Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri
Indir 0.54 Mb.
TitleGerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri
Page1/9
Date conversion27.02.2013
Size0.54 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/butce/TUBITAK_2011_Yili_Kurumsal_Mali_Durum_ve_B
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak)


2011 yılı kurumsal malİ durum ve beklentİler raporu


I- OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2010 yılı bütçe giderleri toplamı yılın ilk altı ayında 535.329.884 TL, 2011 yılı ilk altı ayında ise 622.047.165 TL olarak gerçekleşmiştir.


A. Bütçe Giderleri:

2011 yılı ilk altı ayında gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların 1. düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir:

Personel Giderleri

:

82.547.219 TL

Sosyal Güv.Kurumlarına Devl. Primi Gid.

:

13.389.730 TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

:

73.087.092 TL

Cari Transferler

:

99.460.549 TL

Sermaye Giderleri

:

30.588.279 TL

Sermaye Transferleri

:

322.974.296 TL

TOPLAM

:

622.047.165 TL

Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe giderlerinde başlangıç ödeneğinin %40,80’i gerçekleşmiş iken, 2010 yılı bütçe giderlerinde başlangıç ödeneğinin %40,95’i gerçekleşmiştir.


B. Bütçe Gelirleri:

2011 yılı ilk altı ayında gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir :

Özgelirler

:

106.094.384 TL

Hazine Yardımı

:

347.442.598 TL

TOPLAM

:

453.536.982 TL’dir.

Gelir gerçekleşme oranı 2010 yılı ilk altı aylık dönemi için % 42 iken, 2011 yılı ilk altı aylık dönemi için % 30’ dur.


C. Finansman

Kurumumuz tarafından yapılan giderlere ilişkin finansman, Kurumumuzun elde ettiği özgelirler ile hazine yardımlarından sağlanmaktadır. Ayrıca bir önceki yıl kullanılamayan finansman, ilgili yıl bütçesine ilave edilerek kullanılabilmektedir.


II. OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kurumumuz hizmet birimlerinin faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.


BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI 1. Ulusal Enerji, Su, Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalışma Grubu Toplantıları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 21. Toplantısında “Enerji, Su ve Gıda alanlarında Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri’nin hazırlanması amacıyla her bir alan için TÜBİTAK koordinasyonunda ilgili kamu, özel sektör ve akademiden uzmanların katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması” kararlaştırılmıştır. TÜBİTAK koordinasyonunda ilgili kamu, özel sektör ve akademiden uzmanların katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması” kararına istinaden oluşturulan grupların çalışmaları eş zamanlı olarak devam etmiştir.

Bu çerçevede oluşturulan; Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Çalışma Grubu’nun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci toplantıları 17 Ocak 2011, 7 Şubat 2011, 14 Mart 2011 ve 4 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun yanısıra dördüncü toplantı da alınan ortak karar ile gıda alanını 3 ana başlık altında değerlendirecek odak grupların oluşturulması kabul edilmiştir. Çalışma grubunun beşinci toplantısında ilgili tüm paydaşları temsil edecek şekilde odak grupların oluşturulması ve odak grupların çalışmalarına başlayacağı takvim belirlenmiş, çözüm ifadelerinin odak gruplara göre dağılımı gerçekleştirilmiştir. Bu gruplar aşağıdaki konularda oluşturulmuşlardır :

 • Odak Grup 1: Hammadde Üretim Teknolojileri

 • Odak Grup 1 – A : Bitkisel Üretim

 • Odak Grup 1 – B : Hayvansal üretim

 • Odak Grup 2: Gıda İşleme Teknolojileri

 • Odak Grup 3: Gıda Tüketimi ve Sağlıklı Beslenme

17 Mayıs 2011 ve 20 Haziran 2011 tarihlerinde Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Odak Gruplar toplantısı düzenlenmiştir. Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların yer aldığı çalışmalarda gıda alanına yönelik teknoloji faaliyet konularının değerlendirilmesinin yanı sıra odak gruplar bazında eylem önerilerinin oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Çalışma Grubu’nun ikinci ve üçüncü toplantıları 19 Ocak 2011 ve 11 Şubat 2011 tarihlerinde TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma Grubunun dördüncü toplantısı 18 Mart 2011 tarihinde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Enerji alanında 6 odak çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları aşağıdadır:

