A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu
Indir 194.88 Kb.
TitleA.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu
Page2/3
Date conversion27.02.2013
Size194.88 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yildiztekstil.k12.tr/upload/haber/120101020122604.doc
1   2   3

ABBASİLER DÖNEMİ (750 - 1258):

745 yılında Ebu Müslim adlı Türk Horosan’da isyan başlatarak Irak ve İran’ı alarak,Ebul Abbas Abdullah’ın Halifeliğini tanıyarak Haşimiye merkez olmak üzere Abbasi Devletinin kurulmasını sağladı.Ebu Cafer Mansur döneminde, Bağdat başkent yapılarak devletin kuruluşu tamamlandı.Abbasilerin en parlak dönemi, Harun Reşid ve oğulları zamanıdır.

 • İç isyanlar bastırılmış,İslam dünyası tek yönetim altına alınmıştır.

 • Talas Savaşı ile Türk-Arap düşmanlığı dostluğa dönüştü.Türkler ilk kez Abbasi devlet kadrolarında görev almaya başladılar.

 • Özellikle halife Mutasım,Arapların savaşçılıklarının azaldığı ve bundan sonra gaza ve cihadın Türkler aracılığıyla sürdürülebileceğini düşünerek Türkleri önemli valilik ve komutanlıklara getirdi.

 • Samerra ordugah şehrine sadece Türklerin girmesine izin verdi.(Türkler için kurulmuş bir şehir)

 • Bizans'a akınlar düzenlenerek vergiye bağlandı. Bizans sınırındaki Anadolu Avasım şehirlerine yoğun olarak Türkleri yerleştirdi.(Diyarbakır’dan Tarsusa kadar olan bölge,sınır güvenliğini sağlamakta,akınlarda kullanılnmakta.)

 • Frank Kralı Şarlman ile Endülüs Emevilerine karşı ittifak kuruldu. Bu antlaşma ile Hristiyanlara Kudüs ve çevresini serbestçe ziyaret etme izni verildi.

 • Bağdat'ta İslam Rönesansı başladı.

 • Bağdat’ta kurulan Beytü’l Hikme (üniversite-Rasathane,Tercüme Odası,Eğitim) ile bilim ve kültür çalışmalarına hız verildi.Arapça bilim dili haline geldi. Eski Yunan,Hellen,Fars,Hint, Süryani eserleri Arapçaya çevrildi.(Büyük Selçuklular da Bağdat’ta Nizamiye Medresesi açılmıştır.)

 • Abbasilerin son dönemlerinde, dini konularda akıl yürütmeyi savunan "Mutezile" akımı da doğdu.

 • IX. yüzyıldan itibaren iç karışıklıklar nedeniyle merke­zi otoriteleri zayıflayan Abbasiler, "Tevaif-i Mülük" adı verilen küçük devletlere ayrılıp parçalandılar.

Abbasi Devleti'nin parçalanmasının temel nedeni, emir-ül umeralara (vali) geniş askeri ve idari yetkilerin verilmesidir. Abbasi topraklarında kurulan Tevaif-i Mülükler;

  • Kuzey Afrika'da: İdrisiler, Aglebiler

  • Mısır'da: Tolunoğulları, Akşitler, Fatimiler, Eyyübiler

  • İran'da: Tahiriler, Saffariler

  • Maveraünnehir'de: Samanoğulları

  • Irak’ta:Büveyhoğulları

Abbasilerin Yıkılışı:Siyasi otoriteleri iyice zayıflayan Abbasiler,önce Gaznelilerin,sonra Büyük Selçukluların daha sonra da Büyük Selçuklulardan ayrılan Musul Atabeyliği'nin koruyuculuğuna girdiler.Sadece dini otoriteyi temsil etmişlerdir.

1258 yılında İlhanlı Moğollarının (Hulagü) Bağdat'ı işgalleri sonucunda da siyasi olarak sona erdiler.

Moğol istilası sırasında siyasi birliklerini yitiren Türkler olaya müdahale edememişlerdir.Moğol katliamından kurtulan Abbasi ailesinden Mustansır Halifeliğin kutsal emanetlerini de alarak Mısır'daki Memlük Sultanlığı'na sığındı.Memlükler,Abbasi Halifesi'ni saygıyla karşılayıp korudular. Fakat sadece dini lider olarak kabul ettiler.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında son hali­fe III. Mutevekkil kutsal emanetler ile birlikte İstanbul'a getirildi (1517).

