeler;

 • Radyoaktif malzemeler ve istenilmeyen çözeltilerin nakliyeleri esnasında oluşan artıklar/kalıntılar, tanı ve iyileştirme (diyagnostic ve terapatik) amaçlı kullanımlarda ortaya çıkan atıklar; su ile karışmayan sıvılar, artıklar/kalıntılar ve kirli pompa yağları;

 • Radyoaktif maddelerin sıçraması veya dökülmesinden oluşan atıklar;

 • Açık radyonükleidlerle tedavi gören veya testler yapılan edilen hastalardan arta kalan atıkları;

 • Düşük miktarda sıvı atıklar, örneğin: cihazların yıknamasınden ortaya çıkan atıklar

 • Uygulamalar sırasında ortaya çıkan gazlar ve egzozlar.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website

Similar:

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ iconTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ iconTIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ iconTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ iconEK- 5 TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ iconI- ANİMASYON VE SİMÜLASYONUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ icon1. Finansal Tabloların Tanımı ve Özellikleri

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ iconI- ANİMASYON VE SİMÜLASYONUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ icon2 Türev Piyasalarının Tanımı ve Özellikleri

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ icon1 Kompleks sayıların tanımı ve özellikleri 2

2 Tıbbi Atıkların TANIMI VE ÖZELLİKLERİ iconBu Tebliğin amacı; üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak geri kazanımının sağlanması, atıkların ekonomik bir girdiye dönüştürülmesi ve atığın enerjisinden faydalanılmasına ilişkin hususları belirlemektir. Kapsam

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page