 • Odak Grup 1: Konvansiyonel Enerji Teknolojileri

 • Odak Grup 2: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 • Odak Grup 3: Nükleer Enerji Teknolojileri

 • Odak Grup 4: Enerji Depolama Teknolojileri

 • Odak Grup 5: Enerji İletim ve Dağıtım Teknolojileri

 • Odak Grup 6: Enerji Verimliliği Teknolojileri

29-30 Haziran 2011 tarihlerinde ise TÜBİTAK TÜSSİDE tesislerinde Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Odak Gruplar toplantısı yapılmıştır.

Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Çalışma Grubu’nun 2-7 toplantıları 31 Ocak 2011, 7 Mart 2011, 31 Mart 2011, 20 Nisan 2011, 30 Mayıs 2011, 30 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Kamu, özel sektör ve üniversiteden temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantılarda, strateji oluşturulması için bundan sonra izlenecek yollar tartışılmış, yöntemler hakkında uzlaşma sağlanmıştır. 1. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016, 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 22. toplantısında alınan 2010/201 no.lu Karar gereği onaylanmıştır. BTYK’nın 22. toplantısında UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejilerle ilgili eylemlerin BTYK Sekreteryası (TÜBİTAK) tarafından izlenmesine karar verilmiştir.

UBTYS 201-2016 yatay ve dikey eksenleri kapsamında 5 yıllık bir süre için belirlenen stratejilere ulaşılabilmesi için yürütülecek eylem, proje ve faaliyetler her yıl ilgili kurumlar tarafından TÜBİTAK’a gönderilecektir. UBTYS 2011-2016’nın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılması önerilen sistematiğin, kurumlar arası eşgüdüme dikkat edilerek aşağıdaki gibi olmasına BTYK’nın 22. Toplantısı’nda karar verilmiştir:

 • İlgili kurumlarca UBTYS 2011-2016’nın belirlenen stratejiler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan eylemler, strateji belgesinin kabulünü takiben her yıl 1 Kasım tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderilir.

 • TÜBİTAK ilk aşamada, UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejiler ile ilgili kurumlardan gelen eylem önerilerini toplar. Sonrasında bu eylemler, TÜBİTAK koordinasyonunda, kurumlar arası eşgüdüm içerisinde nihai haline getirilir ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanına sunulur.

 • Eylemler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından ilgili bakanlıklar aracılığı ile kurumlara gereğinin yapılması için iletilir.

 • Eylemlere ilişkin gelişmeler sorumlu kurumlar tarafından her altı ayda bir  BTYK sekretaryasına (TÜBİTAK) bildirilir ve en yakın BTYK toplantısında raporlanır.

 • Bu süreç UBTYS 2011-2016 döneminde her yıl için tekrarlanır.


Şekil 1. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’nın Stratejik Çerçevesi

UBTYS stratejisi hedefleri:

 • Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’da sunulan adımlar ile; bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve bu birikimleri ekonomik, sosyal ve çevresel yarara yani “yeniliğe” dönüştürebilen bir Türkiye hedeflenmektedir.

 • Bu amaçtan hareketle, UBTYS 2011–2016 faaliyetleriyle ulaşılması istenilen vizyonun üç temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar; bilgi üreten bir Türkiye, teknoloji geliştiren bir Türkiye ve yenilik yapan bir Türkiye’dir. Bu temel öğeleri içeren UBTYS 2011-2016 vizyon ifadesi ise “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye”dir.