Böylece Osmanlılara geçen Halifelik, 1924 yılına kadar Osmanlılarda kaldı.

İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLlĞI:

 • Kur'an'a ters düşmeyen her türlü yenilik ve gelişmeye açıktır.

 • Bütün insanlığa hitap eden,evrensel değerlere sahiptir.

 • İslam dinini kabul eden bütün toplumların ve yeni feth edilen ülkelerin kültürlerinin etkisiyle oluşan, sentez (ortak) bir uygarlıktır.(Yunan-Mantık,Felsefe,Tıp,Hindistan-Onluk Sistem,Tasavvuf ve Edebiyat,Bizans ve Sasani-Yönetim,Askerlik, Edebiyat,Güzel Sanatlar…)

 • Ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin etkisiyle uslup ve biçim yönünden bazı farklılıklar göze çarpar.Bu da, İslam medeniyetinin şekilci olmadığını ve kalıplarla sınırlı kalmadığını gösterir.

Devlet Yönetimi:

  • İlk İslam Devleti Hicret’ten sonra Medine’de kuruldu (622).

  • Hz. Muhammet hem dini lider, hem siyasi lider, hem de ordunun başkomutanıydı.

  • Hz. Muhammet’ten sonraki yöneticilere halife denildi ve bu yetkiler Cumhuriyet dönemi olarak nitelendirilen Dört Halife döneminde başladı.

  • Hz. Ömer, ilk kez ülkeyi yönetim birimlerine (illere) ayırarak, valiler tayin etti.

  • Sınırları aşırı genişleyen devlet, beş büyük eyalete ayrılarak yönetildi.

  • Devlet gelirlerini düzenleyen Divan örgütü kuruldu.Daha sonra kapsamlı olarak;Divan-ı Beytül-Mal (Maliye Divanı), Divanü’l-Ceyş (Ordu Divanı) meydana getirilmiştir.

  • İlk Adliye örgütü ve Kadı tayini yapılmış.Fıkıh adı verilen İslam Hukuku uygulanırdı.(Farz-Sünnet-Kıyas-İcma hukuk işlerinde başvurulan yollardır.)

  • Emeviler döneminde halifelik, babadan oğula geçen saltanat haline geldi.

  • Abbasiler döneminde ise, yönetimde vezirlik makamı oluşturuldu ve Divan örgütü kuruldu.

  • İslam Devleti’ne sırasıyla, Medine, Küfe,Şam ve Bağdat şehirleri başkentlik yapmıştır.

Ordu :

 • Hz. Muhammet ve Hz. Ebubekir dönemlerinde ordu sürekli değildi. Gönüllü mücahidlerden oluşurdu. Bu dönemde ordudaki askerler maaş almazlar, ganimetleri paylaşırlardı.Şehitlik ve Gazilik mertebelerine ulaşma inancı dolayısıyla,her müslüman gönüllü olarak seferlere katılırdı.

 • Hz. Ömer döneminde ilk sürekli ordu kuruldu.

 • Fetihleri sürekli kılmak için ordugah şehirleri, fetihleri planlamak ve yönlendirmek için de Ordu Divanı (Divan-i Cünd) oluşturdu.

 • Ayrıca askerlerin maaşlarını karşılayabilmek için de İkta Sistemi kuruldu.

 • İlk İslam Donanması Hz. Osman döneminde kuruldu. Emeviler döneminde donanma güçlendirilerek İstanbul kuşatıldı.Emirü’l-ma kelimesi yerine Amiral kullanılmaya başlanacak.

Din ve İnanış:

 • Din İslam,Kitap Kur’an-ı Kerim,Peygamber Hz.Muhammed’tir.Vahiy’e dayanır. (Allah’ın sözü.Elçiler aracılığıyla insanlara bildirilmesi olayı.)İnanç esasları ve ibadetler önemli yer tutar.

Sosyal ve Ekonomik Yaşam:

 • İslamiyet öncesi Bedevi (göçebe) ve Kentli olup,kabileler halinde yaşam vardı.Siyasi birlik yoktu.İslamiyet ve Hz.Muhammed ile Araplar arasında siyasi birlik meydana gelmiştir.