 • UBTYS 2011-2016’nın vizyonuna ulaşabilmek için Türkiye Araştırma Alanı paydaşlarının belirlenen stratejileri hayata geçirmeleri önem arz etmektedir.Strateji kapsamında atılacak veya atılması planlanan adımları

 • UBTYS 2011-2016 kapsamında atılacak adımların özetlendiği stratejik çerçeve, üç dikey eksen ve bu eksenler ile bütünlük içerisinde ele alınmak üzere tasarlanmış altı yatay eksenden oluşmaktadır (Şekil 1). Her bir eksen ise UBTYS 2011-2016 vizyonu için önem taşımaktadır:

 • Üç dikey eksenden başlandığında, özel sektörün önemli düzeyde Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayırdığı, ihracat yeteneğinin bulunduğu ve aynı zamanda, Ar-Ge ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün göreceli olarak daha yüksek olduğu güçlü alanlarda (otomotiv, makine imalat teknolojileri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında) hedef-odaklı yaklaşımların izlenmesi planlanmaktadır. Bu yaklaşımın yanı sıra, ülkemizin jeopolitik konumu ve stratejik gereksinimleri doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde ülkemizin ivme kazanmasının hayati önem taşıdığı alanlarda (savunma ve uzay alanlarının yanı sıra enerji, su ve gıda alanlarında) “ihtiyaç-odaklı” yaklaşımlar izlenecektir. Üçüncü dikey eksen olarak da sanayi kuruluşları, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin kendi belirledikleri temel, uygulamalı ve “öncül” araştırma konularında proje üretmelerine olanak sağlayan meraka dayalı tabandan yukarı yaklaşımların desteklenmesine devam edilecektir.

 • Üç dikey eksen ile bütünlük içerisinde ele alınmak üzere tasarlanmış altı yatay eksen, bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) faaliyetlerinin merkezinde bulunan insan kaynaklarının geliştirilmesiyle başlamaktadır. Bilginin üretimi, transferi ve uygulanması için en önemli araç olan BTY insan kaynağı için “BTY İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” ekseni yer almaktadır. Bu konuda BTYK’nın 15 Aralık 2010 tarihinde yapılan 22. toplantısında kapsamlı bir strateji ve eylem planı onaylanmıştır.

 • Devamında, bilginin üretimi ve teknolojinin geliştirilmesi kadar bunların yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürülmesi ihtiyacının karşılanacağı “Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşvik Edilmesi” yer almaktadır. Bununla birlikte araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetler ile bilginin yayılımı ve talebin artırılması boyutlarıyla ekonomide daha çok katma değerin yaratılması doğrudan amaçlanmaktadır.

 • Bilginin üretimi, teknolojinin geliştirilmesi ve yeniliğe dönüştürülmesi süreçlerine katkıda bulunacak “Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması” diğer bir yatay eksen olarak belirlenmiştir. Bu eksen aracılıyla Ar-Ge ve yenilik etkileşimlerinin sektörler ve disiplinler arası yöne çekilmesi beklenmektedir.

 • Dördüncü yatay eksende, işletmelerimizin %99,8’ini teşkil eden KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik yolu ile daha çok ekonomik katma değer yaratmaları öngörülmektedir. Diğer eksenler gibi UBTYS 2011-2016 vizyonu için önem taşıyan bu konu, “Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ’lerin Rolünün Güçlendirilmesi” olarak ele alınmaktadır.

 • BTY faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamlara taban oluşturan araştırma altyapılarının UBTYS 2011-2016’nın stratejik yaklaşımını destekler hale gelmesi gerekliliği “Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması” olan beşinci eksende karşılanmakta. Bunlara ek olarak, “Ülkemiz Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliğinin Etkinleştirilmesi” tamamlayıcı bir eksen oluşturmaktadır.

 • UBTYS 2011–2016 kapsamında atılacak temel adımlar, böylece, Ar-Ge ve yenilik sistemimizin işleyişini UBTYS 2011-2016 vizyonuna yönelik sıçramayı getirerek kapsamlı bir bütünleşmeyi içermektedir. Bu bütünleşmenin ana hatlarını veren UBTYS 2011-2016’nın stratejik çerçevesini gerçekleştirme yolunda stratejiler ayrıca verilmektedir. UBTYS 2011-2016’nın dinamik bir şekilde uygulanabilmesi için eylemler ise her sene ilgili kurumlar tarafından (2010/201 no.lu BTYK kararı uyarınca) güncellenecektir.