 • İslama göre bütün insanlar eşit ve kardeştir. .

 • Halife ailesi ve araplar,Arap olmayan diğer müslümanlar,zimmiler ve köleler olarak ayrılmış.Özellikle Emeviler döneminde,Emeviler dışındaki halk ikinci sınıf kabul edilerek Mevali olarak adlandırılmış,ayrım yapılmıştır. {İslam dininden olmayanlara Zımmi denir.Güvenlikleri için Cizye vergisi alınırdı.( Gayrimüslimlerin sağlıklı erkeklerin den askere gitmeme karşılığında alınan kafa vergisiYaşlı,sakat,çocuk ve din adamlarından alınmazdı.)}

 • Emevilerin tutumuna karşılık,arap olmayan müslüman topluluklar her yönden kendilerinin araplardan üstün olduklarını göstermek için çalışmalar yapmışlardır.Bunlara Şu’ubiye denmiştir.

 • Ekonomi canlandırılmış,tarıma (sulama kanalları açılmış,bataklar kurutulmuş) ve hayvancılığa önem verilmiş.

 • Sanayi alanında; Maden işlemesi,dokumacılık,seramik,kağıt yapımında gelişmeler sağlanmış.

 • Kara ve deniz ticareti geliştirilmiştir.

 • Emevi Halifesi Abdülmelik döneminde Arapların ilk parası olan Dinar bastırılmış.

 • Hz. Muhammed döneminde kurulan Beytü’l – Mal (Devlet hazinesi), Hz.Ömer döneminde yeniden düzenlenmiş,ilk bütçe hazırlanmış,vergi sisteminde düzenlemeler yapılmış ve devletin gelir giderinden sorumlu Hazinedar atanmıştır.

 • Mali teşkilat, İran ve Bizans örnek alınarak oluşturulmuştu.Hazinenin gelir kaynakları;

  • Ganimetler:Savaşlarda elde edilen ganimetlerin 1/5’i hazineye aktarılırdı.

  • Vergiler:

Öşür (Aşar): Müslüman halktan alınan 1/10 oranındaki tarım ürünleri vergisi

Haraç: Gayrimüslimlerden alınan 1/5 oranındaki ta­rım ürünleri ve toprak kirası vergisi

Cizye: Gayrimüslimlerin sağlıklı erkeklerinden askere gitmeme karşılığında alınan kafa vergisiYaşlı,sakat,çocuk ve din adamlarından alınmazdı

Fidye: Savaş esirlerinin serbest bırakılması karşılığı alınan vergidir.

Bağlı beylik ve devletlerin gönderdiği yıllık vergiler

 • Maden,tuzla,orman ve gümrük gelirleri,

 • Zekat ve sadaka ilk dönemlerde devlet eliyle toplanıp yoksullara dağıtılırdı.


Yazı,Dil ve Edebiyat:

  • Arap yazısını,Nebatiler Aramilerden almış;Halife Abdülmelik resmi dil haline getirmiştir.

  • Kur’an-Kerim’in Arapça olması bu dilin gelişmesinde ve yayılmasında önemli rol oynamıştır.

  • Arap dili öncesi,Rumca ve Farsça dili kayıtlarda kullanılıyordu.

  • Cahiliye döneminde şiir ve hitabet önemli idi.Daha sonra Cemil ve yazdığı eser Leyla ve Mecnun önemlidir.

  • Cevheri adlı Türk,Arapçanın en önemli üç sözcüğünden biri olan Sıhah yazılmıştır.

  • Cahiz’in yazdığı,Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri düz yazının önemli örneğidir.

  • Kelile ve Dimne,Sinbad (Hintçe) gibi eserler Arapçaya çevrilmiştir.

  • El-Cahşiyari’nin Binbir Gece Masalları (Arap-İran-Rum masallarını içeren) önemli olup,bir çok dile çevrilmiş.


Bilim ve Sanat:

Bilim:

 • Hz.Muhammed,bilim öğrenmeyi kadın erkek herkese zorunlu kılmış.“İlim Çin de dahi olsa gidip alınız veya bilim müslümanın yitik malıdır“sözleri ile bilimin önemini vurgulamıştır.

 • Yunan-Helen-Hint-İran eserlerinin çevirilmesi,kağıdın yaygın kullanılması bilim allanında gelişim sağlamıştır.

 • Beytül Hikme (Kütüphane,Rasathane,Tercüme Odası) adı altında bilim merkezi kurulmuş.

 • Kurtuba,Mustansırriye,Nizamiye,El Ezher Medreseleri açılarak bilime önem verilmiştir.

 • İslam medreselerinde pozitif ve dini (İslami) bilimler okutulmuştur.


Pozitif Bilimler:

Tıp: İbn Meseveyh,göz hastalıkları ile ilgili en eski kitabın yazarı.

Cabir bin Hayyan,Kimya ve Eczacılık biliminin öncüsü

İbn-i Sina (Avicenna) ,Kanun adlı tıp kitabı

Kimya: Razi, Cabir bin Hayyan

Astronomi: El Birunu, El Bettani

Matematik: Muhammed El Harizmi (Hisabü’l Cebir ilk cebir kitabı)

Tarih: Vahidi, Taberi, İbn-ül Esir,İbn Haldun (Mukadema-önsöz önemli eseri)

Coğrafya: Mesudi,İbn Havkal,Hardatbih

Felsefe:Farabi (Alfarabius),İbn-i Sina


Dini (İslami) Bilimler:

Tefsir: Kur'an-ı açıklayıp yorumlama. Zamahşeri,Kurtubi

Fıkıh: İslami hukuk. Ebu Hanife, İmam Maliki, İmam Şafi ve İmam Hanbeli

Hadis: Hz. Muhammet'in sözleri. Buhari, İmam Malik,Müslim

Kelam: İslam felsefesi. Gazali, Razi, Farabi, İbn-Rüşd,Eşari,Maturidi,

Kıraat: Kur'an-ı Kerim'in yöntem ve kurallarına göre okunması

Meal: Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan başka dillere çevrilmesi

Siyer: Hz. Muhammet'in hayatı

Megazi: Hz. Muhammet'in savaşları

Akaid: İslami kaideler, kurallar


Sanat:

 • Başlangıçta,Hellenistik,Bizans,Roma,İran,Türk,Hint etkisi sanat alanında kendisini gösterir.

 • Sanat;İslam dininin emir ve yasaklarına göre yönlendirilmiştir.

 • İlk dönemlerde resim ve heykelcilik, putperestliğe dönülebileceği tehlikesi yüzünden yasaklanmıştır.Bu nedenle gelişememiştir.

 • Hat (güzel yazı), nakkaşlık (taş işlemeciliği),oymacılık,kakmacılık,(ağaç ve sedef işlemeciliği),tezhip (kitap süsleme),arabesk (karışık geometrik şekillerden oluşan süsleme sanatı) ve çinicilik gibi sanat dalları gelişmiştir.

 • İlk dönemlerde yasak olan resim ve heykel döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı ve Abbasiler döneminde Balkuvara Sarayı gibi eserlerde yoğun olarak yapılmıştır. (Sanat anlayışında meydana gelen bu değişikliğin nedenleri şöyle özetlenebilir:Kur'an-ı Kerim'de resim ve heykeli yasaklayan kesin bir hüküm olmaması,İslamiyet'in üzerinden uzun bir süre putperestliğe geri dönme tehlikesinin ortadan kalkması,Sınırların genişlemesi sonucu, değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi)

 • Kudüs’te Kubbetü’s Sahra,Şam’da Emeviye Cami,Samarra’da Cevsaku’l Hakani Sarayı,Ulu Cami,Fustat’ta Tolunoğlu Ahmet Cami,Endülüs’te Kurtuba Cami,Medinetü’z Zehra,Gırnata’da El Hamra Sarayı;Emeviler-Abbasiler-Endülüs-Beni Ahmer Devletlerinden günümüze kadar gelmeyi başaran önemli sanat eserleridir.


Mimari:

 • Başlangıçta özgün bir Arap mimarisi yoktu.Fakat hem yeni fethedilen ülkelerin kültürlerinin,hem de islamiyete giren bütün milletlerin katkılarıyla gelişmiş bir islam mimarisi doğdu.

 • İslam mimarisi, Emeviler döneminde hristiyan mimarisiyle yarışacak düzeye geldi.Osmanlılar döneminde ise, İslam mimarisi,Hristiyan (Batı) mimarisini geçti.