Stratejinin öngörülen çıktıları:

UBTYS 2011–2016 ile önümüzdeki yıl ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları açısından heyecanlı bir süreç başlamaktadır. Bu belge ışığında yapılacak BTY çalışmalarının, ülkemizin en büyük 10 ekonomi arasına girmesine önemli bir katkı yapması beklenmektedir.

Tüm TARAL paydaşlarının seferberliği ile Türkiye’nin beraber elde edebileceği temel çıktı; “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye” vizyonunun hayata geçirilmesidir.

Bunun yanı sıra, UBTYS 2011–2016 kapsamında TARAL aracılığıyla elde edebileceğimiz çıktılar; Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin göreceli olarak daha güçlü olduğu alanlarda Ar-Ge ve yenilik kaynaklı ekonomik kazanımların arttığı; ülkemizin stratejik gereksinimleri doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin ihtiyaç-odaklı alanlarda ivme kazandığı ve meraka dayalı tabandan yukarı yaklaşımlar ile yaratıcılığın en üst düzeye eriştiği bir gelecektir.

Bunları gerçekleştirme yolunda da

 • BTY insan kaynağının bir çekim merkezi olarak geliştirildiği;

 • araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik edildiği;

 • çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik işbirliği kültürünün yaygınlaştığı;

 • ulusal Ar-Ge ve yenilik sistemi içerisindeki KOBİ’lerin rolünün güçlendiği;

 • araştırma altyapılarının TARAL’ın bilgi üretme gücüne katkısının arttığı;

 • ülkemiz çıkarları doğrultusunda uluslararası BTY işbirliğinin etkinleştiği bir gelecek öngörülmektedir.

Bu eksenlerdeki amaçlara bir seferberlik içerisinde ulaştığımız takdirde BTY faaliyetlerinin bir “kaldıraç” etkisi yaratarak ülkemizin rekabet gücünü artırmasına, insanımızın yaşam kalitesinin yükselmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması beklenmektedir.

TARAL aktörlerinin 2011–2016 dönemine yönelik hazırlayacakları stratejik planlarını UBTYS 2011–2016 ile uyumlu olarak hazırlamaları ve ülkemizdeki BTY alanındaki faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi için 2011 yılında UBTYS 2011-2016’nın belirlenen stratejileri çerçevesinde kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan eylemler toplanmış; bu eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında kurumları temsilen yönetici düzeyinde bir asil üye ve uzman düzeyinde bir yedek üye temas noktası olarak belirlenmiştir.

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’nın 2011 yılı eylem planı, 7 Haziran 2011 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda nihai haline getirilmiştir. UBTYS 2011-2016’nın 2011 yılı eylem planı Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. UBTYS 2011-2016’nın geniş kitlelere duyurulması amacıyla internet sitesi hazırlanmıştır:

http://www.tubitak.gov.tr/sid/1048/pid/468/index.htm#http:__www.tubitak.gov.tr_sid_1048_pid_468_index.htm_izleme 1. Ar-Ge ve Yenilik Günleri

Ar-Ge ve yenilik alanındaki yerel kapasitelerin harekete geçirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin ve yapılan proje başvurularının artırılması amacıyla, TÜBİTAK tarafından Ar-Ge ve Yenilik Günleri düzenlenmektedir. 24 Şubat 2011 tarihinde Edirne’de, Marmara Bölgesi’ne yönelik olarak “Marmara Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Günü-II” düzenlenmiştir. Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN’ın himayelerinde düzenlenen “Marmara Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Günü-II”ye, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden valiler, belediye başkanları, üniversite rektörleri, il özel idaresi genel sekreterleri, sanayi ve ticaret odaları başkanları, Ar-Ge projesi yapan özel sektör temsilcileri, kamu araştırma enstitülerinin müdürleri ve yükseköğretim sektöründen temsilciler katılmıştır.