 • İslam mimari eserleri değişik İslam toplumlarında genellikle birbirine benzemesine rağmen, bazen üslup ve biçim yönünden farklılıklar da görülebilir.Bunun en önemli sebebi ise ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin sanat eserleri üzerindeki etkisidir.


İslam Uygarlığının Diğer Uygarlıklara Etkisi:


  • İslam uygarlığı,Ortaçağ da altın çağını yaşarken;Avrupa’da karanlık bir çağ yaşanmakla birlikte Skolostik Düşünce yaygın idi.Avrupadan kaçan Bilim adamları İran’da Cündişapur Okulunu açmışlardır.(vı.yy)

  • İlk başta yabancı eserler Arapçaya çevrilmiş,bilim alanında gelişme sağlanmış,daha sonra ortaya konan eserler Arapçadan yabancı dillere çevrilmiştir.

  • Farabi-Gazali,İbni Sina,İbni Rüşd uzun yıllar Avrupa’yı Felsefe,Tıp,İlahiyat,konularında etkileyip kilisenin etkisi kırılacaktır.

  • Günümüz rakamlarını Hindistan’dan alıp geliştiren Araplar,günümüze değişiklikler yaparak sunmuşlardır.

  • Tarımsal alanda da Avrupa etkilenmiştir.Pamuk,Şeker,Kahve vb ürünler Avrupa dillerine çevrilmiştir.IV.ÜNİTE :

İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13.Yüzyıla Kadar)

KLASİK SORULAR:

 • Hristos,Feodalite,Kitesifon,Mecusi,Ateşgede,Mazdekizm,Kast Sistemi,Veda,Caynizm,Nirvana,Brahman,Şinto,Yamato,Putperest,Bedevi, Cahiliye Dönemi,El emin,Hacerül Esved,Vahiy,Hicret,Ensar,Muhacir,Gazve,Seriye,Selmani Faris,Hicaz Bölgesi,Habeş,Hulefai Raşidin,Beytül Mal, Divanı Cünd,İkta,Şii,Emevi,Harici,Berid,Kerbela,Hacib,Avasım,Samarra,Tevaifi Mülük,Halife,Beytül Hikme,Mevali,Öşür,Haraç,Cizye,Tefsir,Fıkıh, Kelam,Hadis,İcma,Kıyas,Hat,Tezhip, Cündişapur Okulu kavramlarının anlamlarını söyleyiniz.

 • İslamiyet'in doğuşu sırasında Asya' da hangi Devletler ve İnançlar bulunmaktadır?

 • Hindistan'ın tarih boyunca saldırılara uğramasının nedenleri nelerdir.

 • Hindistan’da 20.yy.başlarına kadar, bir millet ve bir devletin uzun ömürlü olmamasının nedenleri nelerdir?

 • Budha, Hintli olmasına rağmen, Budizm niçin Hindistan'da yayılamamıştır?

 • Kast Sistemi ile Feodaliteyi karşılaştırınız.Benzer ve farklı yönlerini söyleyiniz.

 • Hristiyanlığın mezheplerini ve özelliklerini belirtiniz.(Ortodoks-Katolik-Protestan…)

 • İslamiyet'ten önce güney Arabistan'da hangi devletler kurulmuştur?

 • İslamiyet'ten önce kuzey Arabistan'da hangi devletler kurulmuştur?

 • Araplarda, Kabileler arası savaşların nedenleri nelerdir?

 • Hz.Muhammed’in hayatı hakkında bilgi veriniz.

 • İlk Müslümanlar kimlerdir?

 • Mekkeliler İslamiyet'in yayılmasına niçin karşı çıkmışlardır?

 • Akabe biatı (sözleşmesi) hakkında bilgi veriniz.

 • Hicret'in zamanını ve sonuçlarını belirtiniz.

 • Hz.Muhammed’in savaş ve seferlerin isimlerini belirtiniz.

 • Bedir,Uhud,Hendek Savaşları’nın önemlerini açıklayınız.

 • Hayber kalesinin alınmasının ve Mute Savaşı’nın önemini açıklayınız.

 • Hudeybiye Antlaşmasının önemini maddeleri yorumlayarak belirtiniz.

 • Dört halife dönemine niçin "Cumhuriyet Devri " denilir?

 • Müslüman Araplar kimin döneminde Arap yarımadası dışına çıkmaya başladılar?

 • Kur'an'ı ilk defa kitap haline getiren ve Kur'an'ı çoğaltan Halifeler kimlerdir?

 • Hz. Ömer döneminde devlet örgütlenilmesinde, ne gibi çalışmalar yapılmıştır?

 • İlk Müslüman deniz gücü kimin zamanında oluşturulmuştur?

 • Müslümanların Doğu Akdeniz'de ilk aldıkları yer neresidir,neden?

 • Dört halifeden kimin dönemi, dış fetihsiz geçmiştir,neden?

 • Hz. Osman'ın yönetimdeki olumsuz yönü nedir?

 • Hz.Ömer döneminde nereleri alınmıştır?

 • Cemel (Deve) olayı hakkında bilgi veriniz.

 • Hakemler olayı sonucu Müslümanlar hangi guruplara ayrılmışlardır?

 • Kerbela olayı hakkında bilgi vererek önemini belirtiniz.

 • Puvatya Savaşı hakkında bilgi veriniz ve önemini belirtiniz.

 • Emevilerin yıkılış nedenleri nelerdir?

 • Endülüs Emevileri, daha çok hangi yönleriyle etkili olmuşlardır?

 • İspanya'da ( Endülüs ) hangi Müslüman devletler kurulmuştur?

 • Abbasilerin en güçlü dönemi kimin dönemidir?

 • Samarra şehri kimin döneminde hangi amaçla kurulmuştur?

 • Abbasilerin yıkılışı hakkında bilgi veriniz.

 • Abbasilerin dağılmasıyla ortaya çıkan devletleri ve kuruldukları yerleri belirtiniz.

 • Emevi ve Abbasilerin yönetim anlayışlarında ne gibi farklılıklar olmuştur?

 • Talas Savaşı hakkında bilgi vererek önemini belirtiniz.

 • İslam medeniyeti hangi medeniyetlerden etkilenmiş ve etkilemiştir?

 • Emeviler döneminde toplum kaç sınıfa neden ayrılmış,sonuçları hakkında bilgi veriniz.

 • Divan ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz.

 • Türk-Arap ilişkileri kimin döneminde daha çok gelişmiştir?

 • İslam Devletlerinin başlıca merkezlerini ve neden değişiklik gösterdiğini belirtiniz.

 • İlk düzenli ordu ve İlk Deniz gücü,hangi halifeler döneminde oluşturulmuştur?

 • İslam devletlerinin başlıca gelir kaynakları nelerdir?

 • Hz. Muhammed'in eğitime (bilime) verdiği önemi sözleri ile açıklayınız.

 • Bilim alanındaki gelişmeleri açıklayınız.(Bilim dalları,bilim adamları ve eserleri,İlk medrese ve diğerleri…)

 • İslam sanatı hakkında bilgi veriniz. (Kimlerden etkilenmiş,kimleri etkilemiş,hangi alanlarda gelişme göstermiş,gelişme göstermeyen alanlar hangileri neden gelişmemiş,önemli eserlerin isimleri ve yerleri vb…)

 • Avrupa Kültürü, İslam Kültüründen hangi alanlarda etkilenmiştir?

1   2   3

Similar:

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconİSLAMİYET'İN DOĞUŞU SİRASİNDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconİSLÂMİYETİN DOĞUŞU ve YAYILMASI

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconI. DÜNYA SAVAŞI SONUNDA ÜLKENİN GENEL DURUMU

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconS. 2 İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya’daki dini inanışların adlarını yazınız. S. 3

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconJaponlar elektreti dünya savaşından önce tanıyorlardı. Daha sonra dünya savaşı sırasında telefonlarda kullanmaya başladılar

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconBirinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra savaştan mağlup ayrılan Osmanlı Devletinin yok edilmesi için ilk işgal edilen yer Anadolu’nun Güney Doğusu’dur. Petrolün

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconDünya Nüfusunun Durumu 2010

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu iconDünya Nüfusunun Durumu 2011

A.İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünya’nın Genel Durumu icon1. Dünya’da Sektörün Mevcut Durumu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page