“Karaman TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Günü”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Dinçer’in de teşrifleri ile 14 Mayıs 2011 tarihinde Karaman’da düzenlenmiştir. Ar-Ge ve Yenilik Günü’ne Karaman valisi, belediye başkanı, üniversite rektör ve yöneticileri, il özel idaresi genel sekreteri, sanayi ve ticaret odası başkanı, Ar-Ge projesi yapan özel sektör temsilcileri, yükseköğretim sektörü ve özel sektörden TÜBİTAK projeleri yürüten temsilciler katılmıştır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin il için öneminin vurgulandığı toplantıda, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında kaydettiği gelişmeler ile Türkiye ve Karaman’ın Ar-Ge ve yenilik potansiyeline yönelik bilgiler davetlilere aktarılmıştır. 1. Bölgesel Yenilik Sistemleri

İllerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi değer ve birikimleri Ar-Ge ve/veya yenilik ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmelerini sağlayan sürekli ve dinamik bir işbirliği zemini oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından 2011 yılında İl Yenilik Platformları girişimi başlatılmıştır. İl Yenilik Platformları, tabandan yukarı bir yaklaşımla ilde Ar-Ge ve yenilik ile ilgili bütün tarafların temsilini ve aktif katılımını sağlayan bir işbirliği ağını ifade etmektedir.

Paydaşların bu platformda bir araya gelerek öncelikle İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planını oluşturmaları, daha sonra bu planı işbirliği, aktif katılım ve eşgüdümle hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.

İl Yenilik Platformlarının illerimize aşağıdaki katkı ve kazanımları sağlaması beklenmektedir:

 • İlde yenilik ile ilgili konularda farkındalığın artırılarak ilgili tüm taraflara/paydaşlara kazandırılması ve bir yenilik kültürünün oluşturulması,

 • İlin mevcut kaynaklarını bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla faydaya dönüştürebilmesi ve yenilik ihtiyaçları doğrultusunda yerel kaynaklar yaratılabilmesi,

 • İldeki tüm paydaşların, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında çeşitli kamu kurumları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından verilen fonlardan daha etkin yararlanmasının sağlanması,

 • İlin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının desteklenmesi,

 • Bilimsel bilginin ildeki paydaşlar arasında paylaşımını, yayılımını etkin hale getirecek mekanizmaların geliştirilmesi ve bu bilginin il bazında teknoloji ve yeniliğe transferi için gerekli yönlendirmelerin ve somut eylemlerin yapılması,

 • İlde yenilik konusunda kurumlar arası işbirliği ve iletişimin güçlendirilerek etkin, verimli hale getirilmesi ve başarılı uygulamaların yaygınlaşmasının sağlanması.

TÜBİTAK, İl Yenilik Platformu Projelerini, 1301 kodlu Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı kapsamında desteklemektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından en fazla 36 ay süreyle, yıllık 250.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Valilik, İl Özel İdaresi, belediyeler, üniversiteler, Kalkınma Ajansları, araştırma enstitüleri, Sanayi/Ticaret Odaları, KOBİ’ler, şirketler, ilgili sivil toplum kuruluşları vb. kurum kuruluşlar ve organizasyonlar projelerde yer alabilir. Bununla birlikte Vali/vali yardımcısı, ilde kurulu olan en az bir üniversitenin rektörü/rektör yardımcısı, sanayi odası/ticaret odası/sanayi ve ticaret odası başkanı/başkan yardımcısı ve ilin bağlı olduğu kalkınma ajansı genel sekreteri/Yatırım destek ofisi koordinatörünün katılımı zorunludur. İl Yenilik Platformları 2011 yılı ilk dönem proje çağrısı 1 Mart 2011 tarihinde açılmış ve 81 ile dokümanlar gönderilmiştir.

Ar-Ge ve yenilik ekseninde yerel düzeyde kalkınma kapsamında ayrıca 24-26 Mart 2011 tarihlerinde Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri, DPT ve TÜBİTAK temsilcilerinin katılımıyla TÜBİTAK TÜSSİDE’de Kalkınma Ajansları Ar-Ge ve Yenilik Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda temel Ar-Ge ve yenilik kavramları, bilim, teknoloji ve yenilik politikaları ve başta İl Yenilik Platformları olmak üzere TÜBİTAK destekleri ve dünya örnekleri konularında Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri bilgilendirilmiştir. Ayrıca, Kalkınma Ajansları’nın Ar-Ge ve yenilik ile ilgili faaliyetleri analiz edilerek, geleceğe yönelik öneriler tartışılmıştır.

2011 yılı Mart ayı itibariyle duyurusu yapılan İl Yenilik Platformları projeleri için ilk çağrı başvuruları 31 Mayıs 2011 tarihinde sona ermiştir. Gelen başvuruların değerlendirilmesi süreci devam etmektedir. Başvurusu kabul edilen üç il için TÜBİTAK tarafından gerektiğinde kolaylaştırıcılık hizmeti sağlanacaktır. 1. Türkiye BTY Sistemi ve Performans Göstergeleri (2010) Broşürü

5 Nisan 2011 tarihinde ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki gelişmelere ilişkin verileri kapsayan "Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri (2010)" broşürü, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bu broşür Bilim ve Teknik Dergisi tarafından tüm okuyuculara dağıtılmıştır. 1. Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Yenilik 2010 (Science, Technology and Innovation in Turkey) Broşürü

Türkiye, bilim, teknoloji ve yenilik alanında son yıllarda önemli bir atılım içerisindedir. Bunun sonucunda da ülkemiz, Ar-Ge ve yenilik göstergelerinde en hızlı gelişmeyi sağlayan ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu başarıların özellikle uluslararası arenada görünürlüğünün sağlanması amacıyla, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki gelişmelerini verilere dayalı olarak sunan Science, Technology and Innovation in Turkey 2010 (Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik 2010) kitapçığı, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından İngilizce olarak yayımlanmıştır. 1. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Ar-Ge Teknik Komitesi

Türkiye'de Ar-Ge yatırımlarının artmasının önündeki engellerin tespit edilmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin önerilmesi gibi konularda çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Ar-Ge Teknik Komitesi 3 Şubat 2011 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık binasında toplanmıştır. Teknik komitenin 2011 Yılı Eylem Planı'nda yer verilmesi gereken eylemlerin görüşüldüğü toplantıya TOBB, TÜSİAD, TİM, KOSGEB, TÜİK ve YÖK temsilcileri katılmıştır. 1. BTY Politikalarının Uluslararası Düzeyde Oluşum Süreçlerine Katılım

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Alanında OECD Nezdindeki Çalışmalar

TÜBİTAK bilim, teknoloji ve yenilik politikaları alanında OECD nezdinde yürütülen çalışmalarda Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak görev yapmaktadır. Bu çerçevede Ocak- Haziran 2011 döneminde OECD Bilim ve Teknoloji Politikası Komitesi (Committee for Scientific and Technological Policy - CSTP), Teknoloji ve Yenilik Politikası Çalışma Grubu (Working Group on Innovation and Technology Policy - TIP), Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Ulusal Uzmanlar Çalışma Grubu (Working Party of National Experts on. Science and Technology Indicators - NESTI), Biyoteknoloji Çalışma Grubu (Working Party of National Experts on. Science and Technology Indicators - NESTI), Küresel Problemlere Yönelik Olarak Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Çok Taraflı İşbirliği için Yeni Yaklaşımlar ve Yönetişim Mekanizmaları Projesi ve Araştırma Enstitüleri ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu (Working Party on Research Institutions and Human Resources - RIHR) toplantılarına katılım sağlanmıştır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website

Similar:

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconGerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconTablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconBÜTÇE GİDERLERİ

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconBÜTÇE GİDERLERİ

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconBÜTÇE GİDERLERİ

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconTablo 3- Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin GSYİH’ye Oranı (%)

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconMERKEZİ YÖNETİM FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconAvrupa Topluluğu Konsey Yönetmeliği (EEC) No: 3037/90, 9 Ekim 1990 (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi No: L 293, 24. 10. 1990)
«NACE, Rev.» olarak adlandırılacak olan Avrupa Topluluğundaki istatistik amaçlı ekonomik faaliyetler sınıflaması, ortak bir temel...

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconGENEL TEMİZLİK VE DÜZENDEN SORUMLU PERSONEL DAĞILIMI PLANI

Gerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri iconToplantı saatleri aşağıdaki gibidir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page